หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   2 ก.ย. 2558   3 ก.ย. 2558   4 ก.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ศาลาประชาคมอำเภอตะโหมด 4 ก.ย. 2558 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ห้องประชุมเทศบาลแม่ขรี 4 ก.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 สพป.พัทลุง เขต 2 ห้อง นางแอ่น 4 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ห้อง ป.3/1,ป.3/2 4 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 สพป.พัทลุง เขต 2 ห้อง นางแอ่น 4 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
4 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ห้อง ป.2/2-3 4 ก.ย. 2558 13.00-16.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 สพป.พัทลุง เขต 2 ห้อง นางแอ่น 4 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
6 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 ห้องประชุมสังข์หยด 4 ก.ย. 2558 09.00-12.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 2 (โรงจอดรถ สพป.พัทลุง เขต 2) 4 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 1 4 ก.ย. 2558 08.30 น. เป็นต้นไป
2 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 1 4 ก.ย. 2558 08.30 น. เป็นต้นไป
3 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 1 4 ก.ย. 2558 08.30 น. เป็นต้นไป
4 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 1 4 ก.ย. 2558 08.30 น. เป็นต้นไป
5 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 1 4 ก.ย. 2558 08.30 น. เป็นต้นไป
6 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) เวทีกลาง(หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ขรี) 4 ก.ย. 2558 13.30 - 16.30 น.
7 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 1 4 ก.ย. 2558 08.30 น. เป็นต้นไป
8 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) เวทีกลาง(หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ขรี) 4 ก.ย. 2558 13.30 - 16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) สนามกลางแจ้ง 4 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) สนามกลางแจ้ง 4 ก.ย. 2558 13.00-10.00 น.
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ห้อง ป.6/1-3 4 ก.ย. 2558 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ห้อง วิทยาศาสตร์ 4 ก.ย. 2558 09.00 - 16.00
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ห้อง วิทยาศาสตร์ 4 ก.ย. 2558 09.00 - 16.00
3 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ห้อง วิทยาศาสตร์ 4 ก.ย. 2558 09.00 - 16.00
4 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
5 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 2 (โรงจอดรถ สพป.พัทลุง เขต 2) 4 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
2 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ใต้อาคาร ป.5 4 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
3 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 2 (โรงจอดรถ สพป.พัทลุง เขต 2) 4 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
4 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ใต้อาคารพานาโซนิค 4 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
5 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 ชานชลาหน้าสำนักงานเขต 4 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
6 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.พัทลุง เขต 2 ชานชาลาหน้าสำนักงานเขต 4 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย สพป.พัทลุง เขต 2 ห้องมันนิซาไก(เขตเก่า) 4 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 753 แดนเซอร์ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) เวทีกลาง(หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ขรี) 4 ก.ย. 2558 08.30 - 10.00
3 756 เล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) เวทีกลาง(หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ขรี) 4 ก.ย. 2558 10.00 - 12.00
4 757 ระบายสี ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ห้อง ป.1/1, ป1./2 4 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) เวทีกลาง(หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ขรี) 4 ก.ย. 2558 13.00 - 13.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ห้อง สมุด 4 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
2 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ห้อง สมุด 4 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]