หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกะปง 2 3 2
2 008 โรงเรียนคุระบุรี 27 64 41
3 010 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 13 40 21
4 017 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 6 3
5 018 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1 3 2
6 122 โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 0 0 0
7 019 โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 4 11 6
8 020 โรงเรียนบ้านกลาง 7 8 7
9 021 โรงเรียนบ้านกะปง 1 6 3
10 022 โรงเรียนบ้านกะไหล 0 0 0
11 030 โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 0 0 0
12 031 โรงเรียนบ้านคลองบอน 7 11 9
13 029 โรงเรียนบ้านคลองเคียน 1 1 1
14 033 โรงเรียนบ้านคลองเหีย 1 1 1
15 032 โรงเรียนบ้านคลองไส 0 0 0
16 035 โรงเรียนบ้านควน 0 0 0
17 034 โรงเรียนบ้านควนแรด 0 0 0
18 036 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 16 40 26
19 037 โรงเรียนบ้านคุรอด 5 12 8
20 038 โรงเรียนบ้านคุระ 1 3 2
21 042 โรงเรียนบ้านช่องหลาด 4 9 6
22 043 โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 2 4 3
23 044 โรงเรียนบ้านดอกแดง 0 0 0
24 045 โรงเรียนบ้านดอน 0 0 0
25 046 โรงเรียนบ้านตากแดด 3 10 6
26 047 โรงเรียนบ้านตำหนัง 2 2 2
27 048 โรงเรียนบ้านติเตะ 1 2 1
28 050 โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 4 4 4
29 051 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1 3 2
30 052 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1 1 1
31 062 โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 4 6 6
32 063 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ 1 3 2
33 065 โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 3 12 5
34 066 โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 1 3 1
35 061 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 17 54 28
36 067 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0
37 064 โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 0 0 0
38 054 โรงเรียนบ้านท่าจูด 0 0 0
39 055 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 0 0 0
40 056 โรงเรียนบ้านท่านุ่น 5 13 6
41 057 โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 2 6 3
42 059 โรงเรียนบ้านท่าสนุก 6 16 10
43 060 โรงเรียนบ้านท่าหัน 3 9 6
44 053 โรงเรียนบ้านท่าเขา 4 8 6
45 058 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 8 12 9
46 068 โรงเรียนบ้านนอกนา 0 0 0
47 069 โรงเรียนบ้านนาแฝก 1 3 1
48 071 โรงเรียนบ้านน้ำจืด 1 3 1
49 070 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 4 8 8
50 075 โรงเรียนบ้านบกปุย 1 2 1
51 078 โรงเรียนบ้านบากัน 1 2 1
52 079 โรงเรียนบ้านบางกรัก 4 8 5
53 080 โรงเรียนบ้านบางกัน 1 3 2
54 082 โรงเรียนบ้านบางครั่ง 1 3 1
55 083 โรงเรียนบ้านบางคลี 2 6 4
56 084 โรงเรียนบ้านบางจัน 4 6 4
57 085 โรงเรียนบ้านบางด้ง 0 0 0
58 086 โรงเรียนบ้านบางติบ 0 0 0
59 087 โรงเรียนบ้านบางนายสี 0 0 0
60 088 โรงเรียนบ้านบางนุ 1 1 1
61 090 โรงเรียนบ้านบางมรวน 0 0 0
62 091 โรงเรียนบ้านบางม่วง 12 28 15
63 092 โรงเรียนบ้านบางม่า 0 0 0
64 093 โรงเรียนบ้านบางวัน 0 0 0
65 094 โรงเรียนบ้านบางหลาม 5 13 9
66 095 โรงเรียนบ้านบางหว้า 0 0 0
67 089 โรงเรียนบ้านบางเนียง 3 5 4
68 081 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 8 16 13
69 096 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 9 20 12
70 076 โรงเรียนบ้านบ่อดาน 2 4 3
71 077 โรงเรียนบ้านบ่อแสน 4 10 8
72 097 โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) 2 6 4
73 098 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1 2 2
74 099 โรงเรียนบ้านปากถัก 3 4 3
75 100 โรงเรียนบ้านปากพู่ ฯ 2 6 4
76 101 โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่124 2 4 3
77 102 โรงเรียนบ้านป่ายาง 2 6 4
78 103 โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 0 0 0
79 104 โรงเรียนบ้านพรุใน 10 25 16
80 105 โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า 0 0 0
81 106 โรงเรียนบ้านย่าหมี 0 0 0
82 107 โรงเรียนบ้านรมณีย์ 2 2 2
83 108 โรงเรียนบ้านริมทะเล 3 11 6
84 110 โรงเรียนบ้านลำปี (พิบูลสงครามอุปถัมภ์) 0 0 0
85 111 โรงเรียนบ้านลำวะ 3 7 5
86 109 โรงเรียนบ้านลำแก่น 11 19 12
87 112 โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 2 4 4
88 113 โรงเรียนบ้านสะพานเสือ 0 0 0
89 114 โรงเรียนบ้านสามช่อง 1 6 3
90 117 โรงเรียนบ้านหินร่ม 2 4 2
91 118 โรงเรียนบ้านหินลาด 9 25 14
92 119 โรงเรียนบ้านหินสามก้อน 0 0 0
93 115 โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑ 1 2 1
94 116 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 0 0 0
95 121 โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 1 1 1
96 023 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 0 0 0
97 024 โรงเรียนบ้านเกาะนก 0 0 0
98 026 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 2 4 2
99 027 โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 0 0 0
100 025 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 2 3 3
101 028 โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 3 8 4
102 041 โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว 0 0 0
103 049 โรงเรียนบ้านเตรียม 8 19 12
104 120 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 0 0 0
105 040 โรงเรียนบ้านโคกยาง 2 2 2
106 039 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 3 7 4
107 073 โรงเรียนบ้านในวัง 1 2 2
108 074 โรงเรียนบ้านในหยง 1 1 1
109 072 โรงเรียนบ้านในไร่ 1 2 1
110 124 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 2 4 3
111 129 โรงเรียนวัดคมนียเขต 3 3 3
112 130 โรงเรียนวัดควรนิยม 0 0 0
113 132 โรงเรียนวัดชนาธิการาม 0 0 0
114 133 โรงเรียนวัดช้างนอน 0 0 0
115 134 โรงเรียนวัดดิตถาราม 2 6 3
116 135 โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 0 0 0
117 137 โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 0 0 0
118 138 โรงเรียนวัดนารายณิการาม 6 15 10
119 139 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 1 1 1
120 140 โรงเรียนวัดนิโครธาราม 5 16 8
121 141 โรงเรียนวัดบางเสียด 1 1 1
122 142 โรงเรียนวัดประชาธิการาม 1 3 1
123 143 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 6 15 7
124 144 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 1 2 1
125 145 โรงเรียนวัดปัตติการาม 0 0 0
126 146 โรงเรียนวัดมงคลสถิต 0 0 0
127 147 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 2 14 6
128 148 โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0
129 149 โรงเรียนวัดลุมพินี 0 0 0
130 150 โรงเรียนวัดศรัทธาราม 0 0 0
131 151 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 0 0 0
132 152 โรงเรียนวัดสองแพรก 2 6 4
133 153 โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา 3 5 3
134 154 โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 4 10 5
135 156 โรงเรียนวัดอินทนิน 1 6 2
136 155 โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 4 18 4
137 131 โรงเรียนวัดโคกสวย 12 20 14
138 136 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 4 13 6
139 160 โรงเรียนอนุบาลทับปุด 8 21 15
140 163 โรงเรียนอนุบาลพังงา 16 50 28
141 164 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 2 4 2
142 165 โรงเรียนอ่าวมะม่วง 4 8 6
143 003 โรงเรียนเกาะปันหยี 1 2 1
144 005 โรงเรียนเกาะยาว 5 17 12
145 006 โรงเรียนเกาะหมากน้อย 11 22 12
146 002 โรงเรียนเกาะเคี่ยม 0 0 0
147 004 โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 0 0 0
148 007 โรงเรียนเกียรติประชา 2 6 4
149 012 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 0 0 0
150 126 โรงเรียนเมืองพังงา 10 23 17
151 127 โรงเรียนเยาววิทย์ 2 4 2
152 009 โรงเรียนโคกกลอยวิทยา 2 3 3
153 011 โรงเรียนโชคอำนวย 0 0 0
154 016 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา54 2 5 4
155 123 โรงเรียนบุญแสวงวิทยา 4 5 4
156 157 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 2 2 2
157 158 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 4 7 4
158 161 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 8 30 15
159 162 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 2 1
160 125 โรงเรียนเพื่อชีวิตพังงา (เบลูก้าอุปถัมภ์) 0 0 0
161 159 โรงเรียนอนุบาลช้าง 0 0 0
162 128 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 4 19 7
163 013 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว 0 0 0
164 014 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 0 0 0
165 015 โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 1 1 1
รวม 452 1098 671
1769

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ซอยชุมนุมราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7641 3379
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]