รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายชินภัค  เลิศชาญสิริ
2. เด็กชายธนพนธ์  รอบคิด
 
1. นายนิโรธ  อรรถธรรม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กชายธนวัฒน์  จำปาดะ
2. เด็กชายเจษฎา  กะสิรักษ์
 
1. นางสาวเบญจกาญจน์  สุระกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมพันวา 1. เด็กชายดิเดช  นาดอน
2. เด็กชายมูดัชชิต  คุ้มบ้าน
 
1. นายพิชัยยุทธ  พรมสมบัติ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กชายชินพัฒน์  อินทร์โพธิ์
2. เด็กชายวันเฉลิม  ไชยสุวรรณ์
 
1. นางศิวพร  ไกรนรา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กชายรชานนท์  จิตต์ชำนาญ
2. เด็กชายอดิศร  เชตุวิรุณ
 
1. นางจรัสศรี  ผสมทรัพย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กชายจีรนัย  สมาน
2. เด็กหญิงนูรีน  แต
3. เด็กชายภูรี  เหมมินทร์
4. เด็กหญิงศุภิสรา  มาลีแก้ว
5. เด็กชายอลีฟ  เกราะเหล็ก
 
1. นายขวัญชัย  ทองจิตต์
2. นายวิรุจน์  วิชัยดิษฐ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสิเหร่ 1. นางสาวพุธจิรา  กูบค้างพลู
2. นางสาววัชราภรณ์  พรมพา
3. นางสาวศศิวิมล  บุญช่วย
4. นายศุภกิจ  กิตติวงศ์สันติ
5. นายอนุสรณ์  เอียดชูทอง
 
1. นางสาวสาธิยา  นาคเป้า
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ  หนูฤทธิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1. เด็กชายพยัคฆพล  ชิดเชี่ยว
2. เด็กหญิงมนภัทร  เกียมมาริโน
 
1. นางสุวรรดา  มูสิกะเจริญ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนูเกื้อ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  กงนะ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ศานติธนสาร
2. นางสาวราตรี  เวชสาร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพล  บางเตียว
2. เด็กหญิงภัทราพร  เกตุษา
 
1. นางสาวสุจิรัตน์  สุขขะ
2. นางสาวสุนิดา  เตี่ยวหู
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงดาราได  จงจิระ
 
1. นายสุภัทร   สุวรรณรัฐภูมิ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 1. เด็กชายทิภัทรฐา  สุวรรณรัฐภูมิ
 
1. นางอมรรัตน์  ศรีแก้ว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. นางสาวแพรวา  แซ่ลิ่ม
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น 1. เด็กหญิงวรนุช  ทองบุญ
 
1. นางสาวภนิธ  เหมรัชณ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงสิริภัทร  นวลแก้ว
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. นางสาวเพ็ญนภา  สิริวัฒนานุกูล
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กหญิงดาววดี  ธรรมกุล
 
1. นายธีรพร  นิลฉิม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กชายอริญชย์  เอ่งฉ้วน
 
1. นายอิสรานุวัฒน์  รัตนสิทธิ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุจำปา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทวงศ์
2. เด็กชายอิมรอนฮ์  ทุมวงษ์
 
1. นางมาลินี  วุฒิสังข์
2. นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุจำปา 1. เด็กหญิงสุจิรา  มีกลิ่น
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  แซ่ส้อ
 
1. นางมาลินี  วุฒิสังข์
2. นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. นายมังคเรศ  นิติธรรมมานนท์
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงจิดาภา  รัตนศิริเนตร
2. เด็กหญิงนทีกานต์  โยพิทักษ์
3. เด็กหญิงอภิรุจี  รักษาราษฎร์
 
1. นางสาวนูรียา  องศารา
2. นางสาวชนิดาภา  ทัพเย็น
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น 1. เด็กหญิงปฑิตตา  สุดชาชาติวุฒิ
2. เด็กหญิงศุจีภรณ์  เลขมาศ
3. เด็กชายอภิชิต  สุจริตธรรม
 
1. นายวิริยะ  สุขประสิทธิ์
2. นางสาวภนิธ  เหมรัชณ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงวารยา  คงเทพ
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสิเหร่ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สร้อยทอง
 
1. นายกิตติพงศ์  ผอมสวัสดิื
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต่างจิตร์
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงชัญญานุช  พลอยมอญ
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงอภิญญา  นาวงศ์
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ก่อเจริญกิจ
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ละอองพานิช
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1. เด็กหญิงศุภนิจ  ทองบริบูรณ์
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ละอองพานิช
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 1. เด็กหญิงนิภาพร  วุฒิชาญ
 
1. นายปิยะพงษ์  ใจซื่อ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ดีประเสริฐกุล
 
1. นายชัยธวัช  ขุทรานนท์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงใบเตย  เต็งสมุทร
 
1. นายศรัณย์  สดาษเสดียร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. นางสาวอารียา  จันหุณี
 
1. นายวัชระ  เปียกบุตร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิพอน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  น่านโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงกฤติยา  แพงจำปา
3. เด็กหญิงกัลยา  ไชยกุน
4. เด็กชายคมกริช  ยศภักดี
5. เด็กชายชัยวุฒิ  มีเดชา
6. เด็กหญิงณิชการณ์  เกิดทอง
7. เด็กหญิงนันณภัทร  หล่อนสิ่ว
8. เด็กชายปกรวิทย์  พ่อกว้าง
9. เด็กชายปริญญา  เรียนไธสง
10. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปิยะราช
11. เด็กชายปิยะบุตร  โรยสุวรรณ
12. เด็กชายปุณณาณัณฐ์  นุ่นสุวรรณ
13. เด็กหญิงพรชิตา  บุญรักษ์
14. เด็กชายภูธเนศ  ยศภักดี
15. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  แพทย์สูงเนิน
16. เด็กชายวัฒนา  หนูลา
17. เด็กหญิงวิยะดา  สิทธิมล
18. เด็กหญิงศิริพร  ประทีป ณ ถลาง
19. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมันธการ
20. เด็กชายเจษฎางค์  หมื่นราช
 
1. นายสายชล  กระสา
2. นางสาวเปรมใจ  สุวรรณคีรี
3. นางสาวปิ่นทอง  ศรีสว่าง
4. นางสาวมณฑิรา  จงสุพรรณพงศ์
5. นางสุธิดา  ดุลชาติ
6. นางสาวนาดียะห์  มะนอสะ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  ขนาดผล
2. เด็กชายกนกพล  ศักดิ์แก้ว
3. เด็กหญิงกนกรัตน์  คงเรือง
4. เด็กหญิงกมลฉัตร  ชัยราบ
5. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ลาเหมือน
6. เด็กหญิงกรกานต์  วงศ์ฮ่อ
7. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธีรนิตยภาพ
8. เด็กหญิงกุลธิดา  นุ่มทอง
9. เด็กหญิงชนาภรณ์  จินา
10. เด็กชายชลัมพล  แซ่แต้
11. เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์  ตุลยพิทักษ์
12. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขศรีเพ็ง
13. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปั้นเพ็ง
14. เด็กหญิงณัฐนิช  ตติยากรกุล
15. เด็กหญิงธนภรณ์  ข่ายเบอะ
16. เด็กชายธีรเดช  พันธเสน
17. เด็กชายนครินทร์  บัวนิล
18. เด็กหญิงนิติณี  คชสงคราม
19. เด็กชายพรรษา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
20. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  พงษ์สุวรรณ
21. เด็กชายพิทักษ์  จิรสุนทรชัย
22. เด็กหญิงพิยดา  มะโนรา
23. เด็กหญิงรวิวรรณ  ธรรมาภิรมย์
24. เด็กหญิงรุ่งนภา  นิลดำ
25. เด็กชายวงศธร  ตะวัน
26. เด็กชายวิญญู  โนพิยะ
27. เด็กหญิงวิมลรัตน์  วิชาเดช
28. เด็กชายวีระชัย  จิตอักษร
29. เด็กหญิงศศิปรียา  เศวตจินดา
30. นายสิทธิกรณ์  กันทะเขียว
31. เด็กชายสิทธินนท์  อรน้อมเวชกิจ
32. เด็กชายสุรเดช  บุญคง
33. เด็กหญิงอัญมณี  รอดประดิษฐ์
34. เด็กหญิงอารียา  รัตโส
35. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เสียงดี
36. เด็กชายเทพพิทักษ์  อยู่เย็น
37. เด็กหญิงเบญจมาศ  เรืองศรี
38. เด็กหญิงเบญจมาศ  ประทุมมาศ
39. เด็กหญิงเสาวลีย์  ฤทธิชัย
 
1. นายบุญฤทธิ์  หนูหอ
2. นายวิรัตน์  พินิจรัมย์
3. นางสมถวิล  พรหมฤทธิ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กชายกาจพล  จงจัดกลาง
2. เด็กหญิงกิตติวรา  แสนเอี้ยง
3. เด็กชายธนวัฒน์  ธานีรัตน์
4. เด็กชายศรายุธ  อักษร
5. เด็กชายอิทธิพล  เพ็ชรัตน์
 
1. นายเอกชัย  ตั้นสมบูรณ์
2. นางสาวลภัส  ล่องนาวา
3. นายภาคภูมิ  หนิยุหนุ๊
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กชายธนกฤต  แซ่ลั้ง
 
1. นายมนตรี  สุวรรณหงษ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พะสียา
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1. เด็กชายจิรเมธ  ทุ่งไธสง
 
1. นางสาวสัตตบุษย์  รักษ์แก้ว
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทับทิม
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 1. เด็กชายสรายุทธ  ศรีขัดเค้า
 
1. นางเปรมใจ  ณ รังษี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  สง่าวิทยากร
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทับทิม
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ธานีรัตน์
 
1. นางสาวลภัส  ล่องนาวา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  สง่าวิทยากร
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กชายธนกฤต  แซ่ลั้ง
 
1. นางสาวเกศินี  พิชิตสูงเนิน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายศิรพันธ์  ปิยาดิรัตน์
 
1. นายเฉลิมชล  ดำสอน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1. เด็กหญิงปานไพริน  บุญรักษ์
 
1. นายวิชวินท์  พงศานนท์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  สง่าวิทยากร
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายศิรพันธ์  ปิยาดิรัตน์
 
1. นายเฉลิมชล  ดำสอน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1. เด็กหญิงอัณฑิฌา  ทองจันทร์แก้ว
 
1. นายวิชวินท์  พงศานนท์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิชิต
2. เด็กชายกษิดิ์เดช  วงศ์ไทย
3. เด็กหญิงกัญญวรา  วงศ์สกุลวิทยา
4. เด็กหญิงจิตตินันท์  ขอเจริญพร
5. เด็กหญิงชญานัท  สมประโยชน์
6. เด็กหญิงณัชชา  วรธงไชย
7. เด็กหญิงณัฐรินีย์  ฉันทาลุนัย
8. เด็กหญิงธมนวรรณ  ถิ่นเกาะยาว
9. เด็กหญิงนฤมล  จุหลัน
10. เด็กหญิงนัทธมน  เศรษฐคำ
11. เด็กหญิงนัสรียา  รักโอ
12. เด็กหญิงนาตาชา  พัดพ่วง
13. เด็กหญิงบัวชมพู  ลิ่มสกุล
14. เด็กหญิงปัณฑิตา  ปานยืน
15. เด็กหญิงปัณณ์รดา  เลียบทอง
16. เด็กหญิงพริริษา  ทอดทิ้ง
17. เด็กชายพิชญุตม์  เกิดเนตร
18. เด็กหญิงพิรญาณ์  จุลพงศ์
19. เด็กชายรพีภัทร  หะยีบากา
20. เด็กหญิงลลิตา  คงคาไหว
21. เด็กหญิงวรางคณา  จิตรโสภา
22. เด็กหญิงวรางคณา  เสมาตระกูล
23. เด็กหญิงวริศรา  สุขช่วยชู
24. เด็กหญิงสลิลทิพย์  อ๋องสกุล
25. เด็กหญิงสุชานันท์  กิตติกุล
26. เด็กหญิงสุปรียา  จำรูญวงศ์
27. เด็กหญิงอภิชยา  แก้วตาปี
28. เด็กหญิงอรธิดา  ไกรลาศ
29. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  หอมหวล
30. เด็กชายอัษฎาวุธ  ปลื้มอารมย์
31. เด็กหญิงอาทิตยา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
32. เด็กหญิงเขมิกา  หลวงคา
 
1. นายเฉลิมชล  ดำสอน
2. นางโสภา  ภัทรชุติกุล
3. นางสาวอรอุมา  ทับไทร
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุวรรณทะโร
2. เด็กหญิงจตุพร  บัวสุนทร
3. เด็กชายณัฐพล  บุญเต็ม
4. เด็กหญิงปภาวี  บุญสมร
5. นายวรายุทธ  แขกพงค์
6. เด็กหญิงสิริพร  แสงมณี
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เภาชัยภูมิ
8. เด็กชายเก่งอนุพงษ์  วงค์ศรีชา
 
1. นางสาวสุชาดา  หนูราช
2. นางสาวขวัญนภา  เพชรวารี
3. นางสาวเยาวลักษณ์  เพ็ชรหึง
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. เด็กชายจารุพันธ์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมคณะ
3. เด็กชายทีฆทัศน์  ห่วงจริง
4. เด็กชายปฎิภาน  พลเกลี้ยง
5. เด็กหญิงผกามาศ  มีแก้ว
6. เด็กชายวีรพงศ์  มั่นคง
7. เด็กหญิงสินีนาถ  กลับใหม่
8. เด็กหญิงสุชานาท  แสวงวิทย์
 
1. นางสาวนิตยา  สมประสงค์
2. นางสาวรัตติกานต์  คงชู
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 1. เด็กหญิงนภาพร  ลครพล
2. เด็กหญิงนันทิดา  ยาวยืน
3. เด็กหญิงรัชณีกรณ์  คุ้มสิน
4. เด็กหญิงสุทธิดา  สารวัฒน์
5. เด็กหญิงอรอุมา  ทองส่งโสม
 
1. นางสาวสุภาพ  ทองอินทร์
2. นางสาวอัจจารีย์  คีรินทร์
3. นางสาวจรรยา  เขื่อนหมั้น
4. นางสาวเพลินศร๊  จันทวงศ์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทร์รอด
2. เด็กหญิงตัสนีม  ใบสะเมาะ
3. เด็กหญิงนิศากร  พลอินทร์
4. เด็กหญิงวรนุชเ  เกราะเหล็ก
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ต้นสีนนท์
6. เด็กหญิงอินทิรา  กริชสั้น
 
1. นางสาวศิวรา  อิศรเดช
2. นางสาวสุภารัตน์  รัตนพงษ์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงจิญารัตน์  ชนะพาล
2. เด็กหญิงพัชริดา  สายระย้า
3. เด็กหญิงวันทินีย์  บุญเอียด
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่ภู่
5. เด็กหญิงศิวพร  เรืองเอียด
6. เด็กหญิงสุจินันท์  วงศ์เกศ
7. เด็กหญิงอินทิรา  นาดี
8. เด็กหญิงอุทุมพร  พรมดี
 
1. นางสาวสุฑามาศ  ธงชัย
2. นางสาวอาภากร  ทนงาน
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  จิรสิทธิกวิน
3. เด็กหญิงชญากร  หาญศึก
4. เด็กหญิงณิชชา  เลี้ยวสกุล
5. เด็กหญิงนานา  จิตรพัฒนากุล
6. เด็กหญิงรสินทรา  สารธิยากุล
 
1. นางสาวจันทิมา  พิบูลย์
2. นางสุกัญญา  อรรถธรรม
3. นางสาวนูรียา  องศาลา
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายขจรวิทย์  บรรจงช่วย
2. เด็กชายณัฐนันท์  เหล็กเพ็ชร์
3. นางสาวรักษิตา  ปลอดเพ็ชร
4. เด็กชายอานนท์  หันเหิน
5. เด็กหญิงโชติรส  บัวชัย
 
1. นางสาวกรกช  เพชรศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์  พันธ์กำเหนิด
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. เด็กชายณัฐวุฒ  ชูจันทร์
2. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ห่วงจริง
3. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วขวัญ
4. เด็กชายศราวุธ  เสาร์จันทร์
5. เด็กหญิงศิวพร  นามปากดี
6. เด็กชายสุริยะ  ถิ่นเกาะยาว
 
1. นายเชาวลิต  ชูวงษ์
2. นางสาวฐิกาญภัศ  สันติกุล
3. นางสาวสุพรรณี  หอมรสกล้า
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. เด็กชายจิรทีปต์  อันบุรี
2. เด็กชายณัฐนนท์  โต๊ะเหม
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ชูจันทร์
4. เด็กหญิงปริญดา  ลาภเรือง
5. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีวิเชียร
6. เด็กชายอดิเทพ  เชยสกุล
 
1. นางวิชญารัตน์  ธัญรักษ์ธนนนท์
2. นางสาวอมรรัตน์  เกตุแก้ว
3. นางสาวจันทิมา  ศรีศิริ
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กชายชนธีร์  แดงสนิท
2. เด็กชายชัยมงคล  แดงโคตร
3. เด็กชายชาลี  ฮัลเลตต์
4. เด็กชายนที  เอียดทองคำ
5. นายภานุพงศ์  บัวเพ็ง
6. นายวรินทร์  ศรีสงคราม
7. เด็กชายวุฒิชัย  บุญชูศรี
8. เด็กชายสิทธฺิโชค   ใบเผือ
 
1. นายอุดม  เวสพันธ์
2. นางสุดารัตน์  คุ้มบ้าน
3. นางสาวทิพย์กมล  ชิตจันทร์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  กาญจนชนะพงค์
2. เด็กหญิงสุรีวัลย์  วงศ์เหลี่ยม
3. เด็กหญิงสุวรรณา  อ่อนแก้ว
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อินทยอด
2. นางสาวพรทิพย์  หนิยุหนุ๊
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสิเหร่ 1. นางสาวกนกวรรณ  ยะโส
2. นางสาวจณิสตา  ทวนช่วย
3. นายภูวดล  มณีปกรณ์
 
1. นางสาวมาลัย  เตบจิตร
2. นางวิริยา  สุวรรณวัฒน์
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1. นายคณิศร  สันติคุณากร
2. เด็กชายพีรดนย์  วิเศษ
 
1. นายเจษฎา  หวันด้าเหร่
2. นายกิตติพงษ์  เจินทำ
 
67 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายชอเช  คอนเนอร์ ควอตี้
2. เด็กหญิงอาห์เดีย  หะยีเจะมะ
 
1. นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท์
2. นางสาวชนิดาภา  ทัพเย็น
 
68 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 1. เด็กหญิงจันจิรา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ฉิมทับ
3. เด็กหญิงศศิธร   ไวยสิทธิ์
 
1. นางสาววรณียา  สรานันท์
2. นางสาวนิภาภรณ์  หนูแก้ว
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 1. เด็กชายณัฐนนท์   กิ่งสนั่น
2. เด็กชายพิรักษ์   เรืองศรี
 
1. นางสาววรณียา  สรานันท์
2. นางสาวสุภัทรา  ระเบียบดี
 
70 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ไปยา
2. เด็กชายนิติภูมิ  ตันติพิทักษ์พงศ์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ปล้องไหม
2. นายพีระพล  ศรีธรรม
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กชายธรณินทร์  เรืองสว่าง
2. เด็กชายศิวกร  เตียนซื่อ
 
1. นางอุมารัตน์  อุศมา
2. นางสาวนภาทิพย์  สิทธิชัย
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสิเหร่ 1. เด็กชายปิยพงศ์  แซ่หลิม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์ด้วง
 
1. นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล
2. นางสาวสุมณฑา  มุกดา
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  สุกแก้วณรงค์
2. เด็กชายวิศรุต  ชมจำปี
 
1. นางสาวธารทิพย์  ราชเพ็ชร
2. นางสาวอัฉนีวรรณ   บำรุงถิ่น
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงกุริสรา  กิตติกูลทิพประภา
2. เด็กชายนัทภัทร  เพ็ชรพรม
 
1. นางสาวณัฐนรี  รัตนโชติ
2. นายอารีย์  แก้วกาญจน์
 
75 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางวิทยา 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  เอียดทอง
2. เด็กหญิงอธิชา  กล้าศึก
 
1. นางสาวอรทัย  เศวตวิมลศักดิ์
2. นายเกศสุดา  จุลรังษี
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงนารากร  สายหยุด
2. เด็กชายวัฒนา  สิทธิมงคล
 
1. นายธีระวัฒน์  ไชยพันธ์
2. นางสาวอุไร  หรนรุ่ง
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงณฐพร  ทองสวน
2. เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่ภู่
 
1. นางสาวณัฐนรี  รัตนโชติ
2. นายอารีย์  แก้วกาญจน์
 
78 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมพันวา 1. เด็กชายปิยพนธ์  เป็นสุข
2. เด็กชายพันวา  แพรวตะคุ
3. เด็กชายวีรศักดิ์  ศรีขวัญ
 
1. นายอัตภรณ์  จรเงิน
2. นางสาวรัตนากร  สมสุข
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพารา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โคตร์คำตา
2. เด็กชายรัตตพงษ์  กิ่งเล็ก
3. เด็กชายอภิวัฒน์  เติมจิตร
 
1. นายปิยพงษ์  แสงศรี
2. นางเพ็ญศรี  มุตตารักษ์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. นางสาวกรฉัตร  พิจิตรอาจ
2. เด็กชายธีรภัทร  แซ่โง้ว
3. เด็กชายเสริมศักดิ์  แสงสว่าง
 
1. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
2. นายสุบิล  เกตุแก้ว
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แสนเขียว
2. เด็กหญิงธัญญามัย  แก้วตะเคียน
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  คูณกะทา
 
1. นางสาวจาริณี  ปลอดภัย
2. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงศิริญญา  คัจฉะภา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  โมราเจริญ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  สุขสมเนตร์
 
1. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
2. นางสาวจาริณี  ปลอดภัย
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ยามรัมย์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  โพธิเตมิ
3. เด็กหญิงนภัชฌา  ศรีคูณชัย
4. เด็กหญิงวรยา  บุญจันทร์
5. เด็กหญิงสาริกา  ประดิษฐ์แท่น
6. เด็กหญิงเรืองลดา  รอดเรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวพัชรี  สังข์ทอง
2. นางวรากร  แซ่เอี๋ยว
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1. เด็กหญิงกฤตยา   สังข์สิงห์
2. เด็กหญิงกุลธิดา   ทองเปล่ง
3. เด็กหญิงศศิกานต์   นรากุล
4. เด็กหญิงศุภวรรณ   แซ่เตียว
5. เด็กหญิงสุพิชญา   สุขแจ่ม
6. เด็กชายโชคทวี   การระภักดี
 
1. นางกฤตติกา  ผลชู
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีสุข
2. เด็กหญิงรินรดา  ถิ่นทับปุด
3. เด็กหญิงสุวรา  จันทรมโรภาส
 
1. นางจรวยพร  สมหวัง
2. นายอภิวัฒน์  พูลกสิกร
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ขาว 1. เด็กหญิงรติรส  เอี๊ยะตะกูล
2. เด็กหญิงวาสนา  ต้นบุญ
3. เด็กหญิงอัจฉรา   แซ่อิ๋ว
 
1. นางนัฏฐพร  แซ่หลี
2. นายทรนงค์  ชุมรักษ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  พงษ์เส็ง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ยาโน
 
1. นางสุพัตรา  เปียกบุตร
2. นางสาวอนุสรา  บูเค็ม
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กชายกฤษนัย  ซ้ายสุวรรณ
2. เด็กหญิงดารภา  พลสิทธิ์
3. เด็กหญิงศศิธร  คล้ายชะเอม
 
1. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
2. นางสาวชัญญา  ประทีป ณ ถลาง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กชายชารีนา  จงกลบาน
2. เด็กหญิงศศินา  สร้างเมือง
3. เด็กหญิงอินทิรา  คำมุงคุณ
 
1. นางดลญา  แซ่หลิม
2. นายราชันย์  หวันสู
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สมพงศ์
2. เด็กชายวีระศักดิ์  บุญเนตร
3. เด็กหญิงอรพรรณ  พรมชัย
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงชุติภา  ทิพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีไพบูลย์
3. เด็กหญิงเจนนี่  หมั่นมา
 
1. นางสุดารัตน์  คุ้มบ้าน
2. นางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์ยัง
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไตรมงคลกุล
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  โยธารักษ์
 
1. นางสาวศจีประภา  ธิมา
2. นางสาวสุภาภรณ์  วงศ์พิพันธ์
 
93 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงชนากานต์  ฤาแรง
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไชยณรงค์
3. เด็กชายศุภกร  แสงวิจิตร
 
1. นางสาวสุธิรา  บุญยะวัตร
2. นางสาวพชรพร  มะหะหมัด
 
94 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  รามสูรย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวศรี
3. เด็กชายอธินันท์  เรืองสันติดำรง
 
1. นางนิภา  ชนะศรี
2. นางสาวนงนุช  อรินพ่าย
 
95 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลอง 1. เด็กหญิงกชทัศน์  ประทีป ณ ถลาง
2. เด็กชายศักดา  เหมทอง
 
1. นางสุพรรณี  หนูรุ่น
2. นางสาวอุรวี  ดาบเขียว
 
96 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขันนุช
2. เด็กชายปรเมธ  วานิชชัง
 
1. นายพิศาล  กลิ่นเพชร
2. นางพรศรี  คลายสุวรรณ
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 60.63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลอง 1. เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ทองเกิด
 
1. นางสาวอุรวี  ดาบเขียว
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลอง 1. เด็กชายคมชิต  สังข์ทอง
 
1. นางสาวจิตรฤทัย  รอดอุ่น
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมพันวา 1. เด็กชายชัยณรงค์  หอมเกษร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวรัตน์  ปริศวงศ์
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 1. เด็กชายอนุชาติ  ใกล้คีรี
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ถันทอง
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 1. เด็กชายไชยวัฒน์  จุลสุวรรณ์
 
1. นางสาวกนิษฐ์  คงคม
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กหญิงมนต์นภา  ทักกระโทก
 
1. นางสาววันดี  ช่างเหล็ก
 
103 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุจำปา 1. เด็กชายชินพงศ์  เวชสาตร
2. เด็กชายวันดารุจ  ปลอดสกุล
3. เด็กหญิงศศิวาห์  หาญเคียว
 
1. นางสุพินยา  นุ่นสังข์
2. นางสาวจิราพร  เฉิดฉิ้ม
 
104 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลอง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หอมหวล
2. เด็กชายธนพัฒน์  ธรรมวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอ้อยทิพย์  สังข์เพชร
2. นางสาวเกสรินทร์  หนูมาก
 
105 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมพันวา 1. เด็กหญิงกรกมล  โกมล
2. เด็กชายกามาลุดดีน  อาดำ
 
1. นางสาวแวยะห์  เจ๊ะซอ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวรัตน์  ปริศวงศ์
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 1. เด็กชายชวิน  ท่อทิพย์
2. เด็กชายทัชพร  ภักดี
3. เด็กชายรัฐนันท์  สีหบุตร
 
1. นายทรงศักดิ์  นาคดำ