หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pkt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ นุชเครือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
4. นายประทีป ทองประดับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
5. นายประทีป มานะบุตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางอรุณี อิสระโชติโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)กรรมการ
7. นายสุเมธ คำแสนโตโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
8. นางสาวรอฮานา มามะเรโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
9. นางสาวรัตนากร สมสุขโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
10. นายธีระพงษ์ ร่วมพันธ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
11. นายวริทธิ์ธร อ่าวบูรณวิวัฒน์นักเรียนช่วยงานกรรมการ
12. นายวาสุเทพ ช่างเหล็กนักเรียนช่วยงานกรรมการ
13. นายฤชากร ศรีทักษิณตระกูลนักเรียนช่วยงานกรรมการ
14. นางสาวอรสา รอบคิดนักเรียนช่วยงานกรรมการ
15. นายอุดมศักดิ์ ตันติวิวัทน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ นุชเครือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
4. นายประทีป ทองประดับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
5. นายประทีป มานะบุตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางอรุณี อิสระโชติโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)กรรมการ
7. นายสุเมธ คำแสนโตโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
8. นางสาวรอฮานา มามะเรโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
9. นางสาวรัตนากร สมสุขโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
10. นายธีระพงษ์ ร่วมพันธ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
11. นายวาสุเทพ ช่างเหล็กนักเรียนช่วยงานกรรมการ
12. นายฤชากร ศรีทักษิณตระกูลนักเรียนช่วยงานกรรมการ
13. นางสาวอรสา รอบคิดนักเรียนช่วยงานกรรมการ
14. นายวริทธิ์ธร อ่าวบูรณวิวัฒน์นักเรียนช่วยงานกรรมการ
15. นายอุดมศักดิ์ ตันติวิวัทน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ นุชเครือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
4. นายประทีป มานะบุตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางอรุณี อิสระโชติโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)กรรมการ
6. นายสุเมธ คำแสนโตโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
7. นางสาวรอฮานา มามะเรโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
8. นางสาวรัตนากร สมสุขโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
9. นายธีระพงษ์ ร่วมพันธ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
10. นายวริทธิ์ธร อ่าวบูรณวิวัฒน์นักเรียนช่วยงานกรรมการ
11. นายวาสุเทพ ช่างเหล็กนักเรียนช่วยงานกรรมการ
12. นายฤชากร ศรีทักษิณตระกูลนักเรียนช่วยงานกรรมการ
13. นางสาวอรสา รอบคิดนักเรียนช่วยงานกรรมการ
14. นายประทีป ทองประดับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
15. นายอุดมศักดิ์ ตันติวิวัทน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายปัณณธร ละม้ายโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา สาเหล่โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตกรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา"กรรมการ
4. นายปรัชญา บุตรครุธโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อกรรมการ
5. นางสาวชุติมา จิตสว่างโรงเรียนบ้านบางคูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายปัณณธร ละม้ายโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา สาเหล่โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตกรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา"กรรมการ
4. นายปรัชญา บุตรครุธโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อกรรมการ
5. นางสาวชุติมา จิตสว่างโรงเรียนบ้านบางคูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุนิตยา ปจันทบุตรโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตรประธานกรรมการ
2. นางพรศรี คลายสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ปราณเกิดโรงเรียนบ้านกู้กูกรรมการ
4. นางสาวบุญญานิภา พวกรุ่งเรืองโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนิดา เตี่ยวหูโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางฤดี เนียมทรงโรงเรียนวัดลัฎฐิวนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ฐานวิเศษโรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธ)กรรมการ
3. นางสาวอาภาพันธ์ แสงดาราโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้กรรมการ
4. นางสาวเพลินศรี จันทวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งคา"บุณยขจรประชาอาสา"กรรมการ
5. นางพรรณทิพา พิศสุพรรณโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพรรณี โกมุทผลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา นิรัติศัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวจุไรพร ผดุงโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
4. นางอาภรณ์ เจริญวิวัฒนภักดีโรงเรียนบ้านพรุจำปากรรมการ
5. นางอรพินธ์ เรืองจิรัษเฐียรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายศรีวิศาล สารพรโรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท)ประธานกรรมการ
2. นายไกรวุธ สงวนสิทธิ์โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือกรรมการ
3. นายธนพจน์ นาคชัยเนรมิตโรงเรียนบ้านบางเทากรรมการ
4. นายคทาวุธ เสียงเสนาะโรงเรียนวัดสุวรรณคีรวงก์กรรมการ
5. นายลือชัย เที่ยงอยู่โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายไกรวุธ สงวนสิทธิ์โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือประธานกรรมการ
2. นายธนพจน์ นาคชัยเนรมิตโรงเรียนบ้านบางเทากรรมการ
3. นายคทาวุธ เสียงเสนาะโรงเรียนวัดสุวรรณคีรวงก์กรรมการ
4. นายลือชัย เที่ยงอยู่โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวชนิดาภา ทัพเย็นโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดาภา ทัพเย็นโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายลือชัย เที่ยงอยู่โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
3. นายจันทนา ประทีป ณ ถลางโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการ
4. นายไกรวุธ สงวนสิทธิ์โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือกรรมการ
5. นายธนพจน์ นาคชัยเนรมิตโรงเรียนบ้านบางเทากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายรุ่งพิชัย นาคำรอดโรงเรียนท่าฉัตรไชยประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ คุ้มเมืองโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการ
3. นางสาวหัสม๊ะ กิจการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นายธนพจน์ นาคชัยเนรมิตโรงเรียนบ้านบางเทากรรมการ
5. นายไกรวุธ สงวนสิทธิ์โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวหัสม๊ะ กิจการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรำไพพร สาระโบกโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายธนพจน์ นาคชัยเนรมิตโรงเรียนบ้านบางเทากรรมการ
4. นายไกรวุธ สงวนสิทธิ์โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือกรรมการ
5. นายรุ่งพิชัย นาคำรอดโรงเรียนท่าฉัตรไชยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายรุ่งพิชัย นาคำรอดโรงเรียนท่าฉัตรไชยประธานกรรมการ
2. นายอิสรานุวัฒน์ รัตนสิทธิ์โรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ คุ้มเมืองโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการ
4. นายธนพจน์ นาคชัยเนรมิตโรงเรียนบ้านบางเทากรรมการ
5. นายไกรวุธ สงวนสิทธิ์โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวรำไพพร สาระโบกโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอิสรานุวัฒน์ รัตนสิทธิ์โรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา วัจนะพันธ์โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพที่ 15)กรรมการ
4. นายวัลลภ ภิวันแก้วโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบกรรมการ
5. นางมาลินี วุฒิสังข์โรงเรียนบ้านพรุจำปากรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายศรีวิศาล สารพรโรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา วัจนะพันธ์โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพที่ 15)กรรมการ
3. นายวัลลภ ภิวันแก้วโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบกรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ไพยรัตน์โรงเรียนบ้านพรุจำปากรรมการ
5. นายไกรวุธ สงวนสิทธิ์โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุภัทร สุวรรณรัฐภูมิโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอิสรานุวัฒน์ รัตนสิทธิ์โรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
3. นายศรีวิศาล สารพรโรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท)กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ คุ้มเมืองโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการ
5. นายวัลลภ ภิวันแก้วโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวัลลภ ภิวันแก้วโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบประธานกรรมการ
2. นายสุภัทร สุวรรณรัฐภูมิโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์กรรมการ
3. นายชรินทร ทองเสมอโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นายวิมล พลไชยโรงเรียนวัดมงคลวรารามกรรมการ
5. นายคทาวุธ เสียงเสนาะโรงเรียนวัดสุวรรณคีรวงก์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางขวัญทิพย์ วิจักจณ์สังสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชรินทร ทองเสมอโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
3. นายศรีวิศาล สารพรโรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท)กรรมการ
4. นางสาวชนิดาภา ทัพเย็นโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
5. นายวิมล พลไชยโรงเรียนวัดมงคลวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวนูรียา องศารามโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายไกรวุธ สงวนสิทธิ์โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา วัจนะพันธ์โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพที่ 15)กรรมการ
4. นายวัลลภ ภิวันแก้วโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบกรรมการ
5. นางสาวสมพิศ ไพยรัตน์โรงเรียนบ้านพรุจำปากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสมพิศ ไพยรัตน์โรงเรียนพรุจำปาประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ภิวันแก้วโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ บุญคงโรงเรียนบ้านป่าคลอกกรรมการ
4. นายธีราพร นิลฉิมโรงเรียนบ้านบางเทากรรมการ
5. นางสาวกิรตา ลือบาโรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางมาลินี วุฒิสังข์โรงเรียนบ้านพรุจำปาประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ บุญคงโรงเรียนบ้านป่าคลอกกรรมการ
3. นายธีราพร นิลฉิมโรงเรียนบ้านบางเทากรรมการ
4. นางสาวกิรตา ลือบาโรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุงกรรมการ
5. นางสาวชนิดาภา ทัพเย็นโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายณัฐวิท บุญมีมีไชยโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการ
3. นายพิชัยพร คำวิเศษณ์โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการ
4. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
5. นายสายชล กระสาโรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา"กรรมการ
7. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
8. นายบรรเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ ผอมสวัสดิ์โรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายณัฐวิท บุญมีมีไชยโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการ
3. นายพิชัยพร คำวิเศษณ์โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการ
4. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
5. นายสายชล กระสาโรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา"กรรมการ
7. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
8. นายบรรเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ ผอมสวัสดิ์โรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายณัฐวิท บุญมีมีไชยโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการ
3. นายพิชัยพร คำวิเศษณ์โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการ
4. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
5. นายสายชล กระสาโรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา"กรรมการ
7. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
8. นายบรรเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ ผอมสวัสดิ์โรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายณัฐวิท บุญมีมีไชยโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการ
3. นายพิชัยพร คำวิเศษณ์โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการ
4. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
5. นายสายชล กระสาโรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา"กรรมการ
7. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
8. นายบรรเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ ผอมสวัสดิ์โรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายณัฐวิท บุญมีมีไชยโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการ
3. นายพิชัยพร คำวิเศษณ์โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการ
4. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
5. นายสายชล กระสาโรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา"กรรมการ
7. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
8. นายบรรเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ ผอมสวัสดิ์โรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายณัฐวิท บุญมีมีไชยโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการ
3. นายพิชัยพร คำวิเศษณ์โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการ
4. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
5. นายสายชล กระสาโรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา"กรรมการ
7. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
8. นายบรรเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ ผอมสวัสดิ์โรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายณัฐวิท บุญมีมีไชยโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการ
3. นายพิชัยพร คำวิเศษณ์โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการ
4. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
5. นายสายชล กระสาโรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา"กรรมการ
7. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
8. นายบรรเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ ผอมสวัสดิ์โรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายณัฐวิท บุญมีมีไชยโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการ
3. นายพิชัยพร คำวิเศษณ์โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการ
4. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
5. นายสายชล กระสาโรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา"กรรมการ
7. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
8. นายบรรเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ ผอมสวัสดิ์โรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายบรรเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ใจซื่อโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ด้วงเกตโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ ผอมสวัสดิ์โรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการ
5. นายสายชล กระสาโรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
6. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงศ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ โสมแก้วโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
8. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
9. นายชัยธวัช ขุทรานนท์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
10. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ใจซื่อโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ด้วงเกตโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ ผอมสวัสดิ์โรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการ
5. นายสายชล กระสาโรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
6. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงศ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ โสมแก้วโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
8. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
9. นายชัยธวัช ขุทรานนท์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
10. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายบรรเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ใจซื่อโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ด้วงเกตโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ ผอมสวัสดิ์โรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการ
5. นายสายชล กระสาโรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
6. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงศ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ โสมแก้วโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
8. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
9. นายชัยธวัช ขุทรานนท์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
10. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ใจซื่อโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ด้วงเกตโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ ผอมสวัสดิ์โรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการ
5. นายสายชล กระสาโรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
6. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงศ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ โสมแก้วโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
8. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
9. นายชัยธวัช ขุทรานนท์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
10. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายบรรเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ใจซื่อโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ด้วงเกตโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ ผอมสวัสดิ์โรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการ
5. นายสายชล กระสาโรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
6. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงศ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ โสมแก้วโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
8. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
9. นายชัยธวัช ขุทรานนท์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
10. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ใจซื่อโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ด้วงเกตโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ ผอมสวัสดิ์โรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการ
5. นายสายชล กระสาโรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
6. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงศ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ โสมแก้วโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
8. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
9. นายชัยธวัช ขุทรานนท์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
10. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบรรเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ใจซื่อโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ด้วงเกตโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ ผอมสวัสดิ์โรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการ
5. นายสายชล กระสาโรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
6. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงศ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ โสมแก้วโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
8. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
9. นายชัยธวัช ขุทรานนท์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
10. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ใจซื่อโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ด้วงเกตโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ ผอมสวัสดิ์โรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการ
5. นายสายชล กระสาโรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
6. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงศ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ โสมแก้วโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
8. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
9. นายชัยธวัช ขุทรานนท์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
10. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายพิชัยพร คำวิเศษณ์โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ใจซื่อโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ผอมสวัสดิ์โรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการ
4. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
5. นายสายชล กระสาโรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา"กรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ โสมแก้วโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
8. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
9. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการ
10. นายบรรเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพิชัยพร คำวิเศษณ์โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ใจซื่อโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ผอมสวัสดิ์โรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการ
4. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
5. นายสายชล กระสาโรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา"กรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ โสมแก้วโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
8. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
9. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการ
10. นายบรรเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายพิชัยพร คำวิเศษณ์โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ใจซื่อโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ผอมสวัสดิ์โรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการ
4. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
5. นายสายชล กระสาโรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา"กรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ โสมแก้วโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
8. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
9. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการ
10. นายบรรเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายพิชัยพร คำวิเศษณ์โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ใจซื่อโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ผอมสวัสดิ์โรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการ
4. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
5. นายสายชล กระสาโรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา"กรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ โสมแก้วโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
8. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
9. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการ
10. นายบรรเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายปิติพันธ์ พิรัตน์โรงเรียนถลางพระนางสร้างประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ชัย โชติรังสฤษฐ์โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อกรรมการ
3. นายสหรัฐ ทองสกุลโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
4. นายเฉลิมฤทธิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนวัดลัฎฐิวนารามกรรมการ
5. นายอวิรุทธ์ ทรงเกียรติโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
6. นายสุวิทย์ ม้าฤทธิ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายปิติพันธ์ พิรัตน์โรงเรียนถลางพระนางสร้างประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ชัย โชติรังสฤษฐ์โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อกรรมการ
3. นายสหรัฐ ทองสกุลโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
4. นายเฉลิมฤทธิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนวัดลัฎฐิวนารามกรรมการ
5. นายอวิรุทธ์ ทรงเกียรติโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
6. นายสุวิทย์ ม้าฤทธิ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมฤทธิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนวัดลัฎฐิวนารามประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตั้นสมบูรณ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
3. นางสาวอัจจารีย์ ศิรินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งคา"บุณยขจรประชาอาสา"กรรมการ
4. นายฉัตรชัย แซ่หลิมโรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา"กรรมการ
5. นายวริทธ์ ศรีแสงโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมฤทธิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนวัดลัฎฐิวนารามประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตั้นสมบูรณ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
3. นางสาวอัจจารีย์ ศิรินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งคา"บุณยขจรประชาอาสา"กรรมการ
4. นายฉัตรชัย แซ่หลิมโรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา"กรรมการ
5. นายวริทธ์ ศรีแสงโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมฤทธิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนวัดลัฎฐิวนารามประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตั้นสมบูรณ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
3. นางสาวอัจจารีย์ ศิรินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งคา"บุณยขจรประชาอาสา"กรรมการ
4. นายฉัตรชัย แซ่หลิมโรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา"กรรมการ
5. นายวริทธ์ ศรีแสงโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นาย้เฉลิมฤทธิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนวัดลัฎฐิวนารามประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตั้นสมบูรณ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
3. นางสาวอัจจารีย์ ศิรินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งคา"บุณยขจรประชาอาสา"กรรมการ
4. นายฉัตรชัย แซ่หลิมโรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา"กรรมการ
5. นายวริทธ์ ศรีแสงโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสหรัฐ ทองสกุลโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายอวิรุทธ์ ทรงเกียรติโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ชัย โชติรังสฤษฐ์โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรสุดา ดวงทองโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการ
5. นางสาวลภัส ล่องนาวาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสหรัฐ ทองสกุลโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายอวิรุทธ์ ทรงเกียรติโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ชัย โชติรังสฤษฐ์โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยลุกา ดวงทองโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการ
5. นางสาวลภัส ล่องนาวาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสหรัฐ ทองสกุลโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายอวิรุทธ์ ทรงเกียรติโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ชัย โชติรังสฤษฐ์โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรสุดา ดวงทองโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการ
5. นางสาวลภัส ล่องนาวาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสหรัฐ ทองสกุลโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายอวิรุทธ์ ทรงเกียรติโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ชัย โชติรังสฤษฐ์โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยลุกา ดวงทองโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการ
5. นางสาวลภัส ล่องนาวาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสหรัฐ ทองสกุลโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายอวิรุทธ์ ทรงเกียรติโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ชัย โชติรังสฤษฐ์โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรสุดา ดวงทองโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการ
5. นางสาวลภัส ล่องนาวาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสหรัฐ ทองสกุลโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายอวิรุทธ์ ทรงเกียรติโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ชัย โชติรังสฤษฐ์โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรสุดา ดวงทองโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการ
5. นางสาวลภัส ล่องนาวาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสหรัฐ ทองสกุลโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายอวิรุทธ์ ทรงเกียรติโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ชัย โชติรังสฤษฐ์โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยลุกา ดวงทองโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการ
5. นางสาวลภัส ล่องนาวาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ เห้งป้องโรงเรียนวิชิตสงครามประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ คงแก้วโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
3. นายปราโมทย์ สุริยะโชติโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็นกรรมการ
4. นายยุทธ์ตนัน จิบจันทร์โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)กรรมการ
5. นายปิติพันธ์ พิรัตน์โรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
6. นายอนวัช เจียวก๊กโรงเรียนบ้านบางเทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสหรัฐ ทองสกุลโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายอวิรุทธ์ ทรงเกียรติโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ชัย โชติรังสฤษฐ์โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยลุกา ดวงทองโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการ
5. นางสาวลภัส ล่องนาวาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ เห้งป้องโรงเรียนวิชิตสงครามประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ คงแก้วโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
3. นายปราโมทย์ สุริยะโชติโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็นกรรมการ
4. นายยุทธ์ตนัน จิบจันทร์โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)กรรมการ
5. นายปิติพันธ์ พิรัตน์โรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
6. นายอนวัช เจียวก๊กโรงเรียนบ้านบางเทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ เห้งป้องโรงเรียนวิชิตสงครามประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ คงแก้วโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
3. นายปราโมทย์ สุริยะโชติโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็นกรรมการ
4. นายยุทธ์ตนัน จิบจันทร์โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)กรรมการ
5. นายปิติพันธ์ พิรัตน์โรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
6. นายอนวัช เจียวก๊กโรงเรียนบ้านบางเทากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ เห้งป้องโรงเรียนวิชิตสงครามประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ คงแก้วโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
3. นายปราโมทย์ สุริยะโชติโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็นกรรมการ
4. นายยุทธ์ตนัน จิบจันทร์โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)กรรมการ
5. นายปิติพันธ์ พิรัตน์โรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
6. นายอนวัช เจียวก๊กโรงเรียนบ้านบางเทากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายปิติพันธ์ พิรัตน์โรงเรียนถลางพระนางสร้างประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ชัย โชติรังสฤษฐ์โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อกรรมการ
3. นายสหรัฐ ทองสกุลโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
4. นายเฉลิมฤทธิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนวัดลัฎฐิวนารามกรรมการ
5. นายอวิรุทธ์ ทรงเกียรติโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
6. นายสุวิทย์ ม้าฤทธิ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวภูษณิศา หินน้อยโรงเรียนบ้านม่าหนิกประธานกรรมการ
2. นางนุชนารถ เกื้อกูลโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
3. นายวัลลภ ชมภูมิโรงเรียนบ้านบางทองกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐณิชา ธนไพโรจน์โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวปรีดารัตน์ วงศ์รักษาโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวภูษณิศา หินน้อยโรงเรียนบ้านม่าหนิกประธานกรรมการ
2. นางนุชนารถ เกื้อกูลโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
3. นายวัลลภ ชมภูมิโรงเรียนบ้านบางทองกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐณิชา ธนไพโรจน์โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวปรีดารัตน์ วงศ์รักษาโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวพุสดี บ้อหนาโรงเรียนถลางพระนางสร้างประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา พร้อมเพรียงโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพที่ 15)กรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ รัตนพงศ์โรงเรียนบ้านบางเทากรรมการ
4. นางโสภา ภัทรชุติกุลโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา ทับไทรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสมถวิล พรหมฤทธิ์โรงเรียนบ้านบางเหนียวประธานกรรมการ
2. นางอรษา แก้วแดงโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
3. นางอินทุกานต์ วีระสุขจางโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"กรรมการ
4. นางสาวนิตยา สมประสงค์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
5. นางสาวกรกช เพชรศิริโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสมถวิล พรหมฤทธิ์โรงเรียนบ้านบางเหนียวประธานกรรมการ
2. นางอรษา แก้วแดงโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
3. นางอินทุกานต์ วีระสุขจางโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"กรรมการ
4. นางสาวนิตยา สมประสงค์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
5. นางสาวกรกช เพชรศิริโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภูษณิศา หินน้อยโรงเรียนบ้านม่าหนิกประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกช เพชรศิริโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสาวสุภาพ ทองอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา"กรรมการ
4. นายวัลลภ ชมภูมิโรงเรียนบ้านบางทองกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา หนูราชโรงเรียนวัดสุวรรณคีรวงก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวภูษณิศา หินน้อยโรงเรียนบ้านม่าหนิกประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกช เพชรศิริโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสาวสุภาพ ทองอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา"กรรมการ
4. นายวัลลภ ชมภูมิโรงเรียนบ้านบางทองกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา หนูราชโรงเรียนวัดสุวรรณคีรวงก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวนุชนารถ เกื้อกูลโรงเรียนบ้านท่าเรือประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา พิบูรณ์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
3. นายวัลลภ ชมภูมิโรงเรียนบ้านบางทองกรรมการ
4. นางสาวภูษณิศา หินน้อยโรงเรียนบ้านม่าหนิกกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ จิสูงเนินโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชำนาญ แสงทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุดา วุ่นหนูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)กรรมการ
3. นายเฉลิม บัวเกตุข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายวีระชัย อรุณรักษ์โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) กรรมการ
6. นายป้อม ปลอดภัย โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ ยุทธชนะนักวิชาการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายชำนาญ แสงทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุขสำราญ ตันสกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเฉลิม บัวเกตุข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวอรุณี สิริเสมอภาคผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลัฎฐิวนารามกรรมการ
6. นายป้อม ปลอดภัยโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)กรรมการ
7. นายวีระชัย อรุณรักษ์โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) กรรมการ
8. นางมิตรอารี ตันสกุลโรงเรียนบ้านบางริ้น สพป.ระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทิวา ลิ่มสงวนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สุวรรณหงส์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
3. นายฮาดี้ย์ นิ่งแบบโรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พลชัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ บุณยวัฒโนภาสโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางสุดา วุ่นหนูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)กรรมการ
4. นางลักขณา เบญจสมัยโรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวกิ่งดาว หนูเส้งโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางปิยะวรรณ นุ่นขาวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
3. นางรัชนก คงทรัพย์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
4. นางเจียมจิตร์ หงษ์หยกโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ส้มไทยโรงเรียนพงษ์หยกบำรุงประธานกรรมการ
2. นายอนุชา อินทรัตน์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
3. นางสาวอิสรา เพ็ญศรีโรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายแฉล้ม วัชรีบริรักษ์โรงเรียนบ้านบางทองประธานกรรมการ
2. นางธิชารัตน์ บำเพ็ญโรงเรียนวัดเมืองใหม่กรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ ลิ่มสงวนโรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมมาตย์ อังศุภมงคลโรงเรียนเกาะสิเหร่ประธานกรรมการ
2. นายอนุุชา อินทรัตน์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ ราชเพ็ชรโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายไพรัช นุ่นรักษาโรงเรียนบ้านบางเทาประธานกรรมการ
2. นางสาวผุสดี สุขสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวจันทนา เสริมทรัพย์โรงเรียนบ้านบางคูกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายแฉล้ม วัชรีบริรักษ์โรงเรียนบ้านบางทองประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนรี รัตนโชติครูโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
3. นางสาวหยาดฟ้า ยศะวสุวิสุทธิ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางธิชารัตน์ บำเพ็ญโรงเรียนวัดเมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ลีลาทิวานนท์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวศุกร์นภา ทองกล่ำโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธารทิพย์ ราชเพ็ชรโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายลาภทวี ลีลาทิวานนท์ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมคอมพิวเตอร์กรรมการ
3. นางศิริพร บ่อหนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกพร สืบพงษ์โรงเรียนวัดลัฎฐิวนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร ศรีวิชิตโรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่กรรมการ
3. นายพิชิต หลีหมานโรงเรียนบ้านกะหลิมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา ลีลาทิวานนท์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายรุ่งพิชัย นาคำรอดโรงเรียนท่าฉัตรไชยกรรมการ
3. นางสาววันดี ฉัตรวิไลโรงเรียนบ้านบางทองกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุลโรงเรียนบ้านฉลองประธานกรรมการ
2. นายมูฮัมหมัด สีตีเลาะห์โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา"กรรมการ
3. นางสาวชนากานต์ ภักดีใหม่โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมมาตย์ อังศุภมงคลโรงเรียนเกาะสิเหร่ประธานกรรมการ
2. นายมูฮัมหมัด สีตีเลาะห์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา"กรรมการ
3. นายอารีย์ แก้วกาญจน์โรงเรียนบ้านอ่าวปอกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางศุภมาส รักษาเขตรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางศดานันท์ จิตบำรุงโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกสรินทร์ หนูมากโรงเรียนบ้านฉลองกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกนภัส สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
3. นางวรรดี เพชรชูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
4. นายอมร ปกติงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
5. นายวรศักดิ์ ณ นครโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
6. นายเฉลิมพล มีดวงโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
7. นายอัตภรณ์ จรเงินโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
8. นายอนุศักดิ์ เบ็ญหีมนัีกศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ ศรีแสนสุชาตินักเรียนช่วยงานกรรมการ
10. นายรังสิมันต์ สุวรรณเนตรนักศึกษาช่วยงานกรรมการ
11. นายอนุวัตร สุเมธนักเรียนช่วยงานกรรมการ
12. นายพงศกร อยู่คงนักเรียนช่วยงานกรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางวรรดี เพชรชูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวกนกนภัส สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
4. นายอมร ปกติงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
5. นายวรศักดิ์ ณ นครโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
6. นายเฉลิมพล มีดวงโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
7. นายอัตภรณ์ จรเงินโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
8. นายอนุศักดิ์ เบ็ญหีมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ ศรีแสนสุชาตินักเรียนช่วยงานกรรมการ
10. นายพงศกร อยู่คงนักเรียนช่วยงานกรรมการ
11. นายรังสิมันต์ สุวรรณเนตรนักเรียนช่วยงานกรรมการ
12. นายอนุวัตร สุเมธนักเรียนช่วยงานกรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางวรรดี เพชรชูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
4. นายวรศักดิ์ ณ นครโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวรัตน์ศิกานต์ ศิโรทศนักเรียนช่วยงานกรรมการ
6. นางสาวเมธิญา พงศ์เทพรักษ์นักเรียนช่วยงานกรรมการ
7. นางสาวกนกนภัส สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางวรรดี เพชรชูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
4. นายวรศักดิ์ ณ นครโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวรัตน์ศิกานต์ ศิโรทศนักเรียนช่วยงานกรรมการ
6. นางสาวเมธิญา พงศ์เทพรักษ์นักเรียนช่วยงานกรรมการ
7. นางสาวกนกนภัส สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวอังคณา วิโรจน์วิศิษฐ์กุลโรงเรียนบ้านแหลมทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศรินทร์ สาลาโรงเรียนบ้านหมากปรกกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ใจเพียรโรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ศรียาภัยโรงเรียนบ้านพารากรรมการ
5. นางเกศสุดา จุลรังษีโรงเรียนถลางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวอังคณา วิโรจน์วิศิษฐ์กุลโรงเรียนบ้้านแหลมทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศรินทร์ สาลาโรงเรียนบ้านหมากปรกกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ใจเพียรโรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ศรียาภัยโรงเรียนบ้านพารากรรมการ
5. นางเกศสุดา จุลรังษีโรงเรียนถลางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมโภช ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนท่าฉัตรไชยประธานกรรมการ
2. นายอนุรัตน์ รักษ์วงศ์โรงเรียนวัดเมืองใหม่กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ นาคดำช่างไม่้โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)กรรมการ
4. นางเปรมใจ ณ รังษีโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมโภช ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนท่าฉัตรไชยประธานกรรมการ
2. นายอนุรัตน์ รักษ์วงศ์โรงเรียนวัดเมืองใหม่กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ นาคดำช่างไม้โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)กรรมการ
4. นางเปรมใจ ณ รังษีโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชณีย์ ขวัญแก้วโรงเรียนบ้านพรุจำปาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิตา มณีศรีโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา"กรรมการ
3. นางสาวสุตาภัทร เล็กเกาะทวดโรงเรียนบ้านอ่าวปอกรรมการ
4. นางสาวจิราพร ปลอดภัยโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชณีย์ ขวัญแก้วโรงเรียนบ้านพรุจำปาประธานกรรมการ
2. นางสาวชณิตา มณีศรีโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา"กรรมการ
3. นางสาวสุตาภัทร เลีกเกาะทวดโรงเรียนบ้านอ่าวปอกรรมการ
4. นางสาวจิราพร ปลอดภัยโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางลำดวน พรมแดนโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรารัตน์ สีปานนุ่นโรงเรียนบ้านพรุจำปากรรมการ
3. นางวรฤทัย เจี่ยสกุลโรงเรียนบ้ืานเชิงทะเล (ตันติวิท)กรรมการ
4. นางสาวรัตนากร สมสุขโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
5. นายอนุชา อินทรัตน์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ พิมลโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอำพล สกุลจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ นาคดำช่างไม้โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)กรรมการ
4. นางสาวดวงพร รัตนสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางลำดวน พรมแดนโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรารัตน์ สีปานนุ่นโรงเรียนบ้านพรุจำปากรรมการ
3. นางวรฤทัย เจี่ยสกุลโรงเรียนบ้านเชิงทะเล "ตันติวิท"กรรมการ
4. นางสาวรัตณากร สมสุขโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
5. นายอนุชา อินทรัตน์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ พิมลโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอำพล สกุลจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ นาคดำช่างไม้โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)กรรมการ
4. นางสาวดวงพร รัตนสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายปัณณธร ละม้ายโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวอติพร เข็มทองโรงเรียนบ้านพรุจำปากรรมการ
3. นางสาวพวงเพ็ญ ศรีเมืองโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
4. นางนัฎฐพร แซ่หลีโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
5. นางสาวสิริยากร แขกไทยโรงเรียนวัดเมืองใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอิ่มใจ เสียงเอกโรงเรียนบ้านพรุจำปาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา เขียวครามโรงเรียนถลางวิทยากรรมการ
3. นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรสโรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการ
4. นางสาวลักษณารีย์ สมดวงโรงเรียนบ้านป่าครองชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอิ่มใจ เสียงเอกโรงเรียนบ้านพรุจำปาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา เขียวครามโรงเรียนถลางวิทยากรรมการ
3. นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรสโรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการ
4. นางสาวลักษณารีย์ สมดวงโรงเรียนบ้านป่าครองชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางจินตนา แต่พงษ์โสรัถข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑิรา จงสุพรรณพงศ์โรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
3. นางสาวจรรยา เขื่อนหมั้นโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา"กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ เทพพิทักษ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขตกรรมการ
5. นางสาวจุไร กษิรักษาโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจินตนา แต่พงษ์โสรัถข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑิรา จงสุพรรณพงศ์โรงเรียนบ้านลิพอนกรรมการ
3. นางสาวจรรยา เขื่อนหมั้นโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา"กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ เทพพิทักษ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขตกรรมการ
5. นางสาวจุไร กสิรักษาโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวโชติมา จำปาทองโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก เขียวดำโรงเรียนบ้านม่าหนิกกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ คุ้มบ้านโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ กรรฐสุทธิ์โรงเรียนถลางวิทยากรรมการ
5. นางเสาวรัตน์ แก้วเกาะสะบ้าโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกัลยา ญาณพิสิฐกุลโรงเรียนวัดเมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาศจพรรณ คงเพ็ชรโรงเรียนบ้านบางทองกรรมการ
3. นางชนัญญา อารีย์พงศ์โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยนัยน์ มณีโชติโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวขวัญตา แต่พงษ์โสรัถโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางหทัยชนก เถาว์แดงโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสาวปฏิมา แด่วัฒนชัยโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอนกรรมการ
4. นางอนุรี ก่อกำเนิดกวินโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองกรรมการ
5. นางสาวเตือนใจ นวกุลฤทธิไกรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจริยา พัชรัตน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี บัวทองโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
3. นางสาวศุภิสรา เกือนสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจริยา พัชรัตน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี บัวทองโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
3. นางสาวศุภิสรา เกือนสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายแฉล้ม วัชรีบริรักษ์โรงเรียนบ้านบางทองประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ฟอสารครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน อินทร์เมืองโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายแฉล้ม วัชรีบริรักษ์โรงเรียนบ้านบางทองประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ฟอสารครูศุูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน อินทร์เมืองโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายแฉล้ม วัชรีบริรักษ์โรงเรียนบ้านบางทองประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ฟอสารครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน อินทร์เมืองโรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธรรมรัตน์ เสนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เมตตาจิตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนิภารัตน์ แก้วประดับโรงเรียนบ้านกะหลิมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธรรมรัตน์ เสนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เมตตาจิตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนิภารัตน์ แก้วประดับโรงเรียนบ้านกะหลิมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธรรมรัตน์ เสนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร เมตตาจิตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนิภารัตน์ แก้วประดับโรงเรียนบ้านกะหลิมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ ไชยสินธ์โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ อินทยอดโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายอาทร แซ่ติ้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางศิริพร บ่อหนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายอาทร แซ่ติ้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางศิริพร บ่อหนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปรวีย์ ฟองคำมูลโรงเรียนบ้านกะหลิมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาวดี หนูเจริญกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ บุญสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

นางนฤมล กลั่นสมจิตต์ 089-7258644
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]