หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 2 (หลังอาคาร สพป.พัทลุง เขต 2) 3 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
-
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 2 (หลังอาคาร สพป.พัทลุง เขต 2) 3 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
-
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 2 (หลังอาคาร สพป.พัทลุง เขต 2) 3 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
-
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 2 (หลังอาคาร สพป.พัทลุง เขต 2) 3 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
-
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 2 (หลังอาคาร สพป.พัทลุง เขต 2) 3 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
-
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 2 (หลังอาคาร สพป.พัทลุง เขต 2) 3 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
-
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 2 (หลังอาคาร สพป.พัทลุง เขต 2) 3 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
-
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 2 (หลังอาคาร สพป.พัทลุง เขต 2) 3 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
-
-
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 2 (หลังอาคาร สพป.พัทลุง เขต 2) 3 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
-
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง2 (หลังอาคาร สพป.พัทลุง เขต 2) 3 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง2 (หลังอาคาร สพป.พัทลุง เขต 2) 3 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
-
-
22 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
-
-
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
-
-
24 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
-
-
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
-
26 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
-
-
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
-
-
28 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
-
-
29 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
-
-
30 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
-
-
31 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 1 2 ก.ย. 2558 08.30 - 12.00 น. ให้ทำการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ม.3 เสร็จก่อน
32 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 1 2 ก.ย. 2558 08.30-17.00 ให้ทำการแข่งขันในระดับชั้น ป.1-6 ก่อน และแข่งขันในระดับชั้น ม.1-3 ต่อไป
33 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 1 3 ก.ย. 2558 08.30 - เป็นต้นไป ให้ทำการแข่งขันในระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 ต่อไปในแต่ละกิจกรรม
34 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 1 2 ก.ย. 2558 08.30-17.00 ให้ทำการแข่งขันในระดับชั้น ป.1-6 ก่อน และแข่งขันในระดับชั้น ม.1-3 ต่อไป
35 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 1 3 ก.ย. 2558 08.30 - เป็นต้นไป ให้ทำการแข่งขันในระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 ต่อไปในแต่ละกิจกรรม
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 1 2 ก.ย. 2558 13.00 - 17.00 ***ให้ทำการแข่งขันในระดับชั้น ป.1-6 ก่อน และแข่งขันในระดับชั้น ม.1-3 ต่อไป
37 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 1 4 ก.ย. 2558 08.30 น. เป็นต้นไป แข่งขันตามลำดับ ดังนี้ 1. ขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ป.1-6 , ม.1-3 2.ขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6 , ม.1-3 3.ขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6 , ม.1-3
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 1 4 ก.ย. 2558 08.30 น. เป็นต้นไป แข่งขันตามลำดับ ดังนี้ 1. ขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ป.1-6 , ม.1-3 2.ขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6 , ม.1-3 3.ขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6 , ม.1-3
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 1 4 ก.ย. 2558 08.30 น. เป็นต้นไป แข่งขันตามลำดับ ดังนี้ 1. ขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ป.1-6 , ม.1-3 2.ขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6 , ม.1-3 3.ขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6 , ม.1-3
40 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 1 2 ก.ย. 2558 13.00 - 17.00 ***ให้ทำการแข่งขันในระดับชั้น ป.1-6 ก่อน และแข่งขันในระดับชั้น ม.1-3 ต่อไป
41 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 1 4 ก.ย. 2558 08.30 น. เป็นต้นไป แข่งขันตามลำดับ ดังนี้ 1. ขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ป.1-6 , ม.1-3 2.ขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6 , ม.1-3 3.ขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6 , ม.1-3
42 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 1 4 ก.ย. 2558 08.30 น. เป็นต้นไป แข่งขันตามลำดับ ดังนี้ 1. ขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ป.1-6 , ม.1-3 2.ขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6 , ม.1-3 3.ขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6 , ม.1-3
43 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) เวทีกลาง(หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ขรี) 4 ก.ย. 2558 13.30 - 16.30 น.
-
44 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 1 4 ก.ย. 2558 08.30 น. เป็นต้นไป แข่งขันตามลำดับ ดังนี้ 1. ขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ป.1-6 , ม.1-3 2.ขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6 , ม.1-3 3.ขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6 , ม.1-3
45 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) เวทีกลาง หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 3 ก.ย. 2558 14.30-เป็นต้นไป ให้ทำการแข่งขันในระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 ต่อไปในแต่ละกิจกรรม
46 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) เวทีกลาง(หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ขรี) 4 ก.ย. 2558 13.30 - 16.30
-
47 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
-
48 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) เวทีกลาง หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 3 ก.ย. 2558 14.30-เป็นต้นไป ให้ทำการแข่งขันในระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 ต่อไปในแต่ละกิจกรรม
49 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
-
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]