หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
3 นางอวยพร อร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการและเลขานุการ  
4 นางอำพันธ์ มีผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ  
5 นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ  
6 นายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
7 นางสุรีย์พร วิศาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
8 นางมาลี ณ ถลาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
9 นางสาวเจนจิรา เวชวิเชียร ลูกจ้างปฏิบัติงานการเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
10 นางสาวกรรณกา แซ่ตั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
11 นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์  
12 นายสมพล ศักดิ์ดาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์  
13 นายนิมิตร ต่อฑีฆะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์  
14 นายจิระวิน ชูไพ ครู โรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์  
15 นายยุทธนา อินทรคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์  
16 นายอุทัย เกื้อเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  
17 นายสมปอง บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนารายณิการาม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  
18 นางสาววันวิภา ประสิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  
19 นางสาวณัฐชยา เอียดขนาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  
20 นายชัยพร สินทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  
21 นายสุนทร ขันภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์  
22 นางสาวอุไรพร พานิชกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์  
23 นางจันทรักษ์ ไชยผดุงนิรันดร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์  
24 นางสาวรัชนี สิทธิชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์  
25 นางกัญฐิกาญจน์ ชายแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์  
26 นางรัชนี พูลช่วย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
27 นายชาติวุฒิ ณ นคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
28 นางดาราวรรณ ทองยอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
29 นางสาวชนัญชิดา เจริญสำราญ นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
30 นางสาวจันทนา สวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
31 นายเอิบ อร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
32 นายสวง ปรีดาผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
33 นางภัทราวรรณ ทิพย์ธนสาร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
34 นางสาวธันวารัตน์ มณีพันธานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
35 นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
36 นายโชคชัย พูลศรี ผู้อำนายการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
37 นายนนทชัย กิจค้า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
38 นางนวรัตน์ ประดิษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
39 นายมนูญ พืชฟู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
40 นายสมทรง เทพพิกุล ครู โรงเรียนบ้านสามช่อง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
41 นางประภา แดบอ ครู โรงเรียนเกาะเคี่ยม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
42 นางสาวศิริวรรณ พรภัย เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
43 นางวิภา แสนคม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
44 นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม  
45 นางจุฑาทิพย์ ทองด้วง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกาาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม  
46 นางฉันท์ชนก พืชฟู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม  
47 นางจันทณา ช่วยชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม  
48 นางเครือวัลย์ ทิพย์ศรีนิมิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
49 นางสาวขวัญตา เทียนทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
50 นางวิยุพร สุนทรากร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
51 นางสุรีรัตน์ รักษ์จันทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
52 นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
53 นางนารี รุ่งเรือง พนักงานทำความสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
54 นางนวลักษณ์ หมื่นพันธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
55 นางนฤมล สุภาพ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
56 นางนันทพร ธนะรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
57 นางสาวอุษา ฉิมเพชร เจ้าพนักงานธุการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
58 นางสาวสุชาดา พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
59 นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
60 นางพิมพ์กุล ทัดแก้ว นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
61 นายมานพ ผลเกิด ช่างครุภัณฑ์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
62 นางสาวจันทกานต์ อรุณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
63 นางกมลวรรณ สุกัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
64 นางสาววิไลลักษณ์ คำดำ ผู้อำนวยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
65 นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
66 นางจามรี คล่องแคล่ว นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
67 นายนิคม ปานรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
68 นายสมจิตร เทพณรงค์ ครู โรงเรียนวัดโคกสวย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
69 นายสมคิด ศรีรักษ์ ครู โรเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
70 นางนมภวรรณ วรรณงาม ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
71 นางสาวธนพร อัธยาศยนนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
72 นายมงคลสิน เตชะนิยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
73 นายสมภาพ นาคพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
74 นายอุทัย เกื้อเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
75 นายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
76 นายโชคชัย พูลศรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
77 นายเอิบ อร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ  
78 นายสุนทร ขันภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
79 นางรัชนี พูลช่วย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
80 นางสาววิไลลักษณ์ คำดำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
81 นางนวลักษณ์ หมื่นพันธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
82 นางสาวจันทนา สวัสดิ์ นักวิชาการชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
83 นายอุสมาน สมุทรสารัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
84 นายนิจกานต์ แตงเหมาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากพู่ฯ คณะกรรมการอำนวยการ  
85 นายอดิศักดิ์ ขจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับปุด คณะกรรมการอำนวยการ  
86 นายบีดีน เชษฐพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวกะพ้อ คณะกรรมการอำนวยการ  
87 นางนงเยาว์ ศักดาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตย์ตั้งตรงจิตร 11 คณะกรรมการอำนวยการ  
88 ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเนียง คณะกรรมการอำนวยการ  
89 นายเลอศักดิ์ เพชรสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหว้า คณะกรรมการอำนวยการ  
90 นายสมมิตร รักเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหมืองประชาราม คณะกรรมการอำนวยการ  
91 นายชาติวุฒิ ณ นคร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
92 นางสาวสุพิณ จินดาพล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
93 นางสาวอุไรพร พานิชกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
94 นางสาวกรรณิกา แซ่ตั้น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
95 นางศิริพรรณ เรืองผล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
96 นายนิมิตร ต่อฑีฆะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
97 นางสาวเย็นฤดี ลิมปานนท์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
98 นางจันทณา ช่วยชนะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
99 นายยุทธนา อินทรคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
100 นางสาวณัฐชยา เอียดขนาน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
101 นายเอิบ อร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย  
102 นางวราภรณ์ คงเทศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย  
103 นางสาวจันทกานต์ อรุณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย  
104 นางสาวสุพรรณี สุวรรบุรี ลูกจ้างปฏิบัติงานการเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย  
105 นางสาวสุพิณ จินดาพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย  
106 นายสมภาพ นาคพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.  
107 นางสุจิตรา เจียมจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.  
108 นางศิริพรรณ เรืองผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.  
109 นางจุฑา โกยวาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.  
110 นางสาวพจนา วานิชกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ซอยชุมนุมราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7641 3379
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]