หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ระนอง)

[ ทั้งหมด   13 ต.ค. 2558   14 ต.ค. 2558   15 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงยิมเทศบาลเมืองระนอง 13 ต.ค. 2558 09.00
2 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงยิมเทศบาลเมืองระนอง 13 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 สำนักงาน ห้อง ประชุมศิษย์เก่า 13 ต.ค. 2558 09.00
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 สำนักงาน ห้อง ประชุมศิษย์เก่า 13 ต.ค. 2558 13.00
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 13 ต.ค. 2558 09.00
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 13 ต.ค. 2558 09.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 13 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 13 ต.ค. 2558 09.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 13 ต.ค. 2558 09.00
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 13 ต.ค. 2558 09.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417-418 13 ต.ค. 2558 09.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412-413 13 ต.ค. 2558 13.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 13 ต.ค. 2558 13.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 13 ต.ค. 2558 09.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 13 ต.ค. 2558 09.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415-416 13 ต.ค. 2558 13.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417-418 13 ต.ค. 2558 13.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 419 13 ต.ค. 2558 13.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 13 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 13 ต.ค. 2558 09.00
2 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 13 ต.ค. 2558 09.00
3 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 13 ต.ค. 2558 09.00
4 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 13 ต.ค. 2558 09.00
5 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 13 ต.ค. 2558 09.00
6 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 13 ต.ค. 2558 09.00
7 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 13 ต.ค. 2558 09.00
8 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 13 ต.ค. 2558 09.00
9 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 13 ต.ค. 2558 09.00
10 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 7 ห้อง ดนตรี 13 ต.ค. 2558 13.00
11 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 7 ห้อง ดนตรี 13 ต.ค. 2558 13.00
12 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 7 ห้อง ดนตรี 13 ต.ค. 2558 09.00
13 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 7 ห้อง ดนตรี 13 ต.ค. 2558 09.00
14 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 8 อเนกประสงค์ 13 ต.ค. 2558 09.00
15 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 8 อเนกประสงค์ 13 ต.ค. 2558 13.00
16 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 8 อเนกประสงค์ 13 ต.ค. 2558 09.00
17 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 8 อเนกประสงค์ 13 ต.ค. 2558 13.00
18 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 8 อเนกประสงค์ 13 ต.ค. 2558 09.00
19 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 8 อเนกประสงค์ 13 ต.ค. 2558 09.00
20 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 8 อเนกประสงค์ 13 ต.ค. 2558 13.00
21 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 8 อเนกประสงค์ 13 ต.ค. 2558 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม สนาม 13 ต.ค. 2558 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม สนาม 13 ต.ค. 2558 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม สนาม 13 ต.ค. 2558 09.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง สมุด (ชั้น 1) และ ห้อง 221-224 (ชั้น 2) 13 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 13 ต.ค. 2558 13.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 13 ต.ค. 2558 09.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 13 ต.ค. 2558 13.00
4 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 13 ต.ค. 2558 13.00
5 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 13 ต.ค. 2558 13.00
6 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 13 ต.ค. 2558 13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 9 ห้อง โรงอาหาร 13 ต.ค. 2558 13.00
2 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 9 ห้อง โรงอาหาร 13 ต.ค. 2558 13.00
3 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 9 ห้อง โรงอาหาร 13 ต.ค. 2558 09.00
4 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 9 ห้อง โรงอาหาร 13 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 สำนักงาน ห้อง 121 (ชั้น 2) ,อาคาร 6 ปฐมวัย ห้อง 611-615 13 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 13 ต.ค. 2558 09.00
2 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 13 ต.ค. 2558 09.00
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 13 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313-314 13 ต.ค. 2558 13.00
2 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313-314 13 ต.ค. 2558 13.00
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313-314 13 ต.ค. 2558 13.00
4 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313-314 13 ต.ค. 2558 13.00
5 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313-314 13 ต.ค. 2558 13.00
6 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313-314 13 ต.ค. 2558 13.00
7 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313-314 13 ต.ค. 2558 13.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322-323 13 ต.ค. 2558 09.00
2 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322-323 13 ต.ค. 2558 09.00

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 0 7780 0026 โทรสาร 0 7780 0026
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]