หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pna1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางบุษกร สีทองโรงเรียนบ้านบางมรวนประธานกรรมการ
2. นางฉัตรชนก พึ่งถิ่นโรงเรียนบ้านคลองเหียกรรมการ
3. นางสาวอัญรัตน์ ปัญจเมธีกุลโรงเรียนวัดนิโครธคุณากรกรรมการ
4. นายศราวุธ แซ่เตียวโรงเรียนวัดประชาธิการามกรรมการ
5. นางสาวชญานภัส กลั่นทองโรงเรียนวัดปัจจันตคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวรพล ตราเต็งโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ เพชรย้อยโรงเรียนบ้านควนแรดกรรมการ
3. นางดารณี นันทกุลโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
4. นางสุพรรณี มานะจงประเสริฐโรงเรียนบ้านบางกรักกรรมการ
5. นางสาวผ่องศรี ดิษฐสุวรรณโรงเรียนวัดประชาธิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางชุติมา สมุทรสารัญโรงเรียนบ้านเขาเฒ่าประธานกรรมการ
2. นางละวิน คล่องสมุทรโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
3. นางชมพูนุท ไชยเทพโรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
4. นายสุธรรม หญ้าปรัง โรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
5. นายสังเวียน แก้วเทพ โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนิคม ปานรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงาประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ สุวรรณเนกข์ชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุจังหวัดพังงากรรมการ
3. นายวิษณุ แสนคำชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุจังหวัดพังงากรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ เรืองศรีชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุจังหวัดพังงากรรมการ
5. นายโชคชัย สาวถีชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประกอบ บุญกลางโรงเรียนบ้านท่านุ่นประธานกรรมการ
2. นายนันท์วริทธิ์ เพชรสุกโรงเรียนวัดเหมืองประชารามกรรมการ
3. นางนิภาพร บัวแก้วโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
4. นางโอสถ อนันตมงคลกุลโรงเรียนวัดนารายณิการามกรรมการ
5. นางเนตยา บรึดูโรงเรียนบ้านท่าเขากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายจงรักษ์ ทิพย์ธนสารโรงเรียนวัดตรัยรัตนากรประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ อิสโรโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
3. นายสมภพ งานสถิรโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา แซ่ตั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกพร คงยศโรงเรียนบ้านตากแดดประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นายสมภพ งานสถิรโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นางกรรณิกา แซ่ตั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพรรณราย จรุงการโรงเรียนเกาะปันหยีประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ บุศยะรัฐ ผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นายสถาพร เจนการ ผู้รับบำนาญกรรมการ
4. นางสุรีย์พร วิศาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวีนัส จีวะรัตน์ โรงเรียนบ้านเขาเปาะประธานกรรมการ
2. นางจิตรา เจนการ ผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นางผกามาศ บุศยะรัฐ ผู้รับบำนาญกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา เวชวิเชียร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวีนัส จีวะรัตน์โรงเรียนบ้านเขาเปาะประธานกรรมการ
2. นางจิตรา เจนการ ผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นายสถาพร เจนการ ผู้รับบำนาญกรรมการ
4. นางมาลี ณ ถลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายบุญลือ สุทธิศักดิ์โรงเรียนวัดสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรมะฮ แวอูมาโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ชนินทรภิวงศ์โรงเรียนบ้านท่าหันกรรมการ
4. นายจิระวิน ชูไพโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายบุญลือ สุทธิศักดิ์โรงเรียนวัดสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรมะฮ แวอูมาโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ชนินทรภิวงศ์โรงเรียนบ้านท่าหันกรรมการ
4. นายจิระวิน ชูไพโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ นาวีว่องโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
2. นายกมลพันธ์ งานแข็งโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
3. นางสาววรนุช ชื่นชมโรงเรียนอ่าวกะพ้อกรรมการ
4. นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
5. นายอนันต์ หาญจิตรโรงเรียนบ้านคลองเหียกรรมการ
6. นายธีรเดช ธัญรสโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจิระวิน ชูไพโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
2. นางสาวนูรมะฮ แวอูมาโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ชนินทรภิวงศ์โรงเรียนบ้านท่าหันกรรมการ
4. นายบุญลือ สุทธิศักดิ์โรงเรียนวัดสุวรรณคูหากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมพล ศักดาศักดิ์โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163กรรมการ
2. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางสาวพรวีนัส สืบพงษ์โรงเรียนบ้านช่องหลาดกรรมการ
4. นายสากนธ์ หมวดทิพย์โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตรฯ 11 กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ เลี้ยงสกุลโรงเรียนบ้านพรุในกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ นาวีว่องโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
2. นายกมลพันธ์ งานแข็งโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
3. นางสาววรนุช ชื่นชมโรงเรียนอ่าวกะพ้อกรรมการ
4. นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
5. นายอนันต์ หาญจิตรโรงเรียนบ้านคลองเหียกรรมการ
6. นายธีรเดช ธัญรสโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ นาวีว่องโรงเรียนบ้านคลองบอนประธานกรรมการ
2. นายกมลพันธ์ งานแข็งโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
3. นางสาววรนุช ชื่นชมโรงเรียนอ่าวกะพ้อกรรมการ
4. นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
5. นายอนันต์ หาญจิตรโรงเรียนบ้านคลองเหียกรรมการ
6. นายธีรเดช ธัญรสโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจิระวิน ชูไพโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
2. นางสาวนูรมะฮ แวอูมาโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
3. นายบุญลือ สุทธิศักดิ์โรงเรียนวัดสุวรรณคูหากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสมพล ศักดาศักดิ์โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163ประธานกรรมการ
2. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางสาวพรวีนัส สืบพงษ์โรงเรียนบ้านช่องหลาดกรรมการ
4. นายสากนธ์ หมวดทิพย์โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตรฯ 11 กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ เลี้ยงสกุลโรงเรียนบ้านพรุในกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายนิติธร โปฎกโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ุ ธรรมบุตรโรงเรียนเทศบาลเสนารังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายนิติธร โปฎกโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ุ ธรรมบุตรโรงเรียนเทศบาลเสนารังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายนิติธร โปฎกโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ุ ธรรมบุตรโรงเรียนเทศบาลเสนารังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายนิติธร โปฎกโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ุ ธรรมบุตรโรงเรียนเทศบาลเสนารังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมปอง บุญศรีโรงเรียนวัดนารายณิการามประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมปอง บุญศรีโรงเรียนวัดนารายณิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสมปอง บุญศรีโรงเรียนวัดนารายณิการามประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นายสัมพันธ์ุ ธรรมบุตรโรงเรียนเทศบาลเสนารังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิติธร โปฎกโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายซามูเอล นุ่นทองโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นายประหยัด คงแก้วโรงเรียนบ้านเตรียมกรรมการ
4. นายเจนสกนธ์ ศรัณย์บัณฑิตโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
5. นายพรชัย ช่วยทองโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นายสหัสชัย นาคพันธ์โรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นายแวอุมา อาแวโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นายอรุษ เกื้อเพชรโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ เกตุสุทัศน์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นายสหัสชัย นาคพันธ์โรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นายแวอุมา อาแวโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นายอรุษ เกื้อเพชรโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ เกตุสุทัศน์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายมังกร ถิ่นทับปุดโรงเรียนวัดนิโครธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
3. นางสาววันวิภา ประสิวโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
4. นายประหยัด คงแก้วโรงเรียนบ้านเตรียมกรรมการ
5. นายพรชัย ช่วยทองโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายมังกร ถิ่นทับปุดโรงเรียนวัดนิโครธารามประธานกรรมการ
2. นายประหยัด คงแก้วโรงเรียนบ้านเตรียมกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
4. นางสาววันวิภา ประสิวโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
5. นายพรชัย ช่วยทองโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายมังกร ถิ่นทับปุดโรงเรียนวัดนิโครธารามประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิภา ประสิวโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นายประหยัด คงแก้วโรงเรียนบ้านเตรียมกรรมการ
4. นายแวอุมา อาแวโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
5. นายเจนสกนธ์ ศรัณย์บัณฑิตโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ พึ่งแก้วโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
3. นายพรชัย ช่วยทองโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นายกิติศักดิ์ ประชุมพลโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ เกตุสุทัศน์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายมังกร ถิ่นทับปุดโรงเรียนวัดนิโครธารามประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิภา ประสิวโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นายประหยัด คงแก้วโรงเรียนบ้านเตรียมกรรมการ
4. นายแวอุมา อาแวโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
5. นายเจนสกนธ์ ศรัณย์บัณฑิตโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ พึ่งแก้วโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
3. นายพรชัย ช่วยทองโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นายกิติศักดิ์ ประชุมพลโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ เกตุสุทัศน์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมังกร ถิ่นทับปุดโรงเรียนวัดนิโครธารามประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิภา ประสิวโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นายประหยัด คงแก้วโรงเรียนบ้านเตรียมกรรมการ
4. นายแวอุมา อาแวโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
5. นายเจนสกนธ์ ศรัณย์บัณฑิตโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมังกร ถิ่นทับปุดโรงเรียนวัดนิโครธารามประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิภา ประสิวโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นายประหยัด คงแก้วโรงเรียนบ้านเตรียมกรรมการ
4. นายแวอุมา อาแวโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
5. นายเจนสกนธ์ ศรัณย์บัณฑิตโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ พึ่งแก้วโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
3. นายพรชัย ช่วยทองโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นายกิติศักดิ์ ประชุมพลโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
5. นายซามูเอล นุ่นทองโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิภา ประสิวโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นายสหัสชัย นาคพันธ์โรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
4. นายประหยัด คงแก้วโรงเรียนบ้านเตรียมกรรมการ
5. นายอรุษ เกื้อเพชรโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ พึ่งแก้วโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
3. นายพรชัย ช่วยทองโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นายกิติศักดิ์ ประชุมพลโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
5. นายซามูเอล นุ่นทองโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิภา ประสิวโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นายสหัสชัย นาคพันธ์โรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
4. นายประหยัด คงแก้วโรงเรียนบ้านเตรียมกรรมการ
5. นายอรุษ เกื้อเพชรโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิภา ประสิวโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นายสหัสชัย นาคพันธ์โรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
4. นายประหยัด คงแก้วโรงเรียนบ้านเตรียมกรรมการ
5. นายอรุษ เกื้อเพชรโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
2. นางสาววันวิภา ประสิวโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นายสหัสชัย นาคพันธ์โรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
4. นายประหยัด คงแก้วโรงเรียนบ้านเตรียมกรรมการ
5. นายอรุษ เกื้อเพชรโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์มาศ ทิพย์เดช ผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางจุไรพร พูลศรี โรงเรียนบ้านปากถักกรรมการ
3. นางเกวลินต์ ราตรีโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
4. นางสาวกัญดาพร อันทการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
5. นายพัสกร ชูเลื่อน โรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์มาศ ทิพย์เดช ผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางจุไรพร พูลศรี โรงเรียนบ้านปากถักกรรมการ
3. นางเกวลินต์ ราตรีโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
4. นางสาวกัญดาพร อันทการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
5. นายพัสกร ชูเลื่อน โรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์มาศ ทิพย์เดช ผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุภิมล ก้างตั้นโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นางอุษา เปกะมลโรงเรียนบ้านท่าเขากรรมการ
4. นางชุลีพร พูดงามโรงเรียนอนุบาลทับปุดกรรมการ
5. นางอุษา ศรีนวลโรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์มาศ ทิพย์เดช ผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุภิมล ก้างตั้นโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นางอุษา เปกะมลโรงเรียนบ้านท่าเขากรรมการ
4. นางชุลีพร พูดงามโรงเรียนอนุบาลทับปุดกรรมการ
5. นางอุษา ศรีนวลโรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์มาศ ทิพย์เดช ผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอุมาพรรณ เพ็ชทูลโรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
3. นางสาวสายพิน คงเพ็ชรโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นางขวัญใจ ชินาพรโรงเรียนบ้านบางกรักกรรมการ
5. นางรัตนา สีดาหลงโรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์มาศ ทิพย์เดช ผู้รับบำนาญกรรมการ
2. นางอุมาพรรณ เพ็ชทูลโรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
3. นางสาวสายพิน คงเพ็ชรโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นางขวัญใจ ชินาพรโรงเรียนบ้านบางกรักกรรมการ
5. นางรัตนา สีดาหลงโรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์มาศ ทิพย์เดช ผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี รัตนะโรงเรียนบ้านคลองเคียนกรรมการ
3. นางขนิษฐา ปราบโรคโรงเรียนวัดเหมืองประชารามกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีมาลาโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
5. นางอนงค์ นวลนุชโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์มาศ ทิพย์เดช ผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี รัตนะโรงเรียนบ้านคลองเคียนกรรมการ
3. นางขนิษฐา ปราบโรคโรงเรียนวัดเหมืองประชารามกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีมาลาโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
5. นางอนงค์ นวลนุชโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาววนิดา หินน้อยโรงเรียนบ้านย่านสะบ้าประธานกรรมการ
2. นางสดศรี ภิญโญวัฒนาพรโรงเรียนบ้านถ้ำทองหลางกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ โชติธรรมโมโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นายพรชัย ช่วยทองโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นางสาวแสงเดือน ทองห่อโรงเรียนชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายนิกร โยมเนียมโรงเรียนเกาะเคี่ยมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชูโรงเรียนบ้านทุ่งดอนกรรมการ
3. นางสุวนา บู่ทองผู้รับบำนาญกรรมการ
4. นายศรีสมพงศ์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
5. นายธนากร เมืองไทยโรงเรียนบ้านเขาเปาะกรรมการ
6. นางประภา แดบอโรงเรียนเกาะเคี่ยมกรรมการ
7. นายสมทรง เทพพิกุลโรงเรียนบ้านสามช่องกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายประวิทย์ พวงแก้วผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเรวัต แซ่ลิ่มผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นางสุทิศา พู่พัฒนศิลป์โรงเรียนบ้านสามช่องกรรมการ
4. นายสรายุทธ สุมาลย์โรจน์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
5. นายสุเธียร บุญเรืองโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11กรรมการ
6. นายมณทณัฐ พรหมคงบุญวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองกรรมการ
7. นายสมทรง เทพพิกุลโรงเรียนบ้านสามช่องกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวุฒิพงศ์ ภิรมย์โรงเรียนบ้านกะปงประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี มีลาโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นางสาวทิพบดี พบพืชโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11กรรมการ
4. นางเกษร แซ่เอียบโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปรีดา บุญช่วยโรงเรียนบ้านเตรียมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
3. นายปริญญา ธำรงธีรภาพโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
4. นางดุษณี สันฝาโรงเรียนวัดโคกสวยกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ แสงทองโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
6. นางเพียงกมล กรุงแก้วโรงเรียนอนุบาลทับปุดกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายบุญมี อัญโยโรงเรียนบ้านหินลาดประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสุดา หอมรสกล้าโรงเรียนบ้านในหยงกรรมการ
4. นางสาวนิตยา สิ่งของโรงเรียนวัดโคกสวยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางปัญจนี เอียดนุ่นโรงเรียนวัดนิโครธคุณากรประธานกรรมการ
2. นายราชัน ปัญญาจันทร์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
3. นางสาววรธิดา พูลศิริโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
4. นางสาวสาลินี เกลี้ยงเกลาโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
5. นางสาวนิตยา สิ่งของโรงเรียนวัดโคกสวยกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเลอศักดิ์ เพชรสุกโรงเรียนบ้านบางหว้าประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อุดมศรี โรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นางสาวสาลินี เกลี้ยงเกลา โรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่งโรงเรียนบ้านบางจันกรรมการ
5. นายปิยะพงษ์ หมันการ โรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
6. นางสาวนงลักษณ์ ชณัฐสุวัตรศรี โรงเรียนวัดปัจจันตคามกรรมการ
7. นายสุรพันธ์ พลเพชร โรงเรียนบ้านกระโสมฯกรรมการ
8. นางสาวทัดดาว รักฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
9. นายกริสน์ จำปีพันธ์ โรงเรียนบ้านคลองเคียนกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางนวพร สมุทรจินดาโรงเรียนโชคอำนวยประธานกรรมการ
2. นางเพียงกมล กรุงแก้วโรงเรียนอนุบาลทับปุดกรรมการ
3. นางพวงผกา เปรมจิตรโรงเรียนอนุบาลทับปุดกรรมการ
4. นายราชัน ปัญญาจันทร์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
5. นางสาวนฤพร รักษาภักดีโรงเรียนวัดนิโครธคุณากรกรรมการ
6. นางสาวรจนา แก้วมณีโรงเรียนอ่าวกะพ้อกรรมการ
7. นางสาวสายใจ ไบระหมานโรงเรียนบ้านปากวีปฯกรรมการ
8. นางภัทรานิษฐ์ สุทธิโรจน์รัชกุล โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนวพร สมุทรจินดาโรงเรียนโชคอำนวยประธานกรรมการ
2. นางเพียงกมล กรุงแก้วโรงเรียนอนุบาลทับปุดกรรมการ
3. นายราชัน ปัญญาจันทร์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
4. นางสาวนฤพร รักษาภักดีโรงเรียนวัดนิโครธคุณากรกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางณัชษัณ ตันติเพชราภรณ์โรงเรียนบ้านบางติบประธานกรรมการ
2. นายสะอาด เตบจิตรโรงเรียนบ้านหินร่มกรรมการ
3. นายอนันต์ กะมินสินโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
4. นางสาวสาลินี เกลี้ยงเกลาโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
5. นางสาวสายใจ ไบระหมานโรงเรียนบ้านปากวีปกรรมการ
6. นางสาวภูษิตา สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบางติบกรรมการ
7. นางสาวรจนา แก้วมณีโรงเรียนอ่าวกะพ้อกรรมการ
8. นายกริสน์ จำปีพันธ์โรงเรียนบ้านคลองเคียนกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายปรีดา บุญช่วยโรงเรียนบ้านเตรียมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
3. นายปริญญา ธำรงธีรภาพโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
4. นางดุษณี สันฝาโรงเรียนวัดโคกสวยกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ แสงทองโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
6. นางเพียงกมล กรุงแก้วโรงเรียนอนุบาลทับปุดกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านบางเนียงประธานกรรมการ
2. นายเจริญ กู้เขียวโรงเรียนบ้านในไร่กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ หอมหวนโรงเรียนบ้านบางวันกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านบางเนียงประธานกรรมการ
2. นายเจริญ กู้เขียวโรงเรียนในไร่กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ หอมหวนโรงเรียนบ้านบางวันกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวรอิศรา พรหมภัทรโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา เพชรสังข์โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงามกรรมการ
3. นางชูศรี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวรอิศรา พรหมภัทรโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
2. นางกรรณิกา เพชรสังข์โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงามกรรมการ
3. นางชูศรี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวรอิศรา พรหมภัทรโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายมนูญ สุวรรณวิจิตรผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นางชูศรี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวรอิศรา พรหมภัทรโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
2. นายมนูญ สุวรรณวิจิตรผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นางชูศรี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายกันตภณ ปัญญาดีวิทยาลัยเทคนิคพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิณณรัตน์ ทองมังกรโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างกรรมการ
3. นายพีระ เวชโสมสำนักงานเทศบาลเมืองพังงากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายกันตภณ ปัญญาดีวิทยาลัยเทคนิคพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิณณรัตน์ ทองมังกรเทศบาลบ้านท้ายช้างกรรมการ
3. นายพีระ เวชโสมสำนักงานเทศบาลเมืองพังงากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุวดี ผลงามผู้รับบำนาญกรรมการ
2. นางนิชาภา หนูขวัญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกรรมการ
3. นางสาวจันทนา สวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา สุขจิรังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นายสาโรจน์ เดชนครินทร์เทศบาลบ้านท้ายช้างกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุวดี ผลงามผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนิชาภา หนูขวัญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกรรมการ
3. นางสาวจันทนา สวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา สุขจิรังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นายสาโรจน์ เดชนครินทร์เทศบาลบ้านท้ายช้างกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุวดี ผลงามผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนิชาภา หนูขวัญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกรรมการ
3. นางสาวมินธิดา กุแก้ววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุวดี ผลงามผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนิชาภา หนูขวัญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกรรมการ
3. นางสาวมินธิดา กุแก้ววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวิตรี เกษมศรีสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่าประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ลำกูลวิทยาลัยเทคนิคพังงากรรมการ
3. นางปัญจาภรณ์ ไพลอยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี เกษมศรีสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่ากรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ลำกูลวิทยาลัยเทคนิคพังงากรรมการ
3. นางปัญจาภรณ์ ไพลอยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวิตรี เกษมศรีสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่าประธานกรรมการ
2. นางอุดมรัตน์ ชลารัตน์สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่ากรรมการ
3. นางรัชนี พูลช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี เกษมศรีสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่าประธานกรรมการ
2. นางอุดมรัตน์ ชลารัตน์สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงากรรมการ
3. นางรัชนี พูลช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวจิณณรัตน์ ทองมังกรเทศบาลบ้านท้ายช้างประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ จรุงเกียรติขจรผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นางวัลภา พฤติธรรมกุลผู้รับบำนาญกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิณณรัตน์ ทองมังกรเทศบาลบ้านท้ายช้างประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ จรุงเกียรติขจรผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นางวัลภา พฤติธรรมกุลผู้รับบำนาญกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุดารัตน์ จูทองผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุม พรหมเพชรโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
3. นายสากนธ์ หมวดทิพย์โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11กรรมการ
4. นางสาวจันทกานต์ อรุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนิลมณี ศรีม่วงโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยบุตรา รักษาวงศ์ศพด.ถ้ำน้ำผุดกรรมการ
3. นางสาวพรวีนัส สืบพงษ์โรงเรียนบ้านช่องหลาดกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี สุวรรณบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการ
5. นางวราภรณ์ คงเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี มีลาโรงเรียนบ้านบางม่วงประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พ่านปานโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
3. นางสาวณัฐนรี แก้วคุ้มภัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางจรัสศรี มีลาโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
2. นางวารุณี พ่านปานโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
3. นางสาวณัฐนรี แก้วคุ้มภัยโรงเรียนกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุพรรณ รัตนพันธุ์โรงเรียนบ้านบางด้งประธานกรรมการ
2. นางยุวดี อิสระลักษณ์โรงเรียนบ้านบางกันกรรมการ
3. นางจริยา ศิริพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนภาพร นาคอุดมโรงเรียนบ้านบางด้งประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี บุญโล่งโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
3. นางจริยา ศิริพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเกษร แซ่เอียบโรงเรียนคุระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางสาวรัตนา โสภารัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวปวิณี เพ็ชรแก้วโรงเรียนบ้านบางด้งประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ โบบทองโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
3. นางสาวรัตนา โสภารัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเกษร แซ่เอียบโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางสาวรัตนา โสภารัตน์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเกษร แซ่เอียบโรงเรียนคุระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางสาวรัตนา โสภารัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัตนา สีดาหลงโรงเรียนบ้านบางด้งประธานกรรมการ
2. นายภิญญาพัชญ์ รอบคอบโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นางจริยา ศิริพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเกศินี สุมาลีโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวรัตนา โสภารัตน์โรงเรียนกรรมการ
3. นางเกษร แซ่เอียบโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเกศินี สุมาลีโรงเรียนบ้านท่าสนุกประธานกรรมการ
2. นางเกษร แซ่เอียบโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
3. นางสาวรัตนา โสภารัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางรัตนา สีดาหลงโรงเรียนบ้านบางด้งประธานกรรมการ
2. นายประมูล ชูเลื่อน โรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
3. นางนงเยาว์ รักเวชโรงเรียนวัดปัตติการามกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ รักเวชโรงเรียนวัดปัตติการามประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สีดาหลงโรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
3. นายภิญญาพัชญ์ รอบคอบโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ รักเวชโรงเรียนวัดปัตติการามประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สีดาหลงโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
3. นายประมูล ชูเลื่อน โรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัตนา สีดาหลงโรงเรียนบ้านบางด้งประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ รักเวชโรงเรียนวัดปัตติการามกรรมการ
3. นายประมูล ชูเลื่อนโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางรัตนา สีดาหลงโรงเรียนบ้านบางด้งประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ รักเวชโรงเรียนวัดปัตติการามกรรมการ
3. นายประมูล ชูเลื่อน โรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ นิจอภัยโรงเรียนเมืองพังงาประธานกรรมการ
2. นางยุวดี อิสระลักษณ์โรงเรียนบ้านบางกันกรรมการ
3. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ นิจอภัยโรงเรียนเมืองพังงาประธานกรรมการ
2. นางอมรทิพย์ คงคาโรงเรียนวัดปัจจันตคามกรรมการ
3. นางสาวรัตนา โสภารัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ นิจอภัยโรงเรียนเมืองพังงาประธานกรรมการ
2. นางอมรทิพย์ คงคาโรงเรียนวัดปัจจันตคามกรรมการ
3. นางสาววารุณี บุญโล่งโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางขรินฐทิพย์ ลิ่มภัทรเจริญโรงเรียนบ้านบางด้งประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ สงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมณีรัตน์ เร็วเรียบโรงเรียนเมืองพังงาประธานกรรมการ
2. นางขรินฐทิพย์ ลิ่มภัทรเจริญโรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
3. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางขรินฐทิพย์ ลิ่มภัทรเจริญโรงเรียนบ้านบางด้งประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวรา วัฒนะโรงเรียนวัดนิโครธคุณากรกรรมการ
3. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีรศักดิ์ งามทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ทนัฐสุวัตรศรีโรงเรียนวัดปัจจันตคามกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ พรหมราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ พลเพชร โรงเรียนบ้านกระโสมฯประธานกรรมการ
2. นายนิพัทธ์ เมืองเกิดโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจรัส กลิ่นเกษรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๔ประธานกรรมการ
2. นางจารุพรรณ รัตนพันธุ์โรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ พรหมราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจรัส กลิ่นเกษรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๔กรรมการ
2. นางวัชรีวรรณ มิดดำโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ พรหมราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ซอยชุมนุมราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7641 3379
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]