หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-rng1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายนิรัญ เรืองดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ติงสาโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
3. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นางณัฐธกรณ์ โพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
5. นางสุมาลิน หาญโสดาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
6. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
8. นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
9. นายเอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุลโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
10. นายไพรสณ สิงอุดมโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
11. นางสาวพิมพร แคล้วคลาดโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
12. นางสาวสุลาวรรณ์ เสวตจันทร์โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
13. นางเยาวลักษณ์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
14. นางสาวศิรินทรา บุญพาโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
15. นางสาวนวรัตน์ พลมณีโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
16. นายวิรัตน์ ผยองศักดิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
17. นายกฤษ แก้วซังโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
18. นางสาวภัครมัย เดียสะโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
19. นางสาวกรรณิกา แก้ววิเชียรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
20. นางบุษบา สาและโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
21. นางสาวศรีสุดา วัฒนารถโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
22. นางสาวสุกานดา อุสัยหนีโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
23. นางสาวสากีน๊ะ สะอุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
24. นายพลากร ธีรกุลโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายนิรัญ เรืองดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ติงสาโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
3. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นางณัฐธกรณ์ โพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
5. นางสุมาลิน หาญโสดาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
6. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
8. นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
9. นายเอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุลโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
10. นายไพรสณ สิงอุดมโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
11. นางสาวพิมพร แคล้วคลาดโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
12. นางสาวสุลาวรรณ์ เสวตจันทร์โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
13. นางเยาวลักษณ์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
14. นางสาวศิรินทรา บุญพาโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
15. นางสาวนวรัตน์ พลมณีโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
16. นายวิรัตน์ ผยองศักดิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
17. นายกฤษ แก้วซังโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
18. นางสาวภัครมัย เดียสะโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
19. นางกรรณิกา แก้ววิเชียรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
20. นางบุษบา สาและโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
21. นางสาวศรีสุดา วัฒนารถโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
22. นางสาวสุกานดา อุสัยหนีโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
23. นางสาวสากีน๊ะ สะอุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
24. นายพลากร ธีรกุลโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายนิรัญ เรืองดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ติงสาโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
3. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นางณัฐธกรณ์ โพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
5. นางสุมาลิน หาญโสดาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
6. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
8. นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
9. นายเอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุลโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
10. นายไพรสณ สิงอุดมโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
11. นางสาวพิมพร แคล้วคลาดโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
12. นางสาวสุลาวรรณ์ เสวตจันทร์โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
13. นางเยาวลักษณ์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
14. นางสาวศิรินทรา บุญพาโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
15. นางสาวนวรัตน์ พลมณีโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
16. นายวิรัตน์ ผยองศักดิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
17. นายกฤษ แก้วซังโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
18. นางสาวภัครมัย เดียสะโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
19. นางกรรณิกา แก้ววิเชียรโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
20. นางบุษบา สาและโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
21. นางสาวศรีสุดา วัฒนารถโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
22. นางสาวสุกานดา อุสัยหนีโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
23. นางสาวสากีน๊ะ สะอุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
24. นายพลากร ธีรกุลโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนิรัญ เรืองดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ติงสาโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
3. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นางณัฐธกรณ์ โพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
5. นางสุมาลิน หาญโสดาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
6. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
8. นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
9. นายเอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุลโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
10. นายไพรสณ สิงอุดมโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
11. นางสาวพิมพร แคล้วคลาดโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
12. นางสาวสุลาวรรณ์ เสวตจันทร์โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
13. นางเยาวลักษณ์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
14. นางสาวศิรินทรา บุญพาโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
15. นางสาวนวรัตน์ พลมณีโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
16. นายวิรัตน์ ผยองศักดิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
17. นายกฤษ แก้วซังโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
18. นางสาวภัทคมัย เดียสะโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
19. นางกรรณิกา แก้ววิเชียรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
20. นางบุษบา สาและโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
21. นางสาวศรีสุดา วัฒนารถโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
22. นางสาวสุกานดา อุสัยหนีโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
23. นางสาวสากีน๊ะ สะอุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
24. นายพลากร ธีรกุลโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนิรัญ เรืองดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ติงสาโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
3. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นางณัฐธกรณ์ โพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
5. นางสุมาลิน หาญโสดาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
6. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
8. นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
9. นายเอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุลโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
10. นายไพรสณ สิงอุดมโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
11. นางสาวพิมพร แคล้วคลาดโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
12. นางสาวสุลาวรรณ์ เสวตจันทร์โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
13. นางเยาวลักษณ์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
14. นางสาวศิรินทรา บุญพาโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
15. นางสาวนวรัตน์ พลมณีโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
16. นายวิรัตน์ ผยองศักดิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
17. นายกฤษ แก้วซังโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
18. นางสาวภัครมัย เดียสะโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
19. นางกรรณิกา แก้ววิเชียรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
20. นางบุษบา สาและโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
21. นางสาวศรีสุดา วัฒนารถโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
22. นางสาวสุกานดา อุสัยหนีโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
23. นางสาวสากีน๊ะ สะอุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
24. นายพลากร ธีรกุลโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางศิริลักษณ์ เกตุแก้วโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะภรณ์ เหล่าอันโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
3. นายวีระพงศ์ เสือบุญทองโรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อยกรรมการ
4. นางนิลชฎา หีบเพชรโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวกาญจนา รักรงค์โรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ เกตุแก้วโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะภรณ์ เหล่าอันโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
3. นายวีระพงศ์ เสือบุญทองโรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อยกรรมการ
4. นางนิลชฎา หีบเพชรโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวกาญจนา รักรงค์โรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวรุณี คงกลับโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพวัน นุภักดิ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสุภาวดี ธูปเถื่อนโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
4. นางสุมาลี เพชรไทยโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางรำพึง หยองบางไทรโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายสุรพันธ์ นะแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวธนิกา ชัยมณีโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นางสาวชุลิตา วงศ์พิทักษ์เสมาโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
5. นางสาวรัชดา มะโนกิจโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
6. นางชมพูนุท พัดพรมโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพวงทิพย์ สุขโคนาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมจิตร แวงทัยโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
3. นางสุดใจ พามาดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายศักดา แสงแป้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราชกรูดประธานกรรมการ
2. นายวิจักษณ์ ตีรวัฒน์โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
3. นายธวัชชัย ลิ่มศิลาโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
4. นายโชคดี เซ่งเหลียนโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
5. นางวาสนา อุทัยแสงโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายศักดา แสงแป้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราชกรูดประธานกรรมการ
2. นายวิจักษณ์ ตีรวัฒน์โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
3. นายธวัชชัย ลิ่มศิลาโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
4. นายโชคดี เซ่งเหลียนโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
5. นางวาสนา อุทัยแสงโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายศักดา แสงแป้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราชกรูดประธานกรรมการ
2. นายวิจักษณ์ ตีรวัฒน์โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
3. นายธวัชชัย ลิ่มศิลาโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
4. นายโชคดี เซ่งเหลียนโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
5. นางวาสนา อุทัยแสงโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเถกิงศักดิ์ จอกถมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินช้างประธานกรรมการ
2. นางณัฐรดา อ่ำศรีโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ วิสุทธิไมตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
4. นางสาวทิพรวี ยิ่งขจรโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
5. นางอุมา รสเกิดโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
6. นายอิทธิพงษ์ ดุสิตพันธ์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
7. นางแหวสง ซื่อตรงโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเถกิงศักดิ์ จอกถมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินช้างประธานกรรมการ
2. นางณัฐรดา อ่ำศรีโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ วิสุทธิไมตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
4. นางสาวทิพรวี ยิ่งขจรโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
5. นางอุมา รสเกิดโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
6. นายอิทธิพงษ์ ดุสิตพันธ์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
7. นางแหวสง ซื่อตรงโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเถกิงศักดิ์ จอกถมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
2. นางณัฐรดา อ่ำศรีโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ วิสุทธิไมตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
4. นางสาวทิพรวี ยิ่งขจรโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
5. นางอุมา รสเกิดโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
6. นายอิทธิพงษ์ ดุสิตพันธ์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
7. นางแหวสง ซื่อตรงโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทัศนัย ลีฬหพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฉางประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นายสมชาย แป้นปรุงโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
4. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทัศนัย ลีฬหพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฉางประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นายสมชาย แป้นปรุงโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
4. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสุนารี คงหาญโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ชูบรรดิษฐโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี สุวรรณปากแพรกโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
4. นางสาวศิราภรณ์ นิยมเดชาโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ สุรางค์ภาคโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุนารี คงหาญโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ชูบรรดิษฐโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี สุวรรณปากแพรกโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
4. นางสาวศิราภรณ์ นิยมเดชาโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ สุรางค์ภาคโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสุนารี คงหาญโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ชูบรรดิษฐโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี สุวรรณปากแพรกโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
4. นางสาวศิราภรณ์ นิยมเดชาโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ สุรางค์ภาคโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทัศนัย ลีฬหพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฉางประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นายสมชาย แป้นปรุงโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
4. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายเถกิงศักดิ์ จอกถมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ทองมากโรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อยกรรมการ
3. นางสาววาสนา ไพโรจน์โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์กรรมการ
4. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
5. นายสมชาย แป้นปรุงโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายเถกิงศักดิ์ จอกถมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ทองมากโรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อยกรรมการ
3. นางสาววาสนา ไพโรจน์โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์กรรมการ
4. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
5. นายสมชาย แป้นปรุงโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเถกิงศักดิ์ จอกถมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ทองมากโรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อยกรรมการ
3. นางสาววาสนา ไพโรจน์โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์กรรมการ
4. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
5. นายสมชาย แป้นปรุงโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายปราโมช พงศ์นุรักษ์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายปราโมช พงศ์นุรักษ์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายสมปอง คงอุ่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายปราโมช พงศ์นุรักษ์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายธีรเมท บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ ถุงทองโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
4. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายปราโมช พงศ์นุรักษ์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายธีรเมท บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ ถุงทองโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
4. นายสมปอง คงอุ่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
5. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายธีรเมท บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ ถุงทองโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นายสมปอง คงอุ่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
4. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายปราโมช พงศ์นุรักษ์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายสมปอง คงอุ่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
3. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายปราโมช พงศ์นุรักษ์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายสมปอง คงอุ่นโรงเรียนบ้านสองแพรกรองประธานกรรมการ
3. นายธีรเมท บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายปราโมช พงศ์นุรักษ์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายธีรเมท บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ ถุงทองโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
4. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายคมศิษฐ์ ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายคมศิษฐ์ ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสันติชัย จันทร์ทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรวุฒิ วาสนะผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสันติชัย จันทร์ทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวสุวาธินี จันทะวันโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสันติชัย จันทร์ทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวามิล อุ่ยเต็กเค่งโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวาธินี จันทะวันโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
3. นายอุปกิติ ศาสตร์เณรโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนัฐธิชา อาจหาญโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
4. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
5. นายคมศิษฐ์ ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
7. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
8. นางสาวสุวาธินี จันทะวันโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
9. นางสาวนัฐธิชา อาจหาญโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
10. นายอุปกิติ ศาสตร์เณรโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
11. นางสาวจงรักษ์ เชื้อสายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวจงรักษ์ เชื้อสายผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกช ฉันทวิชานนท์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวราวดี อินทระไชย์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสันติชัย จันทร์ทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวจงรักษ์ เชื้อสายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐธิชา อาจหาญโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
3. นายวามิล อุ่ยเต็กเค่งโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐธิชา อาจหาญโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
3. นายวามิล อุ่ยเต็กเค่งโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวราวดี อินทระไชย์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมรองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
4. นายธีรวุฒิ วาสนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวกรกช ฉันทวิชานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกช ฉันทวิชานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวามิล อุ่ยเต็กเค่งโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุลโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฏฐ์พิชา หนูสมตนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางวาสนา ซื่อตรงโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
4. นางละม้าย โอวเจริญโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวชนิดาภา ศรีคล้ายโรงเรียนบ้านชาคลีกรรมการ
6. นางสาวรติกานต์ จินดาชื่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังสนา เพชรสงค์โรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
8. นางสาวศิริวรรณ พูลสวนโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุลโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฏฐ์พิชา หนูสมตนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางวาสนา ซื่อตรงโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
4. นางละม้าย โอวเจริญโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวชนิดาภา ศรีคล้ายโรงเรียนบ้านชาคลีกรรมการ
6. นางสาวรติกานต์ จินดาชื่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังสนา เพชรสงค์โรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
8. นางสาวศิริวรรณ พูลสวนโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุลโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฏฐ์พิชา หนูสมตนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางวาสนา ซื่อตรงโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
4. นางละม้าย โอวเจริญโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสุวัจนา บูรทการโรงเรียนบ้านปลายคลองวันกรรมการ
6. นางสาวชนิดาภา ศรีคล้ายโรงเรียนบ้านชาคลีกรรมการ
7. นางจินตนา จันทรคาธโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
8. นางจุไรรัตน์ สงประหยัดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวรติกานต์ จินดาชื่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
10. นางสาวศิริวรรณ พูลสวนโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุลโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์พิชา หนูสมตนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางวาสนา ซื่อตรงโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
4. นางละม้าย โอวเจริญโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวชนิดาภา ศรีคล้ายโรงเรียนบ้านชาคลีกรรมการ
6. นางสาวรติกานต์ จินดาชื่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังสนา เพชรสงค์โรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
8. นางสาวศิริวรรณ พูลสวนโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุลโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฏฐ์พิชา หนูสมตนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางวาสนา ซื่อตรงโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
4. นางละม้าย โอวเจริญโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวชนิดาภา ศรีคล้ายโรงเรียนบ้านชาคลีกรรมการ
6. นางสาวรติกานต์ จินดาชื่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังสนา เพชรสงค์โรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
8. นางสาวศิริวรรณ พูลสวนโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุลโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฏฐ์พิชา หนูสมตนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางวาสนา ซื่อตรงโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
4. นางละม้าย โอวเจริญโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวชนิดาภา ศรีคล้ายโรงเรียนบ้านชาคลีกรรมการ
6. นางสาวรติกานต์ จินดาชื่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังสนา เพชรสงค์โรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
8. นางสาวศิริวรรณ พูลสวนโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธีรพันธ์ ควรวินิจโรงเรียนบ้านบางกลางประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ศิริวงษ์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
3. นางฐิติชญา คันธะเนตรโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
4. นางอรุณศรี ลิ่มสืบเชื้อโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
5. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
6. นางสาวอิสริยา สาลีโรงเรียนบ้านคลองของกรรมการ
7. นางมิตรอารีย์ ตันสกุลโรงเรียนบ้านบางริ้นกรรมการ
8. นายเนติพงษ์ หงส์คำโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
9. นางเบญจมาศ วงศ์พัฒนกุลโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
10. นายยุทธพงษ์ อัจกลับโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีประภาพร ศรีสุวรรณโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
12. นายฮาดี รัตน์เยี่ยมโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
13. นางสาวประภาพร สมบุญโรงเรียนบ้านเขาฝาชีกรรมการ
14. นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
15. นายชัยวัฒน์ ช่วยชาติโรงเรียนบ้านแหลมนาวกรรมการ
16. นายเอกรัตน์ คงยศโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายธีรพันธ์ ควรวินิจโรงเรียนบ้านบางกลางประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ศิริวงษ์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
3. นายวิรัช กัณหสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
4. นางฐิติชญา คันธะเนตรโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
5. นางอรุณศรี ลิ่มสืบเชื้อโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
6. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
7. นางสาวอิสริยา สาลีโรงเรียนบ้านคลองของกรรมการ
8. นางมิตรอารีย์ ตันสกุลโรงเรียนบ้านบางริ้นกรรมการ
9. นายเนติพงษ์ หงส์คำโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
10. นางเบญจมาศ วงศ์พัฒนกุลโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
11. นายยุทธพงษ์ อัจกลับโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีประภาพร ศรีสุวรรณโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
13. นายฮาดี รัตน์เยี่ยมโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
14. นางสาวประภาพร สมบุญโรงเรียนบ้านเขาฝาชีกรรมการ
15. นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
16. นายชัยวัฒน์ ช่วยชาติโรงเรียนบ้านแหลมนาวกรรมการ
17. นายเอกรัตน์ คงยศโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ ควรวินิจโรงเรียนบ้านบางกลางประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ศิริวงษ์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
3. นายวิรัช กัณหสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
4. นางฐิติชญา คันธะเนตรโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
5. นางอรุณศรี ลิ่มสืบเชื้อโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
6. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
7. นางสาวอิสริยา สาลีโรงเรียนบ้านคลองของกรรมการ
8. นางมิตรอารีย์ ตันสกุลโรงเรียนบ้านบางริ้นกรรมการ
9. นายเนติพงษ์ หงส์คำโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
10. นางเบญจมาศ วงศ์พัฒนกุลโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
11. นายยุทธพงษ์ อัจกลับโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีประภาพร ศรีสุวรรณโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
13. นายฮาดี รัตน์เยี่ยมโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
14. นางสาวประภาพร สมบุญโรงเรียนบ้านเขาฝาชีกรรมการ
15. นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
16. นายชัยวัฒน์ ช่วยชาติโรงเรียนบ้านแหลมนาวกรรมการ
17. นายเอกรัตน์ คงยศโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายปริญญา สุขวิสุทธิ์โรงเรียนมัชฌิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางระรื่น ดิษฐประดับโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงกรรมการ
3. นางสาวทิพยาาพร เศษคงโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา คนเที่ยงโรงเรียนบ้านบกกรายกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ อ่อนคำโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
6. นางจริยาภรณ์ เพียรจัดโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายปริญญา สุขวิสุทธิ์โรงเรียนมัชฌิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายระรื่น ดิษฐประดับโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงกรรมการ
3. นางสาวทิพยาาพร เศษคงโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา คนเที่ยงโรงเรียนบ้านบกกรายกรรมการ
5. นางวิภา เทพพิชัยโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
6. นางสาวปาริชาติ อ่อนคำโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
7. นางจริยาภรณ์ เพียรจัดโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปรีชาพล ทองพลอยโรงเรียนบ้านรังแตนประธานกรรมการ
2. นางปรัชญาพร ตุ้ยเต็มวงศ์โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์กรรมการ
3. นายเนติพงษ์ หงส์คำโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
4. นายสุริยกานต์ รักศิลป์โรงเรียนบ้านรังแตนกรรมการ
5. นายขันติชัย สาลีโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายษณกร เสนาะเสียงโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60ประธานกรรมการ
2. นางอโนทัย ทองส่องแก้วโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวกรองการ แสงแก้วโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
4. นายกันต์ธีร์ พันธุ์ลำยองโรงเรียนบ้านบางปรุกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ โต๊ะหยอโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์โรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. นายภูชิต จินาเกตุโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
3. นายษณกร เสนาะเสียงโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางนิลชฎา หีบเพชรโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ พิกุลทองโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
3. นางวรรณรวี อนันต์นวัฒน์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์โรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. นายปรีชาพล ทองพลอยโรงเรียนบ้านรังแตนกรรมการ
3. นายษณกร เสนาะเสียงโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางนิลชฎา หีบเพชรโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ พิกุลทองโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
3. นางวรรณรวี อนันต์นวัฒน์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนิลชฎา หีบเพชรโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ พิกุลทองโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
3. นางวรรณรวี อนันต์นวัฒน์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายธีระภัทร ถิระโชติโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ เกตุแก้วโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ นางงามโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
4. นางกาญจนา อู่เจริญโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
5. นางสาวมณฑาทิพย์ เหมรัตน์โรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธีระภัทร ถิระโชติโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ เกตุแก้วโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ นางงามโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
4. นางกาญจนา อู่เจริญโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
5. นางสาวมณฑาทิพย์ เหมรัตน์โรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางกาญจนาวดี หวังดีกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
3. นายสุธีระ เชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านชาคลีกรรมการ
4. นายกันต์ธีร์ พันธุ์ลำยองโรงเรียนบ้านบางปรุกรรมการ
5. นายณัฐวัฒน์ นางงามโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
6. นายธีระภัทร ถิระโชติโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
7. นายอุสมาน หมานจิตต์โรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายปรีชาพล ทองพลอยโรงเรียนบ้านรังแตนประธานกรรมการ
2. นางปรัชญาพร ตุ้ยเต็มวงศ์โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์กรรมการ
3. นายเนติพงษ์ หงส์คำโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
4. นายสุริยกานต์ รักศิลป์โรงเรียนบ้านรังแตนกรรมการ
5. นายขันติชัย สาลีโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายปรีชาพล ทองพลอยโรงเรียนบ้านรังแตนประธานกรรมการ
2. นางปรัชญาพร ตุ้ยเต็มวงศ์โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์กรรมการ
3. นายเนติพงษ์ หงส์คำโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
4. นายสุริยกานต์ รักศิลป์โรงเรียนบ้านรังแตนกรรมการ
5. นายขันติชัย สาลีโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายบัญชา เกตุแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)ประธานกรรมการ
2. นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์โรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นายภูชิต จินาเกตุโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายบัญชา เกตุแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)ประธานกรรมการ
2. นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์โรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นายภูชิต จินาเกตุโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภาพร ผลพุฒโรงเรียนกระบุรีประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
3. นางสาวทิพากร ชลธารโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
4. นางสุภาพร หาญสนามโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ตะโฉโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ จุลศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร ผลพุฒโรงเรียนกระบุรีประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
3. นางสาวทิพากร ชลธารโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
4. นางสุภาพร หาญสนามโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ตะโฉโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ จุลศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางทิพย์สมาพร บุญเชื้อโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางธีรดา อินทร์พรหมโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายณรงค์ เทพประดิษฐ์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางทิพย์สมาพร บุญเชื้อโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางธีรดา อินทร์พรหมโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายณรงค์ เทพประดิษฐ์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสมมิตร จรัสบุษราคัมโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายธิชานนท์ คงอ่อนโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสภิดา ศรีวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสมมิตร จรัสบุษราคัมโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายธิชานนท์ คงอ่อนโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสภิดา ศรีวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายปัญญา แกล้วกล้าศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี นาควิเชียรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสาวชลธิชา แก่นโสมโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวันชาติ สุทธิศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. นายปัญญา แกล้วกล้าสพป.ระนองกรรมการ
3. นายพินิตย์ ริ่มไทยสงค์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา แกล้วกล้าศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี นาควิเชียรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสาวชลธิชา แก่นโสมโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางพัษราภรณ์ นวลสีขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลองประธานกรรมการ
2. นางยลดา น้ำจันทร์โรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
3. นางสมมิตร จรัสบุษราคัมโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพิชชา ช่วยเจริญโรงเรียนบ้านห้วยเสียดประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชกุล ภู่ระย้าโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ ยกย่องโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญพิชชา ช่วยเจริญโรงเรียนบ้านห้วยเสียดประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชกุล ภู่ระย้าโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ ยกย่องโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์กวีวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะช้างประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา กะการดีโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
3. นางบุษกร เกิดจันทร์ทองโรงเรียนบ้านบกกรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์กวีวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะช้างประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา กะการดีโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
3. นางบุษกร เกิดจันทร์ทองโรงเรียนบ้านบกกรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ เพชรกลัดโรงเรียนบ้านเขาฝาชีประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง สุดแน่นโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวสุนิษา เทิงสูงเนินโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ เพชรกลัดโรงเรียนบ้านเขาฝาชีประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง สุดแน่นโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวสุนิษา เทิงสูงเนินโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวจงรักษ์ เชื้อสายผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางนิภา อังกาบละอองโรงเรียนบ้านรังแตนกรรมการ
3. นางพัษราภรณ์ สงวนรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจงรักษ์ เชื้อสายผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางนิภา อังกาบละอองโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
3. นางพัษราภรณ์ สงวนรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายพรศักดิ์ อุปการดีโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ วังน้อยโรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์กรรมการ
3. นางปรานอม สหธาราโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
4. นางปัทมา พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
5. นางชุลีวรรณ สำเนียงหวานโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
6. นางสาวสุภัสสรา กาญจโนภาสโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
7. นางจิราภรณ์ รัตนพรโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นางสุนีรัตน์ ผุดวรรณาโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
9. นางธมนพัณณ์ แก้วสกดโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
10. นางอุษารัตน์ ศรีสังข์โรงเรียนหมิงซินกรรมการ
11. นางอนุรี กรีมละโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
12. นางสาวพัฒนา ผึ่งผายโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
13. นางสาวขวัญตา ตนคลังโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
14. นางสาวชุติมันต์ ดำมีโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
15. นางจันทร์จิรา หอมหวนโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
16. นางสาวอรวรรณ ยวงจันทร์โรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
17. นางสาวกชธร เหมทานนท์โรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
18. นางจุฬาลักษณ์ วีรวงศ์วิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
19. นางสมใจ ประสงค์ผลโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
20. นางสาวยุวธิดา เพชรคงโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
21. นางสายสุนีย์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการ
22. นางสาวกนกวรรณ กันทะมาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
23. นางธวัลหทัย อภิรักษ์วรากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจิตรา ตรีเทพโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60ประธานกรรมการ
2. นางประวีณา มณีรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
3. นางสาวปาริชาต ชูเรืองโรงเรียนบ้านบางปรุกรรมการ
4. นางสาวธนพร สืบกระพันธ์โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
5. นางวรางคณา เพ็ชรฉวีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)กรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา ใจเย็นโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
7. นางฉวีวรรณ ช่วงสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)กรรมการ
8. นางสาวอมรรัตน์ สวัสดิรักษ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
9. นางจีรนุช จอกถมโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
10. นางสาวไซนับ อัตนิโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
11. นางสาวสุวรรณา คล้ายอุดมโรงเรียนบ้านท่าฉางกรรมการ
12. นางจรินทร์ เพิงมากโรงเรียนบ้านทรายแดงกรรมการ
13. นางอภิญญา ยุทธชัยโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
14. นางสาวพัชรีย์ จันทร์ส่งแก้วโรงเรียนบ้านเขาฝาชีกรรมการ
15. นางจันเทวี สุขวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
16. นางสาวชมพูนุท ธนบัตรโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
17. นางสาวสุภาวดี แดงนุพัฒน์โรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
18. นางสาวสุวรรณา ผอมคงโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
19. นางสาวแคทสุลียา บุญรัตน์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
20. นางอลิศา โนรัตน์โรงเรียนหมิงซินกรรมการ
21. นางสาวสราลี สือมะโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
22. นางสาวรุสนีดา พฤกษารัตน์โรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
23. นางจริยาภรณ์ เพียรจัดโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
24. นางพรพิมล วรโยธาโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
25. นางกนกพร เสียงเลิศโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
26. นางสาวกัลยาณี หลั่งทองโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
27. นางปณพร เขียวหวานโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญเดือน ชยุติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทยโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสาวนูรีหยะ เก็มเด็นโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวขวัญเดือน ชยุติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทยโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสาวนูรีหยะ เก็มเด็นโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนา โรยสุวรรณโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางปราณี วิเศษโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทัศนา โรยสุวรรณโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางปราณี วิเศษโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางทัศนา โรยสุวรรณโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางปราณี วิเศษโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายมนตรี สังข์ชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกงางประธานกรรมการ
2. นางสาวธาริณี ฐิตินันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางบุปผา ใจเปี่ยมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา คนเที่ยงโรงเรียนบ้านบกกรายกรรมการ
5. นายสุริยน ชัยวัชรินทร์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
6. นายนราวิชญ์ ติรพัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมนตรี สังข์ชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกงางประธานกรรมการ
2. นางสาวธารินี ฐิตินันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางบุปผา ใจเปี่ยมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา คนเที่ยงโรงเรียนบ้านบกกรายกรรมการ
5. นายสุริยน ชัยวัชรินทร์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
6. นายนราวิชญ์ ติรพัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี สังข์ชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกงางประธานกรรมการ
2. นางสาวธาริณี ฐิตินันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางบุปผา ใจเปี่ยมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
4. นายสุริยน ชัยวัชรินทร์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา คนเที่ยงโรงเรียนบ้านบกกรายกรรมการ
6. นายนราวิชญ์ ติรพัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี สังข์ชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกงางประธานกรรมการ
2. นางสาวธารินี ฐิตินันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางบุปผา ใจเปี่ยมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
4. นางสาวุรุ่งทิวา คนเที่ยงโรงเรียนบ้านบกกรายกรรมการ
5. นายสุริยน ชัยวัชรินทร์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
6. นายนราวิชญ์ ติรพัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายมนตรี สังข์ชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกงางประธานกรรมการ
2. นางสาวธาริณี ฐิตินันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางบุปผา ใจเปี่ยมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา คนเที่ยงโรงเรียนบ้านบกกรายกรรมการ
5. นายสุริยน ชัยวัชรินทร์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
6. นายนราวิชญ์ ติรพัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโศรณี โต๊ะเอ็มโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางอนุธิดา สุขเกื้อโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมนตรี สังข์ชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกงางประธานกรรมการ
2. นางสาวธาริณี ฐิตินันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางบุปผา ใจเปี่ยมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา คนเที่ยงโรงเรียนบ้านบกกรายกรรมการ
5. นายสุริยน ชัยวัชรินทร์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
6. นายนราวิชญ์ ติรพัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี สังข์ชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกงางประธานกรรมการ
2. นางสาวธารินี ฐิตินันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางบุปผา ใจเปี่ยมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา คนเที่ยงโรงเรียนบ้านบกกรายกรรมการ
5. นายสุริยน ชัยวัชรินทร์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
6. นายนราวิชญ์ ติรพัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวเกวลี ทองศรีโรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ แก้วทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเกวลี ทองศรีโรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ แก้วทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวเกวลี ทองศรีโรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ แก้วทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเกวลี ทองศรีโรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ แก้วทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวเกวลี ทองศรีโรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ แก้วทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกวลี ทองศรีโรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ แก้วทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสาวรส ภู่ทองโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวณี สุดาหารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางถาวร นิจจันทร์พันศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเสาวรส ภู่ทองโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวณี สุดาหารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางถาวร นิจจันทร์พันศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีสาคร อรรถกิจเจริญโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณศรี ใหญ่สูงเนินศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวเกศสุดา มีแสงโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศุภเชษฐ์ โมราศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา แซะแดงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศุภเชษฐ์ โมราศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา แซะแดงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศุภเชษฐ์ โมราศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา แซะแดงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศุภเสชษฐ์ โมราศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา แซะแดงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัตธิญา สงวนศักดิ์โรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นายกำพล หล่อวิทยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายศตวรรษ เด็นเนียมโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัตธิญา สงวนศักดิ์โรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นายกำพล หล่อวิทยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายศตวรรษ เด็นเนียมโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ภูริปาณิกโรงเรียนบ้านสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์ เมฆกกตาลโรงเรียนบ้านบางปรุกรรมการ
3. นางสาวรุสนี หะยีการ์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ภูริปาณิกโรงเรียนบ้านสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์ เมฆกกตาลโรงเรียนบ้านบางปรุกรรมการ
3. นางสาวรุสนี หะยีการ์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 0 7780 0026 โทรสาร 0 7780 0026
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]