หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ptn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางฟารีละห์ เจะโซะโรงเรียนบ้านป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นายยาการียา อาหลีโรงเรียนบ้านตือเบาะกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ หน่อทองแดงโรงเรียนบ้านวังไชยกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเฉลียว สุขสนิทโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาสกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ ยาแก้วโรงเรียนวัดโชติรสกรรมการ
3. นางเฉลิม บุญสนองโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเฉลียว สุขสนิทโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาสกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ ยาแก้วโรงเรียนวัดโชติรสกรรมการ
3. นางเฉลิม บุญสนองโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุธรรม เลิศกุลดิลกโรงเรียนบ้านตะโละดารามันประธานกรรมการ
2. นางสาวอามีเนาะ ฮะโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำกรรมการ
3. นางมินตรา ใจแน่นโรงเรียนบ้านลานช้างกรรมการ
4. นางพิชญ์สินี แซ่อ่องโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาสกรรมการ
5. นายสมเดช เทพเสาร์โรงเรียนบ้านจะเฆ่กรรมการ
6. นางซาเระห์ หะยีลาเต๊ะโรงเรียนบ้านบาโงมูลงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุธรรม เลิศกุลดิลกโรงเรียนบ้านตะโละดารามันประธานกรรมการ
2. นางสาวอามีเนาะ ฮะโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำกรรมการ
3. นางมินตรา ใจแน่นโรงเรียนบ้านลานช้างกรรมการ
4. นางพิชญ์สินี แซ่อ่องโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาสกรรมการ
5. นายสมเดช เทพเสาร์โรงเรียนบ้านจะเฆ่กรรมการ
6. นางซาเระห์ หะยีลาเต๊ะโรงเรียนบ้านบาโงมูลงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุธรรม เลิศกุลดิลกโรงเรียนบ้านตะโละดารามันประธานกรรมการ
2. นางสาวอามีเนาะ ฮะโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำกรรมการ
3. นางมินตรา ใจแน่นโรงเรียนบ้านลานช้างกรรมการ
4. นางพิชญ์สินี แซ่อ่องโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาสกรรมการ
5. นายสมเดช เทพเสาร์โรงเรียนบ้านจะเฆ่กรรมการ
6. นางซาเระห์ หะยีลาเต๊ะโรงเรียนบ้านบาโงมูลงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางอังคณา เบ่าล่ายโรงเรียนวัดโชติรสประธานกรรมการ
2. นางนินะ ซาหลงโรงเรียนบ้านกาหงษ์กรรมการ
3. นางนูรียะห์ อีแตโรงเรียนบ้านบนกรรมการ
4. นางสาวฮัซเนาะ เต๊ะบาสอโรงเรียนบ้านบาโงยือริงกรรมการ
5. นางกัลยาณี ศรีเทพโรงเรียนวัดสารวันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางชะอุ่ม แวแมโรงเรียนบ้านตะบิ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวอารียา สันขะหรีโรงเรียนบ้านกาหงษ์กรรมการ
3. นางสาวเดียวาตี หะยีลาเตะโรงเรียนบ้านโตะบาลากรรมการ
4. นางสาวนูรีซะ ดือราแมโรงเรียนบ้านตือเบาะกรรมการ
5. นางสาวซูฟียา นีซะโรงเรียนบ้านทุ่งเค็จกรรมการ
6. นางสาวรุสมีนา เปาะแตโรงเรียนบ้านบาโงยือริงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางอังคณา เบ่าล่ายโรงเรียนวัดโชติรสประธานกรรมการ
2. นางนินะ ซาหลงโรงเรียนบ้านกาหงษ์กรรมการ
3. นางนูรียะห์ อีแตโรงเรียนบ้านบนกรรมการ
4. นางสาวฮัซเนาะ เต๊ะบาสอโรงเรียนบ้านบาโงยือริงกรรมการ
5. นางกัลยาณี ศรีเทพโรงเรียนวัดสารวันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางชะอุ่ม แวแมโรงเรียนบ้านตะบิ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวอารียา สันขะหรีโรงเรียนบ้านกาหงษ์กรรมการ
3. นางสาวเดียวาตี หะยีลาเตะโรงเรียนบ้านโตะบาลากรรมการ
4. นางสาวนูรีซะ ดือราแมโรงเรียนบ้านตือเบาะกรรมการ
5. นางสาวซูฟียา นีซะโรงเรียนบ้านทุ่งเค็จกรรมการ
6. นางสาวรุสมีนา เปาะแตโรงเรียนบ้านบาโงยือริงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอังคณา เบ่าล่ายโรงเรียนวัดโชติรสประธานกรรมการ
2. นางนินะ ซาหลงโรงเรียนบ้านกาหงษ์กรรมการ
3. นางนูรียะห์ อีแตโรงเรียนบ้านบนกรรมการ
4. นางสาวฮัซเนาะ เต๊ะบาสอโรงเรียนบ้านบาโงยือริงกรรมการ
5. นางกัลยาณี ศรีเทพโรงเรียนวัดสารวันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอังคณา เบ่าล่ายโรงเรียนวัดโชติรสประธานกรรมการ
2. นางนินะ ซาหลงโรงเรียนบ้านกาหงษ์กรรมการ
3. นางนูรียะห์ อีแตโรงเรียนบ้านบนกรรมการ
4. นางสาวฮัซเนาะ เต๊ะบาสอโรงเรียนบ้านบาโงยือริงกรรมการ
5. นางกัลยาณี ศรีเทพโรงเรียนวัดสารวันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางชะอุ่ม แวแมโรงเรียนบ้านตะบิ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวอารียา สันขะหรีโรงเรียนบ้านกาหงษ์กรรมการ
3. นางสาวเดียวาตี หะยีลาเตะโรงเรียนบ้านโตะบาลากรรมการ
4. นางสาวนูรีซะ ดือราแมโรงเรียนบ้านตือเบาะกรรมการ
5. นางสาวซูฟียา นีซะโรงเรียนบ้านทุ่งเค็จกรรมการ
6. นางสาวรุสมีนา เปาะแตโรงเรียนบ้านบาโงยือริงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางชะอุ่ม แวแมโรงเรียนบ้านตะบิ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวอารียา สันขะหรีโรงเรียนบ้านกาหงษ์กรรมการ
3. นางสาวเดียวาตี หะยีลาเตะโรงเรียนบ้านโตะบาลากรรมการ
4. นางสาวนูรีซะ ดือราแมโรงเรียนบ้านตือเบาะกรรมการ
5. นางสาวซูฟียา นีซะโรงเรียนบ้านทุ่งเค็จกรรมการ
6. นางสาวรุสมีนา เปาะแตโรงเรียนบ้านบาโงยือริงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสายฝน ชูนิรันท์โรงเรียนบ้านสือดังประธานกรรมการ
2. นางสาวซายนะ สมาแฮโรงเรียนบ้านทุ่งกินนรกรรมการ
3. นางสาวตอฮีเราะ มุตตากีนโรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู๒๕๐๘)กรรมการ
4. นางยาวารี สามะโรงเรียนบ้านกะรุบีกรรมการ
5. นางสาวมาดีฮะห์ มะอุเซ็งโรงเรียนบ้านบือจะกรรมการ
6. นางรสนา หะยีอาแวโรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็งกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางสายฝน ชูนิรันท์โรงเรียนบ้านสือดังประธานกรรมการ
2. นางสาวซายนะ สมาแฮโรงเรียนบ้านทุ่งกินนรกรรมการ
3. นางสาวตอฮีเราะ มุตตากีนโรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู๒๕๐๘)กรรมการ
4. นางยาวารี ซามะโรงเรียนบ้านกะรุบีกรรมการ
5. นางสาวมาดีฮะห์ มะอุเซ็งโรงเรียนบ้านบือจะกรรมการ
6. นางรสนา หะยีอาแวโรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็งกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางลักษณา บุญศิริโรงเรียนบ้านกะลาพอประธานกรรมการ
2. นางตูแวเยาะ นิเตะโรงเรียนบ้านบาโงมูลงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายวันชัย สินดุกาโรงเรียนบ้านช่องแมวประธานกรรมการ
2. นายมะฮัลพี วาแมโรงเรียนบ้านโลทูกรรมการ
3. นางนงเยาว์ บุญเต็มโรงเรียนบ้านทุ่งคล้ากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไชยา จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านสือดังประธานกรรมการ
2. นายอายุ วันทองโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาสกรรมการ
3. นายใยนิง แสงโมลีโรงเรียนบ้าโตะบาลากรรมการ
4. นางสุภา โตะนะโรงเรียนบ้านปลักแตนกรรมการ
5. นายซาห์ดัน อาแวโรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ)กรรมการ
6. นายมะรอเส๊ะ สารีโรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู๒๕๐๒)กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายนิพันธ์ นฤมานพงศกรโรงเรียนบ้านกะลาพอประธานกรรมการ
2. นายอภัย นิตยบูรณ์โรงเรียนบ้านสือดังกรรมการ
3. นายมาหะมุ หะยีสาและโรงเรียนบ้านเจาะกือแยกรรมการ
4. นายอาหามะ สะอะโรงเรียนบ้านตือเบาะกรรมการ
5. นายภัคกรี ชูดโรงโรงเรียนบ้านป่าทุ่งกรรมการ
6. นายมะรอวี มือมะโรงเรียนบ้านบาเลาะกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพิรม เต็มร้อยโรงเรียนบ้านบือเระประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรีซัน โดยหมะโรงเรียนบ้านช่องแมวกรรมการ
3. นางนีรนาท โรจนรัตน์โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางทัสนียา แวอาลีโรงเรียนบ้านตะบิ้งกรรมการ
5. นางขวัญตา มะเด็งโรงเรียนบ้านตะโละดารามันกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพิรม เต็มร้อยโรงเรียนบ้านบือเระประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรีซัน โดยหมะโรงเรียนบ้านช่องแมวกรรมการ
3. นางนีรนาท โรจนรัตน์โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางทัสนียา แวอาลีโรงเรียนบ้านตะบิ้งกรรมการ
5. นางขวัญตา มะเด็งโรงเรียนบ้านตะโละดารามันกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 และ โรงเรียนบ้านกะลาพอ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]