รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กชายณัฐพล  บุญศรี
2. เด็กชายศุภศาสตร์  ขวัญเพชร
 
1. นางนุศรา  สงยัง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1. เด็กชายปรเมษฐ์  หนูทอง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  รักจุ้ย
 
1. นางสาวจรีวรรณ  ฤทธิ์ทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนถบ 1. เด็กชายสติยานุกรณ์  บุญจันทร์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ช่วยกลับ
 
1. นางสำรวย  ชูช่วย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ยอดแก้ว
2. เด็กชายพลพล  สุวิรัตน์
 
1. นางสาวนุชศรา  ชุมมินทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. เด็กชายวัชรพงศ์  เกื้อแก้ว
2. เด็กชายอนุรักษ์  ช่วยขาว
 
1. นางทองคำ  สวัสดีดวง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงจันจิรา  สุวรรณ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พ่วงประพันธ์
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  สุดจันทร์
4. เด็กชายฤทธิชัย  พรหมทอง
5. เด็กชายอนุเทพ   หนูบุญมาก
 
1. นางสาวไพลิน  ชูรักษ์
2. นางจรวย  อินมณเทียร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีนุ่น
2. เด็กหญิงขวัญใจ  ทองดี
3. นางสาวณัฐรดา  นวลจันทร์
4. นางสาวมลฤดี  คชถิ่น
5. นางสาวสุนิษา  เพชรคงทอง
 
1. นายสุวิทย์  ศรีรักษา
2. นายอนุวัต  หมื่นไวย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรโกบ 1. เด็กชายรวิศ  คงทอง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองด้วง
 
1. นางธีรารัตน์  ไม่ทุกข์
2. นางเจนจีรา  แก้วขาว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรโกบ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา   นุ้ยด้วง
2. เด็กชายอนันดา   รุจิระคงพันธ์
 
1. นางธีรารัตน์   ไม่ทุกข์
2. นางเจนจีรา   แก้วขาว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัน 1. เด็กหญิงฐิติยา  ทุุ่มด้วง
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อินทรคีรี
 
1. นางสมพร  เรืองฤทธิ์
2. นางปิลันธนา  ขุนทอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงภัทราวดี   หนูเจริญ
 
1. นายเจษฎา   ขุนสังข์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ช่อเพชร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เลิศตระกูล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. นายภูวดล  เพชรคง
 
1. นางสาวกัลยาณี  หนูดำ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1. เด็กหญิงอติกานต์  ภักดีจิตร
 
1. นางสาวผุสวัลย์  ดำมี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักกอ 1. เด็กหญิงรัตนาวลี   รักเกิด
 
1. นางสาวปราณี   แย้มรัตนกุล
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงชุติการ  ติษยาธิคม
 
1. นางลัดดาวรรณ  คงแก้ว
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. เด็กชายอนันต์  โสภนราพงศ์
 
1. นายภูมิภักดี  สังเมียน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงวิสสุตา  บัวนุ้ย
 
1. นางสาวจิรนุช  หมื่นรักษ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงฐปณัสม์   พลนุ้ย
2. เด็กหญิงณัฏฐ์วรีย์   พูลสง่า
 
1. นางปิรัณยา  เกตุสุวรรณ
2. นางนงเยาว์  แซ่ล๊ก
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหรังแคบ 1. เด็กหญิงมาลินี   ตุดเกื้อ
2. เด็กหญิงสุจารี   รัตนมณี
 
1. นางจีรภรณ์  ทองเอียด
2. นางฉลวย  ทองแดง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงดารินทร์   มีงาม
2. เด็กหญิงวิไลรัตน์   สุวรรณชาตรี
 
1. นางอรสา   พึ่งพลาวัฒน์
2. นางระวิวรรณ   คำคันธฤทธิ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรงาม 1. นางสาวนพมาศ  จันทร์ฉาย
 
1. นายสุทธิชัย  สุบินมิตร
2. นางจุฑาทิพย์  แก้วประเสริฐ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายณัฐกร  สิทธิยากร
2. เด็กชายธนภูมิ  แก้วเมฆ
3. เด็กชายวรภัทร์  คงทุ่ง
 
1. นางวรรณี  ธานีรัตน์
2. นางสาวสมอนงค์  นาคขาว
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ด้วงรุ่ง
2. เด็กชายภูวนาท  สุวรรณโรจน์
3. เด็กชายวรายุส  จันทร์คง
 
1. นางวรรณี  ธานีรัตน์
2. นางธัญวรรณ  ทุ่มแก้ว
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิหารเบิก 1. เด็กชายกิษิดิ์เดช  โคมละ
2. เด็กชายพงศ์เพชร  เปาะทอง
3. เด็กชายวีรภัทร  พูลเพิ่ม
 
1. นายชัยยา  ชูจันทร์
2. นางเดือนเพ็ญ  ธนาพงศ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายภคภูมิ  กิจวาส
 
1. นายประจักษ์  มรกตคันโธ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงอรวรา  รัตนพันธุ์
 
1. นายประจักษ์  มรกตคันโธ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู2500) 1. เด็กชายศราวุธ  นวลขวัญ
 
1. นายกิตติ  คำหวาน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 1. เด็กหญิงกชพรรณ  คำภา
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองหนู
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คงขำ
 
1. นางชื่นจิต  สมานุภาวิน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 1. เด็กหญิงสิริมนต์  สมหวัง
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายไอยคุปต์  เทพคง
 
1. นายลิขิตร์  นิลสุข
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 1. เด็กหญิงอลิษา   หนูชู
 
1. นายชะเวง    ตั้งไล่
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 1. เด็กหญิงจินัฐตา  ศรีเทพ
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. นายกิติรัฐ   สงชู
 
1. นางสุชาวดี   แดงไชยศรี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 1. เด็กหญิงกชพรรณ  คำภา
2. เด็กหญิงจินัฐตา  ศรีเทพ
3. เด็กชายณัฐภัทร  เกตด้วง
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองหนู
5. เด็กหญิงภูมิรัตน์  เกตด้วง
6. เด็กชายวัชรพัฐ  มาตรทอง
7. เด็กหญิงวันทิตา  ขวัญนุ้ย
8. เด็กหญิงสิริมนต์  สมหวัง
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
2. นายระพีร์  วิกรมสิริวงศ์
3. นางสาวนภกชกร  จันทร์ทองโชติ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 1. เด็กหญิงกชพรรณ  คำภา
2. เด็กหญิงจินัฐตา  ศรีเทพ
3. เด็กหญิงณัฐกิรตา  ยศนุ้ย
4. เด็กชายณัฐภัทร  เกตด้วง
5. เด็กชายปพนสรรค์  มีขาว
6. เด็กหญิงปิยธิดา  คงสมคิด
7. เด็กชายพลกฤษณ์  ศรีนวลขาว
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองหนู
9. เด็กหญิงภูมิรัตน์  เกตด้วง
10. เด็กชายวัชรพัฐ  มาตรทอง
11. เด็กหญิงวันทิตา  ขวัญนุ้ย
12. เด็กชายศุภสัณห์  มีขาว
13. เด็กหญิงสิริมนต์  สมหวัง
14. เด็กหญิงอชิรยา  สัตยากวี
15. เด็กชายแทนคุณ  หรนนุ้ย
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
2. นางศศิพิมพ์  แกล้วทนงค์
3. นางสาวเพลินพิศ  ศรีทอง
4. นางสาวปาริชาติ  จงรัตน์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ด้วงอ่อน
2. เด็กหญิงกาญวิภาวดี  พูลสง
3. เด็กชายจักรภัทร   เจ้าสาย
4. เด็กหญิงจิรัชญา  จุลภักดิ์
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   เหมือนหนู
6. เด็กชายณัฐพงศ์   สังข์เหลือ
7. เด็กชายณัฐวัต  เมืองชุม
8. เด็กหญิงทิพวรรณ   สุกดำ
9. เด็กชายธเนศพล   น้ำแก้ว
10. เด็กหญิงนิศากร   มาเอียด
11. เด็กหญิงปาณิศา   สังขรัตน์
12. เด็กหญิงพรนภัส   รักษ์เกลี้ยง
13. เด็กชายพีรณัฐ   พูลภักดี
14. เด็กชายภูพิพัฒน์   เหมือนพรรณราย
15. เด็กหญิงวะริษา   เหมือนหนู
16. เด็กหญิงศุภักษร  เมืองเยาว์
17. เด็กหญิงสิรีธร   ศรีสวัสดิ์
18. เด็กหญิงสุมินตรา   เจ้าสาย
19. เด็กชายสุรชาติ   แสงสุวรรณ
20. เด็กหญิงอทิตยา   นาคะวิโรจน์
 
1. นางอุษา   หลีวิจิตร
2. นางสาวยุวดี   หมื่นเพชร
3. นางชื่นจิต   ขาวสุด
4. นางยินดี   รักขุนส่อง
5. นางสาวธิดารัตน์  วายุภักดิ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 1. นางสาวช่อผกาทิพย์  ใจหมอ
2. เด็กชายฐานุวัฒน์  ปู่เพชร
3. นายรชานนท์  อยู่ดี
4. นายศัจกร  ทองเอก
5. นายสหรัฐ  คงเกื้อ
6. เด็กชายสิทธินนท์  จุลนิล
 
1. นายปรีชา  ปานนุ่ม
2. นายสมบูรณ์  จันทร์อินทร์
3. นางนภาวรรณ  เพชรสังฆาต
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทราย 1. เด็กชายธีระพจน์  ชิดปลอด
 
1. นางสาวสำราญ  ทองมาก
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนขนุน 1. เด็กหญิง1. เด็กหญิงสุวนันท์    สุขราม
 
1. นางปริศนา   นิ่มคร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1. เด็กชายภูตะวัน  เพชรศรี
 
1. นางกุสุมา  บุญพัฒน์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  มาช่วย
 
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กชายปฏฺิวัติ    เจริญมาศ
 
1. นายประภากร   เจริญมาศ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1. เด็กชายภูตะวัน   เพชรศรี
 
1. นางกุสุมา  บุญพัฒน์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิหารเบิก 1. เด็กหญิงภัสสร  แก้วมีศรี
 
1. นางสุภาพ  จันทร์ใหม่
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 1. เด็กหญิงวิศิษฏศรี  ฉีดอิ่ม
 
1. นางชลา  ฉีดอิ่ม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทราย 1. เด็กชายธีระพจน์  ชิดปลอด
 
1. นางสาวสำราญ  ทองมาก
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กหญิงปัจทมา   จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางวิไลวรรณ  บัญถะ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรงาม 1. เด็กชายโชคดี   บัวทอง
 
1. นางอุษา  บุญเจริญ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  คลิ้งคล้ายกัน
 
1. นางสาวชินภัค  ณ ระนอง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 1. เด็กหญิงจิรายุ  รอดเดช
 
1. นางสาวเพียงใจ  จันทร์รักษ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1. เด็กหญิงอภิสรา  ธานมาศ
 
1. นางสาวศศิมณ  ดำช่วย
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1. เด็กหญิงกรปัทม์  เปลาแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑามณี   ชูคำ
3. เด็กชายฐิตินันท์  หยวกดา
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จุ้ยพริก
5. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีทองแก้ว
6. เด็กชายณัฐพล  อินทร์อยู่
7. เด็กชายธนกร  รักชาติ
8. เด็กชายธรรมรัตน์  เมืองชุม
9. เด็กหญิงธันวดา   แป้นชุม
10. เด็กหญิงธิดารัตน์   ไชยวงศ์
11. เด็กชายธีรศักดิ์  จอมเสนา
12. เด็กชายนันทวุฒิ  ทองขาว
13. เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุญชูดำ
14. เด็กชายปฏิพัทธ์  ชูคำ
15. เด็กชายปริวัตร   ดำเพชร
16. เด็กหญิงปัฐมาวดี  เจ้าสาย
17. เด็กหญิงปาลิตา   ศรีอินทร์
18. เด็กชายปิยวุธ  ใจดี
19. เด็กหญิงปิยะวดี   หนูบุญคง
20. เด็กชายพงศ์พันธุ์  คลิ้งไชย
21. เด็กหญิงพิมพิศา  วรรณา
22. เด็กชายภานุเดช   คงหนู
23. เด็กชายภานุเดช   แก้วชูจิตร์
24. เด็กหญิงมลธิรา   เปียคล้าย
25. เด็กหญิงวนิดา   ช่วยศรีนวล
26. เด็กชายวันชัย   เกาไศยานนท์
27. นางสาวศศิตา  รักชาติ
28. เด็กหญิงศิรดา  ศรีเมฆ
29. เด็กหญิงศิริวรรณ  เกื้อมา
30. เด็กชายศุภพงศ์   แสงศรี
31. เด็กชายสมพงศ์  พุฒคง
32. เด็กหญิงอภิญญา   ปานแก้ว
33. เด็กหญิงอภิสรา  ธานมาศ
34. เด็กชายอรรถพล  ด้วงหวัง
35. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญเพ็ชร
36. เด็กหญิงอุษา   ชูเขียว
37. เด็กหญิงอุไรวรรณ  คงปาน
38. เด็กชายเจษฎา   ทองตรา
39. เด็กหญิงเด่นดาว   หมื่นสังข์
40. เด็กชายเรวัตร  ไกรแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  คงจุ้ย
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1. เด็กชายภูตะวัน   เพชรศรี
 
1. นางกุสุมา  บุญพัฒน์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. เด็กหญิงชนม์มาตุ  พลด้วง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คงศรีทอง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนดินแดง 1. เด็กหญิงกัลยกร   คงแก้ว
2. เด็กชายขจรศักดิ์   รุ่งพุด
3. เด็กชายจักรพันธ์  มีขวัญ
4. เด็กหญิงจาฎุพัจน์  อ่อนแก้ว
5. เด็กชายจารุกิตติ์  คงผอม
6. เด็กชายจีรวัฒน์   รามด้วง
7. เด็กหญิงชนกนันท์   พรมแก้ว
8. เด็กชายชนาธิป  จงจิตร
9. เด็กชายชัยพร  อ่อนแก้ว
10. เด็กหญิงฐิติวรดา  วรรณรัตน์
11. เด็กชายทยา  หลินมา
12. เด็กชายธนกฤต  พรมแก้ว
13. เด็กหญิงธนพร  กรุงภักดี
14. เด็กหญิงธิดาพร  พรมแก้ว
15. เด็กหญิงนิชา  นิ่มคร
16. เด็กหญิงประกายพัชร์  ดำชุม
17. เด็กหญิงปลายฝน  ทองพูล
18. เด็กชายปัณณทัต  คงทองสังข์
19. เด็กหญิงพราวรวี  ยั่งยืน
20. เด็กชายพสิษฐ์  แพรงาม
21. เด็กหญิงพิชญธิดา  มากทอง
22. เด็กชายพีรพล   เพชรสุข
23. เด็กหญิงมณียา   ผ่องใส
24. เด็กชายมหาวรัตถ์  แก้วทอง
25. เด็กหญิงวรรณวิษา   ทองแป้น
26. เด็กชายวิชญพงศ์  ทองขุนดำ
27. เด็กหญิงศิรดา  ชูทอง
28. เด็กชายสมพล  อินมณเทียร
29. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ณ พัทลุง
30. เด็กหญิงอมลวรรณ   ด้วงเกตุ
 
1. นายมงคล  เหล็กสมบูรณ์
2. นายสมเดช  ฤทธิ์คง
3. นางปราณี  บุญหนูกลับ
4. นางแฉล้ม  ชัยฤทธิ์
5. นางสุกัญญา  รักจันทร์
6. นางเจษฎาภรณ์  คงชู
7. นางจำนง  วุ่นบัว
8. นางเพ็ญศรี  ด้วงเกตุ
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนขนุน 1. เด็กชายกิ่งพยอม   ช่วยราย
2. เด็กหญิงจิดารัตน์   หนูคงใหม่
3. เด็กชายธนดล    แก้วนอก
4. เด็กชายนิชานนท์   สุกชุม
5. เด็กหญิงวาสนา   เกื้อหล่อ
6. เด็กหญิงสุภาพร   ราชมนตรี
7. เด็กชายสุรินทร์   นุ่นแก้ว
8. เด็กหญิงอังคณา   นวลศรี
9. เด็กชายเกริกชัย   ชูทอง
10. เด็กชายเทพรักษ์   เกลี้ยงสงค์
 
1. นางปริศนา   นิ่มคร
2. นางสาวเสาวภา    สงดำ
3. นางพเยาว์   ชัยธนกุล
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายจีรภัทร  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงชญานิศ  ทองขุนดำ
3. เด็กชายณพิชญ์  ศุกลพัฒนะ
4. เด็กหญิงถนอมขวัญ  เปพาทย์
5. เด็กหญิงนภสร  บุญมณี
6. เด็กหญิงนรมน  ขาวอินทร์
7. เด็กชายมหพล  สมบัติบุญ
8. เด็กชายศรุต  สุพการ
9. เด็กหญิงศวัสพร  วรศรี
10. เด็กชายศุภวิชญ์    เรนเรือง
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  จิยาเพชร
2. นางเย็นจิตร  เพชรกาฬ
3. นางทิฆัมพร  จันทรากุล
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุมพราหม
2. เด็กหญิงกิตติมา  ทองมีขวัญ
3. เด็กหญิงจตุพร  วิเศษ
4. เด็กหญิงปารวดี  เศรษฐสุข
5. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  แก้วแสน
6. เด็กหญิงอรอุมา  เสนแก้ว
 
1. นางเพ็ญภร  ขำยา
2. นางจริน  นิ่มละมัย
3. นางสาวธัญชนก  นิ่มดำ
4. นางสาวพินทุมน  พิณเขียว
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงครีมา  เรืองพุฒ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงทิวาทิพย์  ภูมิประมาณ
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เนตรนพรัตน์
5. เด็กหญิงสุทธินันท์  วิเชียร
6. เด็กหญิงเมริษา  สามสี
 
1. นางเพ็ญภร  ขำยา
2. นางพิกุล  ไชยกาฬ
3. นางสิริพร  คงอิ้ว
4. นายไพสอด  พรหมเดช
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  กาวชู
2. เด็กหญิงณัฐยมล  ภัทรธิติพันธุ์
3. เด็กหญิงนิตย์รดี  ปิยะปานันท์
4. เด็กหญิงผกาวดี   ขันธสังข์
5. เด็กหญิงพรรัมภา  โพธิ์ศรีทอง
6. เด็กหญิงพิชญาภา  ชุมคล้าย
7. เด็กหญิงภาภัทร  รุจิระยรรยง
8. เด็กหญิงศิลป์สิริ  มีศิลป์
 
1. นางภัทราณี  จันทร์เกื้อ
2. นางเพชรรัตน์  เปล่งเสียง
3. นางสาวพรพิมล  เทพพรหม
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงพัชรี   นวลมี
3. เด็กหญิงฟาทิพย์  พรมบุญแก้ว
4. เด็กหญิงภัทราวดี   สิทธิชัย
5. เด็กหญิงวิลาสีนี  เพชรคง
6. เด็กหญิงศศิธร   คงศรีทอง
7. เด็กหญิงศศิวิมล   ชูผอม
8. เด็กหญิงอรจิรา   มุสิกนันท์
9. เด็กหญิงอาทิตยา   หนูแก้ว
 
1. นางระเบียบ  ตั้งไล่
2. นางวรรณา  เทพรักษ์
3. นางสินีนาท  เหล่ากอ
4. นางจำเนียร  ศรีเพชร
5. นางสุพรรณี  เจ้ยชุม
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอภยาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชูสุข
2. เด็กชายณัฐชนน  จันทร์อักษร
3. เด็กหญิงสิรามล  สุนทรภักดี
4. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ชูปาน
5. เด็กหญิงแพรชมพู  สาทเวช
 
1. นางสายพิณ  จำปาทอง
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทราย 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงหัสยา  อภัยรัตน์
 
1. นางสาวสุจิตรา  คำเกลี้ยง
2. นางสาวพยงค์  งอกงาม
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนถบ 1. เด็กชายจารุวัฒน์  กนทะรัตน์
2. เด็กชายณวัฒน์  จงรักษ์
3. เด็กชายตะวันฤทธิ์   หนูบูรณ์
4. เด็กชายธราเทพ  บุญโยม
5. เด็กชายภานุวัฒ  รักจำรูญ
6. เด็กชายศิวกร  วรรณจิตร
 
1. นายสมนึก  ธรรมรังษี
2. นางสุวนิช  เส้งเอียด
3. นายทวี   นามวงษ์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิหารเบิก 1. เด็กชายกฤษฎา  เหมือนชู
2. เด็กชายกลาง  พลแสง
3. เด็กชายชัชพงศ์  น้อยมูสิก
4. เด็กชายธีรชัย  คงเหนียง
5. เด็กชายอภิรักษ์  โคมละ
6. เด็กชายไชยวัฒน์  คงเหนียง
 
1. นายจำรัส  จินณรัตน์
2. นางสมจิตร  ปรางสุวรรณ์
3. นางจุรีรัตน์  บุญเลิศกุล
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายจักรพงศ์    พรหมเงิน
2. เด็กชายณรงศักดิ์   พรหมเงิน
3. เด็กชายณัฐพล   ซุ่นเซ่ง
4. เด็กชายณัฐวัตร  บุตรขันธ์
5. เด็กชายธรรมนุ  ชุมคง
6. เด็กชายอนุชา   หัสรังษี
7. เด็กชายอนุพงค์  สารีบุตร
8. เด็กชายเก่งกล้า   เกลี้ยงแก้ว
 
1. นายประจิม   กลับแก้ว
2. นางชะอุ่ม  กลับแก้ว
3. นายภาณุวัฒน์  ภักดี
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานแซะ 1. เด็กหญิงจันทกานติ์   หอยนกคง
2. เด็กชายสธนะ    คงทองสังข์
3. เด็กชายสุเมธ    ยอดราช
 
1. นางสาวศิริพร  ทองชูดำ
2. นางวารุณี  ด้วงชู
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. นางสาวชลลดา  ช่วยแก่นจันทร์
2. นางสาวณัฐญา  ช่วยศรีนวล
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คงทุง
 
1. นายธีระยุทธ  เสนาทับ
2. นางสาวนุชรีย์  แก้วขุนทอง
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายภัทรพร   ขาวคง
2. เด็กชายเทพชัย  คงดำ
 
1. นางพรทิพย์   จริตงาม
 
73 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   มรกตคันโธ
2. เด็กชายสิรวิชญ์   เส้งสุ้น
 
1. นางดอกสร้อย  เกตุขาว
2. นางปิยนุช  สุริโย
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. เด็กชายธีรศักดิ์  บุญถึง
2. เด็กชายไพศาล  เรืองเพชร
 
1. นายอนุวัต  หมื่นไวย์
2. นายภูมิภักดี  สังเมียน
 
75 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายศุภชัย  อุ่นเจริญ
2. เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วสีขาว
 
1. นายรฐพล  สุวรรณมณี
2. นายปราโมทย์  เกลี้ยงสิน
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงจาริกา  แก้วเขียว
2. เด็กชายภูมิรพี  วัชชิระศิริกุล
 
1. นายรฐพล  สุวรรณมณี
2. นางวชมล  ปานแก้ว
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดำสง
2. เด็กหญิงพรชิตา  คงนวน
 
1. นายรฐพล  สุวรรณมณี
2. นางสาวจิรนุช  หมื่นรักษ์
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กหญิงทิวาทิพย์  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงรักษิณา  ทองศรีนุ่น
 
1. นางรัตนาภรณ์  ทองศรีนุ่น
2. นางอวยพร  ดำช่วย
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายคณนาท   จันทร์ทอง
2. เด็กชายพิทยา   อยู่เดช
 
1. นางพรทิพย์   จริตงาม
2. นางสาวจุฑามาส  มาลาทอง
 
80 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ขุนรอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ไชยสุรินทร์
 
1. นายสมเสียร   สังแก้ว
2. นางทิฆรรมพร  ขำตรี
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายภัทรพร   ขาวคง
2. เด็กชายเทพชัย   คงดำ
 
1. นางพรทิพย์    จริตงาม
2. นางสาวจุฑามาส  มาลาทอง
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายกีรติ   ทองพูลเอียด
2. เด็กชายพุฒิพงศ์   ลอยลิบ
 
1. นางพรทิพย์   จริตงาม
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 1. เด็กชายกฤษฎา  รามณี
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองลิ่ม
3. เด็กชายธรณพ  ใหม่จิต
 
1. นายเมธี  นพนิช
2. นางจารุณี  บุญสุข
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 1. เด็กชายปัฐวิชญ์  เพชรศรี
2. นายวันชนะ  เต็งรัง
3. นายไพรัตน์  บรมพิศ
 
1. นางจิระพร  เวทยาวงศ์
2. นางสาวอรอุมา  อ่อนแก้ว
 
85 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 1. เด็กชายฉัตรชัย  เพชรเจียรนัย
2. เด็กชายณัฐชนน  ดำช่วย
3. เด็กชายนวพรรษ  ฉีดเกตุ
 
1. นางสุนิสา  เกื้อรุ่ง
2. นางสาวเพียงใจ  จันทร์รักษ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ชูศรี
2. เด็กชายวิชร์พล  ช่วยขาว
3. เด็กชายอนุสรณ์  จุลรัตน์
 
1. นายเสน่ห์  ฉีดอิ่ม
2. นางชลา  ฉีดอิ่ม
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1. เด็กชายฐิตินันท์  หยวกดา
2. เด็กชายมงคลชัย  เพชรมุณี
3. เด็กชายวันชัย  เกาไศยานนท์
 
1. นายอนันต์  พูลเกื้อ
2. นางวรดี  บุญรักษ์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   หนูผอม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   สัยเวศ
3. เด็กชายสันติสุขต์    วิเชียรบุตร
 
1. นางสุนันทา   หลวงคง
2. นางสาวนิตยา  นวนจันทร์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสกุน 1. เด็กชายวรพจน์  ประคำทอง
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์   ปานสังข์
3. เด็กชายสุริยา  หมุนเมฆ
 
1. นางสุติมา  สุทธิกุล
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่ 89) 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ช่วยขำ
2. เด็กหญิงฌานิษา  อินเหมือน
3. เด็กหญิงดุจเดือน  ท่าระ
4. เด็กหญิงทัศนีย์  คณะย้อย
5. เด็กชายประวิทย์  อมแก้ว
6. เด็กหญิงปานตะวัน  บัวสม
 
1. นางละมัย  อินเอียด
2. นางกฤษณา  ชำมริ
3. นางวิมลมาศ  แสงสวัสดิ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโงกน้ำ 1. นางสาวกุลวรา  ชูทอง
2. นางสาวนฤมล  แก้วศรีจันทร์
3. เด็กชายพงศธร  ร่มหมุน
4. เด็กชายภานุพงศ์  รามด้วง
5. เด็กชายศุภสัณห์  จันทร์ศรีแก้ว
6. นางสาวสุนันทา  ขำทิพย์
 
1. นางอมราวดี  สุกแก้วณรงค์
2. นางธันยพร  จิตขาว
3. นายอนุสรณ์  เพชรศรีเปีย
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงณัฐรัชต์  หนูแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขาวสังข์
3. เด็กหญิงปิยาภัสร์  พงศ์วิทยารักษ์
 
1. นางชูศรี    ดำนาคแก้ว
2. นางจุฑามาศ  พร้อมมูล
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอารียาศึกษา 1. เด็กชายธนภูมิ  คุ้มภัย
2. เด็กชายนิติกร   มีชู
3. เด็กชายปัญเทพ  อ่อนทอง
 
1. นางสาวสรารักษ์  เมืองหมิ้น
2. นายอารีย์  ขาวดี
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  พ่วงคง
2. เด็กหญิงสุทธิดา   คำจันทร์
3. เด็กหญิงสุทธิดา   บุญยะฤทธิ์
 
1. นางสาวแพรวพรรณ   อินทร์เมือง
2. นางบุญเกื้อ   ศิริพงศ์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกาญชนาวดี   พรายทอง
2. เด็กหญิงคัณธลักษณ์   จบจันทร์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร   คงแก้ว
 
1. นางสาววันดี   ชุมคงดำ
2. นางประยูรศรี   ดีประเสริฐกุล
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. นางสาววิมลวรรณ  นิ่มแก้ว
2. นางสาวศิรินาถ   เพชรพูล
3. นางสาวเมธาวี  คงมี
 
1. นางสาวอัจฉรา   แป้นพูน
2. นางวรรณวิภา  สลัดทุกข์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายฉัตรดนัย   สุขนวล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   เลขพงศ์
3. เด็กหญิงนภสร   หนูเอียด
 
1. นางมณี  บุญคงแก้ว
2. นางสาววรรณภา  ณ พัทลุง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนขนุน 1. เด็กหญิงมาริสา    บุญสนิท
2. เด็กหญิงสานันธินี   นาคะวิโรจน์
3. เด็กหญิงสุชาดา   เสนพริก
 
1. นางยินดี    อมฤตกุล
2. นางพัชรี    เกลี้ยงกลม
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนขนุน 1. เด็กหญิงปิยณัฐ    เพชรมั่ง
2. เด็กหญิงเมทิณี   สมานทอง
3. เด็กหญิงเหมวรรณ   ปานแก้ว
 
1. นางสุภนิจ   ทิพยศุภลักษณ์
2. นางจิราพัชร   จินตาคม
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   ภูฆัง
2. เด็กหญิงมนัญชยา   เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงลักษิกา   นวลแก้ว
 
1. นางอุไรวรรณ   สีตะพงศ์
2. นางอำพัน  แก้วชุม
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. นางสาวศิริวิภา   เกตุด้วง
2. นางสาวเกศกนก  เหมือนหนู
3. นางสาวแพรวนภา   ขาวคง
 
1. นางนาตยา    พันนา
2. นางสาววราทิพย์   ชูดำ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพรงงู 1. เด็กชายรชานนท์  กิ้มแก้ว
2. เด็กหญิงวนิดา  รักชุม
3. เด็กหญิงเนตรนภา  เจ้ยแจ่มจันทร์
 
1. นางกัลญา  ทองชูดำ
2. นางราตรี  แก้วทองประคำ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. นายถิรเจตน์  ผลศัพท์
2. นายนัฐพล  เพชรศรี
3. นายอภิชาติ  คงหนู
 
1. นางชื่นจิต  สมานุภาวิน
2. นางอรุณี  สงมา
 
104 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชูภักดี
2. เด็กหญิงณภัทธิวา  แสงจันทร์
3. เด็กชายศตายุ  สุวรรณฤกษ์
 
1. นางอาภรณ์  สยามพันธ์
 
105 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงปริชภา  เอียดคล้าย
2. เด็กชายรตินัยน์  เหมนุกูล
3. เด็กหญิงสิริภัสส์  ดารากุล
 
1. นางละม้าย  โพธิ์ทอง
2. นางศราวรรณ  บุญปล้อง
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กชายธเนศพล  บริบาล
2. เด็กหญิงปัทวดี  หนูถิน
3. เด็กชายเศรษฐา  ไชยพลบาล
 
1. นางนงลักษณ์  ขวัญกลับ
2. นางสาวอัมรา  บัวศรี
 
107 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กหญิงกัญณิการ์  ข้างแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วาทา
 
1. นางอัจฉราพร  ชูเชื้อ
2. นางสาวญาณิศา  สุวรรณลิขิต
 
108 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาแดง 1. เด็กหญิงณิศรา  รัตนสุชล
2. เด็กชายธนวิชญ์  หนูประดิษฐ์
 
1. นางนิตยา  มาแก้ว
2. นางจารุณี  ไชยบุรินทร์
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวง 1. เด็กชายหัตถทรัพย์  เยาว์แสง
 
1. นางอรทัย  บุตรทอง
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายธนานพ  รักพันธ์
 
1. นางสาวฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนโหนด 1. เด็กชายธนกฤต  ไชยสัจ
 
1. นางอารีรัชต์  จันทโรจวงศ์
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่เรียง 1. เด็กชายธนยศ  สุวรรณเดชา
 
1. นางสาวมลฤดี   แกล้วทนงค์
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายกานต์ชัย  คงเรือง
 
1. นางเสาวรัตน์  ปานอินทร์
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายรณฤทธิ์  ชิดปลอด
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  ด้วงเอี่ยม
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กชายชุติพงศ์  สุภาพร
 
1. นายประภากร  เจริญมาศ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายชนกชัย  ดำชู
 
1. นางสาวฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาแดง 1. เด็กหญิงณิศรา  รัตนสุชล
 
1. นางภานิพรรณ  ดวงจักร์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  ทุ่มแก้ว
 
1. นางเพ็ญภร  ขำยา
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 1. เด็กหญิงพัชรพร  อินทร์ปราบ
 
1. นายสมนึก  คำเจริญ
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายบุญญพัฒน์  หนูปลอด
 
1. นางสาวฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายภัทรพล  แซ่ลิ่ว
 
1. นางเพ็ญภร  ขำยา
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายรณฤทธิ์  ชิดปลอด
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  ด้วงเอี่ยม
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ถิ่นนา
 
1. นางสาวนุชศรา  ชุมมินทร์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กหญิงวิยะดา  นิ่มเพ็ง
 
1. นางสุดา  นุ่นชูคัน
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เพิ่มเดช
2. เด็กชายพัสกร  อุ่นน้อย
3. เด็กชายพีระวิชญ์  สว่างมณี
 
1. นางสาวกระสินธ์  พลรักษ์
2. นางสาวศิริรัตน์  บัวบุตร
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 1. เด็กชายจิรพงศ์  เพ็ชร์นิล
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สมหวัง
3. เด็กชายรังสิมันตุ์  มีไข่
 
1. นางสมพร  รอดเนียม
2. นางสาวอรุณรัตน์  รุ่งเรือง
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 1. เด็กชายนราธิป  อิสโม
2. เด็กชายหนึ่งตุลา  ราชสงค์
3. เด็กชายโกญจพงศ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางสมพร  รอดเนียม
2. นางกฤษณา  เอียดคง
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางเปล 1. เด็กชายธีรวัสส์   วุ่นชุม
2. เด็กชายปรวัฒน์   บัวทอง
3. เด็กหญิงอัญธิดา   พูนพล
 
1. นางวิไลลักษณ์  นิ่มดำ
2. นางวัชรี  ณ พัทลุง
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาแดง 1. เด็กหญิงณิศรา  รัตนสุชล
2. เด็กชายธนวิชญ์  หนูประดิษฐ์
 
1. นางนิตยา  มาแก้ว
2. นางสาวมณฑา  จันทรผลึก
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากสระ 1. เด็กหญิงพัทรลิน  ทองเกิด
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ชุมประเสริฐ
 
1. นางนงลักษณ์  สมน้อย
2. นางสาวอรพิน  นาควงค์
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 1. เด็กชายภูวดล  จันทร์มี
2. เด็กชายมนศักดิ์  สุขช่วย
 
1. นายสมเสียร   สังแก้ว
2. นายบุญเสริม  อินทร์แป้น
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสกุน 1. เด็กชายณัฐภัทร  ช่วยนุ้ย
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ชุมแก้ว
3. เด็กชายวุฒิพงศ์  จันทร์ศรี
 
1. นางสุติมา  สุทธิกุล
2. นางพวงเพ็ญ  หนูขาว
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายกฤติน   จริยานุกูล
2. เด็กชายกล้าณรงค์   พรหมรักษา
3. เด็กชายปวริศวร์   ชูทอง
 
1. นางวณี   ฤทธิสุนทร
2. นางยุภา  สุขแก้ว