หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางดวงจิตต์ พรหมสังคหะ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
2 นางจิราภรณ์ ชูช่อ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
3 นางเครือวัญ ทองไซร้ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
4 นางพวงแก้ว ผอมนุ่ม ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
5 นางเพ็ญพร เพชรจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
6 นางยุพดี เรืองเรน ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
7 นายจำลอง แท่นอ่อน นักการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
8 นางพกุลกาญจน์ เทอดวีระพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง รองประธาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
9 นางสาวศิริพร สะชาพล ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เจ้าหน้าที่ ICT ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
10 นางสาวภัทรกร บำรุงเสนา ธุรการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง/อนุบาลเมืองพัทลุง เจ้าหน้าที่ ICT ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
11 นางอรรถพร จตุรพัฒนานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
12 นายชาลี เอียดสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
13 นางอาพร แสงแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
14 นางจวงจันทร์ เต็มยอด คนครัวโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
15 นางเพชรรัตน์ เปล่งเสียง ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
16 นางอาภรณ์ สยามพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
17 นางนฤมล ยศไพโรจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
18 นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรกาศ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
19 นางสาวนิทธมน ดำรัส ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
20 นายสิวะนันท์ เพ็ชรกาศ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
21 นายบุญส่ง ขำแก้ว พนักงานขับรถ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
22 นายอภิสิทธิ์ พรหมวงศ์ พนักงานขับรถ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
23 นางจุฑารัตน์ สุวรรณโณ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
24 นางภัทราณี จันทร์เกื้อ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
25 นายสมใจ มากคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลงุ
26 นายสมปอง สงนุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลงุ
27 นายบุญชอบ ช่วยนุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลงุ
28 นางอรพินท์ ช่วยเนียม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลงุ
29 นางสิริกร บุญมุสิโก ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
30 นางสุรพา อ่อนศรีแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
31 นายสมนึก อ่อนคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาแดง ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
32 นายจรูญ ทับชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
33 นางสาววันทนี พลเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมยาง กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
34 นายสมบูรณ์ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรนิคม กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
35 นายสมนึก ธรรมรังษี ครู โรงเรียนวัดควนถบ กรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
36 นางอรรถพร จตุรพัฒนานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
37 นางอุไรวรรณ วิชัยกุล นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
38 นางสาวิตรี เพชรกาฬ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
39 นายสมใจ มากคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
40 นายภักดี แสงชาตรี ครู โรงเรียนบ้านเตง รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
41 นางอาพร แสงแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
42 นางสาวไพลิน ชูรักษ์ ครู โรงเรียนวัดเขาทอง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
43 นางวิไล ยศกิจ ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
44 นายบุญสอด ทองแดง ครู โรงเรียนวัดหัวหมอน กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
45 นางสิริกร บุญมุสิโก ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
46 นางสุรพา อ่อนศรีแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
47 นางสุภาวดี อินปาน ครู โรงเรียนบ้านสวนโหนด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
48 นายสมปอง สงนุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
49 นางอรพินท์ ช่วยเนียม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
50 นายสมใจ มากคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
51 นางภัทราณี จันทร์เกื้อ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
52 นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
53 นางเย็นจิตร เพชรกาฬ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
54 นางเพชรรัตน์ เปล่งเสียง ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
55 นายสมใจ มากคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานกรรมการจัดการแข่งขันปฐมวัย
56 นางอรพินท์ ช่วยเนียม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันปฐมวัย
57 นางนฤมล ยศไพโรจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการจัดการแข่งขันปฐมวัย
58 นางสาวนิทธมน ดำรัส ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการจัดการแข่งขันปฐมวัย
59 นางยุวดี หวังนุรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ กรรมการจัดการแข่งขันปฐมวัย
60 นางวัชรี ณ พัทลุง ครู โรงเรียนทุ่งยางเปล กรรมการจัดการแข่งขันปฐมวัย
61 นางอุทา บัวทองเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันปฐมวัย
62 นางอาภรณ์ สยามพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันปฐมวัย
63 นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรกาศ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันปฐมวัย
64 นายประสิทธิ์ รอดดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล) ประธานกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
65 นางอารีย์ หนูรุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต รองประธานกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
66 นายบุญปลอบ พรหมสังคหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
67 นายกร สุวรรณมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพเด็ด กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
68 นายทวี ขำร้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาปูน กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
69 นายทวี บุญปล้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากประ กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
70 นางสมจิตร ปรางสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล) กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
71 นางเปญญา ประพฤติตรง ครูโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล) กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
72 นายชัยยา ชูจันทร์ ครูโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล) กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
73 นางวรรณี อ่อนคง ครูโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล) กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
74 นางสาวพชรมน นภากุล ครูโรงเรียนบ้านควนกุฎ กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
75 นางสุนิสา แก้วตุ่น ครูโรงเรียนบ้านมะกอกใต้ กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
76 นายวิโชติ วิเวกอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
77 นางสาวทัศนีย์ แซ่ตั้ง พนักงานธุรการโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล) กรรมการและเลขานุการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
78 นางภาวินี ชูขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.พท เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
79 นางจริยา จรจิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.พท เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
80 นางอารีย์ หนูรุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ประธานกรรมการดำเนินการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
81 นายประสิทธิ์ รอดดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล) รองประธานกรรมการดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
82 นายสุพัฒน์ ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลาง กรรมการดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
83 นายกิตติ สงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 กรรมการดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
84 นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใสอ้อย กรรมการดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
85 นางศรีบุญญา ย่องบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทอง กรรมการดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
86 นางสุดา นุ่นชูคัน ครูโรงเรียนวัดร่มเมือง กรรมการและเลขานุการดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
87 นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว ครูโรงเรียนวัดร่มเมือง กรรมการและเลขานุการดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
88 นางภาวินี ชูขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.พท เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
89 นางจริยา จรจิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.พท เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
90 นางสมจิต ทองเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง ประธานกรรมการคัดกรองกิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
91 นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม ครูโรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 รองประธานกรรมการคัดกรองกิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
92 นายชลธิศ บุตรทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนวัดบ้านนา กรรมการคัดกรองกิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
93 นางสาวศศิวิมล รามหนู พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนวัดบ้านขัน กรรมการคัดกรองกิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
94 นางสาวธารทิพย์ ศรีโยธา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนบ้านอ่างทอง กรรมการคัดกรองกิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
95 นางสาวศิริรัตน์ บัวบุตร พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนอนุบาลศรีนนครินทร์ กรรมการคัดกรองกิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
96 นางสาวแจ่มจันทร์ แก้วขำ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนบ้านโตน กรรมการคัดกรองกิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
97 นางอัจฉราพร ชูเชื้อ ครูโรงเรียนวัดร่มเมือง กรรมการและเลขานุการคัดกรองกิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
98 นางสาวอัมรา บัวศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนวัดร่มเมือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคัดกรองกิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
99 นายประยงค์ อินทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหรังแคบ รองประธานกรรมการดำเนินการ ประจำศูนย์การแข่งขันอุดมปัญญา
100 นายฉัตรชัย จันทรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขันหมู่ รองประธานกรรมการดำเนินการ ประจำศูนย์การแข่งขันอุดมปัญญา
101 นายบุญหลง นิ่มดำ ครู โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ ประจำศูนย์การแข่งขันอุดมปัญญา
102 นายวิน ผอมนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
103 นายวิชิต เต็มนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโตนด กรรมการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
104 นายไพฑูรย์ บุญกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังดาน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
105 นายวิจารณ์ อนุมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโงกน้ำ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
106 นางสมจิตร ทองจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะยาง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
107 นายประภาส บุญนวล ครู โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร กรรมการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
108 นายประพาส คงแก้ว ครู โรงเรียนวัดเกาะยาง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
109 นางอารีรัตน์ ทองเรือง ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
110 นางส่องศรี ฤทธิรัตน์ ศึกษานิเทศน์ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
111 นายบุญหลง นิ่มดำ ครู โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
112 นางสาวญาณิฐามิ์ ทองขุนดำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่ ICT ประจำศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
113 นางกุสุมา ขาวรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่ ICT ประจำศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
114 นางเยาวลักษณ์ วงศ์รักษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่ ICT ประจำศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
115 นานสมเดช ฤทธิ์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนดินแดง ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
116 นายวิน ผอมนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันอุดมปัญญา
117 นายวิชิต เต็มนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโตนด คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันอุดมปัญญา
118 นายไพฑูรย์ บุญกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังดาน คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันอุดมปัญญา
119 นายวิจารณ์ อนุมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโงกน้ำ คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันอุดมปัญญา
120 นางสมจิตร ทองจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะยาง คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันอุดมปัญญา
121 นายประภาส บุญนวล ครู โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันอุดมปัญญา
122 นายประพาส คงแก้ว ครู โรงเรียนวัดเกาะยาง คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันอุดมปัญญา
123 นางอารีรัตน์ ทองเรือง ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันอุดมปัญญา
124 นางส่องศรี ฤทธิรัตน์ ศึกษานิเทศน์ คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์การแข่งขันอุดมปัญญา
125 นางสาวภาวิณี หนูแก้ว ผู้ช่วยบรรณารักษ์โรงเรียนอนุบาลพัทลุง เจ้าหน้าที่ ICT ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
126 นางสาวศิริพร ใหม่แก้ว ผู้ช่วยบรรณารักษ์โรงเรียนอนุบาลพัทลุง เจ้าหน้าที่ ICT ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
127 นางสาวรัตนา อินแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันอุดมปัญญา
128 นายดิเรก ขาวมาก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันอุดมปัญญา
129 นายประยงค์ อินทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหรังแคบ รองประธานกรรมการ ประจำศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
130 นายฉัตรชัย จันทรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขันหมู่ รองประธานกรรมการ ประจำศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
131 นายสมเดช ฤทธิ์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนดินแดง ประธานคณะกรรมการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
132 นางสาวภัทรกร บำรุงเสนา ธุรการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่ายเมืองสวรรค์
133 นางสุธัญญา เวชรังษี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ผู้ดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผล
134 นายปองคุณ สังขมณีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง ประธาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
135 นายกฤษฎา แดงมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
136 นายกฤษฎา แดงมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
137 นายชวภณ หนูเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขนุน ประธานศุูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
138 นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
139 นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
140 นายวิชิต เต็มนิล ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดแหลมโตนด รองประธานกรรมการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
141 นายยอดยิ่ง มากแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนปันตาราม รองประธานกรรมการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
142 นายจำเริญ เขมานุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวา รองประธานกรรมการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
143 นางสาววีรวรรณ ทองปันแต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาน้ำ กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
144 นายสุทิน ขาวเผือก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
145 นายโสภณ คชภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
146 นางสาววีรวรรณ ทองปันแต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาน้ำ กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
147 นายสุทิน ขาวเผือก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
148 นายโสภณ คชภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
149 นายจำเนียร สงชู ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
150 นายสมพร กิตติอุดมพร ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
151 นางยินดี อมฤตกุล ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
152 นางสุภนิจ ทิพยศุภลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
153 นางสาวปาจรีย์ รัมณะกจจะ ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
154 นางพัชรี เกลี้ยงกลม ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
155 นางจิราพัชร จินตาคม ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
156 นางเสาวภาคย์ ปานแก้ว ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
157 นางวาสนา พิเคราะห์ ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
158 นางปริศนา นิ่มคร ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
159 นางมัลลิกา วิรุฬห์รัตกุล ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
160 นางอุบล บุญญาดิสัย ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
161 นายทวี สุขนวล ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
162 นางดรรชนีกร แก้วสุข พนักงานธุรการ กรรมการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
163 นางสาวเสาวภา สงดำ พี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
164 นายสยมภู หนูเอียด พนักงานบริการ กรรมการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
165 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
166 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
167 นายสุวิทย์ พูลเกื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
168 นางสมจิตร สลักศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พท.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
169 นายสมคิด ขุนทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พท.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
170 นางสมจิตร สลักศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พท.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
171 นายสมคิด ขุนทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พท.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
172 นายสมจิต ชูทอง ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
173 นางพเยาว์ ชัยธนกุล ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
174 นายประดิษฐ นวลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน ประธานกรรมการ ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
175 นายธวัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทราวาส รองประธานกรรมการ ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
176 นางจรรยา แก้วสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน รองประธานกรรมการ ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
177 นางนิสากร ทองขาวเผือก ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
178 นางวาสนา เพ็งอิน ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
179 นางณฐกร จันทร์สุขศรี ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
180 นางชูศรี ดำนาคแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
181 นางภัทราภรณ์ ชูสง ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
182 นายชื่นใจ นวลยัง ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
183 นางสาวทิพย์ภาภรณ์ อินทรอักษร ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
184 นางวิบูลย์ ชูรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
185 นางโอบดาว หนูมาก พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
186 นายพัฒนา ทองคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการ ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
187 นางปรัชญา ทองดี ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการ ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
188 นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการและเลขานุการ ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
189 นายพงพัฒน์ รักษ์ด้วง ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน เจ้าหน้าที่ ICT ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
190 นางสาวอุบลทิพย์ รักวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน เจ้าหน้าที่ ICT ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
191 นายประดิษฐ นวลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน ประธาน ดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
192 นายธวัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทราวาส รองประธาน ดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
193 นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน รองประธาน ดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
194 นางนิสากร ทองขาวเผือก ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
195 นางชูศรี ดำนาคแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
196 นายพงพัฒน์ รักษ์ด้วง ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
197 นางวิบูลย์ ชูรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
198 นางโอบดาว หนูมาก พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
199 นางอรุณทิพย์ เต็มยอด ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
200 นางสาวอุบลทิพย์ รักวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
201 นางปรัชญา ทองดี ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
202 นายพัฒนา ทองคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการงานประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน

สุธัญญา เวชรังษี โทร.090 715 8508 e-mail : sutanyawe@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]