หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุณหะวัณ 4 4 4
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง 0 0 0
3 004 โรงเรียนทุ่งยางเปล 11 31 19
4 012 โรงเรียนบ้านขัน 11 30 15
5 011 โรงเรียนบ้านขันหมู่ 1 6 2
6 015 โรงเรียนบ้านควนกุฎ 5 8 6
7 016 โรงเรียนบ้านควนขนุน 10 37 17
8 018 โรงเรียนบ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 5 12 9
9 017 โรงเรียนบ้านควนดินแดง 7 41 18
10 019 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา) 7 16 10
11 020 โรงเรียนบ้านควนพลี 3 6 3
12 023 โรงเรียนบ้านชายคลอง 1 3 2
13 025 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 10 18 15
14 024 โรงเรียนบ้านต้นไทร 1 3 2
15 029 โรงเรียนบ้านถ้ำลา 2 8 2
16 033 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 14 32 21
17 031 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 0 0 0
18 036 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 7 33 15
19 037 โรงเรียนบ้านนาวง 6 10 8
20 038 โรงเรียนบ้านนาโหนด 3 8 6
21 040 โรงเรียนบ้านบ่อทราย 10 17 14
22 041 โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 1 1 1
23 042 โรงเรียนบ้านปากสระ 6 13 9
24 043 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 11 18 17
25 044 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 5 11 7
26 045 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 9 18 14
27 046 โรงเรียนบ้านลานข่อย 0 0 0
28 047 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 5 12 6
29 048 โรงเรียนบ้านสวนโหนด 9 17 12
30 049 โรงเรียนบ้านสำนักกอ 13 22 19
31 054 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 11 14 9
32 058 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 0 0 0
33 059 โรงเรียนบ้านหัสคุณ 6 13 10
34 055 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด 0 0 0
35 056 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 9 22 15
36 057 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร 0 0 0
37 065 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 0 0 0
38 013 โรงเรียนบ้านเขาปู่ 22 49 38
39 026 โรงเรียนบ้านเตง 1 2 1
40 027 โรงเรียนบ้านเตาปูน 2 6 2
41 039 โรงเรียนบ้านเนินทราย 0 0 0
42 060 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 8 16 13
43 061 โรงเรียนบ้านแหลมยาง 5 7 7
44 022 โรงเรียนบ้านโคกวา 0 0 0
45 021 โรงเรียนบ้านโคกโดน 1 3 2
46 028 โรงเรียนบ้านโตน 3 6 4
47 064 โรงเรียนบ้านโหละหนุน 4 12 5
48 062 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม(ราษฎร์พิพัฒน์) 1 2 1
49 063 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 7 18 11
50 050 โรงเรียนบ้านใสอ้อย 3 8 6
51 035 โรงเรียนบ้านไทรทอง 4 9 7
52 051 โรงเรียนบ้านไสกุน 9 23 16
53 052 โรงเรียนบ้านไสถั่ว 3 9 4
54 053 โรงเรียนบ้านไสเลียบ 3 5 5
55 067 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 9 14 12
56 070 โรงเรียนวัดกลาง 0 0 0
57 078 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 37 101 66
58 079 โรงเรียนวัดควนถบ 7 17 10
59 080 โรงเรียนวัดควนปันตาราม 5 11 9
60 083 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 4 9 8
61 081 โรงเรียนวัดควนแพรกหา 6 12 9
62 082 โรงเรียนวัดควนแร่ 7 13 11
63 089 โรงเรียนวัดดอนศาลา 6 14 9
64 090 โรงเรียนวัดตะแพน 13 24 19
65 091 โรงเรียนวัดตำนาน(วรพัฒนประชาสรรค์) 1 3 3
66 092 โรงเรียนวัดทะเลน้อย 29 69 46
67 095 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 9 24 16
68 096 โรงเรียนวัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี 10 11 11
69 094 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 2 6 4
70 093 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 11 24 17
71 099 โรงเรียนวัดนาท่อม 4 6 5
72 100 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 3 7 4
73 101 โรงเรียนวัดบ้านนา 19 47 27
74 103 โรงเรียนวัดบ้านสวน 13 24 19
75 102 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 12 30 22
76 104 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 2 2 2
77 105 โรงเรียนวัดประดู่ทอง 1 3 2
78 107 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 20 50 32
79 106 โรงเรียนวัดประดู่เรียง 5 7 6
80 108 โรงเรียนวัดปากประ 0 0 0
81 109 โรงเรียนวัดปากสระ 0 0 0
82 110 โรงเรียนวัดป่าตอ 0 0 0
83 111 โรงเรียนวัดพังดาน 4 13 9
84 112 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 7 12 11
85 116 โรงเรียนวัดร่มเมือง 23 44 36
86 117 โรงเรียนวัดลานแซะ 13 20 15
87 118 โรงเรียนวัดลำใน 7 18 9
88 119 โรงเรียนวัดวิหารเบิก 18 39 30
89 120 โรงเรียนวัดสุนทราวาส 8 24 14
90 121 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 5 6 6
91 123 โรงเรียนวัดหรังแคบ 12 29 21
92 124 โรงเรียนวัดหัวหมอน 24 40 31
93 126 โรงเรียนวัดอภยาราม 6 12 7
94 127 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่ 89) 1 6 3
95 071 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 15 30 19
96 072 โรงเรียนวัดเกาะยาง 1 1 1
97 074 โรงเรียนวัดเขาทอง 34 66 50
98 075 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ 1 6 3
99 077 โรงเรียนวัดเขาอ้อ 6 9 7
100 073 โรงเรียนวัดเขาแดง 13 27 20
101 076 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง 0 0 0
102 088 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 10 18 14
103 125 โรงเรียนวัดแหลมโตนด 15 67 17
104 084 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 2 5 3
105 086 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 5 12 9
106 085 โรงเรียนวัดโคกแย้ม 3 7 4
107 087 โรงเรียนวัดโงกน้ำ 18 41 33
108 114 โรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 4 8 6
109 115 โรงเรียนวัดโพรงงู 5 7 6
110 113 โรงเรียนวัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 3 5 5
111 128 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปฺผลิกประชาสรรค์) 10 22 15
112 122 โรงเรียนวัดใสประดู่ 2 4 4
113 098 โรงเรียนวัดไทรงาม 20 34 27
114 097 โรงเรียนวัดไทรโกบ 9 25 18
115 131 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 36 90 57
116 133 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 9 11 9
117 134 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 18 43 26
118 139 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 4 12 8
119 140 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 5 17 11
120 142 โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ 0 0 0
121 135 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 8 14 8
122 066 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 9 13 8
123 068 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 10 50 15
124 129 โรงเรียนวีรนาถศึกษามูลนิธิ 9 22 12
125 132 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 11 24 12
126 143 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภักดี 1 3 2
127 136 โรงเรียนอนุบาลเรวดี 0 0 0
128 137 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน 0 0 0
129 138 โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 8 21 8
130 144 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 6 15 6
131 145 โรงเรียนอารียาศึกษา 2 6 4
132 069 โรงเรียนเรวดีพัทลุง 24 52 40
133 146 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 3 10 4
134 032 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ 1 0 0
135 030 โรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู2500) 5 6 5
136 014 โรงเรียนบ้านเขาพนม 14 34 22
137 141 โรงเรียนอนุบาลสินธนา 0 0 0
138 005 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 0 0 0
139 006 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 0 0 0
140 007 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 5 11 7
141 008 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 0 0 0
142 009 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 0 0 0
143 010 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 0 0 0
144 130 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 7 14 10
145 001 โรงเรียน ตชด.บ้านควนตะแบก 0 0 0
รวม 1013 2312 1525
3837

สุธัญญา เวชรังษี โทร.090 715 8508 e-mail : sutanyawe@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]