รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 เวลา 08.00-16.30 น.

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทนิล 1. เด็กชายรุสดี   วาหลง
2. เด็กชายอับดุลการิม   กาซอ
 
1. นายวิชาญ  ปาทาน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) 1. เด็กชายวันฮาซัน   ฮามิ
2. เด็กชายอิรฟาน   สามอ
 
1. นางสาวมัสนา  มะดีเยาะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) 1. เด็กชายนิอาลี   บอซู
2. เด็กชายมูฮำหมัดอามีน   มะกูวิง
 
1. นางสาวมัสนา  มะดีเยาะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงคณิศร   แก้วมรกฎ
2. เด็กชายชัยวัฒน์   สุทธิศักดิ์
 
1. นางสายใจ   พุ่มแก้ว
2. นางสาวบรรจงจิต   เหมวิเชียร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 1. เด็กหญิงญานิกา   ทัศนา
2. เด็กชายพิชยุตม์  เรืองโรจน
 
1. นางอุไร   ชูช่วย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กชายสุรชัย   เพชรสุริยา
2. เด็กหญิงอรฤดี    โหลกดี
 
1. นางอรนุช   อินชะนะ
2. นายนาถ    บุญพวง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นพิกุล 1. เด็กชายไอยุบ   แยนา
 
1. นางพงษ์ศิริ  พงศ์กระพันธุ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นพิกุล 1. เด็กชายอัลอามีน   อีปง
 
1. นางพงษ์ศิริ   พงศ์กระพันธุ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 1. เด็กหญิงอัสนีดา   กายูคละ
 
1. นางสาวสุไลณี  มะยีแต
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นพิกุล 1. เด็กหญิงนารีมาลย์   สะเตาะ
 
1. นางฟาอีซะห์   ยีอาซา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 1. เด็กชายมูฮัมหมัด   โตะลู
 
1. นางสาวนูรฮายาตี   โตะลู
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. นายการิยา   ยาโม
 
1. นางสาวตอยีบ๊ะ   บือราเฮง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน   ยูนุ
2. เด็กชายอิรฟาน   ปาลอฆง
 
1. นางพรพิมล   ศรีสุข
2. นายศราวุฒิ   สุขจันทรา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นพิกุล 1. เด็กหญิงปัทมา   สะเตาะ
2. เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิต   เบญสาและ
 
1. นางสาวสุไวบะห์  จะปะกียา
2. นางสาวซูไรดา   ดอเลาะ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงรอซีลา   เจะแต
2. เด็กหญิงวารุณี   ดอแว
 
1. นางพรพิมล   ศรีสุข
2. นายศราวุฒิ   สุขจันทรา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นพิกุล 1. เด็กหญิงนูรุฟาดีลา   เจะเต๊ะ
2. เด็กหญิงฟินดาวส์   มานิ๊
3. เด็กหญิงอัสมานี   บือแน
 
1. นางสาวคอรียะห์   อีปง
2. นางฮาบีบ๊ะ   ปราปง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบินยา 1. เด็กชายลุกมาน   ดัมแม
2. เด็กชายอัมรี   มานิ๊
3. เด็กชายอิบรอเฮง   อูบง
 
1. นางสาวรอซีดะห์   บระอาซัน
2. นางอรุณี  อ่อนตุก
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ   โกศลกาญจน์
 
1. นางเสาวนิตย์  ไฝสีทอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กชายปริญญา   สุวรรณชาตรี
 
1. นางสารณี  อินทรสุข
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กหญิงธีมาพร   โชครักษ์
 
1. นางสมพร   แก้วศรี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปานัน 1. เด็กชายนัสรี   มะดีเยาะ
 
1. นางสาวนูรลัยลา   อาแด
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี   พรมถาวร
 
1. นายธิติโชติ   เจริญผล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนลังงา 1. เด็กชายซุลกิฟลี   เลาะล่อ
 
1. นางไสนะ   ดอเลาะ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 1. เด็กชายอารีฟีน   กอและ
 
1. นางปาวีณา   เจะและ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงสาลีฮัน   บากา
 
1. นางสาวรอฆาย๊ะ ยามา  ยามา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะกรูด 1. เด็กหญิงพรชิตา  ชายพุด
 
1. นางอุษา   เดชทุ่งคา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กหญิงธีมาพร   โชครักษ์
 
1. นางสมพร   แก้วศรี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กชายธีรภัทร   จันทประดิษฐ์
 
1. นายแสงตะวัน   คงศรีจันทร์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กชายสาราฟี    เจะโด
 
1. นางสาวแวยอรี   ลาเตะ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์   สิริวัสนคุปต์
 
1. นายธิติโชติ   เจริญผล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระแว้ง 1. เด็กชายซูกิฟลี   เจ๊ะมะ
 
1. นางอัมพิกา  ตะคานุง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1. เด็กหญิงอริยตา   สุวรรณภูมิ
 
1. นายธิติโชติ   เจริญผล
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 1. เด็กหญิงจัสมิน   เจ๊ะฮะ
2. เด็กชายทีปกร   แว่นแก้ว
3. เด็กหญิงพัชราภา   แดงเพ็ง
4. เด็กชายพิสิทธิ์   ขุนทอง
5. เด็กชายพีรพัฒธ์   บาเหมบูงา
6. เด็กหญิงสุไรดา   แซะเด็น
7. เด็กหญิงอัสมา   หมินหมาน
8. เด็กหญิงอัสมา   ยียูโซะ
9. เด็กชายเปรมอนันต์   สารไสยา
10. เด็กชายไซฟูลไอดรีส   หะยียามาย
 
1. นางสาวศุกัญญา   ทองทราย
2. นางมารศรี  ชูสุวรรณ์
3. นางเสาวนีย์   ศรีสำราญ
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กชายฟิรดาว   อาแวกือจิ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟาวี   วาเยะ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดตายูดิง   การี
4. เด็กชายมูฮัมหมัดอันวา   อาแด
5. เด็กชายมูฮัมหมัดอาลี   ศรีหาวงศ์
6. เด็กชายอินซาน   ดาฮามิ
 
1. นายธนากร   เจะหนิ
2. นายกำธร   อินศรีสวัสดิ์
3. นายซูลกิพลี   กาแบ
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 1. เด็กชายมูฮัมหมัดนัซรัน  หะ
2. เด็กชายมูฮำหมัด   เจะเล็ง
3. เด็กชายอัฟฟาน   แวนาแว
4. เด็กชายอัลอานัส   หะมะ
5. เด็กชายอาบูหาสันบาซอรี   อาแว
6. เด็กชายอิดรีส  ยูโซะ
 
1. นายอนุรัตน์  พันธ์ศิลป์
2. นายสุทธิกรณ์   เพชรวิโรจน์
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 1. เด็กชายกิตติพงศ์  บุญจันทร์
2. เด็กชายชาญวิทย์   วงศ์อุทัย
3. เด็กชายตีมีซี   ดามัน
4. เด็กชายธนกฤต   วงศ์เพชร
5. เด็กชายศุภกฤต   เขียวขาว
6. เด็กชายสุภาพ  เลขสะการ
7. เด็กชายอณัติ  เจะเลาะ
8. เด็กชายอภิสิทธิ์   หนูสีแก้ว
 
1. นายนำ    ดำประเสริฐ
2. นางนาซีเราะห์    สารีกามา
3. นางสานิตย์   ชูช่วย
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 1. เด็กหญิงนัชมีย์   เฮ็งปิยา
2. เด็กหญิงวัณอาตีฟะห์   เฮ็งปิยา
3. เด็กหญิงฮาลีซา   หะยีอาแว
 
1. นางสาวนาฟีเส๊าะ   สาและบิง
2. นางยามีละห์   แปเฮาะอีเล
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. นางสาวต่วนนุรฮายาตี  แวมะ
2. เด็กหญิงฟาซีรา   ดอเล๊าะ
3. เด็กหญิงสุไรดา   มามะ
 
1. นางมณฑา   สุขธร
2. นางสาวธนพร   ชุมสุวรรณ
 
39 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 1. เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิฟ   ดอเลาะ
2. เด็กชายสูไฮดี   ลาฮูยา
 
1. นางสาวแวดะห์  ปาลายา
2. นายมูฮัมหมัดอัรซาด   ลือแบซา
 
40 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 1. เด็กชายซารีฟ   มะสาแม็ง
2. เด็กหญิงยูวีตา   อาหวัง
 
1. นายบัณฑิต  สุวรรณทวี
 
41 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนลังงา 1. เด็กหญิงนาเดีย   สาและ
2. เด็กชายอิทธิกร   สาธุเสน
 
1. นายดิเรกฤทธิ์   ดำรงรักษ์
 
42 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 1. เด็กหญิงอาดียา   สาแม็ง
2. เด็กชายฮัยซัม   หะยีหามะ
 
1. นายบัณฑิต  สุวรรณทวี
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กชายนาวาวี   มะแอ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฮัมดี   เจะมะ
3. เด็กชายอิบรอเฮง  มะแซ
 
1. นายประสงค์   สุวรรณแพทย์
2. นางสาวจันทร์จิรา   พลสิทธิ์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กชายสุไฮมิง   เจ๊ะแว
2. นายอุสมาน   สาอุ
3. นายฮัมดี   ปูลา
 
1. นายอับดุลอาซีส  สีโสง
2. นายบาราเฮง   มูล๊ะ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กหญิงคอดีเย๊าะ   ปะเงาะ
2. เด็กชายตูแวมารูดิง   ตูแวมะ
3. เด็กหญิงนูรสฮาวาตี   วาเยะ
 
1. นายสุนทร   ศรีสมปอง
2. นางสาวฮานีซะห์   จิ
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงซีตีอาอีเสาะ   ดอเลาะ
2. เด็กหญิงซูไลลา   ยูโซะ
3. เด็กหญิงต่วนรอฮานา   รอยา
4. เด็กหญิงนาปูซา    บากา
5. เด็กหญิงอัสวีดา   กูนา
6. เด็กหญิงอานัส  สาเระ
 
1. นางกาญจนา   สุขจันทรา
2. นางศรีสุดา   ทองอร่าม
3. นางกัญญา   สังข์แก้ว
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงคอดีเยาะ   ขะเดหมะ
2. นางสาวคอดีเย๊าะ   จรุรัตน์
3. เด็กหญิงฟาตีเมาะห์  ลาเตะ
4. เด็กหญิงมารียะห์  ดาแม
5. นางสาวสารีฟะห์   สะมะแอ
6. นางสาวอาซีซะห์  จันทร์สุก
 
1. นางสาวชุวิยดา   มณีมาตย์
2. นางชนิดา   รักษ์จันทร์
3. นางภาวิณี   เรียบประดิษฐ์
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ   โต๊ะดอเลาะ
2. เด็กหญิงมาริสา   สาและมะ
3. เด็กหญิงมาเรียม   ดาแม
 
1. นางชนิดา   รักษ์จันทร์
2. นางสาวกัลยดา   พงศ์ศิริ
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบินยา 1. เด็กชายนูรดีน   มะดีเยาะ
2. เด็กชายรุสลัน   สาแล
3. เด็กชายอาหามะห์   ตือบิงหม๊ะ
 
1. นายอดินันท์   สาแม
2. นายมูหัมหมัด   เจะหะ
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสอง 1. เด็กหญิงนูรีนาห์  มามะ
2. เด็กหญิงมัซนะห์  ดามิ
3. เด็กหญิงเจ๊ะมัรยัม  เจะอุบง
 
1. นางสาวนูรียะห์    ยูโซะ
2. นางสาวซูนัยยะห์   หะยียุนุ
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. นายมะซอรี   อาแว
2. เด็กหญิงอะซีเราะห์   น่าเปะ
3. นายอับดุบฮารีฟ   สะมะแอ
 
1. นายสาโรจน์   ตรีแก้ว
2. นางสมศรี   ซ้วนล่อง
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงมาดีหะห์    มะแซ
2. เด็กหญิงหะฟีเส๊าะ   ดามาลอ
3. เด็กหญิงฮาซานะฮ์   คาลี
 
1. นางชนิดา   รักษ์จันทร์
2. นางสาวกัลยดา   พงศ์ศิริ
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กหญิงทัศนี   เจะมะ
2. เด็กหญิงฟาติณ  ตาเยะ
3. เด็กหญิงอามีเราะห์  มาหายาดิง
 
1. นางสาวกรรณิการ์   มุกฏารัตน์
2. นางจินตนา   ศรีสมปอง
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กหญิงคอลีเยาะ   อาแว
2. เด็กหญิงซากีนะห์   เปาะจิบาโอ
3. เด็กหญิงนูรดียาณา   อับดุลรามัญ
 
1. นางจินตนา   ศรีสมปอง
2. นางสาวกรรณิการ์   มุกฏารัตน์
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสอง 1. เด็กหญิงนูรีซะห์   อาด๊ะ
2. เด็กหญิงนูรียะห์   ราแดง
3. เด็กหญิงนูรไอนี   ปูซู
 
1. นางรจนา   เจ๊ะแว
2. นางวรรณา   เจ๊ะอุบง
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กหญิงอารีตา   วิชา
2. เด็กหญิงฮาลีเม๊าะ   บือราแง
3. เด็กหญิงแวนุรไอนี   สาเฮาะ
 
1. นางรุสนานี   ตง
2. นางซูซาน   ฮาแย
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 1. เด็กหญิงคอลีเยาะ   ปอสา
2. เด็กหญิงวิยะดา   กะลูแป
3. เด็กหญิงสุนิษา   รัตนมุณี
 
1. นางนงเยาว์    รัตน์น้อย
2. นางสุรีภรณ์   สุวรรณจาง
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กชายนาวาวี  สาและ
2. เด็กหญิงนูรมี  จาเละ
3. เด็กชายอานิส  เจ๊ะเล๊าะ
 
1. นางชนิดา   รักษ์จันทร์
2. นางชุวิยดา   มณีมาตย์
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงนูรไรดา   เจ๊ะเล๊าะ
2. เด็กชายสุกรี   ดามิ
3. เด็กชายอาซูวัน   กอและ
 
1. นางชนิดา   รักษ์จันทร์
2. นางสาวชุวิยดา   มณีมาตย์
 
60 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 1. เด็กหญิงฟัซลีนา  เจะมามุ
2. เด็กชายอับดุลบาซิ   มะสาแม
3. เด็กหญิงอาอีดะห์  กาเจ
 
1. นางวราภรณ์  สงเสน
2. นางสาวนัสรียาร์  อาเย๊าะแซ
 
61 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 1. เด็กชายซุลกิฟลี   มาเละ
2. เด็กหญิงนาซูฮา   สือรี
3. เด็กชายอาฟีรู   สาและ
 
1. นางสาวราตรี  กาญจนอารี
2. นางวรรณดี  คงสวัสดิ์