หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร สพป.ภูเก็ต บันทึกคะแนน  
2 นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
4 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มเครือข่ายกะทู้ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
5 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มเครือข่ายป่าคลอก สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
6 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพรหมเทพ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
7 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มเครือข่ายภักดีภูธร สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
8 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มเครือข่ายรัษฎา สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
9 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มเครือข่ายวิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
10 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มเครือข่ายศรีสุนทร สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
11 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มเครือข่ายเทพกระษัตรี สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
12 ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทร์ ภูเก็ต ในพระอุปภัมภ์ฯ คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สช. คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นางวนิดา สุรบรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายมานะ ตัณฑัยย์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางอรสา อุราพรรณอนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายปราโมทย์ รัตนมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายกิตติ รัตนพันธ์ุ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นางสุภาภรณ์ ยุคุณธร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นางพิมพ์พร ดาบเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นางอรมน ไกรเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นางสาวสมเพียร เทียนทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นางสาวเฉลียว ถึกสมบูรณ์ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นางสาวศิริวรรณ เงินนิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นางบุญศรี จิราวัฒนาโกศล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายกิตติภูมิ มังสุรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นางวันทนา แก้วกลิ่น ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นายสนิท รอดเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมพันวา คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพนิมิตร คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นาย ผู้อำนวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี ศึกษานิทเศก์ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นางราตรี โกยสมวงศ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นางถนอมศรี วิจิตสรัตน์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นางวิชญารัตน์ ธัญรักษ์ธนนนท์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
41 นางภัทรลภา คงเกลี้ยง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
42 นางสาวมูด้า พระจันทร์ศรี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
43 นางสาวโนรีต้า เกปัน ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
44 นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
45 นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
46 นางปนัสยา รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
47 นายมนตรี อารีราษฎร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
48 ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
49 นางสาวขวัญตา แต่พงษ์โสรัถ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
50 นางดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
51 นางสาวละเอียด นาคชัยเนรมิต หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการ  
52 นางสาววาทันยา เทียมทัน หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป คณะกรรมการอำนวยการ  
53 นายศราวุธ รัตนเฉลิมรัตน์ หัวหน้าฝ่านนโยบายและแผนงาน คณะกรรมการอำนวยการ  
54 นางอรมน ไกรเทพ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
55 นางณัฏฐ์ศศิ วิเวกวินย์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
56 นางวนิดา สุรบรรณ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
57 นายพงศ์ธร จันพลโท กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
58 นางฉวี จิตต์สำรวย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
59 นางขวัญใจ อินฤทธิพงศ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
60 นายสิทธิโชค พรผล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
61 นายวิสัน สุคะมะโน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
62 นางเภาพรรณ วงค์ไทย ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
63 นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะกรรมการดำเนินงาน  
64 นางพิมพ์พร ดาบเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
65 นางสาวสุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
66 นางชฎาพร วุ่นหนู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
67 นายทวีศักดิ์ เครือแพทย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
68 นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
69 นางเบญจมาศ ชุมมะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
70 นางสุคนธ์ มณีขวัญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
71 นางพิมพ์พร ดาบเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์  
72 นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์  
73 นางเบญจมาศ ชุมมะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์  
74 นางสุคนธ์ มณีขวัญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์  
75 นางสุรางคนา เกียรติกุล นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์  
76 นางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์  
77 นางสุพัตรา ลีลาทิวานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์  
78 นางสาวลัดดาวัลย์ เพ็ชรประทุม ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์  
79 นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
80 นางอรสา อุราพรรณอนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
81 นายบุญเสริฐ ตัณฑวนิช นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
82 นางปรีดา รัตนภา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
83 นางอนุรักษ์ หีบเพชร เจ้าพนักงานการงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
84 นางอารมย์ ทองสมบูรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
85 นางสำลี วรรณวัฒนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
86 นางเพ็ญโฉม หมั่นพลศรี เจ้าพนักงานการงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
87 นางราตรี สิงขร กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
88 นางสาวนงนุช อรินพ่าย กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
89 นางสาวชนิตา มณีศรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
90 นางบุญศรี จิราวัฒนาโกศล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
91 นางธิติมา เกื้อคลัง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
92 นางสาวอัจฉราพรรณ ไชยเสนา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
93 นางวรรณา มณี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
94 นายกัมปนาท ละอองนวล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
95 นางกุลจรีย์ ประทุม ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
96 นางสาวพุสดี บ้อหนา ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
97 นางสาวกัลย์ชนิต หนูแก้ว ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
98 นายมนตรี อารีราษฎร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
99 นางประภา สันติกุล ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
100 นางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
101 นางสาวดวงใจ เอื้อใจ เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
102 นางสาวจันทร์ศิริ เอ่งฉ้วน พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
103 นางสาวพรรณธิภา พิพัฒน์ธารากุล ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
104 นางสาวดาริกา สำเภารัตน์ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
105 นางเภาพรรณ วงค์ไทย ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
106 นางมาลี พนานุรักษ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
107 นางสาวลัดดา ซ่าอินทร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
108 นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
109 นางสาวสุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
110 นางชฎาพร วุ่นหนู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
111 นายทวีศักดิ์ เครือแพทย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
112 นางสุคนธ์ มณีขวัญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
113 นางเบญจมาศ ชุมมะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
114 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มเครือข่ายรัษฎา สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
115 นายสุทธิชัย ศรัทธากาล กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
116 นายสันติ ภิรมย์สด กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
117 นางสาวปิยรัตน์ จิตรตรา กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
118 นางสาวกัญญาภัค คีรินทร์ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
119 นางสาวสุภาวดี สิงห์โตทอง กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
120 นางสุพัตรา ลีลาทิวานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
121 นางสาวชนิดาภา ทัพเย็น ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
122 นางจรวยพร สมหวัง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
123 นางสาวบงกชธร เตชะภัททวรกุล ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
124 นางสาวเมวิกา ช่วยบำรุง ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
125 นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
126 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพรหมเทพ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
127 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มเครือข่ายวิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
128 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มเครือข่ายภักดีภูธร สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
129 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มเครือข่ายศรีสุนทร สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
130 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มเครือข่ายป่าคลอก สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
131 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มเครือข่ายเทพกระษัตรี สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
132 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มเครือข่ายกะทู้ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
133 นางวนิดา สุรบรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
134 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทร์ ภูเก็ต ในพระอุปภัมภ์ฯ คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
135 นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
136 นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
137 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงครราม สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
138 นายภูวัช กิ่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
139 นางเภาพรรณ วงศ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
140 ผู้อำนวยการโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สช. คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
141 ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต สช. คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
142 ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซี่ยนวิทยา สช. คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
143 นางสาวสมเพียร เทียนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
144 นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ศึกษานิเทศ คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
145 นางสาวมณีรัตน์ ตัณฑัยย์ ศึกษานิเทศ คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
146 นางฐาสสริร์ นวิชญ์ญาณสุธี ศึกษานิเทศ คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
147 นางอรมน ไกรเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
148 นายรัชพร นิลพังงา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
149 นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
150 นางอรนุช ภู่ทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
151 นางนันทวรรณ พึ่งแรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
152 นางสาวรัตนา พรหมแก้ว กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
153 นางสาวจุฑาพร คงหมุน กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
154 นางเพ็ญทิพ คีรีรักษ์ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
155 นางสุกัญญา พวังคะพินธุ์ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
156 นางสาวสุภาวดี อรุณจิตต์ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
157 นางวันเพ็ญ เพ็ชรรักษ์ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
158 นางอัมพร ภู่สาย กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
159 นางปณาลี วิไลแสงจันทร์ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
160 นางสุคนธ์ สิงขร กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
161 นางสมรศรี เพ็ชรเล็ก กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
162 นางสาวยุบลรัตน์ สิทธิผล กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
163 นางสุวรรณา แซ่ขอ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
164 นางสาวทิพวรรณ เดชอารัญ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
165 นางอัจฉราภรณ์ สุวรรณรัตน์ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
166 นางสาวฤดี ดุลยธรรม กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
167 นางสาวกนกรดา ศิริบุตร กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
168 นางสาวไพจิตร ขาวดี กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
169 นางสาวจรรยา เขื่อนหมั้น ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
170 นางสาวสายใจ ไกรสาตร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
171 นางสาวนทีกรณ์ เหล่าอั้น กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
172 นางสาวแพรพิไล ตันสกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
173 นางชยาภรณ์ จงเจตน์ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
174 นางนันทนา สุขศรีเพ็ง กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
175 นางพิศมัย ไข่มุกด์ กรรมการโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
176 นางนันทินี ชัยยุทธ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
177 นางเกศินี ชูนาค กรรมการโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
178 นางสาวฉัตรสุดา กะเดช ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
179 นางสาวเพลินศรี จันทวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
180 นางสาวสุรีย์พร ถันทอง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
181 นางกรองแก้ว แซ่อุ่ย ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
182 นางสาวศิวพร แซ่หลิม ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
183 นางสาววาสนา สองเมือง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
184 นางสาวดวงนภา ธัญรส ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
185 นางสาวซารีนา พลนุ้ย ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
186 นางสาวธนีพร จันทรวิบูลกุล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
187 นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงศ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
188 นางสาวจันทิมา ศรีศิริ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
189 นางสาวอรทัย ใจขยัน ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
190 นางสาวธนิกา เจะสะตำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
191 นางสาวสุลาวรรณ จันทร์ทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
192 นางสาวขวัญตา แต่พงษ์โสรัถ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
193 นางอรุณวรรณ ศรีภโวร์ทัย ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
194 นางกรรณิกา กลิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
195 นางสาวลลิตา ปาระณะ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
196 นางสาวบงกชธร เตชะภัททวรกุล ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
197 นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
198 นางสาวสุธิรา บุญยวัตร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
199 นางสาวพชรพร มะหะหมัด ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
200 นางสาวกัญญา ปัญญาสิริกุล พี่เลี้ยงเด็ก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
201 นางสาวรัชนี มั่นทอง พี่เลี้ยงเด็ก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
202 นางสาวปิยะดา ทองขวิด พี่เลี้ยงเด็ก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
203 นายวิทยา เชื่องยาง พี่เลี้ยงเด็ก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
204 นางสาวกุลชญา เพ็ชรนุ่น พี่เลี้ยงเด็ก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
205 นางสาววราภรณ์ สัตยาวุธ พี่เลี้ยงเด็ก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
206 นางดารุวรรณ เตชะวันโต ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
207 นางสาวรุ่งนภา ลังกาวีเขต ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
208 นางสาววิภาดา แก้วไพฑูรย์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
209 นางสาวลัดดาวัลย์ เพ็ชรประทุม ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
210 นางนันทพร จิตต์ช่วย พี่เลี้ยงเด็ก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
211 นางสาวสุมนา ณ ตะกั่วทุ่ง พี่เลี้ยงเด็ก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
212 นางสาวขวัญเรือน คบคน พี่เลี้ยงเด็ก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
213 นางสาวกมลพรรณ อิสรเสรีธรรม พี่เลี้ยงเด็ก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
214 นางสาวอรขนิษฐา พร้อมประเสริฐ พี่เลี้ยงเด็ก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
215 นายพิพัฒน์พงษ์ อัมรัตน์ พี่เลี้ยงเด็ก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
216 นางสาวสิริวรรณ เข็มทอง พี่เลี้ยงเด็ก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
217 นางสาววันดี ยอดขวัญ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
218 นางสาวยามีละห์ แวสะแย ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
219 นางสาวทิพย์มาลา ชิดเชื้อ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
220 นางสาวสมฤทัย สุขแท้ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
221 นางสาวศิริขวัญ เถาว์พงศ์ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
222 นางทิพย์ประรัตน์ ขันเพ็ชร ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
223 นางอุษา ยมโดย ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
224 นางณัฏฐ์ศศิ วิเวกวินย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
225 นางสาวณัฐณิชา ภูชาดา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
226 นางเพ็ญจิตร ดาบเงิน กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
227 นางวรภา ณ ลำพู กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
228 นางสาวลัดดาวัลย์ หนักแน่น กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
229 นางสาวอารีรัตน์ ศรีเรือง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
230 นางสาววารีย์ มณีโกบ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
231 นางณัฏฐ์ศศิ วิเวกวินย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
232 นางสาวสาวิตรี ณ พัทลุง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
233 นางฑีรนงค์ พรชัยพิริยกุล กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
234 นางรัชชาดา เสนีย์ไชยชน์ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
235 นางจารุวรรณ คงทอง กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
236 นางสรัญญา อินทกาล กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
237 นางสาวอัมพรัตน์ แซ่ฉิ่น กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
238 นางกมลพร อารมณ์เพียร กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
239 นางสาวเพ็ญทิพย์ ธรรมชาติ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
240 นางสุนีย์ มีกุล กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
241 นางวนิดา จันทโรทัย กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
242 นางธันยมัย ประไพ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
243 นางจิรทยา ชูช่วย กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
244 นางสาวกนิษฐา ทวีวิทย์ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
245 นางสาวกาญจนา มวลสกุล กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
246 นางสาวศิริวรรณ เงินนิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
247 นางสาวอรสา ทับคล้าย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
248 นางสาวอารยา เนียมมีศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
249 นางสาวจุฑารัตน์ ทองปิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
250 นางแพรวพรรณ นุ้ยฉิม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
251 นางสาวธิติมา เกื้อคลัง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
252 นางวัลภา ชนะ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
253 นางสาวกนิษฐ์ คงคม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
254 นางสาววิไล ถาวร ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
255 นางสาวสุพัตรา เปียกบุตร ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
256 นางสาวกมลชนก เกิดคง ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
257 นางสาวสุภาวดี ลำเจียก ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
258 นางศรีสุดา เต็มรัตน์ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
259 นางสาวปฐมา แก้วบำรุง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
260 นางสาวณริศา ตันศุภนราธร โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
261 นางสาววิชชุตา วิจิตรนาวี โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
262 นางสาวมีนา สาลี โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
263 นางประภา สันติกุล ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
264 นางจรวยพร สมหวัง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
265 นางกรรณิกา วิวรรธน์โภคิน ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
266 นางอุทัยรัตน์ อนุพงศ์เอกวุฒิ ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
267 นางสุพิน นาคนคร ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
268 นางสาวสุจิ้น ประทานทรง ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
269 นางสาววิภาวี กิ่งแก้ว ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
270 นางสาวบงกชธร เตชะภัททวรกุล ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
271 นางสาวณัชพิมพ์ กุลจิราบูรณ์ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
272 นางวิภาดา เต็มนา ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
273 นางพจนา เอกทวีมณัรัตน์ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
274 นายภาณุพงศ์ ทิพากรเกียรติ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
275 นายนิคม อนันต์ทิพย์ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
276 นางราตรี โกยสมวงศ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
277 นางจินตนา สมศักดิ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
278 นางสาวเฉลิม เกิดแสงสุริยงค์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
279 นางสาวอุไรภรณ์ เรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
280 นางสาวฐิกาญภัศ สันติกุล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
281 นางสาวนูรีซา จิริดี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
282 นางสาวจินตนา เพชรคง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
283 นางบุษบา นุ่นสงค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
284 นางสาวสุวรรณี เจริญกิจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
285 นางสาวสุพจนี รตะเสรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
286 นางสาวหทัยกาญจน์ รอดทุกข์ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
287 นางสาวอมรรัตน์ คงเมือง กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
288 นายสุรชัย เสนชู กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
289 นายลือชัย เที่ยงชู กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
290 นางสุภาพรรณ์ กาญจนวิวิญ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
291 นางรัมภาภัสร์ ลิ่มทอง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
292 นางสาวสุภาพ ทองอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
293 นางสาวอัจจารีย์ คีรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
294 นางสาววราภรณ์ เสียงเลิศ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
295 นายอาลี จิตรบรรทัด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
296 นายปฐวี กาลมิกาล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
297 นางสาววิชุตา ชูอ่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
298 นายอัมรี เซ็ง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
299 นายสุพล คงชัย พนักงานขับรถ โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
300 นายวัชระ เปียกบุตร ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
301 นายชัยวัฒน์ บุญญัติศักดิ์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
302 นายปิติพันธ์ พิรัตน์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
303 นางสาวผกาพันธ์ จินดาพล ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
304 นางสาวฐิตารีย์ ตูงู ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
305 นางสาวเพ็ญศิริ อุสสะยุคะ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
306 นางสาวจาริณี ปลอดภัย ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
307 นางถนอมศรี วิจิตสรัตน์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
308 นายอธิพงษ์ ปรีชา ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
309 นายนิโรธ อรรถธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
310 นายปรีชา สุวรรณหงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
311 นายสุรเชษฎ์ เพ็ชร์สุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
312 นายวันใหม่ คงทองคำ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
313 นางขวัญทิพย์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
314 ว่าที่ร้อยตรีมะสุกรี อามะ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
315 นายภูวิศ พลรงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
316 นายเฉลิมชล ดำสอน ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
317 นางสาวนูรียา องศารา ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
318 นางสาลีรัตน์ ช่วยปลอด ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
319 นายอนุชิต หมอเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
320 นางสาวปรีดา จันเจริญ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
321 นายสุวิทย์ ม้าฤทธิ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
322 นายอาคเณ ชูศรี ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
323 นายกุลดิษฐ์ รัตนสุคนธ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
324 นายสราวุฒิ คงแก้ว ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
325 นางสาวจุฑาวดี คิดถูก ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
326 นายทวีศักดิ์ เห้งสีป้อง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
327 นางสาวสุพรรณี หอมรสกล้า ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
328 นายเชาวลิต ชูวงษ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
329 นายบุญฤทธิ์ ต้องเสรีกุล นักการภารโรง โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
330 นายชม แก้วนวล นักการภารโรง โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
331 เด็กชาย นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
332 เด็กชาย นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
333 เด็กชาย นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
334 เด็กชาย นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
335 เด็กชาย นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
336 เด็กชาย นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
337 เด็กชาย นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
338 เด็กชาย นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
339 เด็กชาย นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
340 เด็กชาย นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
341 นางสาวอมรศรี เสียงดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
342 นางสุดา วุ่นหนู ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
343 นายมานิต ศิริสม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
344 นายวีระพล กิ่งทอง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
345 นางวรรธนันท์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
346 นางสาวนวพร หล่อประเสริฐชัย กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
347 นางจรีภรณ์ พงษ์จิตติกุล กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
348 นางสาวรุ่งทิวา ภาสภัทรกุล กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
349 นางบุปผา อยู่เวชวัฒนา กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
350 นางสาวสุวิมล นิลรัตน์ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
351 นางสาวพรรณิกา สมันกิจ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
352 นางวรรณา สังขรัตน์ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
353 นางสาวมีน๊ะ มรรคาเขต ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
354 นางวีระเนตร ยาหมาย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
355 นางสาวกัญญา ดำอุไร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
356 นางสาวกาญจนา ศรีหะรัญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
357 นางสาวจรรยา เขื่อนหมั้น ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
358 นางสาวเพลินศรี จันทวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
359 นางสาวสุวรรณา เปริมสมุทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
360 นางสาวกมลรัตน์ ถือแก้ว ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
361 นางสาวลัดดา ธาตุวิสัย ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
362 นางอรพินธุ์ เรืองจิรัษเฐียร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
363 นางสาวณัฏฐา กิสลัย ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
364 นางสาวศิรินารี ศรีรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
365 นางสาวสิริรัตน์ ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
366 นางสาวภัทรธนน ผจญภัย ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
367 นางนฤมล สิทธิพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
368 นางสาวณัฏฐพิชา ดำทิพย์ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
369 นางญาณิศา เยี่ยมสิริวุฒิ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
370 นายอากัสซี่ บังกูสัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
371 นางสาวศิริญญา เชี่ยวการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
372 นางสาวศิริพร วงศ์ขจร นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
373 นางสาวสุขใจ ลอยพิมาย นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
374 นางวรรณภา รตะเสรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
375 นางสาววีระวรรณ ประชุม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
376 นางสาวศุภวรรณ ชุณหภากร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
377 นางสาวมาสสุภา จีนคร้าม กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
378 นางดัชนี บุญสุขานนท์ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
379 นางสาวดุษฎี อำพันธ์ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
380 นางรุจิกาญจน์ ชนไธสง กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
381 นางสุภาพรรณ์ กาญจนวิวิญ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
382 นางสาวกนิษฐ์ คงคม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
383 นางสาวกาญจนา ศรีหะรัญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
384 นางสาวสุรีย์พร ถันทอง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
385 นางสาวสายใจ ไกรสาตร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
386 นางสาววราภรณ์ เสียงเลิศ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
387 นางสาวอนุสสรา บูเก็ม โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
388 นางสาวพรทิพย์ สามทอง ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
389 นางสาวทิพย์กมล ชิตจันทร์ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
390 นางนฤมล สิทธิพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
391 นายอภิวัฒน์ พูลกสิกร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
392 นางสาวเสาวกุล ป้องทองหลาง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
393 นางวิภา ตันธนานุเทพ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
394 นางสาวเกษราวดี ธาระธนผล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
395 นางสาววรรณี บุญยะมณี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
396 นางเกศสิณี ต่อพงษ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
397 นางบุบผา มุงคำภา ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
398 นางสาวพิชญา ลาศศิลป์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
399 นางสาวปิยมาภรณ์ ก่ออินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
400 นางสาวรัตน์ติยา โมสุภาพ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
401 นางนิจิรา หวานเย็น กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
402 นางปรียาภรณ์ ช่วยรอด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
403 นายวีรชาญ ขวัญศรี กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
404 นายกัณณ์ พุ่มร่มไทร กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
405 นายไพโรจน์ ฉิมฉิน กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
406 นายประเทือง ศรีหล้า ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
407 นายอาลี จิตรบรรทัด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
408 นายณัฐพงศ์ ชูมณี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
409 นายอัมรี เซ็ง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
410 นายปฐวี กาลมิกาล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
411 นายสุภพงศ์ กันภัย ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
412 นายปรีชา สุวรรณหงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
413 นายสุรเชษฎ์ เพ็ชร์สุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
414 นายอนุชิต หมอเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
415 นายสำราญ พรหมสวัสดิ์ ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
416 นายพุฒธา พรมเลิศ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
417 นายกีรติ พรหมนรา ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
418 นาย นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
419 นาย นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
420 นาย นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
421 นาย นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
422 นาย นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
423 นาย นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
424 นาย นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
425 นาย นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
426 นาย นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
427 นาย ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
428 นายนำโชค หงษ์อนันต์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
429 นายกฤษณะ คำพวง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
430 นางโสม พึ่งอยู่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
431 นายมูฮัมหมัด สีตีเลาะ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
432 นางสาวอัจฉราพรรณ ไชยเสนา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
433 นางสาวจุรีรัตน์ วรรณวัตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
434 นางสาวนิชณา นิกูโน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
435 นางสาวสุวรรณา เปริมสมุทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
436 นางสาววรรณา ถิ่นเขาต่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
437 นายกิฟลี อามิง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
438 นางสาวณัฐนรี รัตนโชติ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
439 นางสาวนฤมล ทวนคำ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
440 นางสาวเกสรี ไชยเดช ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
441 นางสาวขวัญตา แต่พงษ์โสรัถ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
442 นางสาวบงกชธร เตชะภัททวรกุล ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
443 นางสาววรรณภา สุขวิทย์ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
444 นางสาวปรียาภรณ์ เสนาธิบดี ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
445 นางสาวมูด้า พระจันทร์ศรี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
446 นางสาวอิสรา เพ็ญศรี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
447 นางสาวสวลี อินทร์นาค ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
448 นางสาวศุภลักษณ์ ลิ่มสงวน ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
449 นางสาวปริษา แก้วเขียว ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
450 นางสาววันนิสา นะลู่เก็ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
451 นางสาวลัดดา ซ่าอินทร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
452 นายอนุชา อินทรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
453 นางวันดี ฉัตรวิไล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
454 นายมูฮัมหมัด สีตีเลาะ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
455 นายมูฮัมหมัด สีตีเลาะ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
456 นางสาวสุวรรณา เปริมสมุทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
457 นางสาววรรณา ถิ่นเขาต่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
458 นางสาวอัจฉราพรรณ ไชยเสนา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
459 นางสาวจุรีรัตน์ วรรณวัตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
460 นางสาวนิชณา นิกูโน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
461 นายปัณณธร ละม้าย ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการตัดสินผลการเเข่งขัน  
462 นางสาวมัลลิกา สาเหล่ ครูโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต คณะกรรมการตัดสินผลการเเข่งขัน  
463 นายธีรวัฒน์ ไชยพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการตัดสินผลการเเข่งขัน  
464 นางสาวสุภาพ บุญสุข ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ คณะกรรมการตัดสินผลการเเข่งขัน  
465 นางสาวเปมิกา เอี่ยวภู่ ครูโรงเรียนบ้านบางคู คณะกรรมการตัดสินผลการเเข่งขัน  
466 นางสุนิตยา ปจันทบุตร ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการตัดสินผลการเเข่งขัน  
467 นางพรศรี คลายสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการตัดสินผลการเเข่งขัน  
468 นางภริดา ลิมปนานนท์ ครูโรงเรียนบ้านกู้กู คณะกรรมการตัดสินผลการเเข่งขัน  
469 นางสาวบุญญานิภา พวกรุ่งเรือง ครูโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการเเข่งขัน  
470 นายปิยะพงษ์ หมันหมาด ครูโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ คณะกรรมการตัดสินผลการเเข่งขัน  
471 นางฤดี เนียมทรง ครูโรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม คณะกรรมการตัดสินผลการเเข่งขัน  
472 นางสาวขนิษฐา ฐานวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านกะตะ คณะกรรมการตัดสินผลการเเข่งขัน  
473 นางสาวอาภาพันธ์ แสงดารา ครูโรงเรียนเทศบาล2บ้านกะทู้ คณะกรรมการตัดสินผลการเเข่งขัน  
474 นางสาวเพลินศรี จันทวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการตัดสินผลการเเข่งขัน  
475 นางพรรณทิพา พิศสุพรรณ ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการตัดสินผลการเเข่งขัน  
476 นางพรรณี โกมุทผล ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินผลการเเข่งขัน  
477 นางกาญจนา นิรัติศัย ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินผลการเเข่งขัน  
478 นางสาวจุไรพร ผดุง ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการเเข่งขัน  
479 นางอาภรณ์ เจริญวิวัฒนภักดี ครูโรงเรียนบ้านพรุจำปา คณะกรรมการตัดสินผลการเเข่งขัน  
480 นางอรพินธ์ เรืองจิรัษเฐียร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการตัดสินผลการเเข่งขัน  
481 นางสาวศรีเวียง อาภรณ์รัตน์ ประธาน โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
482 นายภูวัชร กิ่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนถาลงพระนางสร้าง ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
483 บาทหลวงจีระศักดิ์ ยงบรรทม ผู้อำนวยการโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
484 นางเรณู ก้านกนก กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
485 นายสมพร จันทวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
486 นางเนตรวรุณ ปาทาน รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
487 นางทิพสุคนธ์ แก้วคล้าย ประธาน โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
488 นางสาวจุฑารัตน์ พลสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
489 นางสาวณัฐกา รักษ์นาค ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
490 นางสาวฐิรนันท์ แก้วซัง รองประธาน โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
491 นางอุไร เหง่าสุวรรณ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
492 นางสมจิตต์ มีสังข์ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
493 นางอารีย์วรรณ จันทร์เพ็ญ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว  
494 นางสาวเขมฤทัย ล่ำประไพ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว  
495 นางสุธาสินี เชาวนเลิศ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว  
496 นางสาวปรีช์ชฎาธิป อัคสินธวังกูร ประธาน โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
497 นางจิรวรรณ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
498 นางสาวสาทันยา เทียมทัน ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
499 นางสุดา เชี่ยวชาญ รองประธาน โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
500 นายอิสรานุวัฒน์ รัตนสิทธิ์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
501 นายสุพัฒน์ ศักดาศักดิ์ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
502 นายสุบิล เกตุแก้ว ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่  
503 นางวันเพ็ญ สารีคำ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่  
504 นายโกเมศ สุวรรณมณี ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่  
505 นางวาสนา เหมวิหค ประธาน โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
506 นางพรศรี อิทธิสุริยะกุล ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
507 นางสาวจรูญศรี กุลานุรักษ์ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
508 นางเรณู ลีลาเศรษฐกุล กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต รองประธานกรรมการฝ่ายรับปฏิคม  
509 นางสาวเปมรินทร์ อุรามา ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานกรรมการฝ่ายรับปฏิคม  
510 นางสินี ก่อไวทยเจตน์ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายรับปฏิคม  
511 นางสาวอลิษา ธีรวัฒนสุนทร ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายรับปฏิคม  
512 นางสาวชัญญา ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
513 นางสาวศศิธร มุณีบังเกิด ประธาน โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
514 นางวิลาวรรณ สีดอกบวบ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
515 นางปิติพร ประหยัด ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
516 นางจินดารัตน์ สีคง รองประธาน โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
517 นางสาวจริยาภรณ์ สังข์จรูญ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
518 นายศราวุธ รัตนเฉลิมรัตน์ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
519 นายสัญชาติ โผภูเขียว กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ประธานกรรมการฝ่ายจราจร  
520 นายอุดม เวสพันธ์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานกรรมการฝ่ายจราจร  
521 นายภิชา คงชาติ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายจราจร  
522 นายอนันต์พงษ์ เพชรศิริ กรรมการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร  
523 นางสาววิจิตร ใจมิตร ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร  
524 นายนราวุฒิ หมีนหวัง ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร  
525 นางสาววิมล ทวีวิทย์ ประธาน โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล  
526 นางสาวอรอุไร จังปฏิพัทธ์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล  
527 นางจีรพร หัสเกิด ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล  
528 นางสาวขนิษฐา พงศ์รัตน์ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล  
529 นางสาวศิริขวัญ แซ่ต่อง ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล  
530 นางสาวมณีรัตน์ แนมไส ประธาน โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประเมินผล  
531 นายสุธน เพ็ชรอินทร์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประเมินผล  
532 นายอนันต์ ผลเงาะ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประเมินผล  
533 นางสาวอัญญาสิณีย์ สมสีสัย รองประธาน โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประเมินผล  
534 นายอารีย์ แก้วกาญจน์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประเมินผล  
535 นายโสภณ หมีนใจ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประเมินผล  
536 นางสาวศุกร์นภา ทองกล่ำ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประเมินผล  
537 นางสาวสุภา ฝั่งขวา ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประเมินผล  
538 นางสาวสวย โพธิ์บอน ประธาน โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
539 นางจิระนันท์ ตันศุภนราธร ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
540 นางอุดมศรี ขวัญเมือง ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
541 นางปัญญ์ชลี บุญโกย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน  
542 นางสาวลภัสรดา นวลศรี ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน  
543 นางสาวฬุลิยา เรืองรักษ์ รองประธาน โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต รองประธานกรรมการการเงิน  
544 นางสุดสวาท รัตนเฉลิมรัตน์ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานกรรมการการเงิน  
545 นางสาวประทุม บุญรีบส่ง รองประธาน โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล  
546 นางมันทนา ศรีกุล ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล  
547 นายนิพนธ์ วิจิตรฐะพันธุ์ ครูผู้สอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร  
548 นางพิกุลชยา จินณรัตน์ รองประธาน โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
549 นายชัยพงศ์ แสงรัตน์ ที่ปรึกษาโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
550 นายจีราวุฒิ ก๊กใหญ่ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา นักศึกษาช่วยงาน  
551 นายธนสรรค์ มาลากุล นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา นักศึกษาช่วยงาน  
552 นางสาวณัฐธิดา ช่อแตง นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา นักศึกษาช่วยงาน  
553 นางสาวจุฑารัตน์ พลสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
554 นางจิรวรรณ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  

นางนฤมล กลั่นสมจิตต์ 089-7258644
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]