หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-plg2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางจันทร์พร เป็นมิตรครูโรงเรียนวัดพระเกิดประธานกรรมการ
2. นางจาริยา วัฒน์หนูครูโรงเรียนบ้านเทพราชกรรมการ
3. นางเบญญา สุขบัวครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการ
4. นางเรวดี บุญสุขครูโรงเรียนอนุบาลกงหรากรรมการ
5. นางณัฏฐนิช นุ้ยสุดครูโรงเรียนบ้านพรุนายขาวกรรมการ
6. นางปิ่นมณี แดงช่วงครูโรงเรียนอนุบาลบางแก้วกรรมการ
7. นางอายีซ๊ะ สันหมุดครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการ
8. นายอำพร กัณหากรณ์ครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
9. นายพนม แท่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านลานช้าง (มิตรภาพที่ 45)กรรมการ
10. นางสาวสาลิน รามเรืองครูโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายไสว เหล็มปานครูโรงเรียนบ้านด่านโลดประธานกรรมการ
2. นางปาริชาต ยานะวิมุติครูโรงเรียนอนุบาลบางแก้วกรรมการ
3. นางจันทนา เส็นติระครูโรงเรียนบ้านโหล๊ะหารกรรมการ
4. นายวินัย ธนไพศาลศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลปากพะยูนกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ สุพรรณชนะบุรีครูโรงเรียนวัดหวังกรรมการ
6. นางอัญชลี เงินละเอียดครูโรงเรียนบ้านควนยวนกรรมการ
7. นางเสริมสุข วิบูลย์กาญจน์ครูโรงเรียนวัดโคกตะเคียนกรรมการ
8. นางยุพา บาลทิพย์ครูโรงเรียนบ้านต้นประดู่กรรมการ
9. นายธนู บุญกสินธ์ครูโรงเรียนบ้านหารเทาฯกรรมการ
10. นายวิโรจน์ ปล้องบรรจงครูโรงเรียนบ้านเทพราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายไสว เหล็มปานครูโรงเรียนบ้านด่านโลดประธานกรรมการ
2. นางปาริชาต ยานะวิมุติครูโรงเรียนอนุบาลบางแก้วกรรมการ
3. นางจันทนา เส็นติระครูโรงเรียนบ้านโหล๊ะหารกรรมการ
4. นายวินัย ธนไพศาลศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลปากพะยูนกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ สุพรรณชนะบุรีครูโรงเรียนวัดหวังกรรมการ
6. นางอัญชลี เงินละเอียดครูโรงเรียนบ้านควนยวนกรรมการ
7. นางเสริมสุข วิบูลย์กาญจน์ครูโรงเรียนวัดโคกตะเคียนกรรมการ
8. นางยุพา บาลทิพย์ครูโรงเรียนบ้านต้นประดู่กรรมการ
9. นายธนู บุญกสินธ์ครูโรงเรียนบ้านหารเทาฯกรรมการ
10. นายวิโรจน์ ปล้องบรรจงครูโรงเรียนบ้านเทพราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย กฤษณะพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนประธานกรรมการ
2. นางสุทัศนา ตุนละนิตย์ครูโรงเรียนบ้านด่านโลดกรรมการ
3. นางเทคนิค หนูเสนครูโรงเรียนบ้านหารเทาฯกรรมการ
4. นางสาวสมถวิล รัตตนะครูโรงเรียนวัดลอนกรรมการ
5. นายอรุณ รักจุ้ยครูโรงเรียนวัดไทรพอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย กฤษณะพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนประธานกรรมการ
2. นางสุทัศนา ตุนละนิตย์ครูโรงเรียนบ้านด่านโลดกรรมการ
3. นางเทคนิค หนูเสนครูโรงเรียนบ้านหารเทาฯกรรมการ
4. นางสาวสมถวิล รัตตนะครูโรงเรียนวัดลอนกรรมการ
5. นายอรุณ รักจุ้ยครูโรงเรียนวัดไทรพอนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสันติชัย เสมือนใจครูโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายสัญญา แก้วสมครูโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
3. นายมุกตาด สาเหล็มครูโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นางสุไหวเหราะ สันหรีมครูโรงเรียนตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายวิทยา สาเหล็มครูโรงเรียนบ้านควนอินนอโมประธานกรรมการ
2. นางเยาวนารถ ศรียาครูโรงเรียนวัดพระเกิดกรรมการ
3. นางลำยงค์ จันทร์ขาวครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓กรรมการ
4. นางวาริน ไชยช่วยครูโรงเรียนบ้านทุ่งคลองควายกรรมการ
5. นางวารุณี เพชรย้อยครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายวิทยา สาเหล็มครูโรงเรียนบ้านควนอินนอโมประธานกรรมการ
2. นางเยาวนารถ ศรียาครูโรงเรียนวัดพระเกิดกรรมการ
3. นางลำยงค์ จันทร์ขาวครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓กรรมการ
4. นางวาริน ไชยช่วยครูโรงเรียนบ้านทุ่งคลองควายกรรมการ
5. นางวารุณี เพชรย้อยครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจุรีพร เสือสิงห์ครูโรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นางประมวญ แก้วมุสิกข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางโฉม นวลมากครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
4. นางเจียมจิตร สุขวรรณครูโรงเรียนวัดสะทังกรรมการ
5. นางลาวัลย์ ยืนยงครูโรงเรียนวัดไทรพอนกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายจรัล ปัญจพรอุดมลาภครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำประธานกรรมการ
2. นางนงนุช อินทร์ด้วงครูโรงเรียนบ้านไสนายขันกรรมการ
3. นางสาวซันนา บูละครูโรงเรียนบ้านหน้าวังกรรมการ
4. นายสุทัศน์ สิงห์สุวรรณครูโรงเรียนวัดหัวควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางปรีดา นิ่มโอครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายดิฐพงษ์ ดวงภักดีครูโรงเรียนวัดโพธิยารามกรรมการ
3. นายสมพล ช่วยบุญส่งครูโรงเรียนวัดแหลมดินสอกรรมการ
4. นายมนูญ แก้วขาวครูโรงเรียนวัดหัวควนกรรมการ
5. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำประธานกรรมการ
2. นางญาดานันท์ เพชรคงครูโรงเรียนบ้านหนองธงกรรมการ
3. นายพินัย หนูหล่อครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
4. นายปรีชา ฤทธิเดชครูโรงเรียนวัดควนเผยอกรรมการ
5. นายสุเชาว์ ศักดิ์แสงครูโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ บัวบานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นสนประธานกรรมการ
2. นายวินัย ครูอ้นครูโรงเรียนวัดแหลมจองถนนกรรมการ
3. นายประกิจ คงมาครูโรงเรียนบ้านน้ำตกกรรมการ
4. นายอดุลย์ ขวัญสกุลครูโรงเรียนบ้านโหล๊ะจันกระกรรมการ
5. นายมนูญ แก้วขาวครูโรงเรียนวัดหัวควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ บัวบานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นสนประธานกรรมการ
2. นายวินัย ครูอ้นครูโรงเรียนวัดแหลมจองถนนกรรมการ
3. นายประกิจ คงมาครูโรงเรียนบ้านน้ำตกกรรมการ
4. นายอดุลย์ ขวัญสกุลครูโรงเรียนบ้านโหล๊ะจันกระกรรมการ
5. นายมนูญ แก้วขาวครูโรงเรียนวัดหัวควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำประธานกรรมการ
2. นางญาดานันท์ เพชรคงครูโรงเรียนบ้านหนองธงกรรมการ
3. นายพินัย หนูหล่อครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
4. นายปรีชา ฤทธิเดชครูโรงเรียนวัดควนเผยอกรรมการ
5. นายสุเชาว์ ศักดิ์แสงครูโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำประธานกรรมการ
2. นางญาดานันท์ เพชรคงครูโรงเรียนบ้านหนองธงกรรมการ
3. นายพินัย หนูหล่อครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
4. นายปรีชา ฤทธิเดชครูโรงเรียนวัดควนเผยอกรรมการ
5. นายสุเชาว์ ศักดิ์แสงครูโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมพล ช่วยบุญส่งครูโรงเรียนวัดแหลมดินสอประธานกรรมการ
2. นายนวราษฎร์ ทักขระภิวัฒน์ครูโรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์กรรมการ
3. นายดิฐพงษ์ ดวงภักดีครูโรงเรียนวัดโพธิยารามกรรมการ
4. นายอดุลย์ ขวัญสกุลครูโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระกรรมการ
5. นายจรัล ปัญจพรอุดมลาภครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสาโรจน์ เพ็งแก้วครูโรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ เอียดสุยครูโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นายเหิม คงขำครูโรงเรียนวัดปัณณารามกรรมการ
4. นางสุจินต์ พรหมสังคหะครูโรงเรียนอนุบาลกงหรากรรมการ
5. นางสาวนพพาภรณ์ ไมละหมาดครูโรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางเพชรรัตน์ เอียดสุยครูโรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ เพ็งแก้วครูโรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือกรรมการ
3. นายสุเชาว์ ศักดิ์แสงครูโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่ากรรมการ
4. นางศิริวรรณ นาครภัฏครูโรงเรียนวัดรัตนวรารามกรรมการ
5. นายสมยศ ศรีเพชรครูโรงเรียนวัดสุภาษิตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมพล ช่วยบุญส่งครูโรงเรียนวัดแหลมดินสอประธานกรรมการ
2. นายนวราช ทักขระภิวัฒน์ครูโรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์กรรมการ
3. นายดิฐพงษ์ ดวงภักดีครูโรงเรียนวัดโพธิยารามกรรมการ
4. นายอดุลย์ ขวัญสกุลครูโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระกรรมการ
5. นายจรัล ปัญจพรอุดมลาภครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมพล ช่วยบุญส่งครูโรงเรียนวัดแหลมดินสอประธานกรรมการ
2. นายนวราช ทักขระภิวัฒน์ครูโรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์กรรมการ
3. นายดิฐพงษ์ ดวงภักดีครูโรงเรียนวัดโพธิยารามกรรมการ
4. นายอดุลย์ ขวัญสกุลครูโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระกรรมการ
5. นายจรัล ปัญจพรอุดมลาภครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายปัญโญ จันเทศครูโรงเรียนบ้านควนยวนประธานกรรมการ
2. นายเหิม คงขำครูโรงเรียนวัดปัณณารามกรรมการ
3. นายวันชัย กฤษณะพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการ
4. นางปิยนุช วุ่นแก้วครูโรงเรียนวัดเขาวงก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายปัญโญ จันเทศครูโรงเรียนบ้านควนยวนประธานกรรมการ
2. นายเหิม คงขำครูโรงเรียนวัดปัณณารามกรรมการ
3. นายวันชัย กฤษณะพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการ
4. นางปิยนุช วุ่นแก้วครูโรงเรียนวัดเขาวงก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมพล ช่วยบุญส่งครูโรงเรียนวัดแหลมดินสอประธานกรรมการ
2. นายนวราช ทักขระภิวัฒน์ครูโรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์กรรมการ
3. นายดิฐพงษ์ ดวงภักดีครูโรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์กรรมการ
4. นายอดุลย์ ชวัญสกุลครูโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระกรรมการ
5. นายจรัล ปัญจพรอุดมลาภครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางสุคนธ์ สุระคำแหงผอ.โรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นายสุเมธุ แก้วคำครูโรงเรียนวัดลอนกรรมการ
3. นายอารมณ์ นุ้ยเนียมครูโรงเรียนบ้านปากบางนาคราชกรรมการ
4. นายภูวนาถ ไหมคงครูโรงเรียนบ้านหารเทาฯกรรมการ
5. นายเสรี ไชยสมุทรครูโรงเรียนบ้านต้นประดู่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางสุคนธ์ สุระคำแหงผอ.โรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นายสุเมธุ แก้วคำครูโรงเรียนวัดลอนกรรมการ
3. นายอารมณ์ นุ้ยเนียม ครูโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช กรรมการ
4. นายภูวนาถ ไหมคงครูโรงเรียนบ้านหารเทาฯกรรมการ
5. นายเสรี ไชยสมุทรครูโรงเรียนบ้านต้นประดู่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสุคนธ์ สุระคำแหงผอ.โรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นายสุเมธุ แก้วคำครูโรงเรียนวัดลอนกรรมการ
3. นายอารมณ์ นุ้ยเนียมครูโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช กรรมการ
4. นายภูวนาถ ไหมคงครูโรงเรียนบ้านหารเทาฯกรรมการ
5. นายเสรี ไชยสมุทรครูโรงเรียนบ้านต้นประดู่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสุคนธ์ สุระคำแหงผอ.โรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นายสุเมธุ แก้วคำ ครูโรงเรียนวัดลอนกรรมการ
3. นายอารมณ์ นุ้ยเนียมครูโรงเรียนบ้านปากบางนาคราชกรรมการ
4. นายภูวนาถ ไหมคงครูโรงเรียนบ้านหารเทาฯกรรมการ
5. นายเสรี ไชยสมุทรครูโรงเรียนบ้านต้นประดู่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสุคนธ์ สุระคำแหงผอ.โรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นายสุเมธุ แก้วคำครูโรงเรียนวัดลอนกรรมการ
3. นายอารมณ์ นุ้ยเนียมครูโรงเรียนบ้านปากบางนาคราชกรรมการ
4. นายภูวนาถ ไหมคงครูโรงเรียนบ้านหารเทาฯกรรมการ
5. นายเสรี ไชยสมุทรครูโรงเรียนบ้านต้นประดู่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสุคนธ์ สุระคำแหงผอ.โรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นายสุเมธุ แก้วคำ ครูโรงเรียนวัดลอนกรรมการ
3. นายอารมณ์ นุ้ยเนียม ครูโรงเรียนบ้านปากบางนาคราชกรรมการ
4. นายภูวนาถ ไหมคงครูโรงเรียนบ้านหารเทาฯกรรมการ
5. นายเสรี ไชยสมุทรครูโรงเรียนบ้านต้นประดู่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสุคนธ์ สุระคำแหงผอ.โรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นายสุเมธุ แก้วคำ โรงเรียนวัดลอนกรรมการ
3. นายอารมณ์ นุ้ยเนียมโรงเรียนบ้านปากบางนาคราชกรรมการ
4. นายภูวนาถ ไหมคงครูโรงเรียนบ้านหารเทาฯกรรมการ
5. นายเสรี ไชยสมุทรโรงเรียนบ้านต้นประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสุคนธ์ สุระคำแหงผอ.โรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นายสุเมธุ แก้วคำโรงเรียนวัดลอนกรรมการ
3. นายอารมณ์ นุ้ยเนียม โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช กรรมการ
4. นายภูวนาถ ไหมคงครูโรงเรียนบ้านหารเทาฯกรรมการ
5. นายเสรี ไชยสมุทรโรงเรียนบ้านต้นประดู่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสุคนธ์ สุระคำแหงผอ.โรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นายอารมณ์ นุ้ยเนียม ครูโรงเรียนบ้านปากบางนาคราชกรรมการ
3. นายสุเมธุ แก้วคำครูโรงเรียนวัดลอนกรรมการ
4. นายภูวนาถ ไหมคงครูโรงเรียนบ้านหารเทาฯกรรมการ
5. นายเสรี ไชยสมุทรครูโรงเรียนบ้านต้นประดู่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุเมธุ แก้วคำโรงเรียนวัดลอนประธานกรรมการ
2. นายอารมณ์ นุ้ยเนียม โรงเรียนบ้านปากบางนาคราชกรรมการ
3. นางวรรณา ถ้วนถวิลโรงเรียนบ้านเกาะทองสมกรรมการ
4. นางอริศรา คงจันทร์ โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางผุสดี นวลเกลี้ยงครูโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุเมธุ แก้วคำ โรงเรียนวัดลอนประธานกรรมการ
2. นายอารมณ์ นุ้ยเนียม โรงเรียนบ้านปากบางนาคราชกรรมการ
3. นางวรรณา ถ้วนถวิล โรงเรียนบ้านเกาะทองสมกรรมการ
4. นางอริศรา คงจันทร์ โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางผุสดี นวลเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุริยา มีสวัสดิ์ครูโรงเรียนมิตรมวลชน1ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ดำแก้วครูโรงเรียนวัดท่าดินแดงกรรมการ
3. นายอภิชาต อ่องไล่ครูโรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์)กรรมการ
4. นายมนิตย์ จันทร์ช่วยครูโรงเรียนบ้านปากพลกรรมการ
5. นางจุฑาภัสณัน มณีพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุริยา มีสวัสดิ์ครูโรงเรียนมิตรมวลชน1ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ดำแก้วครูโรงเรียนวัดท่าดินแดงกรรมการ
3. นายอภิชาต อ่องไล่ครูโรงเรียนวัดเเตระ(ปาลานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางศิริเพ็ญ เจ้ยแก้วครูโรงเรียนอนุบาลปากพะยูนกรรมการ
5. นางจุฑาภัสณัน มณีพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุริยา มีสวัสดิ์ครูโรงเรียนมิตรมวลชน1ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ดำแก้วครูโรงเรียนวัดท่าดินแดงกรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ เจ้ยแก้วครูโรงเรียนอนุบาลปากพะยูนกรรมการ
4. นายมนิตย์ จันทร์ช่วยครูโรงเรียนบ้านปากพลกรรมการ
5. นางจุฑาภัสณัน มณีพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุริยา มีสวัสดิ์โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ประธานกรรมการ
2. นางศิริเพ็ญ เจ้ยแก้วครูโรงเรียนอนุบาลปากพะยูนกรรมการ
3. นายชำนาญ ดำแก้วครูโรงเรียนวัดท่าดินแดงกรรมการ
4. นางจุฑาภัสนัน มณีพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุริยา มีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนมิตรมวลชน ๑ ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ดำแก้วครูโรงเรียนวัดท่าดินแดงกรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ เจ้ยแก้วครูโรงเรียนอนุบาลปากพะยูนกรรมการ
4. นายมนิตย์ จันทร์ช่วยครูโรงเรียนบ้านปากพลกรรมการ
5. นางจุฑาภัสณัน มณีพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุริยา มีสวัสดิ์ครูโรงเรียนมิตรมวลชน ๑ ประธานกรรมการ
2. นายอาวรณ์ ดำช่วยครูโรงเรียนวัดเขาวงก์กรรมการ
3. นางบุศราคำ จันทรากุลครูโรงเรียนบ้านพูด กรป.กลางกรรมการ
4. นางกุุศล จงรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการ
5. นายเอกชัย ไพโรจน์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุริยา มีสวัสดิ์ครูโรงเรียนมิตรมวลชน1ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ดำแก้วครูโรงเรียนวัดท่าดินแดงกรรมการ
3. นางบุษราคำ จันทรากุลครูโรงเรียนบ้านพูด กรป.กลางกรรมการ
4. นางกุศล จงรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการ
5. นายเอกชัย ไพโรจน์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุริยา มีสวัสดิ์ครูโรงเรียนมิตรมวลชน ๑ ประธานกรรมการ
2. นางกุุศล จงรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการ
3. นายอาวรณ์ ดำช่วยครูโรงเรียนวัดเขาวงก์กรรมการ
4. นางบุษราคำ จันทรากุลครูโรงเรียนบ้านพูด กรป.กลางกรรมการ
5. นายเอกชัย ไพโรจน์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุริยา มีสวัสดิ์ครูโรงเรียนมิตรมวลชน1ประธานกรรมการ
2. นายอาวรณ์ ดำช่วยครูโรงเรียนวัดเขาวงก์กรรมการ
3. นางบุษราคำ จันทรากุลครูโรงเรียนบ้านพูด กรป.กลางกรรมการ
4. นางกุศล จงรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการ
5. นายเอกชัย ไพโรจน์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุริยา มีสวัสดิ์ครูโรงเรียนมิตรมวลชน1ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ดำแก้วครูโรงเรียนวัดท่าดินแดงกรรมการ
3. นางสาววัชรี ออกวะลาครูโรงเรียนบ้านโคกสักกรรมการ
4. นายมนิตย์ จันทร์ช่วยครูโรงเรียนบ้านปากพลกรรมการ
5. นางจุฑาภัสณัน มณีพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุริยา มีสวัสดิ์ครูโรงเรียนมิตรมวลชน1ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ดำแก้วครูโรงเรียนวัดท่าดินแดงกรรมการ
3. นางบุษราคำ จันทรากุลครูโรงเรียนบ้านพูด กรป.กลางกรรมการ
4. นางกุศล จงรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการ
5. นายเอกชัย ไพโรจน์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุริยา มีสวัสดิ์ครูโรงเรียนมิตรมวลชน 1ประธานกรรมการ
2. นายอาวรณ์ ดำช่วยครูโรงเรียนวัดเขาวงก์กรรมการ
3. นางบุษราคำ จันทรากุลครูโรงเรียนบ้านพูด กรป.กลางกรรมการ
4. นางกุศล จงรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการ
5. นายเอกชัย ไพโรจน์ครุโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมภพ เดชอุดมครูโรงเรียนบ้านโหล๊ะหารประธานกรรมการ
2. นางบุษราคำ จันทรากุลครูโรงเรียนบ้านพูด กรป.กลางกรรมการ
3. นางกุศล จงรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการ
4. นายฐานุพัตร ทองลี้ครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
5. นายเอกชัย ไพโรจน์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุริยา มีสวัสดิ์ครูโรงเรียนมิตรมวลชน 1ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ดำแก้วครูโรงเรียนวัดท่าดินแดงกรรมการ
3. นางบุษราคำ จันทรากุลครูโรงเรียนบ้านพูด กรป.กลางกรรมการ
4. นางกุศล จงรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการ
5. นายเอกชัย ไพโรจน์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมภพ เดชอุดมครูโรงเรียนบ้านโหล๊ะหารประธานกรรมการ
2. นางบุษราคำ จันทรากุลครูโรงเรียนบ้านพูด กรป.กลางกรรมการ
3. นางกุศล จงรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการ
4. นายฐานุพัตร ทองลี้ครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
5. นายเอกชัย ไพโรจน์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมภพ เดชอุดมครูโรงเรียนบ้านโหล๊ะหารประธานกรรมการ
2. นางบุษราคำ จันทรากุลครูโรงเรียนบ้านพูด กรป.กลางกรรมการ
3. นางกุศล จงรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการ
4. นายฐานุพัตร ทองลี้ครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
5. นายเอกชัย ไพโรจน์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมภพ เดชอุดมครูโรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ประธานกรรมการ
2. นางบุษราคำ จันทรากุลครูโรงเรียนบ้านพูด กรป.กลางกรรมการ
3. นางกุศล จงรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการ
4. นายฐานุพัตร ทองลี้ครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
5. นายเอกชัย ไพโรจน์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางยุวดี จีนเมืองครูโรงเรียนอนุบาลกงหราประธานกรรมการ
2. นางมณฑิรา วังร่มครูโรงเรียนบ้านควนโคกยากรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ลายทิพย์ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองธงกรรมการ
4. นางเกษร เวชรังษีครูโรงเรียนบ้านพรุนายขาวกรรมการ
5. นางจินตนา ขุนแก้วครูโรงเรียนวัดท่าควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางยุวดี จีนเมืองครูโรงเรียนอนุบาลกงหราประธานกรรมการ
2. นางมณฑิรา วังร่มครูโรงเรียนบ้านควนโคกยากรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ลายทิพย์ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองธงกรรมการ
4. นางเกษร เวชรังษีครูโรงเรียนบ้านพรุนายขาวกรรมการ
5. นางจินตนา ขุนแก้วครูโรงเรียนวัดท่าควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางยุวดี จีนเมืองครูโรงเรียนอนุบาลกงหราประธานกรรมการ
2. นางมณฑิรา วังร่มครูโรงเรียนบ้านควนโคกยากรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ลายทิพย์ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองธงกรรมการ
4. นางเกษร เวชรังษีครูโรงเรียนบ้านพรุนายขาวกรรมการ
5. นางจินตนา ขุนแก้วครูโรงเรียนวัดท่าควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายวิราช พรหมทองรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าบอนต่ำประธานกรรมการ
2. นายรัตน์ แป้นทองครูโรงเรียนบ้านยางขาคีมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ประสารวุฒิครูโรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์)กรรมการ
4. นายสมพร รัตนพันธ์ครูโรงเรียนวัดนาหม่อมกรรมการ
5. นายมนิตย์ จันทร์ช่วยครูโรงเรียนบ้านปากพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายวิราช พรหมทองรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าบอนต่ำประธานกรรมการ
2. นายรัตน์ แป้นทองครูโรงเรียนบ้านยางขาคีมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ประสารวุฒิครูโรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์)กรรมการ
4. นายสมพร รัตนพันธ์ครูโรงเรียนวัดนาหม่อมกรรมการ
5. นายมนิตย์ จันทร์ช่วยครูโรงเรียนบ้านปากพลกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางละมัย แสงคงเรืองครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ฯประธานกรรมการ
2. นางเสริมสุข วิบูลย์กาญจน์ครูโรงเรียนวัดโคกตะเคียนกรรมการ
3. นางเสาวณีย์ ไชยรักษ์ครูโรงเรียนมิตรมวลชน๑กรรมการ
4. นางอำไพ ชูสังข์ครูโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
5. นายจรูญ บุญล้ำโรงเรียนบ้านยางขาคีม กรรมการ
6. นายณรงค์ รักผลโรงเรียนวัดควนขี้แรด กรรมการ
7. นายขิ้ม จิตนุรักษ์โรงเรียนวัดพรุพ้อกรรมการ
8. นายจักราวุธ ทองสีดำโรงเรียนวัดหัวควนกรรมการ
9. นายยุทธชัย แสงจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควายกรรมการ
10. นางจงจิต ปิ่นมีโรงเรียนปากพะยูน กรรมการ
11. นายชยพล สุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลปากพะยูนกรรมการ
12. นางขวัญจิต ณ พัทลุงโรงเรียนมิตรมวลชน 1 กรรมการ
13. นายนิตยา อ่อนทองครูโรงเรียนบ้านต้นประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายนิตยา อ่อนทองครูโรงเรียนบ้านต้นประดู่ประธานกรรมการ
2. นางเสริมสุข วิบูลย์กาญจน์ครูโรงเรียนวัดโคกตะเคียนกรรมการ
3. นางอรอุมา พรหมจรรย์ครูโรงเรียนวัดแหลมดินสอกรรมการ
4. นางละมัย แสงคงเรืองครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นางอำไพ ชูสังข์ครูโรงเรียนวัดหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมพร อินทรสุขผอ.โรงเรียนบ้านควนยวนประธานกรรมการ
2. นางเสริมสุข วิบูลย์กาญจน์ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
3. นางอรอุมา พรหมจรรย์ครูโรงเรียนวัดแหลมดินสอกรรมการ
4. นางเสาวณีย์ ไชยรักษ์ครูโรงเรียนบ้านมิตรมวลชน๑กรรมการ
5. นายจักราวุธ ทองสีดำโรงเรียนวัดหัวควนกรรมการ
6. นายยุทธชัย แสงจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควายกรรมการ
7. นางจงจิต ปิ่นมีโรงเรียนปากพะยูนกรรมการ
8. นายชยพล สุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลปากพะยูนกรรมการ
9. นางขวัญจิต ณ พัทลุงโรงเรียนมิตรมวลชน 1 กรรมการ
10. นางละมัย แสงคงเรืองครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอารมณ์ พิศพักตร์ครูโรงเรียนบ้านควนประกอบประธานกรรมการ
2. นางสาวทยาพร จันทร์คงหอมครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการ
3. นายวิรัตน์ พรหมแก้วครูโรงเรียนบ้านควนแหวงกรรมการ
4. นางพิศทิยา ขวัญขำครูโรงเรียนบ้านควนยวนกรรมการ
5. นางสาวจีระภา จีนวั่นครูโรงเรียนบ้านหนองธงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอารมณ์ พิศพักตร์ครูโรงเรียนบ้านควนประกอบประธานกรรมการ
2. นางสาวทยาพร จันทร์คงหอมครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการ
3. นายวิรัตน์ พรหมแก้วครูโรงเรียนบ้านควนแหวงกรรมการ
4. นางพิศทิยา ขวัญขำครูโรงเรียนบ้านควนยวนกรรมการ
5. นางสาวจีระภา จีนวั่นครูโรงเรียนบ้านหนองธงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมหมาย แก้วพูลครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ฯประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ บุญสุขครูโรงเรียนบ้านทอนตรนกรรมการ
3. นางไหรหนะ มาลัยสนั่นครูโรงเรียนมิตรมวลชน ๑กรรมการ
4. นางสุภาวดี แป้นแก้วครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านแม่ขรีฯกรรมการ
5. นางสาวเลขา มากสังข์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ขำคล้ายครูโรงเรียนอนุบาลบางแก้วประธานกรรมการ
2. นายคุณากร ชูสงครูโรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่วกรรมการ
3. นายวิจิตร จันทร์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
4. นายสมจิต ชอบงามครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธาดา เจริญฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่วประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ขำคล้ายครูโรงเรียนอนุบาลบางแก้วกรรมการ
3. นางเมตตา เระเบ็ญหมุดครูโรงเรียนบ้านหนองธงกรรมการ
4. นางสุมล ไกรนราครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)กรรมการ
5. นางผ่องพรรณ โหดสูบครูโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสุมล ไกรนราครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ ๑๕๐ประธานกรรมการ
2. นางนันทาวรรณ คารีครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
3. นางพรพนา ช่วยบุญส่งครูโรงเรียนวัดฝาละมีกรรมการ
4. นายเฉลิมพร หัสนันท์ครูธุรการโรงเรียนวัดคลองขุดกรรมการ
5. นายโชคสุวิชัย สุภาพาสครูโรงเรียนบ้านต้นประดู่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางรัญชณ์ณิชชา ด้วงคงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่าประธานกรรมการ
2. นายโชคสุวิชัย สุภาพาสครูโรงเรียนบ้านต้นประดู่กรรมการ
3. นายเฉลิมพร หัสนันท์ครูธุรการโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
4. นางนันทาวรรณ คารีครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
5. นางสาวปราณี ดำเม็งครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสุมล ไกรนราครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพร หัสนันท์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ รักพูนแก้วเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหวังกรรมการ
4. นางพรพนา ช่วยบุญส่งครูโรงเรียนวัดฝาละมีกรรมการ
5. นายจักราวุธ ทองสีดำครูโรงเรียนวัดหัวควนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุนทร เกิดณรงค์ผอ.โรงเรียนบ้านแหลมประธานกรรมการ
2. นายพิชัย หนูหล่อครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
3. นางสาวปราณี ดำเม็งครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการ
4. นายสมหมาย แก้วพูลครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ฯกรรมการ
5. นางไหรหนะ มาลัยสนั่นครูโรงเรียนมิตรมวลชน ๑กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นางเทคนิค หนูเสนครูโรงเรียนบ้านหารเทาฯประธานกรรมการ
2. นางชนิสรา พยัคพันธ์ครูโรงเรียนบ้านควนอินนอโมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ กิจวังครูโรงเรียนวัดเขาวงก์กรรมการ
4. นางผ่องพรรณ โหดสูบครูโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ ทิพย์เกษรครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดควนโกฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางมนศิริ แก้วศรีครูโรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่วประธานกรรมการ
2. นางสีนวล แก้วมณีครูโรงเรียนบ้านควนเผยอกรรมการ
3. นางพิมประภา ฤทธิ์เดชครูโรงเรียนวัดตะโหมดกรรมการ
4. นางวนิดา สุพรรณชนะบุรีครูโรงเรียนบ้านพนกรรมการ
5. นางศิริวรรณ นาครภัฎครูโรงเรียนวัดรัตนวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางเกษรา ห้องโสภาครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต ชูช่วยครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุมาลี แกล้วทนงค์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สุวรรณวงค์ครูโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
5. นางสุติรัตน์ ลาภวงศ์ครูโรงเรียนวัดปัณณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ คงช่วยครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนประธานกรรมการ
2. นายสีนอง อำภัยฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านควนยวนกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ไชยสุนทรกิตติครูโรงเรียนบ้านวังปริงกรรมการ
4. นายสังวรณ์ อัญชลีครูโรงเรียนบ้านต้นสนกรรมการ
5. นางสุจินต์ เตยแก้วครูโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ คงช่วยครูโรงเรียนบ้านหนองธงประธานกรรมการ
2. นายสีนอง อำภัยฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านควนยวนกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ กิจวังครูโรงเรียนวัดเขาวงก์กรรมการ
4. นายสมภพ เดชอุดมครูโรงเรียนบ้านโหล๊ะหารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ไชยสุนทรกิตติครูโรงเรียนบ้านวังปริงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณี ทองยกครูโรงเรียนบ้านโคกม่วง(ดำประชาอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางคณา ยีหวังกองครูโรงเรียนบ้านม่วงทวนกรรมการ
3. นางจิราณี อินนุรักษ์ครูโรงเรียนบ้านพูด กรป.กลางกรรมการ
4. นางกันตินันท์ แก้วแพรกครูโรงเรียนบ้านด่านโลดกรรมการ
5. นางขนิษฐา ชุมชาติครูโรงเรียนวัดลอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณี ทองยกครูโรงเรียนบ้านโคกม่วง(ดำประชาอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางมาลี ไพชำนาญครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
3. นางดาราพร สุขดำครูโรงเรียนบ้านพรุพ้อกรรมการ
4. นางสุคนธ์ บุญเกลี้ยงครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
5. นางคณา ยีหวังกองครูโรงเรียนบ้านม่วงทวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางนงนภัส ยศดำครูโรงเรียนบ้านต้นสนประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ปาธะรัตน์ครูโรงเรียนบ้านเทพราชกรรมการ
3. นายผดุง แดงทองครูโรงเรียนบ้านหารเทาฯกรรมการ
4. นางสาวสุริยา หมัดหลีครูโรงเรียนบ้านท่าเชียดกรรมการ
5. นางอธิชา ทักขภิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านวังปริงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ เตยแก้วครูโรงเรียนบ้านปากพลประธานกรรมการ
2. นางวิชชุดา บุญสงครูโรงเรียนวัดควนเคี่ยมกรรมการ
3. นายอ้ารีด หัดดนหละครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. นางพิศทิยา ขวัญขำครูโรงเรียนบ้านควนยวนกรรมการ
5. นายเสรี วิสุทธยะรัตน์ครูโรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางศิโรรัตน์ รักนิ่มครูโรงเรียนบ้านหนองธงประธานกรรมการ
2. นางนงนภัส ยศดำครูโรงเรียนบ้านต้นสนกรรมการ
3. นางสัมพันธ์ สังข์พุ่มครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา23กรรมการ
4. นางฝาตีม๊ะ หนูเอียดครูโรงเรียนบ้านแหลมกรวดกรรมการ
5. นายประเสริฐ ปาธะรัตน์ครูโรงเรียนบ้านเทพราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสมบูรณ์ ฤทธิเดชครูโรงเรียนบ้านควนโคกยาประธานกรรมการ
2. นายเกษมศักดิ์ ฤทธิเดชครูโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการ
3. นายสมเจียร ดำชื่นครูโรงเรียนบ้านโหล๊ะหารกรรมการ
4. นายวิโรจน์ ไชยสุนทรกิตติครูโรงเรียนบ้านวังปริงกรรมการ
5. นางวิชชุดา บุญส่งครูโรงเรียนบ้านควนเคี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางละเมียด สงสังข์ครูโรงเรียนวัดโพธิยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา จันทร์ทองครูโรงเรียนบ้านวังปริงกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ภักดีครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการ
4. นางเกษรา ห้องโสภาครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่150กรรมการ
5. นางสุภาพ รพิพรรณครูโรงเรียนวัดท่าดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเลขา ไพชำนาญ ณ พัทลุงครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางนพภาภรณ์ ไมละหมาดครูโรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่วกรรมการ
3. นางยินดี วิสุทธยะรัตน์ครูโรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์กรรมการ
4. นางละเมียด สงสังข์ครูโรงเรียนวัดโพธิยารามกรรมการ
5. นางสาวจินตนา จันทร์ทองครูโรงเรียนบ้านวังปริงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวิลาวัณย์ สุวรรณวงศ์ครูโรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นางสุจิตร เหล็มหมาดครูโรงเรียนบ้านควนอินนอโอกรรมการ
3. นางชลธิชา สมแสงครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการ
4. นางพรทิพย์ วุ่นดีครูโรงเรียนบ้านน้ำตกกรรมการ
5. นางเกษร คำดีบุญครูโรงเรียนบ้านคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิลาวรรณ สุวรรณวงศ์ครูโรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ธรรมศิริครูโรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางเกสร ดำดีบุญครูโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี แกล้วทนงค์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการ
5. นางวรรณี สุขทองครูโรงเรียนโพธิยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุภาพ รพิพรรณครูโรงเรียนวัดท่าดินแดงประธานกรรมการ
2. นางวนิดา มาเอียดครูโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระกรรมการ
3. นางทรงสินธิ์ พิณเขียวครูโรงเรียนบ้านต้นประดู่กรรมการ
4. นางวรุณรัตน์ อักษรพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลบางแก้วกรรมการ
5. นางกาญจนา แสงเมืองครูโรงเรียนมิตรมวลชน1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางมนศิริ แก้วศรีครูโรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่วประธานกรรมการ
2. นางวนิดา มาเอียดครูโรงเรียนโหล๊ะจันกระกรรมการ
3. นางอรทิพา แสงชาตรีครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ รักนิ่มครูโรงเรียนบ้านหนองธงกรรมการ
5. นางสุภาพ รพิพรรณครูโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอาภากร หนูนวลผอ.โรงเรียนบ้านควนหินแท่นประธานกรรมการ
2. นางคณา ยีหวังกองครูโรงเรียนบ้านม่วงทวนกรรมการ
3. นางนันทาทิพ ผอมฉิมครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
4. นางสุรี วิวัฒนพงศ์เพชรครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการ
5. นางสาววรรณี ทองยกครูโรงเรียนบ้านโคกม่วงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุรี วิวัฒนพงศ์เพชรครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนประธานกรรมการ
2. นางนันทาทิพ ผอมฉิมครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
3. นางสมศรี พันธุวงษ์ครูโรงเรียนวัดท่าควายกรรมการ
4. นางสาวดวงกมล เกีื้อมิตรครูโรงเรียนบ้านต้นประดู่กรรมการ
5. นางสุจิตรา สังเมียนครูโรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวิไล โชคไพศาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพราชประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เซ่งฉิมครูโรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์)กรรมการ
3. นางนิตยา เกตุนิ่มครูโรงเรียนบ้านโหล๊ะหารกรรมการ
4. นางนิพารัตน์ ฐิตภัทรวงษ์ครูโรงเรียนบ้านต้นประดู่กรรมการ
5. นางสาวฝาติหมะ ศรียานเก็มครูโรงเรียนบ้านทอนตรนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวอรนุช วงค์สวัสดิ์โสตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปัณณารามประธานกรรมการ
2. นางหวันสะหระ สว่างนิพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลปากพะยูนกรรมการ
3. นางสาวสุคล ปราบณรงค์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนารีกรรมการ
4. นางอริศรา คงจันทร์ครูโรงเรียนวัดเเตระ(ปาลานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางอุษา เจ๊ะอุบงครูโรงเรียนบ้านควนอินนอโมกรรมการและเลขานุการ
ฮูลาฮูป ปฐมวัย
1. นายสว่าง ทองชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านโลดประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ญ ศิลาทองครูโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนกรรมการ
3. นางปัญญา มีเพียรครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวทัศณีย์ แสงกื้อหนุนครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการ
5. นางสาวทวีวรรณ บัวช่วยครูโรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
แดนเซอร์ ปฐมวัย
1. นางสาวอรณิชชา ไชยพูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องฟืนประธานกรรมการ
2. นางจริยา เดชสงครูโรงเรียนบ้านด่านโลดกรรมการ
3. นางยินดี ชูรัตน์ครูโรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางพิมพ์วดี เรืองศรีครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี เซ้งอิ้นครูโรงเรียนบ้านปากพลกรรมการและเลขานุการ
จินตลีลา ปฐมวัย
1. นางสาวพนิตยาพร ชูทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสุมลมาลย์ นคราวงค์ครูโรงเรียนอนุบาลปากพะยูนกรรมการ
3. นางวาสนา เจ๊ะแมครูโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทรกรรมการ
4. นางเสน่ห์ ไชยโยธาครูโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
5. นางพัชรี หมุนนุ้ยครูโรงเรียนบ้านควนหินแท่นกรรมการและเลขานุการ
วาดภาพตามจินตนาการ ปฐมวัย
1. นางภานิดา เกื้อสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าวังประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ขวัญแก้วครูโรงเรียนวัดควนสามโพธิ์กรรมการ
3. นางพิชญาพร วระกาญจน์ครูโรงเรียนบ้านพรุนายขาวกรรมการ
4. นางสาวณปภัช สาระอาภรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลบางแก้วกรรมการ
5. นางสกลรักษ์ หนูสงวนครูโรงเรียนอนุบาลปากพะยูนกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสาวเยาวนุช หละเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหม่อม(เชนวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางนันทกานท์ ไชยลึกครูโรงเรียนบ้านท่าเชียดกรรมการ
3. นางรุจิรา อินยอดครูโรงเรียนบ้านควนโคกยากรรมการ
4. นางอุทัย จันทร์เขียวครูโรงเรียนวัดนาปะขอกรรมการ
5. นางวรรณกร จันทร์ดอนครูโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
ระบายสี ปฐมวัย
1. นางรัชนี ปราบกรีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกงหราประธานกรรมการ
2. นางเปรมฤดี สุตตะคารครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
3. นางนงนุช อินทร์ด้วงครูโรงเรียนบ้านไสนายขันกรรมการ
4. นางสุริวัลย์ ขุนบรรเทิงครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเกาะทองสมกรรมการ
5. นางจิรภา วัฒน์หนูครูโรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพที่ 45)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุศรินทร์ ต้นอรชรครูโรงเรียนวัดแหลมดินสอประธานกรรมการ
2. นางอารยา แสงอรุณครูโรงเรียนวัดพังกิ่งกรรมการ
3. นางนิภา สัจจาครูโรงเรียนวัดนาปะขอกรรมการ
4. นางรานีย์ ช่วยเกิดครูโรงเรียนวัดโพธิยารามกรรมการ
5. นางรัชนิดา พรหมทองรักษ์ครูโรงเรียนวัดป่าบอนต่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี ชูสงค์ครูโรงเรียนบ้านแม่ขรีฯประธานกรรมการ
2. นางละม้าย ไมตรีจรครูโรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์กรรมการ
3. นางสุริยา ทองสีขาวครูโรงเรียนวัดป่าบอนต่ำกรรมการ
4. นางเกษร เวชรังษีครูโรงเรียนบ้านพรุนายขาวกรรมการ
5. นางวาสนา เกษตรกาลาม์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุศรินทร์ ตันอรชรครูโรงเรียนวัดแหลมดินสอประธานกรรมการ
2. นางอารยา แสงอรุณครูโรงเรียนวัดพังกิ่งกรรมการ
3. นางนิภา สัจจาครูโรงเรียนวัดนาปะขอกรรมการ
4. นางรานีย์ ช่วยเกิดครูโรงเรียนวัดโพธิยารามกรรมการ
5. นางรัชนิดา พรหมทองรักษ์ครูโรงเรียนวัดป่าบอนต่ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุศรินทร์ ตันอรชรครูโรงเรียนวัดแหลมดินสอประธานกรรมการ
2. นางอารยา แสงอรุณครูโรงเรียนวัดพังกิ่งกรรมการ
3. นางนิภา สัจจาครูโรงเรียนวัดนาปะขอกรรมการ
4. นางรานีย์ ช่วยเกิดครูโรงเรียนวัดโพธิยารามกรรมการ
5. นางรัชนิดา พรหมทองรักษ์ครูโรงเรียนวัดป่าบอนต่ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปราณี สังแสตมป์ครูโรงเรียนวัดตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางนิศารักษ์ กำจัดภัยครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓กรรมการ
3. นางอรุณศรี เสนชูครูโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี พรสุริยาครูโรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์กรรมการ
5. นางวชิรา จันทร์ดำครูโรงเรียนบ้านหารเทาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปราณี สังแสตมป์ครูโรงเรียนวัดตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางนิศารักษ์ กำจัดภัยครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓กรรมการ
3. นางอรุณศรี เสนชูครูโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี พรสุริยาครูโรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์กรรมการ
5. นางวชิรา จันทร์ดำครูโรงเรียนบ้านหารเทาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพร ชูกาลครูโรงเรียนวัดลอนประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงทิพย์ ไพชำนาญครูโรงเรียนบ้านท่าเชียดกรรมการ
3. นายสนั่น แสงอรุณครูโรงเรียนวัดพังกิ่งกรรมการ
4. นางวารุณีย์ คงทนครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการ
5. นางอภิสรา ทองสงครูโรงเรียนบ้านเกาะทองสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณี สังแสตมป์ครูโรงเรียนวัดตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางนิศารักษ์ กำจัดภัยครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓กรรมการ
3. นางอรุณศรี เสนชูครูโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี พรสุริยาครูโรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์กรรมการ
5. นางวชิรา จันทร์ดำครูโรงเรียนบ้านหารเทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมพร ชูกาลครูโรงเรียนวัดลอนประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงทิพย์ ไพชำนาญครูโรงเรียนบ้านท่าเชียดกรรมการ
3. นายสนั่น แสงอรุณครูโรงเรียนวัดพังกิ่งกรรมการ
4. นางวารุณีย์ คงทนครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนกรรมการ
5. นางอภิสรา ทองสงครูโรงเรียนบ้านเกาะทองสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปราณี สังแสตมป์ครูโรงเรียนวัดตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางนิศารักษ์ กำจัดภัยครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓กรรมการ
3. นางอรุณศรี เสนชูครูโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี พรสุริยาครูโรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์กรรมการ
5. นางวชิรา จันทร์ดำครูโรงเรียนบ้านหารเทาฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปราณี สังแสตมป์ครูโรงเรียนวัดตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางนิศารักษ์ กำจัดภัยครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓กรรมการ
3. นางอรุณศรี เสนชูครูโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี พรสุริยาครูโรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์กรรมการ
5. นางวชิรา จันทร์ดำครูโรงเรียนบ้านหารเทาฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณี สังแสตมป์ครูโรงเรียนวัดตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางนิศารักษ์ กำจัดภัยครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓กรรมการ
3. นางอรุณศรี เสนชูครูโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี พรสุริยาครูโรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์กรรมการ
5. นางวชิรา จันทร์ดำครูโรงเรียนบ้านหารเทาฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชดาวัลย์ แดงเกตุชัยโรจน์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตร เหล็มหมาดครูโรงเรียนบ้านควนอินนอโมกรรมการ
3. นายสนั่น แสงอรุณครูโรงเรียนวัดพังกิ่งกรรมการ
4. นางสาวพวงทิพย์ ไพชำนาญครูโรงเรียนบ้านท่าเชียดกรรมการ
5. นางคนึงนิตย์ สงยังครูโรงเรียนบ้านพรุนายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัชดาวัลย์ แดงเกตุชัยโรจน์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตร เหล็มหมาดครูโรงเรียนบ้านควนอินนอโมกรรมการ
3. นายสนั่น แสงอรุณครูโรงเรียนวัดพังกิ่งกรรมการ
4. นางสาวพวงทิพย์ ไพชำนาญครูโรงเรียนบ้านท่าเชียดกรรมการ
5. นางคนึงนิตย์ สงยังครูโรงเรียนบ้านพรุนายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละออง เกื้อคลังครูโรงเรียนบ้านควนยวนประธานกรรมการ
2. นางรานีย์ ช่วยเกิดครูโรงเรียนวัดโพธิยารามกรรมการ
3. นางอรทิพา แสงชาตรีครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
4. นางราตรี ไชยปุริวงษ์พนักงานราชการโรงเรียนวัดพังกิ่งกรรมการ
5. นางมัณฑิรา บุญเกื้อครูโรงเรียนบ้านเกาะเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางละออง เกื้อคลังครูโรงเรียนบ้านควนยวนประธานกรรมการ
2. นางรานีย์ ช่วยเกิดครูโรงเรียนวัดโพธิยารามกรรมการ
3. นางอรทิพา แสงชาตรีครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
4. นางราตรี ไชยปุริวงษ์พนักงานราชการโรงเรียนวัดพังกิ่งกรรมการ
5. นางมัณฑิรา บุญเกื้อครูโรงเรียนบ้านเกาะเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกานดา ฤทธิเดชครูโรงเรียนบ้านหนองธงประธานกรรมการ
2. นางสาวทรัพย์สำรวย นวลสมอครูโรงเรียนบ้านทอนตรนกรรมการ
3. นางจำเนียร เยาว์นุ่นครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
4. นางมาลี ไชยศรีครูโรงเรียนบ้านป่าแก่กรรมการ
5. นางกานดา ขวัญปลอดครูโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกานดา ฤทธิเดชครูโรงเรียนบ้านหนองธงประธานกรรมการ
2. นางสาวทรัพย์สำรวย นวลสมอครูโรงเรียนบ้านทอนตรนกรรมการ
3. นางจำเนียร เยาว์นุ่นครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
4. นางมาลี ไชยศรีครูโรงเรียนบ้านป่าแก่กรรมการ
5. นางกานดา ขวัญปลอดครูโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกานดา ฤทธิเดชครูโรงเรียนบ้านหนองธงประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร เยาว์นุ่นครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
3. นางกานดา ขวัญปลอดครูโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระกรรมการ
4. นางสาวผาสุก ไชยวรรณครูโรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์กรรมการ
5. นางสาวทรัพย์สำรวย นวลสมอครูโรงเรียนบ้านตอนทรนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกานดา ฤทธิเดชครูโรงเรียนบ้านหนองธงประธานกรรมการ
2. นางกานดา ขวัญปลอดครูโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระกรรมการ
3. นางสาวผาสุก ไชยวรรณครูโรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์กรรมการ
4. นางจำเนียร เยาว์นุ่นครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
5. นางสาวทรัพย์สำรวย นวลสมอครูโรงเรียนบ้านทอนตรนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละออง เกื้อคลังครูโรงเรียนบ้านควนยวนประธานกรรมการ
2. นางรานีย์ ช่วยเกิดครูโรงเรียนวัดโพธิยารามกรรมการ
3. นางอรทิพา แสงชาตรีครูโรงเรียนบ้านควนประกอบกรรมการ
4. นางราตรี ไชยปุริวงษ์พนักงานราชการโรงเรียนวัดพังกิ่งกรรมการ
5. นางมัณฑิรา บุญเกื้อครูโรงเรียนบ้านเกาะเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโกวิท ลือกิจนาผอ.โรงเรียนวัดเขาวงก์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี แป้นแก้วครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านแม่ขรีฯกรรมการ
3. นางจิดาภา มณีดำครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการ
4. นางภักษราภรณ์ สิงห์อินทร์ครูโรงเรียนวัดตะโหมดกรรมการ
5. นางแน่งน้อย บัวทองครูโรงเรียนบ้านต้นประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโกวิท ลือกิจนาผอ.โรงเรียนวัดเขาวงก์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี แป้นแก้วครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านแม่ขรีฯกรรมการ
3. นางจิดาภา มณีดำครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการ
4. นางภักษราภรณ์ สิงห์อินทร์ครูโรงเรียนวัดตะโหมดกรรมการ
5. นางแน่งน้อย บัวทองครโรงเรียนบ้านต้นประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางโกวิท ลือกิจนาผอ.โรงเรียนวัดเขาวงก์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี แป้นแก้วครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านแม่ขรีฯกรรมการ
3. นางจิดาภา มณีดำครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการ
4. นางภักษราภรณ์ สิงห์อินทร์ครูโรงเรียนวัดตะโหมดกรรมการ
5. นางแน่งน้อย บัวทองครูโรงเรียนบ้านต้นประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฏยา ลือกิจนาผอ.โรงเรียนบ้านต้นประดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ สุวรรณคีรีครูโรงเรียนวัดโพธิยารามกรรมการ
3. นางวารี นวลสนองครูโรงเรียนบ้านด่านโลดกรรมการ
4. นางสุทีป เทพชนะครูโรงเรียนวัดท่าดินแดงกรรมการ
5. นางศุภิศา คะรุณครูโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิภา สัจจาครูโรงเรียนวัดนาปะขอประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา พรหมจรรย์ครูโรงเรียนวัดแหลมดินสอกรรมการ
3. นางสาวอังศุมาลี โพธิ์ศรีทองครูโรงเรียนวัดเขาวงก์กรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เตยแก้วครูโรงเรียนบ้านปากพลกรรมการ
5. นางชลิดา วรรณรัตน์ครูโรงเรียนวัดโพธิยารามกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]