สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านจะเฆ่ 6 4 2 12 11 3 1 0 15
2 บ้านโลทู 5 2 0 7 8 2 0 0 10
3 บ้านน้ำดำ 4 3 1 8 7 1 0 0 8
4 บ้านกะลาพอ 4 2 1 7 8 1 0 0 9
5 บ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" 4 1 0 5 7 2 0 0 9
6 บ้านตะโละไกรทอง 4 0 0 4 4 0 1 0 5
7 บ้านบือเระ 3 1 3 7 8 0 1 1 9
8 บ้านอุแตบือราแง 3 0 0 3 4 0 0 0 4
9 บ้านสือดัง 2 3 0 5 6 2 1 1 9
10 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 2 2 0 4 7 0 1 0 8
11 วัดโบกขรณี 2 0 1 3 3 0 1 0 4
12 บ้านทุ่งกินนร 2 0 0 2 2 1 1 0 4
13 บ้านเขาดิน 2 0 0 2 2 0 0 1 2
14 ชุมชนบ้านบางเก่า 1 2 2 5 6 4 1 0 11
15 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว 1 2 1 4 6 1 0 0 7
16 บ้านป่าม่วง 1 2 1 4 5 3 1 2 9
17 บ้านกะรุบี 1 1 1 3 4 0 0 0 4
18 บ้านบือแต 1 1 1 3 3 2 0 0 5
19 วัดสารวัน 1 1 1 3 3 2 0 0 5
20 ตะบิ้ง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
21 บ้านเจาะกือแย 1 1 0 2 4 1 1 2 6
22 บ้านปลักแตน 1 1 0 2 4 1 0 0 5
23 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส 1 0 2 3 3 7 2 0 12
24 บ้านแลแวะ 1 0 1 2 3 1 0 1 4
25 บ้านกระจูด 1 0 1 2 2 0 1 1 3
26 บ้านปากู (มีนาประชาคาร) 1 0 1 2 1 1 0 0 2
27 บ้านโคกนิบง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
28 บ้านป่าทุ่ง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
29 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
30 บ้านบาโงมูลง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
31 บ้านจ่ากอง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
32 บ้านโตะบาลา 0 4 0 4 6 0 0 0 6
33 บ้านชะเมาสามต้น 0 2 0 2 3 2 1 1 6
34 บ้านพิเทน 0 1 3 4 3 3 0 1 6
35 บ้านปล่องหอย 0 1 2 3 3 4 2 1 9
36 บ้านลานช้าง 0 1 2 3 1 6 1 0 8
37 บ้านโต๊ะชูด 0 1 1 2 3 3 0 1 6
38 บ้านตือเบาะ 0 1 1 2 2 1 1 0 4
39 บ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ) 0 1 0 1 3 0 1 1 4
40 แซะโมะ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
41 บ้านบือจะ 0 1 0 1 2 3 2 0 7
42 วัดโชติรส 0 1 0 1 2 0 0 0 2
43 บ้านป่าไหม้ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
44 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
45 บ้านบาโงยือริง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
46 ปายอ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
47 ชุมชนบ้านแป้น 0 0 1 1 1 0 0 0 1
48 บ้านท่าช้าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
49 บ้านมะนังยง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
50 บ้านตะโละดารามัน 0 0 1 1 0 0 2 1 2
51 บ้านพอเหมาะ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
52 บ้านมะแนดาแล 0 0 0 0 1 3 1 0 5
53 บ้านบาโงยือแบ็ง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
54 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 0 0 0 0 1 1 0 0 2
55 บ้านวังไชย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
56 บ้านช่องแมว 0 0 0 0 0 2 0 1 2
57 บ้านบน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
58 บ้านบาเลาะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
59 บ้านละหาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
60 บ้านตะโละแมะนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 61 47 36 144 177 81 29 18 287