หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ptn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุรินทร์ นิธิวัฒนาประสิทธิ์ชมรมเครื่องบินเล็กปัตตานีประธานกรรมการ
2. นายมะดาโอะ เจ๊ะเฮงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40กรรมการ
3. นายนิติธร บัวขาวโรงเรียนบ้านบานากรรมการ
4. นายสราวุฒิ อินทกาศโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
5. นายอัซมิง อะซาโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
6. นางสาวเจะสาปียะ เจะอารงโรงเรียนบ้านหนองแรตกรรมการ
7. นายสรายุทธ มยุรภานนท์โรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
8. นายอับดุลวาฮับ จิเตะโรงเรียนบ้านเกาะเปาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุรินทร์ นิธิวัฒนาประสิทธิ์ชมรมเครื่องบินเล็กจังหวัดปัตตานีประธานกรรมการ
2. นายมะดาโอะ เจ๊ะเฮงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40กรรมการ
3. นายนิติธร บัวขาวโรงเรียนบ้านบานากรรมการ
4. นายสราวุฒิ อินทกาศโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
5. นายอัซมิง อะซาโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
6. นางสาวเจะสาปียะ เจะอารงโรงเรียนบ้านหนองแรตกรรมการ
7. นายอับดุลวาฮับ จิเตะโรงเรียนบ้านเกาะเปาะกรรมการ
8. นายสรายุทธ มยุรภานนท์โรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุรินทร์ นิธิวัฒนาประสิทธิ์ชมรมเครื่องบินเล็กจังหวัดปัตตานีประธานกรรมการ
2. นายมะดาโอะ เจ๊ะเฮงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40กรรมการ
3. นายนิติธร บัวขาวโรงเรียนบ้านบานากรรมการ
4. นายสราวุฒิ อินทกาศโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
5. นายอัซมิง อะซาโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
6. นางสาวเจะสาปียะ เจะอารงโรงเรียนบ้านหนองแรตกรรมการ
7. นายสรายุทธ มยุรภานนท์โรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
8. นายอับกุลวาฮับ จิเตะโรงเรียนบ้านเกาะเปาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอัซมิง ฮะซาโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
2. นายสราวุฒิ อินทกาศโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
3. นายอับกุลวาฮับ จิเตะโรงเรียนบ้านเกาะเปาะกรรมการ
4. นางสาวเจะสาปียะ เจะอารงโรงเรียนบ้านหนองแรตกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวันชามัน มูซายีโรงเรียนกรรมการ
2. นายอัซมิง อะซาโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
3. นายอับกุลวาฮับ จิเตะโรงเรียนบ้านเกาะเปาะกรรมการ
4. นายสราวุฒิ อินทกาศโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสุรพล คุมพะสาโณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวชนภรณ์ ฮือตระกูลโรงเรียนรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางอิงอร สุจิระประวัติข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสุรพล คุมพะสาโณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอิงอร สุจิระประวัติข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวชนภรณ์ ฮือตระกูลโรงเรียนรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรพล คุมพะสาโณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอิงอร สุจิระประวัติข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวชนภรณ์ ฮือตระกูลโรงเรียนรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายนิพนธ์ ชีวะอิสระกุลโรงเรียนยะหริ่งประธานกรรมการ
2. นางฤดี สารพรโรงเรียนบ้านปรังกรรมการ
3. นายศุภพงศ์ เอียดยีสะอิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40กรรมการ
4. นายสุชล ไชยพรมโรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
5. นางสาวเขมภิกา ศรีนพจันทร์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ ชีวะอิสระกุลโรงเรียนยะหริ่งประธานกรรมการ
2. นางฤดี สารพรโรงเรียนบ้านปรังกรรมการ
3. นายศุภพงศ์ เอียดยีสะอิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40กรรมการ
4. นายสุชล ไชยพรมโรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
5. นางสาวเขมภิกา ศรีนพจันทร์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ชีวะอิสระกุลโรงเรียนยะหริ่งประธานกรรมการ
2. นางฤดี สารพรโรงเรียนบ้านปรังกรรมการ
3. นายศุภพงศ์ เอียดยีสะอิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40กรรมการ
4. นายสุชล ไชยพรมโรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
5. นางสาวเขมภิกา ศรีนพจันทร์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางพิชากรณ์ มณีราชโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะประธานกรรมการ
2. นายบุคตี หะยีเจะแวโรงเรียนบ้านโงกาเซาะกรรมการ
3. นายอาดุล ประเสริฐดำโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
4. นายอาแว ลีแซโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะกรรมการ
5. นางสาวนาฎลดา เดชอรัญโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางพิชากรณ์ มณีราชโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะประธานกรรมการ
2. นายอาดุล ประเสริฐดำโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
3. นายอาแว ลีแซโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะกรรมการ
4. นายบุคตี หะยีเจะแวโรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะกรรมการ
5. นางสาวนาฏลดา เดชอรัญโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางพิชากรณ์ มณีราชโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะประธานกรรมการ
2. นายบุคตี หะยีเจะแวโรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะกรรมการ
3. นายอาดุล ประเสริฐดำโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
4. นายอาแว ลีแซโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะกรรมการ
5. นางสาวนาฎลดา เดชอรัญโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเสรี แวมงโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิงประธานกรรมการ
2. นางสาวมัรยัม หะยีแตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40กรรมการ
3. นายวงศพัทธ์ อินทรัศมีโรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกงกรรมการ
4. นางภาสินี ศิลปะชีวานนท์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายฮาซัน มามะเรโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
6. นางเจ๊ะซ๊ะดีเย๊าะ แวอารงโรงเรียนบ้านเฑียรยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเสรี แวมงโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิงประธานกรรมการ
2. นางสาวมัรยัม มะยีแตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40กรรมการ
3. นายวงศพัทธ์ อินทรัศมีโรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกงกรรมการ
4. นางภาสินี ศิลปะชีวานนท์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายฮาซัน มามะเรโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
6. นางเจ๊ะซ๊ะดีเย๊าะ แวอารงโรงเรียนบ้านเฑียรยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเสรี แวมงโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิงประธานกรรมการ
2. นางสาวมัรยัม มะยีแตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40กรรมการ
3. นายวงศพัทธ์ อินทรัศมีโรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกงกรรมการ
4. นางภาสินี ศิลปะชีวานนท์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายฮาซัน มามะเรโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
6. นางเจ๊ะซ๊ะดีเย๊าะ แวอารงโรงเรียนบ้านเฑียรยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบรรจง นิลมณีโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอาหาหมัด การีโรงเรียนบ้านคลองมานิงกรรมการ
3. นายไพรดล ศิลปะชีวานนท์โรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
4. นางวนิดา อาหลีโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวีระ บุญละเอียดโรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้"ประธานกรรมการ
2. นายมูหามะนาเซ มอเกาะโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
3. นางสาวอุดมลักษณ์ ปานทองโรงเรียนบ้านปาเระกรรมการ
4. นายแวสุไลมาน โตะกะโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
5. นางสาวจิตรลดา อินทร์ทองโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวีระ บุญละเอียดโรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้"ประธานกรรมการ
2. นายแวสุไลมาน โตะกะโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
3. นายมาหามะนาเซ มอเกาะโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
4. นางสาวอุดมลักษณ์ ปานทองโรงเรียนบ้านปาเระกรรมการ
5. นางสาวจิตรลดา อินทร์ทองโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอิ่มใจ จันทรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40ประธานกรรมการ
2. นางชุติมา บุญช่วยโรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียวกรรมการ
3. นางสุธาสินี พรหมศรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอิ่มใจ จันทรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40ประธานกรรมการ
2. นางชุติมา บุญช่วยโรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียวกรรมการ
3. นางสุธาสินี พรหมศรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมนัสวัน ศิริวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านยูโยประธานกรรมการ
2. นางกันยาวีร์ ชัยวริศเมธาพรโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
3. นางสาวดวงรัตน์ ศิวะทัตโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก พุทธโชติโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมนัสวัน ศิริวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านยูโยประธานกรรมการ
2. นางกันยาวีร์ ชัยวริศเมธาพรโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
3. นางสาวดวงรัตน์ ศิวะทัตโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก พุทธโชติโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางมนัสวัน ศิริวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านยูโยประธานกรรมการ
2. นางกันยาวีร์ ชัยวริศเมธาพรโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
3. นางสาวดวงรัตน์ ศิวะทัตโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก พุทธโชติโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางมนัสวัน ศิริวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านยูโยประธานกรรมการ
2. นางกันยาวีร์ ชัยวริศเมธาพรโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
3. นางสาวดวงรัตน์ ศิวะทัตโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก พุทธโชติโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางมนัสวัน ศิริวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านยูโยประธานกรรมการ
2. นางกันยาวีร์ ชัยวริศเมธาพรโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
3. นางสาวดวงรัตน์ ศิวะทัตโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก พุทธโชติโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางมนัสวัน ศิริวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านยูโยประธานกรรมการ
2. นางกันยาวีร์ ชัยวริศเมธาพรโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
3. นางสาวดวงรัตน์ ศิวะทัตโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก พุทธโชติโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอารักษ์ ศุภสินธุ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ศักดิ์ ดิษฐสุวรรณโรงเรียนบ้านปุลามาวอกรรมการ
3. นายคำนึง ดิษฐโรจน์โรงเรียนบ้านนอกกรรมการ
4. นายนันทชัย ปาลบุตรโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
5. นายนิวัติ กลับกลายโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารกรรมการ
6. นายสามารถ สังข์วัดชุมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารกรรมการ
7. นายศาตนันท์ธร ไชยณรงค์โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอกรรมการ
8. นายนิพนธ์ ลาภเจือจันทร์โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์กรรมการ
9. นายวิรัตน์ เพ็ชรพญาโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
10. นายสราวุธ ยอดระบำโรงเรียนบ้านท่าน้ำกรรมการ
11. นายธนภณ ตรีมะณีโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการ
12. นายชูชาติ บกเขาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40กรรมการ
13. นางอรนุช เกื้อพิทักษ์สพป.ปน.1กรรมการ
14. นางสาวกัญญาภัค บุญเสนสพป.ปน.1กรรมการ
15. นายยูฮัน สาและสพป.ปน.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอารักษ์ ศุภสินธุ์สพป.ปน.1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ศักดิ์ ดิษฐสุวรรณโรงเรียนบ้านปุลามาวอกรรมการ
3. นายคำนึง ดิษฐโรจน์โรงเรียนบ้านนอกกรรมการ
4. นายนันทชัย ปาลบุตรโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
5. นายนิวัติ กลับกลายโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารกรรมการ
6. นายสาสารถ สังข์วัดชุมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารกรรมการ
7. นายศาตนันท์ธร ไชยณรงค์โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอกรรมการ
8. นายนิพนธ์ ลาภเจือจันทร์โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์กรรมการ
9. นายวิรัตน์ เพ็ชรพญาโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
10. นายสราวุธ ยอดระบำโรงเรียนบ้านท่าน้ำกรรมการ
11. นายธนภณ ตรีมะณีโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการ
12. นายชูชาติ บกเขาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40กรรมการ
13. นางอรนุช เกื้อพิทักษ์สพป.ปน.1กรรมการ
14. นางสาวกัญญาภัค บุญเสนสพป.ปน.1กรรมการ
15. นายยูฮัน สาและสพป.ปน.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ หลังยาหน่ายโรงเรียนบ้านสะบารังประธานกรรมการ
2. นางสาวเกลียวขวัญ ศรีสังข์โรงเรียนบ้านรูสะมิแลกรรมการ
3. นางสาวสมสุข แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ หลังยาหน่ายโรงเรียนบ้านสะบารังประธานกรรมการ
2. นางสาวเกลียวขวัญ ศรีสังข์โรงเรียนบ้านรูสะมิแลกรรมการ
3. นางสาวสมสุข แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายภราดร สุทธิผกาพันธ์โรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสินีนาฎ แวดอเลาะโรงเรียนยะหริ่งกรรมการ
3. นายจีรพันธ์ คู่สายโรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)กรรมการ
4. นายเอกรัตน์ โกวิทยาโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางจิตราวดี มุขยวัฒน์โรงเรียนบ้านคอลอตันหยงประธานกรรมการ
2. นายศัลย์สดี ฮาแวโรงเรียนบ้านมะปริงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายลุตฟี เจะแตโรงเรียนบ้านปะแดลางาประธานกรรมการ
2. นางกามีล๊ะ กะเด็งโรงเรียนบ้านดูซงปาแยกรรมการ
3. นางรอบียะ มงอาหลีโรงเรียนบ้านหนองแรตกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายลุตฟี เจะแตโรงเรียนบ้านปะแดลางาประธานกรรมการ
2. นางกามีล๊ะ กะเด็งโรงเรียนบ้านดูซงปาแยกรรมการ
3. นางรอบียะ มงอาหลีโรงเรียนบ้านหนองแรตกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ แดงวิไลโรงเรียนอนุบาลปัตตานีประธานกรรมการ
2. นายมาโซฟ สมานธรรมกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40กรรมการ
3. นางสาวมาดีฮ๊ะ เปาะโนโรงเรียนบ้านบ่ออิฐกรรมการ
4. นางสาวโกลัญญา ไชยศิลปสังข์โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรีกรรมการ
5. นางการะเกตุ ประทานชวโนโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ แดงวิไลโรงเรียนอนุบาลปัตตานีประธานกรรมการ
2. นายมาโซฟ สมานธรรมกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40กรรมการ
3. นางสาวมาดีฮ๊ะ เปาะโนโรงเรียนบ้านบ่ออิฐกรรมการ
4. นางสาวโกลัญญา ไชยศิลปสังข์โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรีกรรมการ
5. นางการะเกตุ ประทานชวโนโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายภราดร สุทธิผกาพันธ์โรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสินีนาฎ แวดอเลาะโรงเรียนยะหริ่งกรรมการ
3. นางจีรพันธ์ คู่สายโรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)กรรมการ
4. นายเอกรัตน์ โกวิทยาโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายมูฮำมัด ประจันโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายภราดร สุทธิผกาพันธ์โรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสินีนาฎ แวดอเลาะโรงเรียนยะหริ่งกรรมการ
3. นางจีรพันธ์ คู่สายโรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)กรรมการ
4. นายเอกรัตน์ โกวิทยาโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายมูฮำมัด ประจันโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางนวลแข แซ่ลิ่มโรงเรียนวัดควนประธานกรรมการ
2. นางสาวรอฮีหมะ สือแมโรงเรียนบ้านดูซงปาแยกรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ ดำรงชาติโรงเรียนบ้านปะนาเระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางนวลแข แซ่ลิ่มโรงเรียนวัดควนประธานกรรมการ
2. นางสาวรอฮีมะ สือแมโรงเรียนดุซงปาแยกรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ ดำรงชาติโรงเรียนบ้านปะนาเระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ สารนัยโรงเรียนบ้านจะรังประธานกรรมการ
2. นายองครักษ์ บินอิสริสโรงเรียนบ้านรามงกรรมการ
3. นางสาวนาอีหม๊ะ หวันมีนาโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ บุญเย็นโรงเรียนบ้านท่ากุนประธานกรรมการ
2. นายเหิม มากละม้ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40กรรมการ
3. นางภัททิยา ทองลาภโรงเรียนบ้านคาโตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ บุญเย็นโรงเรียนบ้านท่ากุนประธานกรรมการ
2. นายเหิม มากละม้ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40กรรมการ
3. นางภัททิยา ทองลาภโรงเรียนคาโตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจิตรา สุขวงศ์วิวัฒน์โรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
2. นางสาวรัชนี หน่อทวีโรงเรียนบ้านตูเวาะกรรมการ
3. นางมณี เส้งสุ้นโรงเรียนชุมชนวัดปิยารามกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจิตร สุขวงศ์วิวัฒน์โรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
2. นางสาวรัชนี หน่อทวีโรงเรียนบ้านตูเวาะกรรมการ
3. นางมณี เส้งสุ้นโรงเรียนชุมชนวัดปิยารามกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนิเยาะ สุหลงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40ประธานกรรมการ
2. นางเกยูร อโนทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนิเยาะ สุหลงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40ประธานกรรมการ
2. นางเกยูร อโนทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางศิริพร ชนะกิจโรงเรียนวัดสุวรรณากรประธานกรรมการ
2. นางสาวรื่นราตรี ชุมคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40กรรมการ
3. นางสาวอนันตญา น้อยสำลีโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
4. นางดรุเณศ จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านกาฮงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ชนะกิจโรงเรียนวัดสุวรรณากรประธานกรรมการ
2. นางรื่นราตรี ชุมคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40กรรมการ
3. นางสาวอนันตญา น้อยสำลีโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
4. นางดรุเณศ จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านกาฮงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางภิญโญ จันทร์ลาภโรงเรียนบ้านดอนนุ้ยวิทยาคารกรรมการ
2. นางแฉล้ม รัตนประดิษฐ์โรงเรียนบ้าานนอกกรรมการ
3. นางสาวปิ่นจารีย์ แก้วจันทร์ทองโรงเรียนชุมชนวัดปิยารามกรรมการ
4. นางสุปราณี ณ ปัตตานีโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางภิญโญ จันทร์ลาภโรงเรียนบ้านดอน นุ้ย วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ณ ปัตตานีโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
3. นางแฉล้ม รัตนปรัดิษฐ์โรงเรียนบ้านนอกกรรมการ
4. นางสาวปิ่นจารีย์ แก้วจันทร์ทองโรงเรียนชุมชนวัดปิยารามกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนินุรมา สิตีเลาะโรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ สังกุนะโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
3. นางธนการ แก้วสมหนูโรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกงกรรมการ
4. นางศิรประภา นวลภักดีโรงเรียนบ้านตูเวาะกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวกัลปังหา บีรูโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะประธานกรรมการ
2. นางมาเรียม ตาเละโรงเรียนบ้านควนคูหากรรมการ
3. นางรอหานี นิอิสมัยโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
4. นางลาตีป๊ะ ดำหายโรงเรียนบ้านบากงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

นางอานิซะห์ ประจัน โทร.0987146051
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]