สรุปเหรียญรางวัล สพป. ภูเก็ต
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลภูเก็ต 28 5 0 1 33
2 บ้านบางเทา 25 8 7 1 40
3 ถลางพระนางสร้าง 23 8 5 3 36
4 บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 15 5 6 0 26
5 วัดสุวรรณคีรีวงก์ 11 2 5 1 18
6 เทศบาลบ้านบางเหนียว 11 0 1 3 12
7 เกาะสิเหร่ 10 6 6 6 22
8 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 10 6 2 4 18
9 ดาราสมุทรภูเก็ต 9 7 0 1 16
10 เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 9 1 3 1 13
11 หงษ์หยกบำรุง 8 10 4 1 22
12 วัดสว่างอารมณ์ 8 6 2 2 16
13 ขจรเกียรติพัฒนา 8 5 4 3 17
14 บ้านพรุจำปา 8 5 4 0 17
15 วัดเทพกระษัตรี 8 3 1 2 12
16 วิทยาสาธิต 8 3 1 1 12
17 ขจรเกียรติศึกษา 8 1 2 0 11
18 วิชิตสงคราม 8 1 0 2 9
19 เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น 8 1 0 1 9
20 บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 7 5 5 3 17
21 วัดเทพนิมิตร 5 6 8 0 19
22 แหลมพันวา 5 6 4 1 15
23 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 5 5 3 3 13
24 เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 5 2 1 0 8
25 บ้านฉลอง 4 8 8 0 20
26 เทศบาลเมืองภูเก็ต 4 1 2 2 7
27 บ้านม่าหนิก 3 4 4 4 11
28 บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 3 3 5 1 11
29 กาญจนวัฒน์วิทยา 3 2 3 0 8
30 เทศบาลพิบูลสวัสดี 3 2 2 2 7
31 วัดมงคลวราราม 3 0 4 0 7
32 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 3 0 0 0 3
33 ถลางวิทยา 2 10 6 2 18
34 บ้านไม้ขาว 2 4 4 2 10
35 วัดลัฏฐิวนาราม 2 3 2 1 7
36 บ้านหมากปรก 2 1 3 0 6
37 บ้านท่าเรือ 2 1 1 1 4
38 บ้านบางทอง 2 0 2 1 4
39 บ้านพารา 2 0 0 0 2
40 อนุบาลลากูน่าภูเก็ต 2 0 0 0 2
41 อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตินติโกวิทบำรุง) 1 6 1 1 8
42 วัดเก็ตโฮ่ 1 5 4 1 10
43 ดาวรุ่งวิทยา 1 5 2 2 8
44 บ้านอ่าวน้ำบ่อ 1 3 3 4 7
45 บ้านบางคู 1 2 3 3 6
46 บ้านกู้กู 1 2 3 0 6
47 บ้านแหลมทราย 1 2 1 0 4
48 ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 1 1 3 3 5
49 บ้านคอเอน 1 1 0 2 2
50 บ้านป่าคลอก 1 1 0 0 2
51 อนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา 1 1 0 0 2
52 อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 1 1 0 0 2
53 เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 1 1 0 0 2
54 บ้านกะหลิม 1 0 2 2 3
55 บ้านลิพอน 1 0 0 0 1
56 บ้านป่าครองชีพ 0 4 6 0 10
57 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 0 4 3 2 7
58 วัดเมืองใหม่ 0 3 2 1 5
59 วัดสุวรรณคีรีเขต 0 2 1 0 3
60 บ้านบางโรง 0 2 0 0 2
61 อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 0 1 0 1 1
62 เกาะมะพร้าว 0 0 3 0 3
63 บ้านอ่าวปอ 0 0 2 1 2
64 นานาชาติเฮดสตาร์ท 0 0 2 0 2
65 เทศบาลเทพกระษัตรี 0 0 2 0 2
66 อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 0 0 1 0 1
รวม 307 193 164 79 664