รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.ปัตตานี เขต1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1. เด็กชายฮาฟิส  แตแม
2. เด็กชายฮาริส  เจะหะ
 
1. นางอีรีนา  ยามิรูเด็ง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 1. เด็กหญิงนูรซาฮีรา  บากา
2. เด็กหญิงอาฟียะห์  มะ
 
1. นางรอฆายะ  สาแมง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  บากา
2. เด็กชายมูฮำหมัดตะห์ฟิต  จะรง
 
1. นางสาวจิตรลดา  อินทร์ทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กชายนูรอามิน  มะสะ
2. เด็กชายอานัส  หะยีกือจิ
 
1. นางสาวเจะสาปียะ  เจะอารง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กชายมุสตากีม  มะดีเยาะ
2. เด็กชายอาลีฟ  แวกือจิ
 
1. นางสาวเจะสาปียะ  เจะอารง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงนวพร   พิสูจน์ผล
2. เด็กชายวันนา  รัตนะ
 
1. นางพรทิพย์   อร่ามโชติ
2. นางสุรีย์   แก้วนิตย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายธนพล  แก้วละเอียด
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  จันทศิริ
 
1. นายณัฐวุฒิ  เนาวสินธ์
2. นางสาวกลมทิพย์  สมใจ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายพรประสิทธิ์  นิจเนตร
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ศรีเอียด
 
1. นางนางอุษา   พฤกษวัลต์
2. นางสุจิตรา   ชูสกุลวงศ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงซูซานน่า  กอฮิง
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงรอยมี  ปูเตะ
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สาเมาะ
 
1. นายแวสุไลมาน  โตะกะ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายตุลย์   ตุลยพิทักษ์
 
1. นางภาสินี  ศิลปะชีวานนท์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมานิง 1. เด็กหญิงฟาตีมะห์   บากา
 
1. นายนายอาหาหมัด  การี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงฮาสน๊ะห์  อาแวโซะ
 
1. นายแวสุไลมาน  โตะกะ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงมารีแย  ดอเลาะ
 
1. นายแวสุไลมาน  โต๊ะกะ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฑียรยา 1. เด็กหญิงนุรมี  เวาะหะ
2. เด็กหญิงยัสมี  สาหะ
 
1. นางเจ๊ะซ๊ะดีเย๊าะ  แวอารง
2. นางสาวสมฤทัย  โสภารัตน์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฑียรยา 1. เด็กหญิงนูรฮาลีซา  เจะและ
2. เด็กหญิงนูรุลฟิรดาวส์  เจะมะ
 
1. นางเจ๊ะซ๊ะดีเย๊าะ  แวอารง
2. นางสาวสมฤทัย  โสภารัตน์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะปริง 1. เด็กหญิงมาซีเตาะ  ลาเตะ
2. เด็กหญิงมุรณี  เจะแล
 
1. นางหทัยทิพย์  ไวยวุฒิ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กหญิงนัสริน  ดือมอง
 
1. นายกูมะไซดี  กูจิ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กหญิงซูไวบะห์   อาแว
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฟริดาว    แวกือจิ
3. เด็กชายมูฮำหมัดฟุรกอน    มะเย๊าะ
 
1. นางนาฎลดา    เดชอรัญ
2. นางสีตีบีเดาะ   ยูโซ๊ะ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 1. เด็กหญิงนาซีบะห์  อาแว
2. เด็กหญิงนูรอัยนี  ปะดอ
3. เด็กหญิงยิสมาณี  ดอเลาะ
 
1. นางโสภิศ  ภูดินดาน
2. นางสาวซูไฮนี  อายัต
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กชายซันวา  อาแว
2. เด็กชายซูฮัยมี  กามู
3. เด็กหญิงรูซีตา  โต๊ะสร่าง
 
1. นายฮาซัน  มามะเร
2. นายศรัณยู  บูหัส
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์   เที่ยงแท้
 
1. นางสาวดวงรัตน์   ศิวะทัต
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงอังคณา   วิลาพงษ์
 
1. นางสนิส   จันทบุรี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายฟุรกอน  ยูโซะ
 
1. นางสิริชอน  หะยีเหาะ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงศุภัคษร  สุขสกุล
 
1. นายพงศ์สันต์   อโนทิพย์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงอรอุมา  รัมสัน
 
1. นางกานต์พิชชา  ตินตะชาติ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงชรินท์ทิพย์   ชามทอง
 
1. นายรุสลัน   แวดือรามัน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงวษา  เอี่ยมคำ
 
1. นางวรรณี  กุลพินิจ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงชญาดา   พลวรรณ
 
1. นายเจษฎา   บุญประกอบ
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายชนม์ชนก   แป้นมี
2. เด็กชายซากิฟ  ยือลาแป
3. เด็กหญิงซิมญาอ์   เบ็ญกัลมาณี
4. เด็กชายณัฐกิตต์   ตุลาพานิชกุล
5. เด็กชายธนชัย   เจียรนัย
6. เด็กหญิงรุจิรดา   ศิริสภาภรณ์
7. เด็กหญิงวิภูษณา   ธรรมรัตน์
8. เด็กหญิงวิมลสิริ   จันทร์ทิตย์
9. เด็กชายอามีน   เจะเด็ง
10. เด็กหญิงอีสฎีฮาร   เดหนิ
 
1. นางอรอรุณ   จินดาวรรณ์
2. นางสาวดวงรัตน์   ศิวะทัต
3. นางสาวสิริรัตน์  แก้วทองประคำ
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   ณ นคร
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   หนูมาก
3. เด็กหญิงปาณิศรา   ทัศนา
4. เด็กหญิงภัทรวดี   คงแก้ว
5. เด็กหญิงสุชานันท์   พรหมยา
6. เด็กหญิงสุรีย์นิภา   แก้วกรรมพฤกษ์
 
1. นางอรอรุณ  จินดาวรรณ์
2. นางสาวดวงรัตน์  ศิวะทัต
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูเวาะ 1. เด็กชายขอดัฟฟี  ดือราโอะ
2. เด็กชายดุนยา  ดือเระ
3. เด็กชายมูฮำหมัดบูคอรี  ยามา
4. เด็กชายอัศซาน  ทาป้อง
5. เด็กชายอานัส  เจะโซะ
6. เด็กชายอารีฟีน  ชุมกว้าง
 
1. นายมะนาเซ  ฮาแว
2. นายอับดุลรอซะ  ตาเยะ
3. นางสาวรุสนานี  ปั้นหริ่ง
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 1. เด็กหญิงกัญทิมา   มามะ
2. เด็กหญิงซีตีอีซะห์   อาแวกือจิ
3. เด็กหญิงนนณี    หะยีสาเมาะ
4. เด็กหญิงนูรซีฟาร์   สาแม
5. เด็กหญิงอัญซูวานีย์   เจะอุมา
6. เด็กหญิงอาซียัน   สาเล็ง
 
1. นายธนภณ   ตรีมะณี
2. นายโกวิทย์   สืบประดิษฐ์
3. นายอมาล  หะยีวาแม
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุลากง 1. เด็กหญิงซัยน๊ะห์   ยานยา
2. เด็กหญิงนูรอาซีซะห์   ยูโซ๊ะ
3. เด็กหญิงรอซีดะห์   มะเย็ง
 
1. นางสาวรอซาดา   อาบูดอแล
2. นางสาวอาซียัน   หะ
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงซีตีนุรฟาญีลา  หะยีเจีะมะ
2. เด็กหญิงลาซียะห์  สุหลง
3. เด็กหญิงแวนะห์  ลาเตะ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ศักดิ์จิระไพบูลย์
 
37 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1. เด็กชายซัยนุดดิน   เจ๊ะเยะ
2. เด็กหญิงอมีรา    มะสะนิง
 
1. นายมูฮำมัด   ประจัน
 
38 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟาฮมีย์  มะสะนิง
2. เด็กชายอูมาร์  กูนิง
 
1. นายมูฮำมัดสุกรี   แวอุมา
2. นางสาวอามีนี    สูแป
 
39 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายรอกิบ   แวนิ
2. นายสิทธิโชค   เจ๊ะบือราเฮง
 
1. นางการะเกตุ  ประทานชวโน
2. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
 
40 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายกีรติ  หะยีมะแซ
2. เด็กชายยามีน   ใบระหมาน
 
1. นางการะเกตุ   ประทานชวโน
2. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
 
41 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  ลิขิตทวีโชค
2. เด็กหญิงศิริมา   นวลมุสิง
 
1. นางการะเกตุ  ประทานชวโน
2. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
 
42 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงเกศินี   ใบระหมาน
2. เด็กหญิงเนตรนภา   คำฉัตร
 
1. นางการะเกตุ  ประทานชวโน
2. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
 
43 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงญาณิศา   แดงวิไล
2. เด็กหญิงฟิรดาว   บือราเฮง
 
1. นายเอกรัตน์   โกวิทยา
2. นายวีรศักดิ์   แดงวิไล
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 1. เด็กชายนาวฟัล  หะยีมือซา
2. เด็กชายอัฟฟันดี  กามา
3. เด็กชายอิรฟาน  ลูกสะเตียน
 
1. นางสาวนารีสา  ยาลา
2. นางสาวอามีนะฮ์  สามะ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาโต 1. เด็กชายมูฮำหมัด  อุมา
2. เด็กชายอับดุลการิม  เจ๊ะอาแว
3. เด็กชายเจะฮามิ  เวาะซอ
 
1. นางภัททิยา  ทองลาภ
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟัรฮัม    หมัดสะ
2. เด็กชายอาร์ฟาน    นิสาเมาะ
3. เด็กชายเจะลุคฟี    เจะดอเลาะ
 
1. นางกอลีเยาะ    หะยียุนุ
2. นางวิจิตรา    หน่อทอง
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาบี 1. เด็กหญิงนารีตา    สาแม
2. เด็กหญิงนูรอัยนี    สีบู้
3. เด็กหญิงสุไรญา    สาแม
 
1. นางอุษา    แบรอ
2. นางจิณท์วรา   นฤมิตชิตนันท์
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายธัญธร   นุ้ยอ่อน
2. เด็กชายพิทยา   ด้วงรัตน์
3. เด็กชายสิทธิชัย   ทองวรรณ์
 
1. นายจิรวัฒน์   จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์   ตันนิยม
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงซัลวาณี  จิใจ
2. เด็กหญิงซารีกะห์  อีซอ
3. เด็กหญิงนูรีดา  อีซอ
 
1. นางศุภวรรณ  อุเซ็น
2. นางสาวอลิสา  หวันกะมา
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายนันทพงศ์   แสงประทีป
2. เด็กชายพรประสิทธิ์   นิจเนตร
3. เด็กชายอาบูบักร์  โต๊ะเร็ง
 
1. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์  ตันนิยม
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   หลวงนะ
2. เด็กหญิงนัทธฤดี   ใจแก้ว
3. เด็กหญิงวราภรณ์   ปุรัสกาญจน์
 
1. นางจิตรา   สุขวงศ์วิวัฒน์
2. นางณิศานาถ    เผ่าพิมล
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหมัก 1. เด็กหญิงคอดีเยาะ   มอลอ
2. เด็กหญิงพรนภัส    แก้วขาว
3. เด็กหญิงรุสมี   แวเงาะ
 
1. นางสาวนภิศนันท์    พรหมดำเนิน
2. นางมารีแย    และมะลี
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามง 1. เด็กหญิงซายาตี  ราโมง
2. เด็กหญิงซูไฮนี  กาเดร์
3. เด็กหญิงมานาล  หะยีฮาแว
 
1. นางซัลมา  นิสะมะแอ
2. นางสาวนิแย  เจะเละ
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กหญิงนูรฟาเตน  มือดือเลาะ
2. เด็กหญิงฟาอีซะห์  บีรู
3. เด็กหญิงฮัสนีย์  เจ๊ะมะ
 
1. นายอุสมัน  วามะ
2. นางสาวอุษา  ปรงแก้ว
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 1. เด็กหญิงซัลมี   ดาโอ๊ะ
2. เด็กหญิงฟารีด๊ะ  แสงสิงห์
3. เด็กหญิงฮัมรี   หยีมะยิ
 
1. นางวาสนา   คล้ายหนู
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงนุรฟารีดา  โตะเยะ
2. เด็กหญิงนุรฮีดายะห์  เจ๊ะอุเซ็ง
3. เด็กหญิงเจะซูลีนา  แบเฮง
 
1. นางนิสรีน  ซียง
2. นางมารียะ  บากา
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุลากง 1. เด็กหญิงซัมซียะห์   สะดอ
2. เด็กหญิงฟายาตี   กะมุยา
3. เด็กหญิงไซคอฟ   ยะมอง
 
1. นางอัศนะ   หวังพิทยา
2. นางสูรายยา   ยูโซ๊ะ
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. นางสาวซีดะห์  เจ๊ะเตะ
2. นางสาวอามานี  โกษัยกานนท์
3. เด็กหญิงแวอีมะห์  สามะ
 
1. นางปัดดียะห์  ทับมุด
2. นางอิซดิฮาร  แวมายิ
 
59 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงนูรอาซีกีน   อุสมาน
2. เด็กชายอนุรักษ์   ธรรมชาติ
3. เด็กชายอัซฬร   ปาวัล
 
1. นางสาวกูซะห์   กูปาเนาะ
2. นางบุษกร   แววทองคำ
 
60 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงฐิติชญาน์   หน่อทอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   สัมพันธรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   ปานพลอย
 
1. นางสาวณภัทรดา   โชคธนัยธาดา
2. นางนันธิดา   จันทร์อ่อน
 
61 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายธีระศักดิ์  เลิศสระน้อย
2. เด็กชายวีระพันธ์  หาเล็ง
3. เด็กชายอารีฟีน  หลียะลา
 
1. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์  ตันนิยม