สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพัทลุง 8 2 4 14 16 1 1 0 18
2 วัดทะเลน้อย 7 6 2 15 18 0 2 2 20
3 วัดคลองใหญ่ 6 7 6 19 25 8 1 1 34
4 บ้านทุ่งชุมพล 6 4 1 11 12 0 1 1 13
5 มัธยมพัทลุงวิทยา 6 1 0 7 9 0 0 0 9
6 วัดเขาทอง 5 8 4 17 20 2 2 0 24
7 อนุบาลควนขนุน 4 3 5 12 17 6 1 0 24
8 บ้านควนขนุน 4 1 0 5 8 0 0 1 8
9 อนุบาลป่าพะยอม 4 0 0 4 8 0 0 0 8
10 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 3 7 1 11 18 2 0 0 20
11 วัดบ้านนา 3 3 0 6 12 2 1 0 15
12 บ้านบ่อทราย 3 2 2 7 8 1 0 0 9
13 วัดวิหารเบิก 3 2 0 5 13 1 1 0 15
14 วัดแหลมโตนด 3 1 3 7 13 0 1 0 14
15 วัดไทรงาม 2 5 1 8 13 2 2 0 17
16 บ้านห้วยน้ำดำ 2 3 0 5 6 1 1 0 8
17 วัดควนถบ 2 2 0 4 6 1 0 0 7
18 บ้านเหรียงงาม 2 1 0 3 6 2 0 0 8
19 วัดไทรโกบ 2 1 0 3 5 0 1 0 6
20 บ้านตลิ่งชัน 2 0 0 2 7 2 1 0 10
21 บ้านเขาปู่ 1 4 2 7 15 5 1 0 21
22 วัดหัวหมอน 1 3 3 7 17 4 1 0 22
23 บ้านสำนักกอ 1 3 3 7 9 3 1 0 13
24 เรวดีพัทลุง 1 2 1 4 14 6 2 0 22
25 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 1 2 1 4 10 1 0 0 11
26 บ้านไสกุน 1 2 1 4 7 1 0 0 8
27 วัดร่มเมือง 1 1 2 4 9 3 1 1 13
28 วัดลานแซะ 1 1 1 3 12 1 0 0 13
29 บ้านหยีในสามัคคี 1 1 1 3 7 0 0 0 7
30 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 1 1 1 3 6 2 2 0 10
31 บ้านปากเหมือง 1 1 1 3 5 2 1 0 8
32 บ้านท่าแค(วันครู2500) 1 1 1 3 4 0 0 0 4
33 วัดหรังแคบ 1 1 0 2 8 3 1 0 12
34 วัดโงกน้ำ 1 1 0 2 6 4 1 1 11
35 บ้านธรรมเถียร 1 1 0 2 5 1 1 0 7
36 วัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 1 0 3 4 4 1 0 0 5
37 วัดเกษตรนิคม 1 0 1 2 7 4 1 0 12
38 บ้านขัน 1 0 1 2 6 1 0 2 7
39 บ้านศาลาน้ำ 1 0 1 2 5 0 0 0 5
40 บูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 1 0 1 2 4 3 0 1 7
41 วัดอภยาราม 1 0 1 2 3 1 0 0 4
42 วัดทุ่งขึงหนัง 1 0 0 1 5 3 1 0 9
43 บ้านควนดินแดง 1 0 0 1 4 2 1 0 7
44 บ้านโหล๊ะเร็ด 1 0 0 1 4 0 0 0 4
45 วัดโพรงงู 1 0 0 1 2 2 1 0 5
46 อนุบาลเสริมปัญญา 1 0 0 1 2 0 2 1 4
47 อารียาศึกษา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
48 วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่ 89) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 วัดควนแร่ 0 2 0 2 4 1 0 0 5
50 วัดตะแพน 0 1 2 3 11 1 0 1 12
51 บ้านควนกุฎ 0 1 2 3 3 1 1 0 5
52 บ้านสวนโหนด 0 1 1 2 6 1 0 1 7
53 วัดบ้านสวน 0 1 1 2 6 1 0 0 7
54 บ้านควนพนางตุง(สินประชา) 0 1 1 2 6 1 0 0 7
55 อนุบาลศรีนครินทร์ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
56 บ้านระหว่างควน 0 1 0 1 5 1 1 0 7
57 บ้านเขาพนม 0 1 0 1 5 0 6 1 11
58 วัดโอ่(ปิปฺผลิกประชาสรรค์) 0 1 0 1 5 0 1 0 6
59 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 0 1 0 1 2 3 1 0 6
60 เทศบาลวัดธาราสถิตย์ 0 1 0 1 2 1 1 1 4
61 บ้านไสเลียบ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
62 วัดสุนทราวาส 0 0 2 2 5 1 1 1 7
63 วัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 5 4 1 0 10
64 ทุ่งยางเปล 0 0 1 1 4 1 0 0 5
65 วัดท่าสำเภาใต้ 0 0 1 1 3 5 3 0 11
66 บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 1 1 0 5
67 วัดพังดาน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
68 วัดนาท่อม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
69 บ้านทุ่งลาน 0 0 1 1 1 0 2 0 3
70 อนุบาลเรวดีศึกษา 0 0 0 0 5 2 1 0 8
71 วีรนาถศึกษามูลนิธิ 0 0 0 0 5 2 0 0 7
72 วัดเขาอ้อ 0 0 0 0 5 1 0 0 6
73 วัดดอนศาลา 0 0 0 0 5 0 0 0 5
74 วัดควนแพรกหา 0 0 0 0 4 2 0 0 6
75 วัดพิกุลทอง 0 0 0 0 4 0 1 1 5
76 บ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
77 วัดลำใน 0 0 0 0 3 4 0 0 7
78 วัดเขาแดง 0 0 0 0 3 3 1 2 7
79 บ้านปากสระ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
80 ชุณหะวัณ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
81 บ้านแหลมยาง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
82 บ้านหัสคุณ 0 0 0 0 3 0 2 1 5
83 อนุบาลเมืองพัทลุง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
84 บ้านนาวง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
85 อนุบาลศรีบรรพต 0 0 0 0 2 1 1 0 4
86 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
87 บ้านโหละหนุน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
88 วัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
89 วัดบ่วงช้าง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
90 บ้านควนพลี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
91 บ้านโตน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
92 บ้านใสอ้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
93 วัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
94 บ้านไสถั่ว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
95 บ้านไทรทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
96 วัดท่าสำเภาเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
97 วัดประจิมทิศาราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
98 วัดโคกแย้ม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
99 บ้านถ้ำลา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
100 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านชายคลอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านเตง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านโหล๊ะท่อม(ราษฎร์พิพัฒน์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 ประชารัฐบำรุง 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 วัดประดู่ทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 วัดประดู่เรียง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 วัดเกาะยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 วัดควนอินทร์นิมิตร 0 0 0 0 0 3 1 0 4
109 วัดสุวรรณวิหารน้อย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
110 บ้านนาโหนด 0 0 0 0 0 1 2 0 3
111 บ้านเตาปูน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
112 วัดควนปันตาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 อนุบาลสุวรรณภักดี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 วัดตำนาน(วรพัฒนประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 บ้านขันหมู่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
116 วัดเขาป้าเจ้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
117 วัดใสประดู่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 บ้านต้นไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 บ้านท่ามิหรำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 บ้านโคกโดน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 105 98 72 275 593 148 70 23 811