หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-plg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเมธี นพนิชโรงเรียนบ้านศาลาน้ำประธานกรรมการ
2. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนวัดบ่วงช้างกรรมการ
3. นางสาวสุณิสา อินทองแก้วโรงเรียนวัดหัวหมอนกรรมการ
4. นางสาวนุชศรา ชุมมินทร์โรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
5. นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการ
6. นางทองคำ สวัสดีดวงโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลกรรมการ
7. นางสาวปราณี แย้มรัตนกุลโรงเรียนบ้านสำนักกอกรรมการ
8. นางสาวจิราวดี ยูงทองโรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
9. นางสาวกนกอร สินน้อยโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการ
10. นายโสภณ คชภักดีโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเมธี นพนิชโรงเรียนศาลาน้ำประธานกรรมการ
2. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนวัดบ่วงช้างกรรมการ
3. นางสาวสุณิสา อินทองแก้วโรงเรียนวัดหัวหมอนกรรมการ
4. นางสาวนุชศรา ชุมมินทร์โรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
5. นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการ
6. นางทองคำ สวัสดีดวงโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลกรรมการ
7. นางสาวปราณี แย้มรัตนกุลโรงเรียนบ้านสำนักกอกรรมการ
8. นางสาวจิราวดี ยูงทองโรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
9. นางสาวกนกอร สินน้อยโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการ
10. นายโสภณ คชภักดีโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเมธี นพนิชโรงเรียนศาลาน้ำประธานกรรมการ
2. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนวัดบ่วงช้างกรรมการ
3. นางสาวสุณิสา อินทองแก้วโรงเรียนวัดหัวหมอนกรรมการ
4. นางสาวนุชศรา ชุมมินทร์โรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
5. นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการ
6. นางทองคำ สวัสดีดวงโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลกรรมการ
7. นางสาวปราณี แย้มรัตนกุลโรงเรียนบ้านสำนักกอกรรมการ
8. นางสาวจิราวดี ยูงทองโรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
9. นางสาวกนกอร สินน้อยโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการ
10. นายโสภณ คชภักดีโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเมธี นพนิชโรงเรียนศาลาน้ำประธานกรรมการ
2. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนวัดบ่วงช้างกรรมการ
3. นางสาวสุณิสา อินทองแก้วโรงเรียนวัดหัวหมอนกรรมการ
4. นางสาวนุชศรา ชุมมินทร์โรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
5. นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการ
6. นางทองคำ สวัสดีดวงโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลกรรมการ
7. นางสาวปราณี แย้มรัตนกุลโรงเรียนบ้านสำนักกอกรรมการ
8. นางสาวจิราวดี ยูงทองโรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
9. นางสาวกนกอร สินน้อยโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการ
10. นายโสภณ คชภักดีโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเมธี นพนิชโรงเรียนศาลาน้ำประธานกรรมการ
2. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนวัดบ่วงช้างกรรมการ
3. นางสาวสุณิสา อินทองแก้วโรงเรียนวัดหัวหมอนกรรมการ
4. นางสาวนุชศรา ชุมมินทร์โรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
5. นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการ
6. นางทองคำ สวัสดีดวงโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลกรรมการ
7. นางสาวปราณี แย้มรัตนกุลโรงเรียนบ้านสำนักกอกรรมการ
8. นางสาวจิราวดี ยูงทองโรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
9. นางสาวกนกอร สินน้อยโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการ
10. นายโสภณ คชภักดีโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายภักดี แสงชาตรีโรงเรียนบ้านเตงประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลกรรมการ
3. นายสมเสียร สังแก้วโรงเรียนวัดบ้านสวน (คงฯ)กรรมการ
4. นางอาพร แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
5. นางวิไล ยศกิจโรงเรียนวัดประดู่หอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายภักดี แสงชาตรีโรงเรียนบ้านเตงประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลกรรมการ
3. นายสมเสียร สังแก้วโรงเรียนวัดบ้านสวน (คงฯ)กรรมการ
4. นางอาพร แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
5. นางวิไล ยศกิจโรงเรียนวัดประดู่หอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสิริกร บุญมุสิโกศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา จุ้ยชุมโรงเรียนวัดร่มเมืองกรรมการ
3. นางประทุม ศรีวิพัฒน์โรงเรียนวัดสุนทราวาสกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล หนูเอียดโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
5. นางนงเยาว์ พรมชาติโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ วายุภักดิ์โรงเรียนบ้านธรรมเถียรกรรมการ
7. นางพวงน้อย ทิพย์ดนตรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
8. นางสุภาวดี พรมมากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
9. นายนพกร รักษ์จำรูญสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
10. นางสุรพา อ่อนสีแก้วโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสิริกร บุญมุสิโกศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา จุ้ยชุมโรงเรียนวัดร่มเมืองกรรมการ
3. นางประทุม ศรีวิพัฒน์โรงเรียนวัดสุนทราวาสกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล หนูเอียดโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
5. นางนงเยาว์ พรมชาติโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ วายุภักดิ์โรงเรียนบ้านธรรมเถียรกรรมการ
7. นางพวงน้อย ทิพย์ดนตรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
8. นางสุภาวดี พรมมากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
9. นายนพกร รักษ์จำรูญสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
10. นางสุรพา อ่อนสีแก้วโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสิริกร บุญมุสิโกศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา จุ้ยชุมโรงเรียนวัดร่มเมืองกรรมการ
3. นางประทุม ศรีวิพัฒน์โรงเรียนวัดสุนทราวาสกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล หนูเอียดโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
5. นางนงเยาว์ พรมชาติโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ วายุภักดิ์โรงเรียนบ้านธรรมเถียรกรรมการ
7. นางพวงน้อย ทิพย์ดนตรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
8. นางสุภาวดี พรมมากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
9. นายนพกร รักษ์จำรูญสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
10. นางสุรพา อ่อนสีแก้วโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสุพงษ์ ศรีสุวรรณวิเชียรโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิมล เกลี้ยงเกลาโรงเรียนวัดตะแพนกรรมการ
4. นายทวี หลีวิจิตรโรงเรียนบ้านโคกโดนกรรมการ
5. นางวรวีย์ แสงสว่างโรงเรียนวัดป่าตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสุพงษ์ ศรีสุวรรณวิเชียรโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิมล เกลี้ยงเกลาโรงเรียนวัดตะแพนกรรมการ
4. นายทวี หลีวิจิตรโรงเรียนบ้านโคกโดนกรรมการ
5. นางวรวีย์ แสงสว่างโรงเรียนวัดป่าตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสุพงษ์ ศรีสุวรรณวิเชียรโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิมล เกลี้ยงเกลาโรงเรียนวัดตะแพนกรรมการ
4. นายทวี หลีวิจิตรโรงเรียนบ้านโคกโดนกรรมการ
5. นางวรวีย์ แสงสว่าง โรงเรียนวัดป่าตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายชื่นใจ นวลยังโรงเรียนอนุบาลควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ขาวสุดโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. นายโกสินทร์ นวลแก้วโรงเรียนวัดไทรโกบกรรมการ
4. นายธีธัช เหมือนพรรณรายโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
5. นางจินดา เทวยุรังค์โรงเรียนบ้านสวนโหนดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชื่นใจ นวลยังโรงเรียนอนุบาลควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ขาวสุดโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. นายโกสินทร์ นวลแก้วโรงเรียนวัดไทรโกบกรรมการ
4. นายธีธัช เหมือนพรรณรายโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
5. นางจินดา เทวยุรังค์โรงเรียนบ้านสวนโหนดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชื่นใจ นวลยังโรงเรียนอนุบาลควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ขาวสุดโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. นายโกสินทร์ นวลแก้วโรงเรียนวัดไทรโกบกรรมการ
4. นายธีธัช เหมือนพรรณรายโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
5. นางจินดา เทวยุรังค์โรงเรียนบ้านสวนโหนดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเชิด ด้วงไพรีโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายอภิญญา บุญหนูกลับโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีกรรมการ
3. นายประภากร เจริญมาศโรงเรียนวัดเขาทองกรรมการ
4. นายธนู มาชูโรงเรียนวัดปากประกรรมการ
5. นางสารีย์ เทพเพชรโรงเรียนบ้านเตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเชิด ด้วงไพรีโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายอภิญญา บุญหนูกลับโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีกรรมการ
3. นายประภากร เจริญมาศโรงเรียนวัดเขาทองกรรมการ
4. นายธนู มาชูโรงเรียนวัดปากประกรรมการ
5. นางสารีย์ เทพเพชรโรงเรียนบ้า่นเตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเฉลียว ทองเกื้อโรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นางยุภา สุขแก้วโรงเรียนอนุบาลควนขนุนกรรมการ
3. นายอำนาจ ลายพยัคฆ์โรงเรียนปัญญาวุฒิกรรมการ
4. นางสมจิตร มานันตพงศ์โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพตกรรมการ
5. นางสุนันทา พรหมประสิทธฺ์โรงเรียนบ้านควนพนางตุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเฉลียว ทองเกื้อโรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นางยุภา สุขแก้วโรงเรียนอนุบาลควนขนุนกรรมการ
3. นายอำนาจ ลายพยัคฆ์โรงเรียนปัญญาวุฒิกรรมการ
4. นางสมจิตร มานันตพงศ์โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพตกรรมการ
5. นางสุนันทา พรหมประสิทธฺ์โรงเรียนบ้านควนพนางตุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว ทองเกื้อโรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นางยุภา สุขแก้วโรงเรียนอนุบาลควนขนุนกรรมการ
3. นายอำนาจ ลายพยัคฆ์โรงเรียนปัญญาวุฒิกรรมการ
4. นางสมจิตร มานันตพงศ์โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพตกรรมการ
5. นางสุนันทา พรหมประสิทธฺ์โรงเรียนบ้านควนพนางตุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเชิด ด้วงไพรีโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายอภิญญา บุญหนูกลับโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีกรรมการ
3. นายประภากร เจริญมาศโรงเรียนวัดเขาทองกรรมการ
4. นายธนู มาชูโรงเรียนวัดปากประกรรมการ
5. นางสารีย์ เทพเพชรโรงเรียนบ้านเตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายระพิน ชูทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมเถียรประธานกรรมการ
2. นายชมพล เจ้ยชุมโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ทิพยศุภลักษณ์โรงเรียนวัดประดู่เรียงกรรมการ
4. นายเอกณรินทร์ ศรีภักดีโรงเรียนวัดประดู่ทองกรรมการ
5. นายสุเทพ ธานีรัตน์โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายระพิน ชูทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมเถียรประธานกรรมการ
2. นายชมพล เจ้ยชุมโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ทิพยศุภลักษณ์โรงเรียนวัดประดู่เรียงกรรมการ
4. นายเอกริณรินทร์ ศรีภักดีโรงเรียนวัดประดู่ทองกรรมการ
5. นายสุเทพ ธานีรัตน์โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชรโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย สุบินมิตรโรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
3. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นายระพิน ชูทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมเถียรกรรมการ
5. นายวิจิตร ชูช่วยโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชะเวง ตั้งไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา หิรัณสายครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นายลิขิตร์ นิลสุขครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนกรรมการ
4. นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดงกรรมการ
5. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชะเวง ตั้งไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา หิรัณสายครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นายลิขิตร์ นิลสุขครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนกรรมการ
4. นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดงกรรมการ
5. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชะเวง ตั้งไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา หิรัณสายครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นายลิขิตร์ นิลสุขครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนกรรมการ
4. นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดงกรรมการ
5. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายชะเวง ตั้งไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา หิรัณสายครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นายลิขิตร์ นิลสุขครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนกรรมการ
4. นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดงกรรมการ
5. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชะเวง ตั้งไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา หิรัณสายครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นายลิขิตร์ นิลสุขครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนกรรมการ
4. นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดงกรรมการ
5. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายชะเวง ตั้งไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา หิรัญสายครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นายลิขิตร์ นิลสุขครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนกรรมการ
4. นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดงกรรมการ
5. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชะเวง ตั้งไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา หิรัญสายครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นายลิขิตร์ นิลสุขครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนกรรมการ
4. นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดงกรรมการ
5. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายชะเวง ตั้งไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา หิรัญสายครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นายลิขิตร์ นิลสุขครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนกรรมการ
4. นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดงกรรมการ
5. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชะเวง ตั้งไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา หิรัญสายครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นายลิขิตร์ นิลสุขครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนกรรมการ
4. นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดงกรรมการ
5. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชะเวง ตั้งไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา หิรัญสายครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นายลิขิตร์ นิลสุขครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนกรรมการ
4. นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดงกรรมการ
5. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชะเวง ตั้งไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา หิรัญสายครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นายลิขิตร์ นิลสุขครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนกรรมการ
4. นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดงกรรมการ
5. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชะเวง ตั้งไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา หิรัญสายครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นายลิขิตร์ นิลสุขครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนกรรมการ
4. นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดงกรรมการ
5. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายชะเวง ตั้งไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา หิรัญสายครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นายลิขิตร์ นิลสุขครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนกรรมการ
4. นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดงกรรมการ
5. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายชะเวง ตั้งไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา หิรัญสายครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นายลิขิตร์ นิลสุขครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนกรรมการ
4. นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดงกรรมการ
5. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชะเวง ตั้งไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีกรรมการ
2. นางอัจฉรา หิรัญสายครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนกรรมการ
3. นายลิขิตร์ นิลสุขครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุนกรรมการ
4. นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดงกรรมการ
5. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย จันทรเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขันหมู่ประธานกรรมการ
2. นายสุเชิต ปานสงค์ครู โรงเรียนวัดโงกน้ำรองประธานกรรมการ
3. นายอภิญญา บุญหนูกลับครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ทองเรืองครู โรงเรียนบ้านระหว่างควนกรรมการ
5. นางจุฑาทิพย์ แก้วประเสริฐครู โรงเรียนวัดไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย จันทรเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขันหมู่ประธานกรรมการ
2. นายสุเชิต ปานสงค์ครู โรงเรียนวัดโงกน้ำรองประธานกรรมการ
3. นายอภิญญา บุญหนูกลับครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ทองเรืองครู โรงเรียนบ้านระหว่างควนกรรมการ
5. นางจุฑาทิพย์ แก้วประเสริฐครู โรงเรียนวัดไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิน ผอมนุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านควนปริงประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ทองจินดาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะยางรองประธานกรรมการ
3. นายประภาส บุญนวลครู โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษรกรรมการ
4. นายจำรัส เจ้ยแก้วครู โรงเรียนบ้านระหว่างควนกรรมการ
5. นางบุญให้ สุทธิชนครู โรงเรียนบ้านขันหมู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิน ผอมนุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านควนปริงประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ทองจินดาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะยางรองประธานกรรมการ
3. นายประภาส บุญนวลครู โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษรกรรมการ
4. นายจำรัส เจ้ยแก้วครู โรงเรียนบ้านระหว่างควนกรรมการ
5. นางบุญให้ สุทธิชนครู โรงเรียนบ้านขันหมู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิชิต เต็มนิลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโตนดประธานกรรมการ
2. นายประพาส คงแก้วครู โรงเรียนวัดเกาะยางรองประธานกรรมการ
3. นางจริยา กรดเต็มครู โรงเรียนบ้านหัสคุณกรรมการ
4. นางสินีนาท เหล่ากอครู โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนังกรรมการ
5. นางภัคธีมา ทองคณารักษ์ครู โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ อินทองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหรังแคบประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตาพร เต็มยอดครู โรงเรียนวัดโคกชะงายรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ศิริอนันต์ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิกกรรมการ
4. นางสุดใจ แก้วผสมครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้กรรมการ
5. นางสาวยุพเรศ อังกุราภินันท์ครู โรงเรียนบ้านโคกโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิชิต เต็มนิลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโตนดประธานกรรมการ
2. นายประพาส คงแก้วครู โรงเรียนวัดเกาะยางรองประธานกรรมการ
3. นางจริยา กรดเต็มครู โรงเรียนบ้านหัสคุณกรรมการ
4. นางสินีนาท เหล่ากอครู โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนังกรรมการ
5. นางภัคธีมา ทองคณารักษ์ครู โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ อินทองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหรังแคบประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตาพร เต็มยอดครู โรงเรียนวัดโคกชะงายรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ศิริอนันต์ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิกกรรมการ
4. นางสุดใจ แก้วผสมครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้กรรมการ
5. นางสาวยุพเรศ อังกุราภินันท์ครู โรงเรียนบ้านโคกโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิชิต เต็มนิลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโตนดประธานกรรมการ
2. นายประพาส คงแก้วครู โรงเรียนวัดเกาะยางรองประธานกรรมการ
3. นางจริยา กรดเต็มครู โรงเรียนบ้านหัสคุณกรรมการ
4. นางสินีนาท เหล่ากอครู โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนังกรรมการ
5. นางภัคธีมา ทองคณารักษ์ครู โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิชิต เต็มนิลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโตนดประธานกรรมการ
2. นายประพาส คงแก้วครู โรงเรียนวัดเกาะยางรองประธานกรรมการ
3. นางจริยา กรดเต็มครู โรงเรียนบ้านหัสคุณกรรมการ
4. นางสินีนาท เหล่ากอครู โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนังกรรมการ
5. นางภัคธีมา ทองคณารักษ์ครู โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ อินทองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหรังแคบประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตาพร เต็มยอดครู โรงเรียนวัดโคกชะงายรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ศิริอนันต์ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิกกรรมการ
4. นางสุดใจ แก้วผสมครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้กรรมการ
5. นางสาวยุพเรศ อังกุราภินันท์ครู โรงเรียนบ้านโคกโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ บุญกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังดานประธานกรรมการ
2. นายประพาส คงแก้วครู โรงเรียนวัดเกาะยางรองประธานกรรมการ
3. นายอภิญญา บุญหนูกลับครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ทองเรืองครู โรงเรียนบ้านระหว่างควนกรรมการ
5. นางสินีนาท เหล่ากอครู โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ อินทองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหรังแคบประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตาพร เต็มยอดครู โรงเรียนวัดโคกชะงายรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ศิริอนันต์ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิกกรรมการ
4. นางสุดใจ แก้วผสมครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้กรรมการ
5. นางสาวยุพเรศ อังกุราภินันท์ครู โรงเรียนบ้านโคกโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ บุญกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังดานประธานกรรมการ
2. นายประพาส คงแก้วครู โรงเรียนวัดเกาะยางรองประธานกรรมการ
3. นายอภิญญา บุญหนูกลับครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ทองเรืองครู โรงเรียนบ้านระหว่างควนกรรมการ
5. นางสินีนาท เหล่ากอครู โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ บุญกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังดานประธานกรรมการ
2. นายประพาส คงแก้วครู โรงเรียนวัดเกาะยางรองประธานกรรมการ
3. นายอภิญญา บุญหนูกลับครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ทองเรืองครู โรงเรียนบ้านระหว่างควนกรรมการ
5. นางสินีนาท เหล่ากอครู โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิจารณ์ อนุมณีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโงกน้ำประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คงจุ้ยครู โรงเรียนวัดแหลมโตนดรองประธานกรรมการ
3. นายประภากร เจริญมาศครู โรงเรียนวัดเขาทองกรรมการ
4. นายอรุณ รัตนพันธ์ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขฯ)กรรมการ
5. นายจุมพฎ มากแก้วครู โรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ บุญกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังดานประธานกรรมการ
2. นายประพาส คงแก้วครู โรงเรียนวัดเกาะยางรองประธานกรรมการ
3. นายอภิญญา บุญหนูกลับครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ทองเรืองครู โรงเรียนบ้านระหว่างควนกรรมการ
5. นางสินีนาท เหล่ากอครู โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวิจารณ์ อนุมณีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโงกน้ำประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คงจุ้ยครู โรงเรียนวัดแหลมโตนดรองประธานกรรมการ
3. นายประภากร เจริญมาศครู โรงเรียนวัดเขาทองกรรมการ
4. นายอรุณ รัตนพันธ์ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขฯ)กรรมการ
5. นายจุมพฎ มากแก้วครู โรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางโสภา ชายเกตุวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางวิมลมาศ จันทร์ชูวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางคนึงจิต นวลปานโรงเรียนวัดวิหารเบิกกรรมการ
4. นางชนกเนตร หอยสกุลโรงเรียนประจิมทิศารามกรรมการ
5. นางโศภิษฐา โพธิ์สาลีโรงเรียนวัดเกษตรนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางโสภา ชายเกตุวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางวิมลมาศ จันทร์ชูวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางคนึงจิต นวลปานโรงเรียนวัดวิหารเบิกกรรมการ
4. นางชนกเนตร หอยสกุลโรงเรียนประจิมทิศารามกรรมการ
5. นางโศภิษฐา โพธิ์สาลีโรงเรียนวัดเกษตรนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางโสภา ชายเกตุวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางวิมลมาศ จันทร์ชูวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางสุวิศา พิทักษ์โรงเรียนบ้านโหละหนุนกรรมการ
4. นางโศภิษฐา โพธิ์สาลีโรงเรียนวัดเกษตรนิคมกรรมการ
5. นางภัทราณี จันทร์เกื้อโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางโสภา ชายเกตุวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางวิมลมาศ จันทร์ชูวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางสุวิศา พิทักษ์โรงเรียนบ้านโหละหนุนกรรมการ
4. นางโศภิษฐา โพธิ์สาลีโรงเรียนวัดเกษตรนิคมกรรมการ
5. นางภัทราณี จันทร์เกื้อโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชรวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางสายพิน จำปาทองโรงเรียนวัดอภยารามกรรมการ
4. นางคนึงจิต นวลปานโรงเรียนวัดวิหารเบิกกรรมการ
5. นางระเบียบ ตั้งไล่โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชรวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางสายพิน จำปาทองโรงเรียนวัดอภยารามกรรมการ
4. นางคนึงจิต นวลปานโรงเรียนวัดวิหารเบิกกรรมการ
5. นางระเบียบ ตั้งไล่โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชรวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางภัทราณี จันทร์เกื้อโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการ
4. นางเอมอร หนูแหลมโรงเรียนวัดทะเลน้อยกรรมการ
5. นางกนกวรรณ ขำทิพย์โรงเรียนบ้านสวนโหนดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชรวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางภัทราณี จันทร์เกื้อโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการ
4. นางเอมอร หนูแหลมโรงเรียนวัดทะเลน้อยกรรมการ
5. นางกนกวรรณ ขำทิพย์โรงเรียนบ้านสวนโหนดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสายพิน จำปาทองโรงเรียนวัดอภยารามประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ เปล่งเสียงโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการ
3. นางสุวิษา พิทักษ์โรงเรียนวัดลำในกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ทองเรืองโรงเรียนบ้านระหว่างควนกรรมการ
5. นางวิลาวัลย์ สุขเกษมโรงเรียนวัดบ้านขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายพฤกษ์ วิทยสุจินต์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางชนกเนตร หอยสกุลโรงเรียนวัดประจิมทิศารามกรรมการ
3. นางสุวิษา พิทักษ์โรงเรียนบ้านโหละหนุนกรรมการ
4. นางระเบียบ ตั้งไล่โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนังกรรมการ
5. นางเย็นจิตร เพชรกาฬโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ จันทร์อินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรนิคมประธานกรรมการ
2. นายคำนับ ชูกลิ่นข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายสมนึก ธรรมรังษีครู โรงเรียนวัดควนถบรองประธานกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ มาเอียดครู โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว พัทลุงกรรมการ
5. นายโสภณ อินทร์ภักดีครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ คงฤทธิ์ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระพงษ์ แซ่ภู่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดควนถบกรรมการ
8. นางสาวธนวรรณ นิ่มนวลเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแหลมยางกรรมการ
9. นางสาวนันทิพิทย์ รองเดชครู โรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
10. นายรัญช์วภพ ในเรือนผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งขึงหนังกรรมการ
11. นายจำรัส จินณรัตน์ครูโรงเรียนวัดวิหารเบิกกรรมการ
12. นายสนั่น ช่างสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว พัทลุงกรรมการ
13. นายสมมาตร ณ พิจิตรครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงกรรมการ
14. นางอุไรวรรณ วิชัยกุลนักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวิตรี เพชรกาฬเจ้าหน้าที่ลูกเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ จันทร์อินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรนิคมประธานกรรมการ
2. นายคำนับ ชูกลิ่นข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายสมนึก ธรรมรังษีครู โรงเรียนวัดควนถบรองประธานกรรมการ
4. นายสมมาตร ณ พิจิตรครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง กรรมการ
5. นายสวัสดิ์ มาเอียดครู โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว พัทลุงกรรมการ
6. นายโสภณ อินทร์ภักดีครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายทวีศักดิ์ คงฤทธิ์ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
8. นายวีระพงษ์ แซ่ภู่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดควนถบกรรมการ
9. นางสาวธนวรรณ นิ่มนวลเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแหลมยางกรรมการ
10. นางสาวนันทิพิทย์ รองเดชครู โรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
11. นายจำรัส จินณรัตน์ครูโรงเรียนวัดวิหารเบิกกรรมการ
12. นายรัญช์วภพ ในเรือนผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งขึงหนังกรรมการ
13. นายสนั่น ช่างสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว พัทลุงกรรมการ
14. นางอุไรวรรณ วิชัยกุลนักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวิตรี เพชรกาฬเจ้าหน้าที่ลูกเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ จันทร์อินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรนิคมประธานกรรมการ
2. นายคำนับ ชูกลิ่นข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายสมนึก ธรรมรังษีครู โรงเรียนวัดควนถบรองประธานกรรมการ
4. นายสมมาตร ณ พิจิตรครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง กรรมการ
5. นายสวัสดิ์ มาเอียดครู โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว พัทลุงกรรมการ
6. นายโสภณ อินทร์ภักดีครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นายทวีศักดิ์ คงฤทธิ์ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
8. นายวีระพงษ์ แซ่ภู่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดควนถบกรรมการ
9. นางสาวธนวรรณ นิ่มนวลเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแหลมยางกรรมการ
10. นางสาวนันทิพิทย์ รองเดชครู โรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
11. นายรัญช์วภพ ในเรือนผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งขึงหนังกรรมการ
12. นายจำรัส จินณรัตน์ครูโรงเรียนวัดวิหารเบิกกรรมการ
13. นายสนั่น ช่างสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว พัทลุงกรรมการ
14. นางอุไรวรรณ วิชัยกุลนักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวิตรี เพชรกาฬเจ้าหน้าที่ลูกเสือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาววันทนี พลเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมยางประธานกรรมการ
2. นางชลียา มรกตคันโธครู โรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการ
3. นางคำจิต เรืองศรีครู โรงเรียนบ้านไสกุนกรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ พรหมทองรักษ์ครู โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตรกรรมการ
5. นางเจษฎาพร คงชูครู โรงเรียนบ้านควนดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจรูญ ทับชุมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตรประธานกรรมการ
2. นางสิริพร สิงหะพลครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการ
3. นางผกากรอง เสริมแก้วครู โรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
4. นางหทัยชนก ขวัญขำครู โรงเรียนวัดอภยารามกรรมการ
5. นางสาวโสพิศ มูสิกรักษ์ครู โรงเรียนวัดบ้านสวนกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอนุวัต หมื่นไวย์โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ สินยังโรงเรียนวัดประดู่หอมกรรมการ
3. นายภูมิภักดี สังเมียนโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ทองศรีนุ่นโรงเรียนบ้านเขาปู่กรรมการ
5. นายสมเสียร สังแก้วโรงเรียนวัดบ้านสวน (คงวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวอาทิตธิยา เมืองแก้วโรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นายตระกูล มากแก้วโรงเรียนบ้านไสกุนกรรมการ
3. นางสาวธัญชนก นิ่มดำโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางเกสร มาละมัยโรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ แก้วนกโรงเรียนบ้านเขาปู่กรรมการ
3. นายภูมิภักดี สังเมียนโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางแฉล้ม ชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านควนดินแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนีญา ด้วงชูโรงเรียนวัดพังดานกรรมการ
3. นางดอกสร้อย เกตุขาวโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเอี่ยม แก้วด้วงโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวดี ยูงทองโรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
3. นายสมเสียร สังแก้วโรงเรียนวัดบ้านสวน (คงวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมพร จันทวีโรงเรียนบ้านมะกอกใต้ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ชาญทะเลโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นายตระกูล มากแก้วโรงเรียนบ้านไสกุนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมเสียร สังแก้วโรงเรียนวัดบ้านสวน (คงวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ โรจนหัสดินโรงเรียนวัดทะเลน้อยกรรมการ
3. นางเลอขวัญ แซ่ผ่านโรงเรียนบ้านสำนักกอกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางปิยนุช สุริโยโรงเรียนอนุบาลพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ชาญทะเลโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นางสุนทรี โสมณะโรงเรียนบ้านศาลาน้ำกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางวรรณี อ่อนคงโรงเรียนวัดวิหารเบิกประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ชาญทะเลโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี โสมณะโรงเรียนบ้านศาลาน้ำกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายภูมิภักดี สังเมียนโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลประธานกรรมการ
2. นางอาทิตยา เมืองแก้วโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
3. นางสาวนพกนก รองรัตน์โรงเรียนวัดปากประกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอนุวัต หมื่นไวย์โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลประธานกรรมการ
2. นายรฐพล สุวรรณมณีโรงเรียนวัดคลองใหญ่กรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ทองศรีนุ่นโรงเรียนบ้านเขาปู่กรรมการ
4. นายชำนาญ ชนะชัยโรงเรียนวัดปากสระกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย วุฒิพงษ์โรงเรียนบ้านเนินทรายประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา ทองคำศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายชำนาญ ชนะชัยโรงเรียนวัดปากสระกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายมนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านเหรียงงามประธานกรรมการ
2. นายเมธี นพนิชโรงเรียนศาลาน้ำกรรมการ
3. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนวัดบ่วงช้างกรรมการ
4. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ ปะราโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทิยา ภักดีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
7. นางจิราพร เวทยาวงศ์โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ดกรรมการ
8. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายมนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านเหรียงงามประธานกรรมการ
2. นายเมธี นพนิชโรงเรียนศาลาน้ำกรรมการ
3. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนวัดบ่วงช้างกรรมการ
4. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ ปะราโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทิยา ภักดีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
7. นางจิราพร เวทยาวงศ์โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ดกรรมการ
8. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายมนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านเหรียงงามประธานกรรมการ
2. นายเมธี นพนิชโรงเรียนบ้านศาลาน้ำกรรมการ
3. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนวัดบ่วงช้างกรรมการ
4. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ ปะราโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทิยา ภักดีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
7. นางจิราพร เวทยาวงศ์โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ดกรรมการ
8. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวิษณุ พานแพนโรงเรียนวัดโงกน้ำประธานกรรมการ
2. นางสมใจ โลหุตางกูรโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการ
3. นางจรินทร์ นิ่มละมัยโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
4. นางสุชีพ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนบ้านควนพลีกรรมการ
5. นายชนพล ชูช่วยโรงเรียนบ้านระหว่างควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ พานแพนโรงเรียนวัดโงกน้ำประธานกรรมการ
2. นางสมใจ โลหุตางกูรโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการ
3. นางจรินทร์ นิ่มละมัยโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
4. นางสุชีพ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนบ้านควนพลีกรรมการ
5. นายชนพล ชูช่วยโรงเรียนบ้านระหว่างควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวุฒิชัย นุ่มเรืองโรงเรียนวัดโพธาวาสประธานกรรมการ
2. นางพันธศักดิ์ นาคเกลี้ยงโรงเรียนวัดควนปันตารามกรรมการ
3. นางสุนันทา หลวงคงโรงเรียนวัดโคกศักดิ์กรรมการ
4. นางกัญญารัตน์ เจ้ยชุมโรงเรียนวัดพังดานกรรมการ
5. นางสุมณฑา ชูช่วยโรงเรียนบ้านขันหมู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายนายวุฒิชัย นุ่มเรืองโรงเรียนวัดโพธาวาสประธานกรรมการ
2. นางพันธศักดิ์ นาคเกลี้ยงโรงเรียนวัดควนปันตารามกรรมการ
3. นางสุนันทา หลวงคงโรงเรียนวัดโคกศักดิ์กรรมการ
4. นางกัญญารัตน์ เจ้ยชุมโรงเรียนวัดพังดานกรรมการ
5. นางสุมนฑา ชูช่วยโรงเรียนบ้านขันหมู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางละออง หนูดำโรงเรียนวัดพังดานประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี อินปานโรงเรียนบ้านสวนโหนดกรรมการ
3. นางวิจิตรา เพชรคงโรงเรียนวัดเขาป้าเจ้กรรมการ
4. นางกลอยใจ นิติโชติโรงเรียนวัดทะเลน้อยกรรมการ
5. นางนงเยาว์ บัวศรีแก้วโรงเรียนวัดเขาปู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางละออง หนูดำโรงเรียนวัดพังดานประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี อินยอดโรงเรียนบ้านสวนโหนดกรรมการ
3. นางวิจิตรา เพชรคงโรงเรียนวัดเขาป้าเจ้กรรมการ
4. นางกลอยใจ นิติโชติโรงเรียนวัดทะเลน้อยกรรมการ
5. นางนงเยาว์ บัวศรีแก้วโรงเรียนวัดเขาปู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวสมอนงค์ นาคขาวโรงเรียนบ้านตลิ่งชันประธานกรรมการ
2. นางจิตวดี อ่อนทองโรงเรียนวัดลานแซะกรรมการ
3. นางอัจฉรา แป้นพูลโรงเรียนวัดประดู่หอมกรรมการ
4. นางสุคนธ์ เนตรนพรัตน์โรงเรียนบ้านโคกโดนกรรมการ
5. นางสาวอุบลรัตน์ หนูดำโรงเรียนวัดใสประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายถวิล เจ้ยชุมโรงเรียนวัดตะแพนประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แก้วเกื้อโรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการ
3. นายพงศ์พันธ์ จันทร์ลามโรงเรียนวัดตำนานกรรมการ
4. นางชลิกรรดา จงหวังโรงเรียนบ้านขันกรรมการ
5. นายสุกิจ วิทยารัฐโรงเรียนวัดโคกแย้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมอนงค์ นาคขาวโรงเรียนบ้านตลิ่งชันประธานกรรมการ
2. นางจิตวดี อ่อนทองโรงเรียนวัดลานแซะกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา แป้นพูลโรงเรียนวัดประดู่หอมกรรมการ
4. นางสุคนธ์ เนตรนพรัตน์โรงเรียนบ้านโคกโดนกรรมการ
5. นางสาวอุบลรัตน์ หนูดำโรงเรียนวัดใสประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายถวิล เจ้ยชุมโรงเรียนวัดตะแพนประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แก้วเกื้อโรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการ
3. นายพงศ์พันธ์ จันทร์ลามโรงเรียนวัดตำนานกรรมการ
4. นางชลิกรรดา จงหวังโรงเรียนบ้านขันกรรมการ
5. นายสุกิจ วิทยารัฐโรงเรียนวัดโคกแย้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางประโลม เรืองมาโรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นางไพจิตร มากชุมนุมโรงเรียนอนุบาลศรีบรรพตกรรมการ
3. นางอรสา พึ่งพลาวัฒน์โรงเรียนวัดเขาแดงกรรมการ
4. นางปราณี หนูเลี่ยงโรงเรียนบ้านสวนกรรมการ
5. นางสารภี ทองสงโรงเรียนวัดควนแพรกหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางประโลม เรืองมาโรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นางไพจิตร มากชุมนุมโรงเรียนอนุบาลศรีบรรพตกรรมการ
3. นางอรสา พึ่งพลาวัฒน์โรงเรียนวัดเขาทองกรรมการ
4. นางปราณี หนูเลี่ยงโรงเรียนวัดบ้านสวนกรรมการ
5. นางสารภี ทองสงโรงเรียนวัดควนแพรกหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางลำยอง เทอดเกียรติกุลโรงเรียนชุณหะวัณประธานกรรมการ
2. นางสมใจ ช่วยอินทร์โรงเรียนวัดสุนทราวาสกรรมการ
3. นางจำปี เสาวคนธ์โรงเรียนบ้านระหว่างควนกรรมการ
4. นางกาญจนา สุทธิสงค์โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลงกรรมการ
5. นางผกาพรรณ ศรทองโรงเรียนวัดโงกน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลำยอง เทอดเกียรติกุลโรงเรียนชุณหะวัณประธานกรรมการ
2. นางสมใจ ช่วยอินทร์โรงเรียนวัดสุนทราวาสกรรมการ
3. นางจำปี เสาวคนธ์โรงเรียนบ้านระหว่างควนกรรมการ
4. นางกาญจนา สุทธิสงค์โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลงกรรมการ
5. นางผกาพรรณ ศรทองโรงเรียนวัดโงกน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางละออง หนูดำโรงเรียนวัดพังดานประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ นิ่มดำโรงเรียนทุ่งยางเปลกรรมการ
3. นางชนิดา สงจันทร์โรงเรียนวัดโอ่กรรมการ
4. นางมัลลิกา วิรุฬห์รัตกุลโรงเรียนบ้านควนขนุนกรรมการ
5. นางละมัย อินเอียดโรงเรียนวัดอัมพวนารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางละออง หนูดำโรงเรียนวัดพังดานประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ นิ่มดำโรงเรียนทุ่งยางเปลกรรมการ
3. นางชนิดา สงจันทร์โรงเรียนวัดโอ่กรรมการ
4. นางมัลลิกา วิรุฬห์รัตกุลโรงเรียนบ้านควนขนุนกรรมการ
5. นางละมัย อินเอียดโรงเรียนวัดอัมพวนารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางกัลญา ทองชูดำโรงเรียนวัดโพรงงูประธานกรรมการ
2. นางบุญริ่น บุญยรัตน์โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ดกรรมการ
3. นางทศพร ตันติกานต์กุลโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการ
4. นางยินดี ชูดำโรงเรียนบ้านสวนโหนดกรรมการ
5. นางนฤมล ดวงอรุณโรงเรียนวัดไทรโกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกัลญา ทองชูดำโรงเรียนวัดโพรงงูประธานกรรมการ
2. นางบุญริ่น บุญยรัตน์โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ดกรรมการ
3. นางทศพร ตันติกานต์กุลโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการ
4. นางยินดี ชูดำโรงเรียนบ้านสวนโหนดกรรมการ
5. นางนฤมล ดวงอรุณโรงเรียนวัดไทรโกบกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกัลยา อินทร์ปานโรงเรียนบ้านมะกอกใต้ประธานกรรมการ
2. นางอาริตา คงจอกโรงเรียนวัดนาท่อมกรรมการ
3. นางสาวปรียา เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
4. นางสาวมนสิชา จันทร์คงโรงเรียนบ้านท่าสำเภาใต้กรรมการ
5. นางเสาวณีย์ ผิวนวลโรงเรียนวัดดอนศาลากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางภิรัญญา อินถิติโรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ เกตุแก้วโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมกรรมการ
3. นางนิตยา ใหม่วุ่นโรงเรียนวัดบ้านสวนกรรมการ
4. นางสุดา แจ้งจุลโรงเรียนบ้านสำนักกอกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ชูช่อโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญญา ประยูรรัตน์โรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
2. นางวรนันทน์ นาถมทองโรงเรียนวัดโพเด็ดกรรมการ
3. นางกรุณา หมวดมณีโรงเรียนวัดอภยารามกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติ สงสุขโรงเรียนประชารัฐบำรุง 2กรรมการ
2. นางนันทาวดี เชาวพันธ์โรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
3. นางมานิตา ศรีนาคโรงเรียนวัดลำในกรรมการ
4. นางสาวชนิกรรดา ขุนจีบโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้กรรมการ
5. นางสาวคะนึงนิตย์ ด้วงเอี่ยมโรงเรียนวัดทะเลน้อยกรรมการ
6. นางสาวณัฐวรรณ อินทรสมบัติโรงเรียนวัดตำนานกรรมการ
7. นางสาวประไพ ทองมากโรงเรียนบ้านหัสคุณกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกิตติ สงสุขโรงเรียนประชารัฐบำรุง 2กรรมการ
2. นางนันทาวดี เชาวพันธุ์โรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
3. นางมานิตา ศรีนาคโรงเรียนวัดลำในกรรมการ
4. นางสาวชนิกรรดา ขุนจีบโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้กรรมการ
5. นางสาวคะนึงนิตย์ ด้วงเอี่ยมโรงเรียนวัดทะเลน้อยกรรมการ
6. นางสาวณัฐวรรณ อินทรสมบัติโรงเรียนวัดตำนานกรรมการ
7. นางสาวประไพ ทองมากโรงเรียนบ้านหัสคุณกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางยิ่งลักษณ์ ศิริอนันต์โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อยกรรมการ
2. นางเพ็ญภร ขำยาโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
3. นายประยูร สุกลูกอินโรงเรียนวัดลำในกรรมการ
4. นางกนกกร ศิรินุพงศ์โรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยิ่งลักษณ์ ศิริอนันต์โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อยกรรมการ
2. นางเพ็ญภร ขำยาโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
3. นายประยูร สุกลูกอินโรงเรียนวัดลำในกรรมการ
4. นางกนกกร ศิรินุพงศ์โรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจิตติมา พรหมรุ่งโรงเรียนวัดบ้านสวนกรรมการ
2. นางกนกกร ศิรินุพงศ์โรงเรียนวัดบ้านอ่างทองกรรมการ
3. นางยิ่งลักษณ์ ศิริอนันต์โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ศรี เรืองดำโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
2. นางจินดา เทวยุรังค์โรงเรียนบ้านสวนโหนดกรรมการ
3. นางสุภาลักษณ์ คงเรืองโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางยิ่งลักษณ์ ศิริอนันต์โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อยกรรมการ
2. นางเพ็ญภร ขำยาโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
3. นายประยูร สุกลูกอินโรงเรียนวัดลำในกรรมการ
4. นางกนกกร ศิรินุพงศ์โรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐชยา ขุนพลช่วยโรงเรียนบ้านควนพลีกรรมการ
2. นางสุนทรี ณ ระนองโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
3. นางละออง สุขดีโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางยิ่งลักษณ์ ศิริอนันต์โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อยกรรมการ
2. นางเพ็ญภร ขำยาโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
3. นายประยูร สุกลูกอินโรงเรียนวัดลำในกรรมการ
4. นางกนกกร ศิรินุพงศ์โรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางยิ่งลักษณ์ ศิริอนันต์โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อยกรรมการ
2. นางเพ็ญภร ขำยาโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
3. นายประยูร สุกลูกอินโรงเรียนวัดลำในกรรมการ
4. นางกนกกร ศิรินุพงศ์โรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางณัฐชยา ขุนพลช่วยโรงเรียนบ้านควนพลีกรรมการ
2. นางสุนทรี ณ ระนองโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
3. นางละออง สุขดีโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณัฐชยา ขุนพลช่วยโรงเรียนบ้านควนพลีกรรมการ
2. นางสุนทรี ณ ระนองโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
3. นางละออง สุขดีโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางณัฐชยา ขุนพลช่วยโรงเรียนบ้านควนพลีกรรมการ
2. นางสุนทรี ณ ระนองโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
3. นางละออง สุขดีโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐชยา ขุนพลช่วยโรงเรียนบ้านควนพลีกรรมการ
2. นางสุนทรี ณ ระนองโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
3. นางละออง สุขดีโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางณัฐชยา ขุนพลช่วยโรงเรียนบ้านควนพลีกรรมการ
2. นางสุนทรี ณ ระนองโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
3. นางละออง สุขดีโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางณัฐชยา ขุนพลช่วยโรงเรียนบ้านควนพลีกรรมการ
2. นางสุนทรี ณ ระนองโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
3. นางละออง สุขดีโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางณัฐชยา ขุนพลช่วยโรงเรียนบ้านควนพลีกรรมการ
2. นางสุนทรี ณ ระนองโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
3. นางละออง สุขดีโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางณัฐชยา ขุนพลช่วยโรงเรียนบ้านควนพลีกรรมการ
2. นางสุนทรี ณ ระนองโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
3. นางละออง สุขดีโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางณัฐชยา ขุนพลช่วยโรงเรียนบ้านควนพลีกรรมการ
2. นางสุนทรี ณ ระนองโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
3. นางละออง สุขดีโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุนิสา กิจเวชโรงเรียนวัดปากสระกรรมการ
2. นางสุเพ็ญญา ทองนุ่นโรงเรียนประชารัฐบำรุง 2กรรมการ
3. นางสุณี อภัยรัตน์โรงเรียนบ้านสวนโหนดกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปลูกขวัญ โอนิกะโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
2. นางประพิศ มินิสวินโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
3. นางกนกวรรณ แก้วพรหมทองโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์กรรมการ
4. นางนิตยา ฤทธิ์เหมือนโรงเรียนวัดนาท่อมกรรมการ
5. นางดุษฎี จันทร์ดอนโรงเรียนบ้านควนดินสอกรรมการ
6. นางสาววิราภรณ์ รอดหนูโรงเรียนบ้านโหล๊ะหนุนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปลูกขวัญ โอนิกะโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
2. นางประพิศ มินิสวินโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
3. นางกนกวรรณ แก้วพรหมทองโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์กรรมการ
4. นางนิตยา ฤทธิ์เหมือนโรงเรียนวัดนาท่อมกรรมการ
5. นางดุษฎี จันทร์ดอนโรงเรียนบ้านควนดินสอกรรมการ
6. นางสาววิราภรณ์ รอดหนูโรงเรียนบ้านโหล๊ะหนุนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปลูกขวัญ โอนิกะโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
2. นางประพิศ มินิสวินโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
3. นางกนกวรรณ แก้วพรหมทองโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์กรรมการ
4. นางนิตยา ฤทธิ์เหมือนโรงเรียนวัดนาท่อมกรรมการ
5. นางดุษฎี จันทร์ดอนโรงเรียนบ้านควนดินสอกรรมการ
6. นางสาววิราภรณ์ รอดหนูโรงเรียนบ้านโหล๊ะหนุนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปลูกขวัญ โอนิกะโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
2. นางประพิศ มินิสวินโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
3. นางกนกวรรณ แก้วพรหมทองโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์กรรมการ
4. นางนิตยา ฤทธิ์เหมือนโรงเรียนวัดนาท่อมกรรมการ
5. นางดุษฎี จันทร์ดอนโรงเรียนบ้านควนดินสอกรรมการ
6. นางสาววิราภรณ์ รอดหนูโรงเรียนบ้านโหล๊ะหนุนกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิมล บุญสินโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
2. นายกฤตัชญ์ แก้วสมโรงเรียนวัดร่มเมืองกรรมการ
3. นายวัชระ เจนภักดีกุลโรงเรียนบ้านขันกรรมการ
4. นายพรชัย จันทร์ห่อโรงเรียนอนุบาลศรีบรรพตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิมล บุญสินโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
2. นายกฤตัชญ์ แก้วสมโรงเรียนวัดร่มเมืองกรรมการ
3. นายวัชระ เจนภักดีกุลโรงเรียนบ้านขันกรรมการ
4. นายพรชัย จันทร์ห่อโรงเรียนอนุบาลศรีบรรพตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิมล บุญสินโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
2. นายกฤตัชญ์ แก้วสมโรงเรียนวัดร่มเมืองกรรมการ
3. นายวัชระ เจนภักดีกุลโรงเรียนบ้านขันกรรมการ
4. นายพรชัย จันทร์ห่อโรงเรียนอนุบาลศรีบรรพตกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ รองรามโรงเรียนวัดบ้านสวนกรรมการ
2. นายกิตติรัตน์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเตงกรรมการ
3. นางสุณี อภัยรัตน์โรงเรียนบ้านสวนโหนดกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ รองรามโรงเรียนวัดบ้านสวนกรรมการ
2. นายกิตติรัตน์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเตงกรรมการ
3. นางสุณี อภัยรัตน์โรงเรียนบ้านสวนโหนดกรรมการ

สุธัญญา เวชรังษี โทร.090 715 8508 e-mail : sutanyawe@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]