รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ระนอง)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กชายกิตติ  ทองโสมาส
2. เด็กชายเอกพันธ์  อินตัน
 
1. นายกุมเรศ  วัชโรสินธุ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมนาว 1. เด็กชายธีรยุทธ  ทับโทน
2. เด็กชายอัยยุบ  ภักดี
 
1. นายชัยวัฒน์  ช่วยชาติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  หลานวงศ์
2. เด็กชายอัฟฟัลฎี  สวนสัน
 
1. นายณัทธนกฤต  อ่ำศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กชายชลันธร  ลำทะแย
2. เด็กชายพลพล  สุดจิตร
 
1. นางสาวกฤษฎาพร  คันธเนตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กชายพิธิพัฒน์  ใจดี
2. เด็กชายสิทธิชัย  พูดเพราะ
 
1. นางสาวกฤษฎาพร  คันธเนตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กชายปรัชญ์รพี  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  เทพมาลา
3. เด็กหญิงพัตรพิมล  ปัตลา
4. เด็กหญิงศิรินารี  พละสุข
5. เด็กชายสรวิชญ์  คงหาญ
 
1. นางสุนารี  คงหาญ
2. นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเบน 1. เด็กหญิงบัวชมพู  สินสง
2. เด็กหญิงพรสุรี  อาจหาญ
3. เด็กหญิงพัชรภา  เวชศาสตร์
4. เด็กหญิงรอหนี  สามารถ
5. เด็กหญิงรอฮานี  โส๊ะอ้น
 
1. นางสาวเหนือสุชา  อนันทกุล
2. นางสาวทิพสุคลธ์  หงษ์ชู
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กชายฐานันดร์  อิสสระกุล
2. เด็กหญิงบุญญาพร  แซ่หลิม
 
1. นางณัฐธกรณ์  โพธิ์ทอง
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ชัยเพชร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กชายกสิกร  พันธุโพธิ์
2. เด็กหญิงนัฎฐณิชา  เทพมาลา
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  ชัยเพชร
2. นางณัฐธกรณ์  โพธิ์ทอง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 1. เด็กชายจักรินทร์  ศรีจุ้ย
2. เด็กหญิงเปรมนีย์  เกษวิริยการณ์
 
1. นางสุกัญญา  จันทร์สุววรณ
2. นางจิราพรรรณ  อิสโร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงพิชญาภร  พุทธรัตน์
 
1. นางสุนารี  คงหาญ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงวัลยรัตน์  แก้วช่างเขียน
 
1. นางสุนารี  คงหาญ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 1. เด็กหญิงซามีรา  อุเสน
 
1. นางสาวทิพรวี  ยิ่งขจร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กชายสมพร  พานทอง
 
1. นางเยาวลักษณ์  วิเชียรรัตน์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 1. เด็กหญิงมณฑา   ปุญญบาล
 
1. นายสุขสวัสดิ์  สิริลาภวรชัย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. นางสาวสุวนันท์  ผลเจริญ
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  เหล่าอัน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงภัณร์ณิษา  สังข์ทองด้วง
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ถิ่นพังงา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงปราถนา  บ่อม่วง
 
1. นายจารึก  พลเดช
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 1. เด็กหญิงซัมเราะ  อุ่นเรือน
2. เด็กชายมูบาเราะ  นิ่งราวี
 
1. นางสาวศรีสุดา  วัฒนารถ
2. นางสาวปาวีณา  วิเศษ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 1. เด็กหญิงชลิตา  โอทอง
2. เด็กหญิงโสภีคา  ปุจฉาการ
 
1. นางสาววรรณระพี  ไทยเกื้อ
2. นางสาวกรรณนิกา  ศิรินนท์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงซีล่า  หมานจิต
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ขนาดผล
 
1. นายจารึก  พลเดช
2. นางสาวอรอุษา  ราชยอด
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงฮุดนา  หมานจิต
 
1. นายจารึก  พลเดช
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายศุภัทรชัย  อังษานาม
2. เด็กชายสุชาติ  -
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ปุญญบาล
 
1. นางสาวปานใจ  ม่วงหีต
2. นางสาวสุดารัตน์  ปราบแต่ง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติเฉลิม 1. เด็กชายธนยศ  เงยเจริญ
2. เด็กชายพิษณุ  เพ็งสลุง
3. เด็กชายศุภรัตน์  นาคอ่อน
 
1. นายสมชาย  แป้นปรุง
2. นางจริญ  ผุดเพชรแก้ว
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กชายธนาวัฒน์  เซ่งบุญตั๋น
2. เด็กชายพิฆเนศ  ขุนฤทธิ์
3. เด็กชายอธิวัฒน์  ภักดี
 
1. นายจารึก  พลเดช
2. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายพีรวิชญ์  อ่วมศิริ
 
1. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงณิชารีย์  เพชรขวัญ
 
1. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติเฉลิม 1. เด็กชายเขมมณี  คงน้อย
 
1. นายดำรงค์  ถุงทอง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์  คชสิงห์
 
1. นายธีรเมต  บูรทการ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงสารดา  รังสิพุฒิกุล
 
1. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงฟ้านิดา  คชสิงห์
 
1. นายธีรเมต  บูรทการ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ทองคำชุม
 
1. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงวรัญญา  เขียวบุญจันทร์
 
1. นายวันชาติ  สุทธิศักดิ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำพวน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภู่สกุล
2. เด็กหญิงคุรุสิตา  ดุหนิ
3. เด็กชายชะรีฟ  คงเหมือน
4. เด็กหญิงฐิติกาณต์  พุ่มจันทร์
5. เด็กหญิงณัฐชนันท์  จันทองสุข
6. เด็กชายตัชฟินด์  บัวคำ
7. เด็กชายธนกฤต  แสนทายก
8. เด็กชายนัจมี  ฝามังกร
9. เด็กชายปฏิญญา  จันทองสุข
10. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แสงแก้ว
11. เด็กชายพฤกษชาติ  อุ่นเรือน
12. เด็กชายพัฒนศักดิ์  ชื่นชอบ
13. เด็กชายพีรพงษ์  สาลี
14. เด็กชายรัชพงศ์  ไท้สุวรรณ
15. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พันธ์แตง
16. เด็กหญิงสุภาวดี  โคกเคียน
17. เด็กชายสุริยา  บางจาก
18. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญเรือง
19. เด็กหญิงอัจฉริยกานต์  สำเนียงหวาน
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  อุ่นเรือน
 
1. นายศรายุธ  หมาดหลี
2. นายเอกรัตน์  คงยศ
3. นางกนกอร  ปานกลาง
4. นายธนากร  ชื่นนิรันดร์
5. นางสายใจ  ทัวะนาพญา
6. นางชุลีวรรณ  สำเนียงหวาน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินช้าง 1. เด็กหญิงกนกการณ์  กรีชัย
2. เด็กหญิงกันยาพร  ทับสมุทร
3. เด็กหญิงขวัญชนก  ไชยสิน
4. เด็กหญิงจันจิรา  เหี้ยทอง
5. เด็กชายชนะชล  เหล็งศิริ
6. เด็กชายชาคริส  พิมช่างไม้
7. เด็กชายชารีฟ  ม่งเก
8. เด็กหญิงซาบีน่า  สันสถิตย์
9. เด็กหญิงซาร่า  ภักดี
10. เด็กหญิงณรีรักษ์  พิมช่างไม้
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรเส้ง
12. เด็กชายธนาวุฒิ  ชิดเอื้อ
13. เด็กหญิงนาเดีย  ปั้นใหม่
14. เด็กหญิงนิตติมา  ไชยสิน
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขุนภักดี
16. เด็กหญิงปวีณา  กลับละออง
17. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เจริญสุข
18. เด็กหญิงฟาริดา  ยะผา
19. เด็กหญิงมารีน่า  เทพชาลี
20. เด็กชายมุสเล็ม  ภักดี
21. เด็กหญิงรอกีย๊ะ  ขุนภักดี
22. เด็กชายรอเหม  ภักดี
23. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชิดเอื้อ
24. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  มะหนำ
25. เด็กหญิงวนิดา  มะหนำ
26. เด็กชายวิชัย  นิ่มมโนธรรม
27. เด็กชายสมเกียรติ  จิตต์ประสงค์
28. เด็กชายสัมฤทธิ์  นาบสนั่น
29. เด็กหญิงสุนิสา  สินสง
30. เด็กหญิงสุวิชาดา  วังชิต
31. เด็กชายสุวิทย์  ชิดเอื้อ
32. เด็กหญิงสุไรเขาะ  ขุนภักดี
33. เด็กหญิงอรอนงค์  ปีตา
34. เด็กหญิงอาทิตยา  ทับสมุทร
35. เด็กชายอานัส  ไชยสิน
36. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นุ้ยมีทรัพย์
 
1. นายธรรมรส  สุวรรโณ
2. นายศุภชัย  โสธร
3. นายนิยม  รอดศิริ
4. นางสิริกร  บัวบาน
5. นางสาวสุกัลยา  นรดี
6. นางสาวทิพากร  ชลธาร
7. นางสาวนวรัตน์  พลมณี
8. นางสาวโสภิดา  ศรีวิสุทธิ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. นายพีระพล  เพชรปลูก
2. เด็กชายฟุต  ท่ามะขาม
3. นายวัชรพล  กล้าศึก
4. นางสาวศลิษา  เพ็ชใช้
5. นางสาวศัณสนีย์  เลี่ยมเจริญกิจ
6. นายอัครพงศ์  หมาดกาสา
 
1. นายวศิน  แสงหว้า
2. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
3. นายวิรัช  กัณหสุวรรณ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กชายวีรภัทร  จันทร์พูล
 
1. นายนพคุณ  รักสวัสดิ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สุขิตา
 
1. นางจารีพร  อักษรพันธ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ช่วยชูหนู
 
1. นางสาวธนวรรณ  ฟุ้งฟ้า
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงนภสร  นาคอุบล
 
1. นางสาวลำยอง  สุวรรณสันติกุล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายขวัญชัย  วาจาชื่น
 
1. นางสาวสุชาวลี  เพชรดี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กชายนภสร  เงินดี
 
1. นางมาลี  ริ่มไทยสงค์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 1. เด็กหญิงศศินิภา  ประดู่
 
1. นางจารีพร  อักษรพันธ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัชฌิมวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  คงทัพ
 
1. นางลัดดา  วิเชียรรัตน์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินช้าง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ชิดเอื้อ
 
1. นายธรรมรส  สุวรรโณ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินช้าง 1. เด็กหญิงกันยาพร  ทับสมุทร
 
1. นายธรรมรส  สุวรรโณ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กชายณฤตกร  พยายาม
 
1. นางสาวกฤษฎาพร  คันธเนตร
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กชายเมธัส  ช่วยชาติ
 
1. นายไตเย็บ  ปฏิมินทร์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  รักสุวรรณ์
 
1. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นางจินตนา  ตุลยสุข
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. นางสาวกมลวรรณ  ภักดี
2. เด็กหญิงกสิณา  ภาสดา
3. เด็กหญิงจามรี  ขุนพล
4. นางสาวจิระวัลย์  จินโจ
5. นางสาวฐิตรัตน์  วิเศษสังข์
6. นางสาวฐิติพร  กุฎพา
7. เด็กชายดนุ  มะหะหมัด
8. นางสาวนริสา  สังสี
9. นายนัตสิทธิ์  แจ่มแสง
10. นางสาวนัสติกา  ขุนดำแดง
11. เด็กหญิงนัสรียา  มาเกตุ
12. นางสาวปราถนา  บ่อม่วง
13. นางสาวปัทมา  โต๊ะพ่อ
14. นางสาวพรพิมล  รุกเขตต์
15. นายพันธการ  หลีใบ
16. เด็กชายฟาดีซี  เก็มเด็น
17. เด็กชายฟุต  ท่ามะขาม
18. นายวชิรพันธุ์  ศรีคง
19. เด็กชายวัชรพงศ์  ภักดี
20. นายวาทยุทธ  ศรีคง
21. นางสาวศลิษา  เพ็ชใช้
22. นางสาวศัณสนีย์  เลี่ยมเจริญกิจ
23. นางสาวสิริกันยา  ขุนพล
24. นางสาวสุธิดา  ทวีวัตร์
25. นางสาวสุนีย์รัตน์  นครังสุ
26. นางสาวสุพิศตรา  หาญโสดา
27. นางสาวสุภาพร  หลีใบ
28. เด็กชายสุรธัช  โล่สกุล
29. นางสาวสุริฉาย  ชายกุล
30. นายสุเมธ  หมั่นมณี
31. นายอธิชัย  แท่นแก้ว
32. นายอนุชิต  รถแก้ว
33. นายอัครพงศ์  หมาดกาสา
34. เด็กหญิงอังคณา  อุสาห์ดี
35. นายอับดุลห์  ประดิษฐ์สุวรรณ
 
1. นายวศิน  แสงหว้า
2. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
3. นายวิรัช  กัณหสุวรรณ
4. นางสาววรุณยุพา  ชูจันทร์
5. นางสาวปริณดา  ณ ระนอง
6. นางสาวปาริชาติ  อ่อนคำ
7. นางสาวทิพย์วรรณ  ศุภกิจถาวร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 1. เด็กชายอุสตาส  อุเสน
 
1. นายนราวิชญ์  ติระพัฒน์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงมิณฑวดี  วรรณะ
 
1. นายชมพูนุช  วัดขวาง
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรรธิดา  กอบกระโทก
2. เด็กชายจักรพงษ์  รวยกระโทก
3. เด็กชายชนาธิป  เสนสกุล
4. เด็กชายณัฐพนธ์  รักษายศ
5. เด็กหญิงณิชกานต์  รอดเพ็ชร
6. เด็กชายธราธร  จันทร์ธร
7. เด็กชายธีรภัทร  บุญเติม
8. เด็กหญิงปาริชาติ  ยี่เสาว์
9. เด็กหญิงศุภิศรา  พาสากล
10. เด็กหญิงสุวิชาดา  มีกง
 
1. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
2. นางสาวปวีณา  เหมือนพาล
3. นางสาวสุชาวลี  เพชรดี
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกัญชพร  อินทบุตร
2. เด็กหญิงกัญชรส  อินทบุตร
3. เด็กชายจรัล  เพชรน้อย
4. เด็กหญิงนภิสา  มาเนตร
5. เด็กชายนิติธรรม  ประทุมน้อย
6. เด็กหญิงพรรณราย  ประสมพงศ์
7. เด็กชายรัชมินทร์  รัตนรัตน์
8. เด็กหญิงสุรดา  จุลเสนีย์ชร
9. เด็กชายเทพประทาน  หงษ์คู
10. เด็กชายเนติวุฒน์  พิเศษสินธุ์
 
1. นางวาสนา  ซื่อตรง
2. นางสาวศิริวรรณ  พูลสวน
3. นางสมพิศ  วิสุทธิไมตรี
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงนฤมล  ชำนาญ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ฉลาด
4. เด็กหญิงศยามล  ศรีอำภัย
5. เด็กหญิงศศิธร  จิตมัง
6. เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทร์ละออง
7. เด็กหญิงเมธาวี  เสนารัตน์
 
1. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
2. นางสาวปวีณา  เหมือนพาล
3. นางสาวธนาพร  ศรีสุวรรณ
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกษิรา  ตรียุทธิ์
2. เด็กหญิงจรรย์อมล  สุขใส
3. เด็กหญิงจอมขวัญ  ศรีวัง
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  โพงตุ้น
5. เด็กหญิงธนาวดี  องอาจ
6. เด็กหญิงศรียาภรณ์  วัดเพชร
 
1. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
2. นางสาวปวีณา  เหมือนพาล
3. นางสาวธนาพร  ศรีสุวรรณ
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเบน 1. เด็กชายชนินทร์   นายาว
2. เด็กชายธีรวุท  ขุนทอง
3. เด็กชายพัชรพงษ์  โพระเดา
4. เด็กหญิงพิมพิชยา  เส็นส่ง
5. เด็กชายไฟซอล  ขุนภักดี
 
1. นางสาวกชธร  เหมทานนท์
2. นางสาวพฤกษา  เจตจิตร
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายทศกร  แสงสว่าง
2. เด็กชายนันทพงศ์  หาญจิตร
3. เด็กชายปัณทัต  สีนอ
4. เด็กชายพีระพัฒน์  ผกามาศ
5. เด็กชายอนุวัฒน์  หมันการ
6. เด็กชายอนุวัฒน์  เจริญจิตร
 
1. นายกฤษ  แก้วซัง
2. นางทัศนา  โรยสุวรรณ
3. นางธีรดา  อินทร์พรหม
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 1. เด็กชายจักพันธ์  ปานเปีย
2. เด็กหญิงชุติมา  มุทาพร
3. เด็กชายณัฐวัตร  วิชัยดิษฐ์
4. เด็กหญิงปวีณา  พวงบุตร
5. เด็กชายปัณณวัฒน์  คงหาญ
6. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เจียเซ่ง
 
1. นายยุทธพงษ์  อัจกลับ
2. นางจีราวรรณ์  เส้งคิ้ว
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพรรัตน์  นวลดำ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กชายธนพล  องสารา
2. เด็กชายธนายุทธ  จันทร์สมุทร
3. เด็กชายพันธกานต์  สตูล
4. เด็กชายพีระศักดิ์  นิ่งราวี
5. เด็กชายภูวเนศตร์  เวชศาสตร์
6. เด็กชายสยานนท์  นาคา
7. เด็กชายสิทธิโชค  วิจิตร
8. เด็กชายอับดุลรออุ้ฟ  เส็นสง
 
1. นายเอกศักดิ์  มนัสชัยวรกุล
2. นางสาวภัครมัย  เดียสะ
3. นางสาวจันทิมา  เจ๊ะเหยง
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  คูประดิษฐานนท์
2. เด็กหญิงณัฐพร  ขาวใหม่
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  อังษานาม
 
1. นางบุษบา  โอสถเจริญ
2. นางสาววัชราภรณ์  ดุมลักษณ์
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เพชรหนองชุม
2. เด็กหญิงพวงเพชร  คงสุวรรณ
3. เด็กหญิงพิมพ์นรา  ขุนเพ็ชร์
 
1. นายนิติศักดิ์  มณีลาภ
2. นางสาวอังศุมา  เจริญสุข
 
64 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1. เด็กชายเกียรติไชย  คลี่ขยาย
2. เด็กชายเอกราช  มณทนะโสภิต
 
1. นางสาวนิตยา  ฟุ้งเฟื่อง
2. นางสาวขวัญชนก  ฉิมพาลี
 
65 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกกราย 1. เด็กชายคมกริช  เสวกเกิด
2. เด็กชายวีรภาพ  รามัน
 
1. นางสาวชุรีกรณ์  โม้หิน
2. นางสาวรุ่งทิวา  คนเที่ยง
 
66 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คล้ายบำรุง
2. เด็กหญิงนภสร  ผ่านแสนเสาร์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีแย้ม
 
1. นางจันทร์จิรา  ทองพลอย
2. นางสาวปาวีณา  บุญฤทธิ์
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 1. เด็กชายชานนท์  นาคดี
2. เด็กชายเตชิน  สุวรรณพงษ์
 
1. นายสุริยกานต์  รักศิลป์
 
68 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กชายศตวรรษ  วิวัฒน์
2. เด็กชายสุทธิภัทร  พลสุวรรณ
 
1. นายเนติพงษ์  หงส์คำ
2. นายบัญชา  ปัจฉิม
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติเฉลิม 1. เด็กชายจุฑาภัทร  ภู่ทอง
2. เด็กชายธีรภัทร  ชัยฤทธิ์
 
1. นางศิริลักษณ์  เกตุแก้ว
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเบน 1. เด็กชายธนพล  กล้าศึก
2. เด็กชายวิษณุพงษ์  นิ่งราวี
 
1. นายภูชิต  จินาเกตุ
2. นางสาวมณฑาทิพย์  เหมรัตน์
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงณัฐวรา  อังษานาม
2. เด็กชายธีรภัทร์  สังข์สี
 
1. นายนันทพงศ์  วิเชียรฉาย
2. นางณัฐธยาน์  ทินบุตร
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 1. เด็กหญิงกัณชมาศ  สยุมพร
2. เด็กหญิงวนิดา  สีทั่วนอก
 
1. นางจันทร์จิรา  ทองพลอย
2. นางสาวปาวีณา  บุญฤทธิ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงพรรุ่งทิพย์  มีแก้ว
2. เด็กชายรุจิภาส  เหมทานนท์
 
1. นายณรัฏฐพงษ์  เนตรแสงสี
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ยอดดวงใจ
2. เด็กหญิงพิมลดา  ไฮ้สุวรรณ
 
1. นายบัญชา  เกตุแก้ว
2. นางสาวชุติมน  อั้นเต้ง
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์พานิชย์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  บุญทับ
 
1. นายนันทพงศ์  วิเชียรฉาย
2. นางณัฐธยาน์  ทินบุตร
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายธนาธิป  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงวิรัญชนา  วัชโรสินธุ์
3. เด็กชายศุภนัฐ  แก้วเงิน
 
1. นายเอกฉัตร  แคว้นโอฬาร
2. นายอดิเทพ  วิชิต
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 1. เด็กชายนัฐพงศ์  รักษ์ประทุม
2. เด็กชายมินทดา  ทับอ้อย
3. เด็กชายอนุวัต  รัศมี
 
1. นางสาวนิติรัตน์  แสงเผือก
2. นางปรีญา  ชูสุริแสง
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองของ 1. เด็กชายสมเกียรติ  อินสุโน
2. เด็กชายสาธร  เต้
3. เด็กชายสายธาร  เต้
 
1. นายกรทิพย์  หล่อกุ้น
2. นางอิสริยา  สาลี
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 1. เด็กชายทวีศักดิ์  คงถิ่น
2. เด็กหญิงนูรีต้า  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงมีนะ  ภักดี
 
1. นางบุษบา  สาและ
2. นางสาวปาวีณา  วิเศษ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กหญิงจริยา  ใจเย็น
2. เด็กชายนันทชัย  คงสุวรรณ
3. เด็กหญิงปณิตา  เจริญดี
 
1. นางชลธิชา  จันทะมาตร
2. นางสาวนัยนา  ใจหาญ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 1. เด็กหญิงนิญาณี  อินทร์สุวรรณ
2. เด็กหญิงพิไลพร  อินศรีวอ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สระทองเรือน
 
1. นางกรรณิกา  พัฒนา
2. นายอัมรินทร์  จันทาอ่อน
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 1. เด็กหญิงดาวเดือน  ประมงกิจ
2. เด็กชายตามุก  ประมงกิจ
3. เด็กหญิงต๊อด  ประมงกิจ
4. เด็กชายยะ  ประมงกิจ
5. เด็กหญิงลาล่า  ประมงกิจ
6. เด็กหญิงแจง  ประมงกิจ
 
1. นางสุธาทิพย์  จูงศิริ
2. นายอดิรส  จันทร์เกตุ
3. นายธนิษฐ์  ยอดสร้อย
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  น้อยมนตรี
2. เด็กหญิงทัตพิชา  ไชยรัตน์
3. เด็กหญิงนภัส  ยศกลาง
4. เด็กชายสมพงษ์  สง่าเมือง
5. เด็กชายอภินันท์  ห้องหาย
6. เด็กหญิงอริษา  บัวทอง
 
1. นางสาวจันตนา  เพียรทอง
2. นางสาวอัญชลี  ตันตระการย์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินช้าง 1. เด็กหญิงซารีน่า  นามแก้ว
2. เด็กหญิงวนิดา  บำรุง
3. เด็กหญิงอัสมา  ขุนรายา
 
1. นายศุภชัย  โสธร
2. นางสาวสุกัลยา  นรดี
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายธนพล  จันดี
2. เด็กชายหรอรี  จันดี
3. เด็กชายอับดุลมาลิค  สาลี
 
1. นายวิทวัส  ชินวงศ์
2. นายสุริยน  ชัยวัชรินท์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธนัตตา  ชลไพโรจน์
2. เด็กหญิงสโรชา  เรืองโรจน์
3. เด็กหญิงเพชรฟ้า  เนียมสมบัติ
 
1. นางวาสนา  บรรเทา
2. นางสาวธนาพร  ศรีสุวรรณ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. นายกัปตัน  แซ่หลิม
2. เด็กชายชัยยันต์  หิรัญศิลป์
3. นายเพ็ญเพ็ชร  แสพลกรัง
 
1. นายณทัย  เครือสีดา
2. นายณัฐพล  หทัยเมธา
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงจงกลนี  แกล้วกล้าหาญ
2. นางสาวณัฐชา  ศุภนิมิตร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขทวีกุล
 
1. นายทรงวุฒิ  ชูสุวรรณ
2. นางสาวพจนา  สุจารี
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์คง
3. เด็กหญิงอาภัสรา  จันทร์สมบูรณ์
 
1. นางสาวฉัตรสุดา   รักษาแท่น
2. นางสาวอุมาพร  พรมพุ่ม
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ศิลาวล
2. เด็กหญิงธนัญญา  สนแดง
3. เด็กหญิงวรวรรณ  พรบรรดิษฐ์
 
1. นางจันเทวี  สุขวิสุทธิ์
2. นางสาวบุษญา  ศรีชาย
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 1. เด็กชายชนานนท์  เกิดทอง
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ภูผา
3. เด็กหญิงอรอนงค์  อยู่น้อย
 
1. นางสรัญญา  วงศ์กุลโชติ
2. นางสาวกรรณนิกา  ศิรินนท์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กหญิงนุสรา  หลงติ้ง
2. เด็กหญิงศศิพร  อายุยืน
3. เด็กหญิงเกวลิน  พรมดี
 
1. นายสมชาย  สุขสวัสดิ์
2. นางกัลยา  ตรึกตรอง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กหญิงทักษิณา  วัฒนถนอม
2. เด็กหญิงอทิตยา  แคล่วคล่อง
3. เด็กหญิงอามีน๊ะ  บ่อม่วง
 
1. นางจันทร์จิรา  หอมหวน
2. นางสาวเบ็ญจมาศ  อินตัน
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองของ 1. เด็กหญิงณฐกร  แก้วศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปาลีนา  จันชู
3. เด็กชายสายธาร  เต้
 
1. นายธนวัตน์  จันชู
2. นางอิสริยา  สาลี
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงประกายดาว  เอี่ยมจำรัส
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  ยวดยง
3. เด็กหญิงโยษิตา  สุคำ
 
1. นางสาวจันตนา  เพียรทอง
2. นางสาวอัญชลี  ตันตระการย์
 
96 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมิงซิน 1. เด็กหญิงชยาภา  วิทยชาญวิฑูร
2. เด็กชายมนูญศักดิ์  พิมศร
3. เด็กชายวรัญชัย  แต่งอักษร
 
1. นางอรษา  เจือบุญ
2. นายชัยวัฒน์  กมลชัยสุข
 
97 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมิงซิน 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คมขำ
2. เด็กหญิงประภัสสร  วรารักษ์
3. เด็กหญิงปาณิสรา  ปรีชาพงษ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โลบุญเลิศ
2. นางบรรณสรณ์  แสนแก้ว
 
98 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  จันทร์สมบูรณ์
2. เด็กชายมงคล  ชัยธานีนิคม
3. เด็กชายมณฑล  ไทยแท้
 
1. นางเยาวนิตย์  พรหมเรือง
2. นางสาวอังศุมา  เจริญสุข
 
99 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ราชเสน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดศรี
3. เด็กชายปัญญากร  ผาบจินดา
 
1. นางสาวสุพรรษา  ชลสาคร
2. นางสาวธวัลรัตน์  พราหมณพันธุ์
 
100 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายรพีภัทร  จิตรมุ่ง
2. เด็กหญิงเมริษา  เรืองอักษร
 
1. นางสาวประวีณา  ธนิตสุขการ
2. นางปาริชาติ  เกียงเตียด
 
101 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. นายคฌา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงนัญญารัตน์  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวประวีณา  ธนิตสุขการ
2. นางปาริชาติ  เกียงเตียด
 
102 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายวีรวุฒิ  ขุนเดื่อ
2. เด็กหญิงอรอุมา  เรืองเพ็ง
 
1. นางสาวสุพรรษา  ชลสาคร
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายภีมพล  เจียรกุลธร
 
1. นายณัฐพล  มั่งคั่ง
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปรุ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เหล่าฤทธิ์
 
1. นางผกามาศ  โอภาศ
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงพิยดา  ต่อวงศ์
 
1. นางสาวอนุสรา  กี้ติ๊ก
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กชายวีรพล  เจ๊ะโสะ
 
1. นางสุพรรษา  กรอกสำโรง
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 1. เด็กหญิงหัสนา  ผดุงชาติ
 
1. นางสาวสุวรรณา  เดิมขุนทด
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กชายกิตติวินท์  ยอดภูบัน
2. เด็กชายกิติชัย  สายสวะ
3. เด็กหญิงจงกล  รัตนเลิศ
4. เด็กชายนันทชัย  หนูอินทร์
5. เด็กชายอนุภัทร  นิสัย
6. เด็กหญิงอรสา  ธนบัตร
7. เด็กชายอานัส  ส้มแก้ว
 
1. นางสินีนาฎ  ตั่นหยี่
2. นางปานใจ  แคล้วภัย
3. นางอรพรรณ  ทาศรีนุช
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปรุ 1. นายสุภัทร  ศานติประพันธ์
 
1. นางดวงใจ  สังข์สี
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กชายพงศธร  ฐานะกาญจน์
 
1. นางสาวกตัญญุตา  สุขประกอบ
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล้าศึก
 
1. นางสาววันดี  สินสง
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน 1. เด็กหญิงเสาวคนธ์  เศษยา
 
1. นางสาวพัชรี  สงัดศรี
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กหญิงหงษ์หยก  อำนวยเกียรติ
 
1. นางสินีนาฎ  ตั่นหยี่
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าฉาง 1. เด็กหญิงจันจิรา  ผกามาศ
 
1. นางนันธิกา  เหล่าเส็น
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายนวพล  สาดสาน
 
1. นายธีรวัฒน์  พูลศิริ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 1. เด็กหญิงกรรณิศา  หนูรอด
 
1. นางวัลลี  ปิดชิด
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. นายคฌา  ชูแก้ว
2. เด็กชายพิทักษ์   รักเกียรติ
3. เด็กชายภูชิต  ถิ่นวงษ์ยอด
 
1. นางฐปนีย์  นาคบำรุง
2. นางสาวบุญพา  ยิ่งภักดี
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กชายณัฐนันท์  ผกาแดง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผกาแดง
3. เด็กหญิงสุชาดา  สิทธิเม
 
1. นายอิทธิพงษ์  ดุสิตพันธ์
2. นางทิพย์สมาพร  บุญเชื้อ
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กหญิงบุหงา  อาหรับ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ม่งเก
3. เด็กหญิงหทัยชนก  หวันร่าหมาน
 
1. นางสาวกฤษฎาพร  คันธเนตร
2. นางสาวกรองการ  แสงแก้ว
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปรุ 1. เด็กชายจุติเกียรติ  โชติมลทิน
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชื่นแดง
3. เด็กชายเจนณรงค์  เผยกลาง
 
1. นางสุรภี  คงหาญ
2. นายกันต์ธีร์  พันธุ์ลำยอง
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 1. เด็กชายนันทพงค์  พรหมพิชัย
2. เด็กชายพิษณุ  อินทรแก้ว
3. เด็กชายสราวุฒิ  ณะโส
 
1. นางระรื่น  ดิษฐประดับ
2. นางสาวรสนันท์   อภิศักดิ์มนตรี
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปรุ 1. เด็กชายกฤษา  เพชรมณี
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  กุลศรี
3. เด็กชายวิชิต  รุ่งยิ้ม
 
1. นางปาริชาต  ชูเรือง
2. นายวธัญญู  ภักดี
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 1. เด็กชายดาวุด  ชิดเอื้อ
2. เด็กชายวุฒิชัย  กูลหมาด
3. เด็กชายสิทธิชัย  หนูแจ้ง
 
1. นางสาวอุมา  อุไรกิจ
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กหญิงรอป่าร่า  อาจหาญ
2. เด็กหญิงรอเบียะ  ภักดี
 
1. นางสาวสูลีฮา  อับดุลเลาะ
2. นางสาวอรกนก  เกราะเหล็ก
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  หนูศรีแก้ว
2. เด็กชายนิวัฒน์  ประสานวุฒิ
 
1. นางสาวนิภาพร  ชิตเชี่ยว
2. นางสาวกรองการ  แสงแก้ว
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 1. เด็กชายชูวิทย์  ช่องคราม
2. เด็กหญิงปรีดา  นางหงส์
3. เด็กชายสุริยา  พนาไพร
 
1. นางวิริยา  คำมณี
2. นายสถาพร  ถวัชดำ
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลนอก 1. เด็กหญิงกุดไรหนี  ผดุงชาติ
2. เด็กหญิงซันมา  ผดุงชาติ
3. เด็กชายเอกพงษ์  ขุนอาจ
 
1. นายวุฒิชัย  ใจเที่ยง
2. นายศักดิ์ศิทธิ์  ศรีทอง