หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 7 15 12
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน 8 17 8
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 27 49 39
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 5 8 6
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 3 3 3
6 007 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 17 26 21
7 011 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 9 23 11
8 012 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 5 6 6
9 013 โรงเรียนตลาดปรีกี 11 22 12
10 010 โรงเรียนต้นพิกุล 14 35 22
11 018 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 22 46 32
12 021 โรงเรียนบ้านกระหวะ 4 12 6
13 020 โรงเรียนบ้านกระเสาะ 7 11 2
14 019 โรงเรียนบ้านกระโด 1 3 2
15 022 โรงเรียนบ้านกรือเซะ 3 5 4
16 023 โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ 3 6 4
17 024 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 0 0 0
18 025 โรงเรียนบ้านกูวิง 4 12 7
19 032 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 7 7 7
20 031 โรงเรียนบ้านคลองช้าง(มายอ) 3 9 3
21 033 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 2 2
22 034 โรงเรียนบ้านคลองหิน 4 26 6
23 037 โรงเรียนบ้านควนประ 0 0 0
24 039 โรงเรียนบ้านควนลังงา 17 41 21
25 040 โรงเรียนบ้านควนลาแม 2 8 2
26 041 โรงเรียนบ้านควนหยี 0 0 0
27 035 โรงเรียนบ้านควนแตน 0 0 0
28 038 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 11 47 20
29 036 โรงเรียนบ้านควนโนรี 7 17 9
30 042 โรงเรียนบ้านคางา 5 15 7
31 043 โรงเรียนบ้านคูระ 5 19 8
32 049 โรงเรียนบ้านชะเมา 2 4 3
33 050 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 1 1 1
34 052 โรงเรียนบ้านดูวา 3 7 2
35 051 โรงเรียนบ้านด่าน 4 13 7
36 056 โรงเรียนบ้านตรัง 8 20 14
37 058 โรงเรียนบ้านตันหยง 2 4 3
38 059 โรงเรียนบ้านตุปะ 3 5 3
39 055 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 5 8 7
40 053 โรงเรียนบ้านต้นแซะ 2 2 2
41 054 โรงเรียนบ้านต้นโตนด 0 0 0
42 060 โรงเรียนบ้านถนน 7 24 15
43 063 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4 6 6
44 061 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1 3 1
45 062 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 4 8 4
46 065 โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 5 23 6
47 067 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 6 14 6
48 066 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ 3 9 4
49 068 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 18 50 29
50 064 โรงเรียนบ้านนาเกตุ 6 12 7
51 069 โรงเรียนบ้านน้ำใส 10 17 13
52 071 โรงเรียนบ้านบราโอ 1 1 1
53 070 โรงเรียนบ้านบราโอ(สาขากูนิง) 2 2 2
54 072 โรงเรียนบ้านบากง 4 14 8
55 076 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 4 6 5
56 077 โรงเรียนบ้านบาละแต 1 16 2
57 073 โรงเรียนบ้านบาเงง 0 0 0
58 075 โรงเรียนบ้านบาโง 3 5 4
59 074 โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง 3 9 6
60 078 โรงเรียนบ้านบินยา 5 15 9
61 081 โรงเรียนบ้านบูดน 4 10 6
62 079 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 2 2 2
63 080 โรงเรียนบ้านบูโกะ 0 0 0
64 082 โรงเรียนบ้านประจัน 17 38 21
65 083 โรงเรียนบ้านปลักปรือ 1 1 1
66 084 โรงเรียนบ้านปานัน 16 28 18
67 087 โรงเรียนบ้านปาลัส 12 16 14
68 085 โรงเรียนบ้านป่าบอน 2 4 3
69 086 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 4 7 4
70 090 โรงเรียนบ้านมะหุด 3 7 4
71 089 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 36 86 59
72 091 โรงเรียนบ้านยางแดง 3 5 4
73 092 โรงเรียนบ้านระแว้ง 7 14 10
74 093 โรงเรียนบ้านราวอ 0 0 0
75 095 โรงเรียนบ้านละหารยามู 6 22 9
76 096 โรงเรียนบ้านลางสาด 2 4 4
77 094 โรงเรียนบ้านล้อแตก 1 11 3
78 097 โรงเรียนบ้านวังกว้าง 23 65 35
79 098 โรงเรียนบ้านศาลาสอง 16 42 26
80 099 โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 1 1
81 100 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 10 44 22
82 101 โรงเรียนบ้านสามยอด 3 5 4
83 103 โรงเรียนบ้านสายชล 5 15 6
84 102 โรงเรียนบ้านสายชล(สาขากูแบสีรา) 0 0 0
85 104 โรงเรียนบ้านสิเดะ 2 8 3
86 105 โรงเรียนบ้านอาโห 1 2 1
87 106 โรงเรียนบ้านอินทนิล 3 5 3
88 107 โรงเรียนบ้านอีบุ๊ 1 2 1
89 026 โรงเรียนบ้านเกาะจัน 8 17 10
90 027 โรงเรียนบ้านเกาะตา 2 2 2
91 029 โรงเรียนบ้านเขาวัง 9 23 13
92 048 โรงเรียนบ้านเจะบาแน 2 2 2
93 030 โรงเรียนบ้านแขนท้าว 2 13 3
94 044 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 5 8 5
95 045 โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ 0 0 0
96 047 โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 4 5 4
97 046 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 12 46 20
98 088 โรงเรียนบ้านโผงโผง 4 6 5
99 112 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 18 43 24
100 117 โรงเรียนวัดทรายขาว 2 2 2
101 118 โรงเรียนวัดธนาภิมุข 3 3 3
102 119 โรงเรียนวัดนาประดู่ 13 41 16
103 120 โรงเรียนวัดนิคมสถิต 3 4 4
104 121 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 1 1
105 122 โรงเรียนวัดบุพนิมิต 3 3 3
106 123 โรงเรียนวัดป่าสวย 2 3 2
107 124 โรงเรียนวัดภมรคติวัน 17 22 21
108 125 โรงเรียนวัดมะกรูด 12 22 15
109 126 โรงเรียนวัดสุนทรวารี 7 11 9
110 127 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 5 14 7
111 115 โรงเรียนวัดเกาะหวาย 2 2 2
112 116 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา 0 0 0
113 129 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 5 7 5
114 132 โรงเรียนอนุบาลยะรัง 20 60 35
115 015 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) 18 40 18
116 001 โรงเรียนจิปิภพพิทยา 33 50 37
รวม 722 1682 984
2666

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]