รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  ศิริ
2. เด็กชายภูมิภัทร  เศรษฐรักษา
 
1. นางสาวศุภพิชญ์  ไชยทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนหมอทอง 1. เด็กชายณัฐภัทร  ยะกันฐะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุฒทวี
 
1. นางสาวสุภัสรีญา  เหล่าทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ทองเกลี้ยง
2. เด็กชายยุติธรรม  แสงแก้ว
 
1. นางจิตรา  ขุนจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) 1. เด็กชายเลิศชาย  อาระหัต
2. เด็กชายไรวินทร์  ล่วงห้อย
 
1. นายประสงค์  หนูเขียว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลอน 1. เด็กชายกฤษฎา  เนาะอุมา
2. นายสุรัตน์  ปัดไชโย
 
1. นางสาวสมถวิล  รัตนะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงกาญติมา  สันอีด
2. เด็กหญิงธีมาพร  หมุดกาเซ็น
3. เด็กชายยาซิน  หวังดี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  มะหวีเอ็น
5. เด็กชายอัครพงษ์  สาโส๊ะ
 
1. นางนิรมล  อินจุ้ย
2. นายอิสมาแอล  หมัดเบ็ญแสละ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเกิด 1. เด็กชายกันติทัต  หนูสุวรรณ
2. เด็กหญิงฐิตาพร  ตีกา
 
1. นางเยาวนารถ   ศรียา
2. นางจันทร์พร  เป็นมิตร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเกิด 1. เด็กหญิงรุจิรดา  ช่วยเกลี้ยง
2. เด็กชายสุรกุล  วิวัฒนวาณิชย์
 
1. นางเยาวนารถ   ศรียา
2. นางนิภา  คชวงศ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนยวน 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ดำเอียด
2. เด็กชายอัครเดช  หนูสุด
 
1. นางโสพิศ  นัทธีเชาว์
2. นางพิศทิยา  ขวัญขำ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวควน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  โชติช่วง
 
1. นางปรีดา  ทองเจือ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเผยอ 1. เด็กหญิงกิจจา  นำแก้ว
 
1. นายปรีชา  ฤทธิเดช
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ 1. นางสาวเกศมณี  ศรีเพชร
 
1. นายอดุลย์  ขวัญสกุล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวควน 1. เด็กหญิงพัสริยา  โกสินโท
 
1. นางปรีดา  ทองเจือ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน 1. เด็กชายอาคม  ทองเสน
 
1. นายอำพล  ไชยวรรณ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 1. เด็กหญิงโรซนี  หมัดหมัน
 
1. นายอำนาจ  พูลสวัสดิ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ถึงเกื้อ
 
1. นายอภิชาติ  ขวัญทอง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. นางสาวปาริชาติ  พรหมบุญแก้ว
 
1. นางสุวรรณา  ขวัญทอง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางมวง 1. เด็กหญิงซัลมา  หลับด้วง
2. เด็กชายสิรภัทร  เส็นหีม
 
1. นางนุชนาถ  ศรีพุฒ
2. นางสาวขอดีหย๊ะ  หมัดหมัน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  สามัคคี
2. เด็กหญิงวันดี  ปาณพล
 
1. นางปิยะพร  รัตนพันธ์
2. นางศิริวรรณ  นาครภัฎ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1. นางสาวจิรานุช  พรหมเดช
2. นางสาวป่านแก้ว  ภู่ระย้า
 
1. นางสาวสายพิณ  ราชนิยม
2. นางสาวสุกัญญา  ขุนจันทร์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 1. เด็กหญิงพรสุดา  มากกราย
 
1. นางสุทธิรัตน์   เอี่ยมระยับ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายกฤษดา  หวัดเพ็ชร์
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุทธิโภชน์
3. เด็กหญิงสุภัสรา  สุทธิโภชน์
 
1. นางปัญญา  มีเพียร
2. นางพูนศรี  จันทร์แนม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  คงประสิทธิ์
2. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  จิตภูษา
3. เด็กหญิงปณิดา  ซีนา
 
1. นางสาวสุนิษา  หนูนวล
2. นางศิริวรรณ  นาครภัฎ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กชายธราเทพ  สุทธาภิรมย์
2. เด็กหญิงธันยพร  หมิดชู
3. เด็กหญิงวริศรา  หนูคงแก้ว
 
1. นายภิรมย์  บุญรอด
2. นางสาวสุปราณี  หีมเขียว
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหม่อม 1. เด็กชายกฤษณะ  รักนุ้ย
 
1. นายบรรจง  เครือทอง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหม่อม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คลี่แก้ว
 
1. นางสารภี  คงเกลี้ยง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหม่อม 1. เด็กชายทีปกร  ชาติวงศ์
 
1. นายสมพร  รัตนพันธ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 1. เด็กหญิงวันวิสา  เซ่งเข็ม
 
1. นางละมัย  แสงคงเรือง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  สืบสม
 
1. นางสาวพนิดา  รัษฎาเพชร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงธารารัตน์  นะหนู
 
1. นางสาวพนิดา  รัษฎาเพชร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงญาณิดา  มีคำทอง
 
1. นางสาวพนิดา  รัษฎาเพชร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหม่อม 1. เด็กหญิงนิฎารัตน์  วุ่นฝ้าย
 
1. นางจินตนา  เครานวล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงกรณิศ  คงเหล่
 
1. นางสาวพนิดา  รัษฎาเพชร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงอาทิติยา  ป้อมสนาม
 
1. นางสาวพนิดา  รัษฎาเพชร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1. นายทวีศักดิ์  ทองแป้น
2. นายภานุรักษ์  มากนวล
3. นายอนุพงศ์  คงยอด
4. นายอภิชาติ  หอยหน
5. นางสาวอารียา  สาคะรินทร์
 
1. นายเอกชัย  ไพโรจน์
2. นายนิรันดร์  ดำฝ้าย
3. นางจตุพร  วงศ์วิเชียร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1. นายอนุพงศ์  คงยอด
 
1. นางสาวสาลิน  รามเรือง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประกอบ 1. เด็กหญิงนารีนาถ  หรีมหนก
 
1. นายฐานุพัตร  ทองลี้
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กชายธรรมศิลป์  เจ้ยแก้ว
 
1. นางศิริเพ็ญ  เจ้ยแก้ว
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นางนัยนา  เพชรตีบ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กชายเขตฐ์ตะวัน  แซ่ซึ่ง
 
1. นางสุนิสา  เจี้ยงเต็ม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กชายธรรมศิลป์  เจ้ยแก้ว
 
1. นางศิริเพ็ญ  เจ้ยแก้ว
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิงอาริสา  เศียรยงค์
 
1. นางสุนิสา  เจี้ยงเต็ม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นางนัยนา  เพชรตีบ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประกอบ 1. นางสาวไอรดา  แก้วสวัสดิ์
 
1. นายฐานุพัตร  ทองลี้
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1. นายอนุพงศ์  คงยอด
 
1. นางสาวสาลิน  รามเรือง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กชายธรรมศิลป์  เจ้ยแก้ว
 
1. นางศิริเพ็ญ  เจ้ยแก้ว
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  ด้วงมาก
 
1. นางสารีฟะ  หะยีดอเล๊าะ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวงก์ 1. เด็กหญิงถิรพร  ชราลักษณ์
 
1. นายอาวรณ์  ดำช่วย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กชายธรรมศิลป์  เจ้ยแก้ว
 
1. นางศิริเพ็ญ  เจ้ยแก้ว
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นางนัยนา  เพชรตีบ
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิงณัชชา  เอียดสุดรักษ์
2. นางสาวธมลวรรณ  เพ็ชรสุด
3. เด็กหญิงนิตยาภรณ์  บัวดำ
4. นางสาวประวีณา  มากเกต
5. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พรหมเมศ
6. เด็กชายพลวัต  เซ่งเข็ม
7. เด็กหญิงศศิกานต์  ถึงเกื้อ
8. เด็กชายอนุชา  ชูสัง
9. เด็กชายเจนณรงค์  ไชยแบน
10. เด็กชายไพศาล  ทิพย์วารี
 
1. นางรุ่งนภา  ละออกอ
2. นางนารีรัตน์  พลอยดำ
3. นางสาวจำเรียง  หนูนุ่น
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี 1. เด็กชายคันธารัตน์  รอดผล
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รัตนะ
3. เด็กหญิงชนิตาภา  ปักขีพันธ์
4. เด็กชายณัฏฐวุฒิ  ยอดศรี
5. เด็กชายบูรณิน  ไพรพฤกษ์
6. เด็กหญิงพรชิตา  ช่างสาร
7. เด็กชายรัชพล  สงวนเขียว
8. เด็กหญิงวรารัตน์  เหมทานนท์
 
1. นายปิยณัฐ  เจริญพงศ์
2. นางสาวศุภกานต์  ขุนราม
3. นางสาวเบญจลักษณ์  ศรีชูทอง
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน 1. เด็กหญิงณัชชา  รักษ์วงศ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ชำมริ
3. เด็กหญิงปณิตา  สังหาญ
4. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  โรจน์ดวง
5. เด็กหญิงอธิชา  เรืองแก้ว
6. เด็กหญิงอรกัญญา  มาลาวงศ์
 
1. นางผุสดี  นวลเกลี้ยง
2. นางสาวชาคริยา  โยธารักษ์
3. นางจรรยา  อินทฤทธิ์
4. นางวิยะดา  ศิลปปัญญา
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี 1. เด็กชายกิตติภัทร  แก้วบริสุทธิ์
2. เด็กชายคณธร  นวนดำ
3. เด็กชายบุญวิชัย  บุญอ่อน
4. เด็กชายพุฒิเมธ  แก้วบุญชู
5. เด็กชายวชิรวิทย์  รัตนบุรี
 
1. นางเสาวนิตย์  แก้วฤทธิ์
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 1. เด็กชายนพวรรณ   คลาไคล
2. เด็กชายภูมิระพี  ลีลาปิยะเนตร
 
1. นางศุภิศา   คะรุณ
2. นางสาววาสนา  เจ๊ะโม๊ะ
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 1. เด็กชายซารอน  เหล็มสัน
2. เด็กชายธเนศ  คงทน
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์  เหยดอีน
4. เด็กชายสุวิทย์  หวัดแท่น
5. เด็กชายอาซีซาน  ทองพร้อย
6. เด็กชายอาริบ  หวังขวัญ
 
1. นายนิตยา  อ่อนทอง
2. นางไรดะ  อ่อนทอง
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 1. เด็กชายชัยวุฒิ  สังข์ทอง
2. เด็กชายพณิช  รอดพูล
3. เด็กชายภัทรพงศ์  พิมล
4. เด็กชายวันมณู  หนูจันทร์
5. เด็กชายวุฒิไกร  จงเจตร
6. เด็กชายอภินัทธ์  เกิดแสงสุริยงค์
 
1. นายผดุง  แดงทอง
2. นายเทคนิค  หนูเสน
3. นางสาววิมลรัตน์  รัตนประทีป
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1. เด็กชายฉัตรชัย  ดำขุน
2. นายณัฐพล  ศรีแสงแก้ว
3. เด็กชายธวัชชัย  ชายแก้ว
4. นายปรเมษฐ์  อิสโม
5. นายภานุวัฒน์  กรอบเพ็ชร
6. นายวรวิทย์  อิสระ
7. เด็กชายอรรถพล  เพ็งสุริยา
8. นายอินทัช  วัตตะโร
 
1. นายเอกชัย  ไพโรจน์
2. นางจตุพร  วงศ์วิเชียร
3. นายนิรันดร์  ดำฝ้าย
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรพอน 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ขวัญสุด
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทร์นุ้ย
3. เด็กหญิงผกามาศ  เพ็ชจีน
 
1. นางสุนิสา  พรหมแก้ว
2. นางเตือนใจ  สุดเลิศ
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 1. เด็กหญิงซาฟีกา   มะหะมะ
2. นางสาวนัศริน  บิลไบ
3. เด็กหญิงฮาวา  หนูหมาน
 
1. นางสาวทยาพร  จันทร์คงหอม
2. นางอายีซ๊ะ  สันหมุด
 
61 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรพอน 1. เด็กหญิงญาตาวี  พรหมจรรย์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีวิเชียร
 
1. นางชญานิษฐ์  มีพัฒน์
2. นางสาวเกศริน  อินทร์ทอง
 
62 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแก่ 1. เด็กชายดิษฐนันท์  เหมมันต์
2. เด็กชายประวิทย์  ชุมสะ
 
1. นายอัฟฎอลร์  หมาดหนุด
2. นางจรีรัตน์  นาแพง
 
63 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กชายนัซรอน  หนูหนุด
2. เด็กชายฟารุดดีน  หมาดเส็น
 
1. นางสาวแอนนา  เพชรกาศ
2. นางสาวทรัพย์สำรวย   นวลสมอ
 
64 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) 1. นายวรชิต  หัสมิตต์
2. นายเวทิศ  บุญตุโล
 
1. นายแจ่ม  รักษ์ชูชื่น
2. นางสาวรสสุคนธ์  อักษรชู
 
65 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1. เด็กชายนิติธาดา  ขุนนัดเชียร
2. เด็กชายอภิรักษ์  เขียดนิล
 
1. นางสาวหยกมณี  เกื้อหนู
2. นางสาวสมพร  เหมือนจันทร์
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แสงส่อง
2. เด็กชายอนุวัตร  คงมีทอง
 
1. นายกฤษดา  สุภเพียร
2. นางจุไรรัตน์  จำนงค์
 
67 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) 1. เด็กชายศดิศ  คงสา
2. เด็กชายอัสมี  สะระณะ
3. เด็กชายฮาฟิช  เพ็งโอ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ฤทธิสุนทร
2. นางประภาพิมพ์  เมืองสง
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัณณาราม 1. เด็กชายธวีศักดิ์  คงศรีจันทร์
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เมืองทวี
3. เด็กชายภัทรพล  ส่งช่วย
 
1. นางสุติรัตน์  ลาภวงศ์
2. นายเหิม  คงขำ
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์มาก
2. เด็กชายปรวิทย์  เสนีย์
3. เด็กชายอมรศักดิ์  ไชยแก้ว
 
1. นางจิตรนิรัช  เหล็มขุน
2. นางสาวสุมาลี  แกล้วทนงค์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1. เด็กชายกวีฉัตร  นวนพรม
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  ชูฉวี
3. เด็กชายภานรินทร์  จุนคง
 
1. นางสุจินต์  พรหมสังคหะ
2. นางเรวดี  บุญสุข
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1. นายชานนท์  อินทอง
2. นายวรวิทย์  อิสระ
3. เด็กชายศุภชัย  ไหมแก้ว
 
1. นายสุขประเสริฐ  ชากรี
2. นางสาวเลขา  มากสังข์
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเผยอ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เที่ยงมาก
2. เด็กหญิงชวิศา  ชูแก้ว
3. เด็กหญิงทอฝัน  สุกใส
4. เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรรัตน์
5. เด็กหญิงสิริกร  เปียกลับ
6. เด็กหญิงอรรปรียา  สุขเอียด
 
1. นางสินวล  แก้วมณี
2. นางสาวเบญจพร  ยิ้มแก้ว
3. นางสาวภาวดี  เกตุแก้ว
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนยวน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  หนูวงศ์
2. เด็กหญิงนุชนาถ  ราชเมืองขวาง
3. เด็กหญิงปรารถนา  บุญทองเสน
4. นางสาวพรรวษา  ขุนไกร
5. เด็กหญิงสาติยา  บัวดำ
6. นางสาวอนงค์นาฎ  พรหมเศรษฐ
 
1. นางสุริยา  กล้าคง
2. นางบุญญาพร  เกตุนิ่ม
3. นายณัฐวุฒิ  อำภัยฤทธิ์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นสน 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปลอดเหล็ก
2. เด็กหญิงธัญชนก  บุญรัตน์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  จีนทอง
 
1. นางนงนภัส  ยศดำ
2. นางจุติมา  เส็นหละ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 1. เด็กชายธนภัทร  กลับวิเศษ
2. เด็กชายภัทรธร  เมรุรัตน์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เขมังคะโล
 
1. นายเสรี   วิสุทธยะรัตน์
2. นางยินดี  วิสุทธยะรัตน์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พรหมแสง
2. เด็กชายปรเมศ  สนธิคีรีกุล
3. นายสหรัฐ  เหตุทอง
 
1. นายภิรมย์  บุญรอด
2. นางสาวสุปราณี  หีมเขียว
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 1. เด็กชายฟุตซาล  ปักสัน
2. เด็กชายฟุรกร  ทิ้งผอม
3. เด็กชายอนันต์   เบ็ญหมุหมีน
 
1. นายคุณากร  ชูสง
2. นายปริญญา  เส้นพร้าย
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 1. เด็กหญิงบุษรอ   มะหวีเอ็น
2. เด็กหญิงอนัญญา  ชอบงาม
3. เด็กหญิงอัสหม๊ะ   นิยม
 
1. นางสุจินต์  เตยแก้ว
2. นางสาวอำนวยพร  ช่วยเอี่ยม
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปริง 1. เด็กชายชวกร  เศรษฐสุข
2. เด็กหญิงชุภาภัค  อนันต์
3. เด็กหญิงอรุษา  ยอดณรงค์
 
1. นางสาวจินตนา  จันทร์ทอง
2. นางสุพร  เทพหนู
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู 1. เด็กหญิงลียานา  หมุนนุ้ย
2. เด็กหญิงสุชาดา  เต่าทอง
3. เด็กหญิงอนัดดา   เหล็มปาน
 
1. นางเกษร  คำดีบุญ
2. นางอัจฉรา  ด้วงเหมือน
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1. เด็กหญิงฝนธนสุนทร  ขุนไชย
2. เด็กหญิงวิภากร  ใหม่เกลี้ยง
3. เด็กหญิงศตพร  ทองนุ่ม
 
1. นางสาวสุมาลี  แกล้วทนงค์
2. นางจิตรนิรัช  เหล็มขุน
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โชติกร
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ฉ้วนกลิ่น
3. เด็กหญิงเกวลิน  สังแสตมป์
 
1. นางสุรี  วิวัฒนพงศ์เพชร
2. นางวันเพ็ญ  ภักดี
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  กูลเก็ต
2. นายนฤเบศ  แขกพงศ์
3. เด็กชายวิทวัส  แก้วสุกแสง
 
1. นางสุกัญญา  บิลังโหลด
2. นางสาวทยาพร  จันทร์คงหอม
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประกอบ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ฟองทอง
2. เด็กหญิงอัมบียา  วงศ์ทิพย์
3. เด็กหญิงอารียา  ชุมสะ
 
1. นางนันทาทิพ  ผอมฉิม
2. นางอรทิพา  แสงชาตรี
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประกอบ 1. นางสาวกัณฐิชา  โอษฐภิบาล
2. เด็กหญิงกิตติมา  ชุมพรัต
3. นางสาวณัฎฐา  คงอินทร์
 
1. นางนันทาทิพ  ผอมฉิม
2. นางอรทิพา  แสงชาตรี
 
86 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กชายธนพล  แก้วเรือง
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญส่ง
3. เด็กชายอานนท์  สังยวน
 
1. นางนิตยา  เกตุนิ่ม
2. นางสุวรรณา  ขวัญทอง
 
87 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 1. เด็กชายวงศกร  อุทัย
2. เด็กหญิงอัญมณี  แก้วมณี
3. เด็กชายเมธานันท์  เศรษฐรักษา
 
1. นางดรุณี  เซ่งฉิม
2. นางสาวศุภพิชญ์  ไชยทอง
 
88 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาปะขอ 1. เด็กหญิงนัฐยา  บุญธรรม
2. เด็กหญิงปนัดดา  จันเอี้ยง
3. เด็กชายสราวุธ  รามไชย
 
1. นางนิภา  สัจจา
2. นางสาวนัฐกานต์  ไชยนุรักษ์
 
89 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ช่วยยก
2. เด็กชายธีรภัทร์  ตาแก้ว
 
1. นางญาณิกา  กาหยี
2. นางสุนันทา  เกลี้ยงสง
 
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวควน 1. เด็กชายธัญญเทพ  แก้วประสิทธิ์
 
1. นางปรีดา  ทองเจือ
 
91 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 1. เด็กหญิงอชิรญา  บัวแก้ว
 
1. นางมิน๊ะ  นิยมเดชา
 
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน 1. เด็กชายพงศ์พิช  หนูแก้ว
 
1. นายอำพล  ไชยวรรณ
 
93 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 1. เด็กหญิงจันจิรา  ดีนทอง
2. เด็กหญิงจิราพร  เส็นบัตร
3. เด็กหญิงญัติมิน  เขียดนุ้ย
4. เด็กหญิงนาเดีย  เหส็มสัน
5. เด็กหญิงประวีณา  เทียมดี
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  นุ่มอินทร์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยาชะรีด
 
1. นางณัฏยา  ลือกิจนา
2. นางสาวกฤษณา  เเสงขำ
3. นางหวันส่าหรี  หม้าเหล็ม
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประกอบ 1. เด็กชายศิริชัย  รุยวิชิต
 
1. นางชลทิพย์  สุวรรณพิสุทธิ์
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทราย 1. เด็กหญิงสุภาวดี  มากเนี่ยว
 
1. นางประณีต  ทองเด็จ
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 1. เด็กชายโภคิน  มรรคคงคา
 
1. นางละมัย  แสงคงเรือง
 
97 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ออสันตินุตสกุล
2. เด็กหญิงนิสรีน  พรหมปลัด
3. เด็กหญิงหัสนะ  หนูหนุด
 
1. นางราณี  อิสโร
2. นางสาวทรัพย์สำรวย  นวลสมอ
 
98 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนอินนอโม 1. เด็กหญิงจันทนิภา  ชัยดำ
2. เด็กชายณชัย  พิศแลงาม
3. เด็กชายฟาดิล  เก็มเด็น
 
1. นางชนิสรา  พยัคพันธ์
2. นางสาวกาญจนา  พงษ์เพ็ชร์
 
99 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1. เด็กชายชินวุฒิ  ไหมแก้ว
2. เด็กชายพนทกร  บัวแก้ว
3. เด็กชายพีรพัฒน์  จิตนุรักษ์
 
1. นายสุขประเสริฐ  ชากรี
2. นางขนิษฐา  ช่วยบำรุง
 
100 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังกิ่ง 1. เด็กชายธนวัฒน์  พริกแก้ว
2. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วยก
3. เด็กชายภูวดล  กุ้งทอง
 
1. นางราตรี  ไชยปุริวงศ์
2. นางอารยา   แสงอรุณ
 
101 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวงก์ 1. เด็กชายชวิศ  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงธันยพัต  คงสุด
3. เด็กชายเนรมิต  สงแทน
 
1. นางสาวเกศรินทร์  ศรีโยธา
2. นายโกวิท  ลือกิจนา
 
102 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 1. เด็กชายก่อเส็ม  เหล็มปาน
2. เด็กชายภานุพงศ์  ไทยชะรัด
3. เด็กชายอับดุลอาซิส  โคแหละ
 
1. นายเชวงศักดิ์  เพ็งช่วย
2. นายสิทธิชัย  ดีนทอง
 
103 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังกิ่ง 1. เด็กชายธนวัฒน์  พริกแก้ว
2. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วยก
3. เด็กชายภูวดล  กุ้งทอง
 
1. นายสนั่น  แสงอรุณ
2. นางชนา  ศรีเด็น
 
104 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เตยแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐชพร  อับดุลกะเดช
3. เด็กชายอัมดาน  ทิพย์ร่วง
 
1. นางอรุณศรี  เสนชู
2. นางอิศรา  ตาเย็บ
 
105 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กชายกรวีย์  เกตุแท่น
2. เด็กชายบาซิล  แสงสว่าง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บุญสุข
2. นายชาตรี  ศรียานเต็ม
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กชายอารีน  หนูหนุด
2. เด็กชายอิบรอน  ติ้งโหยบ
3. เด็กชายฮัมดาน  หนูหนุด
 
1. นายฉุกหรี  ยาชะรัด
2. นายชาตรี  ศรียานเต็ม
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 1. เด็กชายจักกริช  โพธิ์กระจ่าง
2. เด็กชายสมโชค  ลือประพาล
3. เด็กชายสุภนัย  ฑีฆะพันธ์
 
1. นายเสรี   วิสุทธยะรัตน์
2. นางสาวพิมพ์ลภัฎ  ไมตรีจร