รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 91.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเขา 1. เด็กชายจตุพงษ์   สกุลสัน
2. เด็กชายฤทธิพร   เด็นบาเส
 
1. นางอุษา   เปกะมล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กชายนิติศาสตร์  โพธิ์อภัย
2. เด็กชายอวิรุทธ์  เติมต่อ
 
1. นายศราวุธ  แซ่เตียว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตรียม 1. เด็กชายจักรพันธ์  ตรีชุม
2. เด็กชายอนุพงศ์  สอิ้งทอง
 
1. นางขัติยา  เกตสมัน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กหญิงกรรณิษา  ผดุงทรัพย์
2. เด็กหญิงนันทดา  นาเลื่อน
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กชายชนกันต์  อุปลา
2. เด็กชายณรงศักดิ์  หินน้อย
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  หินน้อย
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ปานโรจนวาณิชย์
3. เด็กชายปัณณวัฒน์  ปานโรจนวาณิชย์
4. เด็กหญิงมัยซูน  ชำนาญนา
5. เด็กหญิงวริศรา  สร้างสมจิตร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  สมบัติบุญ
2. นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กหญิงซันนียะร์  จันเจือ
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีมั่น
3. เด็กหญิงวนิดา  ธรรมกิจ
4. เด็กหญิงศิรินุช  ผลผดุง
5. เด็กหญิงอังคณา  แสงสาด
 
1. นางนิตยา  ชำนาญนา
2. นายภิรมย์  อิสโร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทองขจร
2. เด็กชายบรรพต  ศรีสุพรรณ
 
1. นางนภาพร  สุวรรณจ่าง
2. นางสุตินันท์  ทิพย์รักษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายธันยวรรธน์  พัฒนรักษ์
2. เด็กหญิงโศภิชากรณ์  นามสงวน
 
1. นางจอมใจ  พูลศรี
2. นางนภาพร  สุวรรณจ่าง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายวรธน  ปาติมะ
2. เด็กหญิงเกวลิน  รัตนชัย
 
1. นางสาวสุภาพร  เสมอภาค
2. นางชริสา  พรหมรังษี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กชายอัลฟาน   งานแข็ง
 
1. นายกมลพันธ์   งานแข็ง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงนุชอัยนี   อาษาราษฎร์
 
1. นายกมลพันธ์   งานแข็ง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องหลาด 1. เด็กหญิงอาทิตยา   คุณเรียน
 
1. นางสาวพรวีนัส   สืบพงษ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1. เด็กหญิงอันนา  จตุราบัณฑิต
 
1. นางสาวศศิวิมล  ชัยสุข
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงภัทรากูล   ชลหัตถ์
 
1. นายกมลพันธ์   งานแข็ง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. นางสาวเนตรนภิส  หมันการ
 
1. นางสาววราลี  หลีประเสริฐ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 1. นางสาวปิ่นมนัส  นาวารักษ์
 
1. นายมนตรี  ตรีวงค์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงฟารีด้า  วาหะรักษ์
 
1. นางสาววราลี  หลีประเสริฐ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวมะม่วง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   นาวีว่อง
2. เด็กชายภัทรเมธ   สืบพงษ์
 
1. นายกุศล   บุญสบ
2. นางสาวอริสรา  บุญสพ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 1. เด็กหญิงซัลมา  นุกูล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชูชีพ
 
1. นางสาวนันทิยา  อิฐเกิด
2. นางสาววินิตา  ทองประดับ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 1. เด็กชายภูริ  ตุหรัน
2. เด็กชายศรัณย์  นพเก้า
 
1. นางสาววาสนา  ชูศรี
2. นางสาววิกาวี  ชายคง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายธนภัทร  ประหยัดทรัพย์
 
1. นางสาววราลี  หลีประเสริฐ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 1. เด็กชายจิระศักดิ์  นนทะศรี
2. เด็กหญิงมนทกานต์  หาญทะเล
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  นะทะเล
 
1. นางสาววาธิณี  ดิ่นทอง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายก๊อลบี   โต๊ะไม
2. เด็กหญิงณัฐติมา   สงวนไถ
3. เด็กชายเอาฟา   มานะบุตร
 
1. นางสาวนูรมะฮ  แวอูมา
2. นางสาวนิภา  ปลูกไม้ดี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุดสวาท
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงไพจิตรา  วานิช
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายณรงค์กฤต  สุดแก้ว
 
1. นายณัฐศิษฐ์  ผลประสาร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชูพยัคฆ์
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงอริยา  จงจิตร์
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงโศรดา  ทองงำ
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  ศรอินทร์
 
1. นางอารี  อรุณวงศ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เมืองรมย์
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ผาบชมภู
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์เสนา
2. เด็กชายจรัสพงษ์  กล้าหาญ
3. เด็กชายจิรภาส  ลักษณะวิมล
4. เด็กชายจิรวัฒน์  ชูพยัคฆ์
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เมืองรมย์
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุดสวาท
7. เด็กชายณัฐพัชร์  เสนีย์รัตนกร
8. เด็กหญิงนฤมล  ประไพ
9. เด็กหญิงพิริสา  สุวรรณเพ็ชร
10. เด็กหญิงศศิวิมล  ผาบชมภู
11. เด็กชายศิรัสพล  เสนีย์รัตนกร
12. เด็กหญิงอริยา  จงจิตร์
13. เด็กหญิงเจนจิรา  พุทธสา
14. เด็กหญิงโศรดา  ทองงำ
15. เด็กหญิงไพจิตรา  วานิช
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
2. นายทวีวัฒน์  หิรัญ
3. นางวรรณี  เสมพืช
4. นางสุภาภรณ์  วีริยานันท์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 71.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุใน 1. เด็กชายคณพศ   บุญสบ
2. เด็กชายธรรมราช   หาญเคียว
3. เด็กหญิงนาเดีย   ถิ่นเกาะยาว
4. เด็กชายพีระพงค์   ตะวัน
5. เด็กชายศิริพงษ์   ไถนาเพรียว
6. เด็กชายอภิชาติ   นาวีว่อง
 
1. นายสาคร   แป้นนวล
2. นายนิวัติ   ไถนาเพรียว
3. นางสาวพกุลวรรณ   วันเพ็ญ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กชายอรรถกรณ์  ศิลป์คีรีกุล
 
1. นางมนัสนันท์  พรหมสุวรรณ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคมนียเขต 1. เด็กหญิงกฤษณา  วันทอง
 
1. นายเสกสรรค์  ดอกดวง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1. เด็กชายวีรชัย  สุขสมบุญ
 
1. นายสหัสชัย  นาคพันธ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญแสวงวิทยา 1. เด็กหญิงมิรันตี  หลีขาว
 
1. นายประสาน  หลีขาว
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายกฤษตินันท์   วงษ์นา
 
1. นางพาณิภัค   สุขศิริ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุใน 1. เด็กหญิงนาเดีย   ถิ่นเกาะยาว
 
1. นางสาวพกุลวรรณ   วันเพ็ญ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1. เด็กหญิงอภิญญา  อินพรหม
 
1. นางสาวอวยพร  ลิมป์พิทักษ์พงศ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กชายอรรถกรณ์  ศิลป์คีรีกุล
 
1. นางมนัสนันท์  พรหมสุวรรณ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงปานทิพย์  เปี้ยสุพงศ์
 
1. นางวนิดา  ณ นคร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กชายอรรถกรณ์  ศิลป์คีรีกุล
 
1. นางมนัสนันท์  พรหมสุวรรณ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กชายรชต  ทีปะโยธิน
 
1. นางสาวเจนจิรา  เกลี้ยงทิพย์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 1. เด็กหญิงพัชราภา  มิตรวงค์
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  ชุ่มเชื้อ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำแก่น 1. นางสาวลัดดาวัลย์  พินิจ
 
1. นายอินทจักร  ตันตระวิศิษฐ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญแสวงวิทยา 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  ทองมา
 
1. นายประสาน  หลีขาว
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงสุวภัทร  ลิ่มจำเริญ
 
1. นางมนัสนันท์  พรหมสุวรรณ
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงกิ่งกนก  สุวรพันธ์
2. เด็กชายจักริน  วรรธนันท์ชัย
3. เด็กชายจันทรัช  รักเดช
4. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีนิล
5. เด็กชายนนทวัฒน์  แก้วกูล
6. เด็กหญิงปรียากมล  บุญเรือง
7. เด็กชายวรวัฒน์  อาจการ
8. เด็กหญิงศศิธร  สีสุข
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุวรรณ
10. เด็กหญิงเยาวเรศ  นิกรกุล
 
1. นางสาวสายพิน  คงเพ็ชร
2. นางสาวแวววัน  เจริญศักดิ์
3. นางวนิดา  ณ นคร
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิโครธาราม 1. เด็กหญิงกนกนุช  ชูสังข์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ชูสังข์
3. เด็กหญิงญาณิกา  เสนเกตุ
4. เด็กชายณัฐนันท์  ประดิษฐการ
5. เด็กชายธนากรณ์  นิลบุตร
6. เด็กชายธาดาพงศ์  ภูจำปา
7. เด็กชายประดิษฐ์  บุญเชื้อ
8. เด็กชายภูมรินทร์  อารีการ
9. เด็กหญิงวริศา  สมัครกิจ
10. เด็กหญิงอรัชพร  บุษย์เพชร
 
1. นางวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
2. นางพรพิมล  อินทรักษ์
3. นางชูศรี  สิทธิศิลป์
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา  บุญศาสตร์
2. เด็กหญิงบุษบา  เพ็ชรศิริ
3. เด็กหญิงวรัญญา  ศิริรักษ์
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ  คงทอง
5. เด็กหญิงศศิธร  เพ็ชรสมบูรณ์
6. เด็กหญิงสุชาดา  นวลศรี
7. เด็กหญิงอารียา  อุมาสะ
8. เด็กหญิงเขมนิจ  วิไลกุล
9. เด็กหญิงเตชินี  สังข์ทอง
10. เด็กหญิงเฟื่องลดา  สงวนนาม
 
1. นางสาวกัญดาพร  อันทการ
2. นางสาวกัญญารัตน์  เม่งห้อง
3. นางสาววราวรรณ  หินน้อย
4. นางสาวสุวิตา  ทุมสุวรรณ์
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชำนาญสิน
2. เด็กหญิงนราวดี  เหมพิทักษ์
3. เด็กหญิงนาเดีย  สินโต
4. เด็กหญิงวณิชยา  เหมพิทักษ์
5. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เหมพิทักษ์
 
1. นางสาวปานทิพย์  ตุลพันธ์
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงการต์พิชชา  มากแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปรียวัลย์
3. เด็กหญิงธัญพิมล  ต้ายไธสง
4. เด็กหญิงปราณปริยา  สมุทร์ผ่อง
5. เด็กหญิงพิสชา  ชูวงศ์
6. เด็กหญิงวรารัตน์  อุ่นเรือน
7. เด็กหญิงวริษฎา  โกยผล
8. เด็กหญิงสุชาฎา  มธุรส
 
1. นางไพริน  กาฬจันโท
2. นางสาววลัยลักษณ์  ผลเกิด
3. นางสาวนันทนา  รัตนพันธ์
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจินตนา  นาวารักษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชาญสมุท
3. เด็กหญิงฟ้าใส  นาวารักษ์
4. เด็กหญิงวันวิสา  ยอดเเสงจันทร์
5. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ธัมมะวงษ์
6. เด็กหญิงศรณี  นาวารักษ์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมุทรวารี
8. เด็กหญิงอรอนงค์  สมุทรวารี
9. เด็กหญิงอรอุมา  เชาว์ไฝ
 
1. นางสาวเเสงเดือน  ทองห่อ
2. นางกัญญานี  เเสงเสมา
3. นางสาววิกาวี  ชายคง
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงคริษฐา  กนิษฐานุพงศ์
2. เด็กหญิงชญานิน  ลมกรด
3. เด็กหญิงฐาปนรัชฏ  แย้มยิ่ง
4. เด็กหญิงฐิติมา  พลพฤกษ์
5. เด็กชายต้นสัก  ก้อนทรัพย์
6. เด็กชายธัญวิชญ์  ปรีชา
7. เด็กชายธีรภัทร  สดใส
8. เด็กชายนันทิช  บำรุง
9. เด็กหญิงพขรพร  ตันไทย
10. เด็กหญิงพัชธิดา  มั่นใจ
11. เด็กหญิงพิชญธิดา  เรียบผา
12. เด็กหญิงวีรินทร์  สินทรัพย์
13. เด็กหญิงสุวิสาข์  เอี่ยมสกุล
 
1. นางไพริน  กาฬจันโท
2. นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ
3. นางสาวพรทิพย์  สมบัติบุญ
4. นางเสริมศรี  พลรงค์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุรอด 1. นายธัชพล  บุญลือ
2. นายศุภชัย  เขตตะเคียน
3. นายศุภนัฐ  วรรณ์กุล
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ซุ้นสั้น
 
1. นายสุทธิพงษ์  พึ่งแก้ว
2. นางกัลยา  เพิ่มผล
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1. เด็กชายชัย  -
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยเพชร
3. เด็กชายธีรภัทร  -
4. เด็กชายปลาย  -
5. เด็กชายวรากรณ์  บริรัตน์
6. เด็กชายอรรณพ  บุญมา
 
1. นายณัทรัณกรณ์  ศรีจันทร์เเก้ว
2. นางแก้วตา  อนันตวิทยวงศ์
3. นางสาวศิวพร  สร้อยทอง
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78.06 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทนิน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อ่อนสุวรรณ
2. เด็กหญิงชัญญา  เเก้วบำรุง
3. เด็กหญิงพรนภา  หอมรส
4. เด็กหญิงสรัลชนา  มลิวรรณ
5. เด็กหญิงสลินทิพย์  จงพงศา
6. เด็กหญิงสุชญา  เเย้มสงวน
 
1. นายจักริน  จันทขันทร์
2. นายดนตรี  ศรีสุวรรณ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงฐิติพร  เหินหาว
2. เด็กหญิงรัฐชญา  นาคบรรพ์
3. เด็กชายศุภกร  นิลบุศย์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  โบบทอง
2. นายจิระวิน  ชูไพ
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงทักษิณา  ศิลาพรหม
2. นางสาวพันธ์ุทิพย์  อัตรักษ์
3. เด็กหญิงเสาวภา  บองเพชร
 
1. นางจรัสศรี  มีลา
2. นายวิศิษฎ์  เพชรดำ
 
63 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำแก่น 1. เด็กหญิงพัทธิกา  คงเนียม
2. เด็กหญิงอนัญญา  มากธันญา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ชูทอง
 
64 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 1. เด็กหญิงอาฬสา  เทพณรงค์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  โกยดุลย์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ชนัฐสุวัตรศรี
 
65 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทองนาค
2. เด็กชายสุทธิภัทร  มิตตุลาคาร
 
1. นายราชัน  ปัญญาจันทร์
2. นางณัฐพร  แซ่หลี
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุจริต
2. เด็กหญิงพัชยาภรณ์  เสริฐบุตร
 
1. นางอุทัยวรรณ  แสงทอง
2. นางสาววรธิดา  พูลศิริ
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุใน 1. เด็กหญิงนริศรา  มาตศรี
2. เด็กหญิงนาดา  ยานพะโยม
 
1. นางสาวอารียา  สุขเกษม
 
68 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับปุด 1. เด็กหญิงชุติมา  เพ็ชรศิริ
2. เด็กหญิงศศิธร  สวัสดิ์พันธ์
 
1. นางเพียงกมล  กรุงแก้ว
2. นางฐกัฏแก้ว  ปานมณี
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายอิทธิชัย  กาวิภา
2. เด็กชายเจษฎา  คำเลี้ยง
 
1. นางสาวสาลินี  เกลี้ยงเกลา
2. นางพวงผกา  เปรมจิตร์
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเขา 1. เด็กชายนพเดช   ทองย้อย
2. เด็กชายวัศพล   ถิ่นทะเล
3. เด็กชายเจตนิภัทธ์   มาศชาย
 
1. นางสาวสุธัญวิภา   อยู่เย็น
2. นางเนตยา  บรึดู
 
71 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 1. เด็กชายมังกร  สุรินทร์ราช
2. เด็กชายเชษฐา  อินทร์พรหม
3. เด็กชายเชิดชัย  สดใส
 
1. นายวทัญญูู  พฤติธรรมกุล
2. นายสนุรักษ์  แผ้วชนะ
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคลี 1. เด็กหญิงมาราตี  หมัดสดาย
2. เด็กหญิงอาญัร  รักมิตร
3. เด็กหญิงอานาตี  พงษ์ถิ่น
 
1. นางสมจิต  รักเเต่งาม
2. นางสาวหัสทยา  เกาะสมัน
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องหลาด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงษ์นา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชำนินา
3. เด็กชายยุทธนา  ทอดทิ้ง
 
1. นางสาวนฤมล  ทวีทรัพย์
2. นางสาววิภา  คนเรียน
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมทะเล 1. เด็กหญิงจันทกานต์   ทองย้อย
2. เด็กหญิงณัฐพร   ชัยยันตี
3. เด็กหญิงวิรดา   มาตรศรี
 
1. นางสาวจันจีรา   รวมสกุล
2. นางสาวไซย์ล้า   สงวนสิน
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงปนัดดา  รัตนศรีเพชร
2. เด็กหญิงมนัสวี  สุขจิตต์
3. เด็กหญิงอรจิรา  พร้อมเพรียง
 
1. นางพรขจิต  สุขจิตต์
2. นางสิริวรรณ  มีสิทธิ์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตรียม 1. เด็กหญิงกัณฐิมา  หนุหมาน
2. เด็กหญิงจณิสตา  ซันเล็ม
3. เด็กหญิงนันฐิกา  แก้วไทย
4. เด็กหญิงยุพา  วาฮับ
5. เด็กหญิงศรัญญา  อาจหาญ
6. เด็กหญิงสายธาร  นวลประโค
 
1. นางสาวกัลยา  ภาโอภาส
2. นางสาวรัชนก  กดทรัพย์
3. นางสาวกฤติยา  อุดอ้าย
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. นางสาวกาญจนา  คงเอียด
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ประมูลเฉโก
3. นายธนพล  เทพช่วย
4. เด็กหญิงพัชรพร  มีแก้ว
5. เด็กหญิงพิชญาภา  จรรยา
6. นางสาวเกสร  ทองอินทร์
 
1. นางวัชรีวรรณ  มิดดำ
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เกิดกอบ
2. เด็กหญิงิอารียา  แป้งปรุงจันทร์
3. เด็กชายโสภณ  เพิงคาม
 
1. นางนวลักษณ์  โยมเนียม
2. นางมณีรัตน์  เร็วเรียบ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงปิยวดี  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงศุตฆรัฏ  ขวัญเมือง
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  บุญถาวร
 
1. นายนฤทัย  จิตตพันธ์
2. นางดวงเดือน  จตุราบัณฑิต
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประสารการ
2. นางสาวขนิษฐา  นวลศรี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองมี
 
1. นางสาวสุภารัตน์  รักษาสรณ์
2. นายสมจิตร  เทพณรงค์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงธนัดดา  เจริญฤทธิ์
2. เด็กหญิงพนิดา  ขวัญเมือง
3. เด็กชายอภิชัย  หนูสุวรรณ
 
1. นางสุภารัตน์  จิตตพันธ์
2. นายศรีสมพงศ์  วงค์สุวรรณ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกียรติประชา 1. เด็กชายทองพายุ  กล้าทะเล
2. เด็กหญิงวิภาดา  เหมือนงิ้ว
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศีลา
 
1. นางมารี  กำแก้ว
2. นางสาวพรรณนิภา  สุขแสวง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกัน 1. เด็กหญิงดาวดี  ศรเกลี้ยง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  โลกภิบาล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทโชติ
 
1. นางยุวดี  อิสระลักษณ์
2. นางพัชรี  อินทแย้ม
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำวะ 1. เด็กหญิงกัญญาดา  สมันธการ
2. เด็กหญิงจรรยพร  ไตรบุญ
3. เด็กหญิงศุรดา  ดิษฐแก้ว
 
1. นางสาวอ้อมใจ  อร่าม
2. นายฤทธิไกร  ตวงสิน
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกรัก 1. นางสาวคานซา  เสกสรรค์
2. นางสาวนุรอารีรา  หลีไหม
3. นางสาวไลลา  เซ็นเจริญ
 
1. นางนิตยา  ดุมลักษณ์
2. นางอวัศยา  สาเหล็ม
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุเมสัน
2. เด็กหญิงสิดาพร  ตันเก
3. เด็กหญิงสุภาพร  จิตรชำนาญ
 
1. นางสุวิมล   เกยทอง
2. นางสาวเจียมใจ  หยีสะหนี
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กหญิงทอขวัญ  ไร่ใหญ่
2. เด็กหญิงนันทกานต์  สตามัน
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  กาหรีมการ
 
1. นายประมูล  ชูเลื่อน
2. นายธีรเดช  ธัญรส
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์เมือง
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ดีทองหลาง
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  จันทร์เมือง
 
1. นางแสงเดือน  ไชยนะ
2. นางสาวรัชนก  สุเหร็น
 
89 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตรียม 1. เด็กชายอชิรวิทย์  บางกรัก
2. เด็กชายอนัส  หมาดสตูล
3. เด็กชายอัซรอฟ  นุกูล
 
1. นางศิริรัตน์  ปัญญาจันทร์
2. นางเพ็ญพักตร์  พรหมสุวรรณ
 
90 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 1. เด็กหญิงวรดา  นามพรหม
2. เด็กชายสุภัทร   ขันภักดี
3. เด็กหญิงเวธกา  ภูมิชาติ
 
1. นางเตือนใจ  พืชฟู
2. นางชยาภรณ์   จันโท
 
91 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา54 1. เด็กชายภูริภัทร  กาเกต
2. เด็กชายเด่นชัย  กาเกต
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ธีรวัต
 
1. นางสุภาพ  เจ้ยทองศรี
2. นางสาวนิตยา  อารีการ
 
92 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายชวนันท์  ศรีคำอ่อน
2. เด็กหญิงวรรณภา  เจริญรูป
 
1. นางสุปรียา  ฉายแสง
2. นางสาวปภาดา  ทองไชย
 
93 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  ถาวร
2. เด็กหญิงโซษิตา  มากไข่
 
1. นางลัดดา  สุขศรี
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับปุด 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พิกุลผล
 
1. นางจินตนา  แสงจันทร์
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเหีย 1. เด็กชายวุฒิชัย   ศรีเหมาะ
 
1. นายอนันต์   หาญจิตร
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเคียน 1. เด็กชายสุขกรี  มัจฉาเวช
 
1. นางสาวพัชนี  ปานพืช
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พนาศรีจินดา
2. เด็กหญิงกันตวรรณ  พรหมวิเศษ
3. เด็กหญิงณนันดา  ชูแก้ว
4. เด็กหญิงพชรธิดา  มุ่งกิจ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุดา
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศักดา
 
1. นางสุมาลิน  ทองเจือ
2. นางอิสราณี  ทันยุภัก
3. นางจุฑาลักษณ์  ทองเชื่อม
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกรัก 1. เด็กชายณัฐพล  กะทัดรัตน์
 
1. นางกัญญา  ก้อนทอง
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กหญิงนัฐติยา  กองสิน
 
1. นางสาววนิดา  มุ่งกิจ
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เทียนแก้ว
 
1. นางสุมนา  โภคบุตร
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กชายสิโรดม   วงษา
 
1. นางพัชรี  ใจหาญ
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กหญิงทิพพา  กองสิน
 
1. นางสาวอาจาริยา  ทองหลิ่ม
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศักดา
 
1. นางอิสราณี  ทันยุภัก
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. นางสาวสุทธิรัตน์  ทองวิจิตร
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
105 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กหญิงมุศิรา  โบบทอง
2. เด็กชายสมพร  ช่อไฟ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไชยยุทธ
 
1. นางสาววารุณี  บุญโล่ง
2. นางดารณี  นันทกุล
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กหญิงกษมา  บางกาก
2. เด็กชายชาญชัย  ทับเนียม
3. เด็กชายวีรเกียรติ  แซ่ตัน
 
1. นางเกษร  แซ่เอียบ
2. นางสาวสุทธิลักษณ์  วังเงิน
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายกัณตพงศ์  ประกอบสิน
2. เด็กชายอภิชัย  เสล่ราษฎร์
3. เด็กหญิงอรสา  วีวร
 
1. นางอารีรัตน์  สงวนทรัพย์
2. นายภิญญาพัชญ์  รอบคอบ
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  หามะ
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  วาหะรักษ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กะสิรักษ์
 
1. นางสาววารุณี  บุญโล่ง
2. นายธัญพิสิษฐ์  ศรีทราไชย
 
109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คงทอง
2. เด็กหญิงภาลินี  เล่ชาย
3. เด็กชายอัสฮาห์  เชาชั่ง
 
1. นางสาวรุ่งทิพา  สะอิ
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กชายกิตติภัทร์  ขุนสุเด็น
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สันโดด
3. เด็กชายนาธาน  กองสิน
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุจินโณ
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแสน 1. เด็กชายจักรพงศ์  ปฐมนุพงศ์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เขน็ดพืช
 
1. นางมลธิรา  จุลชู
2. นายอนันต์  กะมินสิน
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดาวัลย์
2. เด็กชายณัฐภัทร  ไหล่ลา
 
1. นางสาววลัยพรรณ  เกิดกอบ
2. นายกิตติบดี  แก้วพิพัฒน์
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กชายศราวุธ  พลพฤกษ์
2. เด็กชายสมมาศ  เเสนสุทธิ
3. เด็กชายเเสงธรรม  หัตถผล
 
1. นางสุมนา  โภคบุตร
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทองแท้
2. เด็กชายภูเบศ  อินทรัตน์
3. เด็กชายอภิเดช  นิจอภัย
 
1. นายนฤทัย  จิตตพันธ์
2. นางริฎา  หนักแน่น