หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระบุรี 25 56 35
2 002 โรงเรียนชนม์พัฒนา 9 12 11
3 003 โรงเรียนชาติเฉลิม 15 27 18
4 006 โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 12 24 16
5 005 โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 16 36 27
6 007 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 29 61 44
7 013 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 58 140 88
8 014 โรงเรียนบ้าน จ.ป.ร. 0 0 0
9 015 โรงเรียนบ้านกำพวน 24 68 43
10 020 โรงเรียนบ้านขจัดภัย 18 39 29
11 023 โรงเรียนบ้านคลองของ 9 20 14
12 024 โรงเรียนบ้านคลองเงิน 4 6 5
13 025 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 3 7 6
14 026 โรงเรียนบ้านชนะบำรุง 4 8 5
15 027 โรงเรียนบ้านชาคลี 10 17 13
16 029 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 4 6 5
17 031 โรงเรียนบ้านทรายแดง 7 19 11
18 032 โรงเรียนบ้านทองหลาง 21 36 29
19 033 โรงเรียนบ้านทะเลนอก 7 21 12
20 034 โรงเรียนบ้านทับจาก 7 14 11
21 036 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 33 63 47
22 037 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 27 94 48
23 035 โรงเรียนบ้านท่าฉาง 19 39 30
24 038 โรงเรียนบ้านนกงาง 37 87 58
25 039 โรงเรียนบ้านนา 16 40 18
26 040 โรงเรียนบ้านน้ำขาว 9 23 15
27 041 โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย 12 24 17
28 043 โรงเรียนบ้านน้ำตก 3 6 4
29 042 โรงเรียนบ้านน้ำแดง 0 0 0
30 045 โรงเรียนบ้านบกกราย 5 13 10
31 047 โรงเรียนบ้านบางกลาง 16 27 24
32 046 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 12 25 17
33 048 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 5 12 8
34 049 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 8 18 15
35 050 โรงเรียนบ้านบางนอน 3 5 4
36 052 โรงเรียนบ้านบางปรุ 11 22 16
37 053 โรงเรียนบ้านบางมัน 17 36 28
38 054 โรงเรียนบ้านบางริ้น 5 15 9
39 055 โรงเรียนบ้านบางสองรา 7 16 12
40 056 โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 5 12 7
41 057 โรงเรียนบ้านบางหิน 11 18 13
42 051 โรงเรียนบ้านบางเบน 20 52 36
43 059 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 13 27 18
44 058 โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน 12 27 20
45 060 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 19 46 34
46 061 โรงเรียนบ้านปากแพรก 13 28 21
47 062 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 29 48 42
48 064 โรงเรียนบ้านราชกรูด 9 21 10
49 065 โรงเรียนบ้านละออง 3 7 4
50 066 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 8 15 15
51 067 โรงเรียนบ้านลำเลียง 10 17 13
52 068 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 5 9 8
53 069 โรงเรียนบ้านสองแพรก 39 79 61
54 070 โรงเรียนบ้านสำนัก 44 103 73
55 071 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 13 34 24
56 072 โรงเรียนบ้านหนองจิก 6 17 12
57 074 โรงเรียนบ้านหาดจิก 16 54 31
58 076 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 8 19 11
59 075 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 1 3 2
60 077 โรงเรียนบ้านหินช้าง 32 99 49
61 078 โรงเรียนบ้านหินดาด 9 19 14
62 079 โรงเรียนบ้านหินวัว 14 26 18
63 073 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 14 34 21
64 016 โรงเรียนบ้านเกาะช้าง 6 16 11
65 017 โรงเรียนบ้านเกาะพยาม 12 25 19
66 018 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 25 68 38
67 019 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 2 9 5
68 021 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 8 17 13
69 022 โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 16 33 26
70 028 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 13 34 24
71 080 โรงเรียนบ้านแหลมนาว 5 9 5
72 081 โรงเรียนประชาอุทิศ 2 3 3
73 082 โรงเรียนมัชฌิมวิทยา 14 26 21
74 083 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 23 29 22
75 084 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 13 32 25
76 086 โรงเรียนวัดช่องลม 9 14 9
77 087 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 14 22 19
78 088 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 22 36 31
79 030 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 30 64 45
80 095 โรงเรียนอนุบาลระนอง 34 68 51
81 063 โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 29 43 33
82 096 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 10 23 11
83 010 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 5 11 6
84 011 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 21 40 34
85 012 โรงเรียนนับเงิน 0 0 0
86 089 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 19 51 32
87 090 โรงเรียนสหายวิทย์ 6 18 13
88 091 โรงเรียนหมิงซิน 22 53 33
89 092 โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร 13 27 20
90 093 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล 17 49 34
91 094 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 23 50 29
92 097 โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 7 14 12
93 044 โรงเรียนบ้านในวง 0 0 0
94 008 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 0 0 0
95 009 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 13 24 15
96 085 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 7 14 8
รวม 1320 2918 2006
4924

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 0 7780 0026 โทรสาร 0 7780 0026
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]