รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาเมาะ 1. เด็กชายกูอาหามะ  ลือบา
2. เด็กชายอับดุลรอซะ  สือแม
 
1. นายอับดุลรอห์มัน  มะมิง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายรอมฎอน  สาเม๊าะ
2. เด็กชายอัสรี  มามะ
 
1. นายสมเกียรติ  ล่องแดง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาเมาะ 1. เด็กชายมะนูซี  แวเต๊ะ
2. เด็กชายอาบีดิง  ต่วนเด็ง
 
1. นางนุร์ฟาดีล๊ะ  มามะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กชายอัลอิลมี   สาและ
2. เด็กชายอาดัม  สาและ
 
1. นางสาวอะห์ลาม   หะยีมะเย็ง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 1. เด็กหญิงนุรกาตีนาวาตี  มาหามะ
2. เด็กหญิงนุศรี  มะเกะ
3. เด็กหญิงนูรฮาซานะห์  ปรียะ
4. เด็กหญิงวันนูรฟาติน  รัญจวน
5. เด็กชายอัมรี  อาหามะ
 
1. นายซัลมี  แวอูเซ็ง
2. นายแวอารง  นาแซ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงนุรฮาฟีซา  ดิงมะนอ
2. เด็กหญิงนูรุลฮูดา  หะเก็ง
3. เด็กหญิงฟิรดาว  รือสะ
4. เด็กชายลุกมาน  สะมะแอ
5. เด็กชายอัสฮาร์  มูสอ
 
1. นายมูฮำมัด  ฮาเระ
2. นายอับดุลการิม  กามา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  อินทกาญจน์
2. เด็กหญิงนริศรา  เอี่ยมขจร
 
1. นางสาววราภรณ์  เอี่ยมขจร
2. นางสาวอิรฮัน  ติยี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1. เด็กชายธนภัทร  บัวหอม
2. เด็กหญิงภัคธิมา  ทิศดี
 
1. นางสาวธนพร  ไชยศรีจันทร์
2. นางจริภา  ศิลประเสริฐ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1. เด็กชายปราโมทย์  กุลรักษ์
2. เด็กหญิงพรพรหม  นพคุณ
 
1. นายทวีป  นิรันดร์พุฒ
2. นางสาวมาลัย  หลีสกุล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1. เด็กหญิงดารอซัฮ  บินมามะ
 
1. นายอดิลัน  เพชรนวล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1. เด็กหญิงฮาสานะห์  กรือสง
 
1. นายอดิลัน  เพชรนวล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชพัฒนา 1. เด็กหญิงรอกีเยาะ  ดอแม
 
1. นายสุทิน  เทพจันทร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กหญิงมัยซูเราะห์   กูโน
 
1. นางชนิสรา   ทองคำ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1. เด็กหญิงนิฟารืรีฮัน  กือเด็ง
 
1. นางสาวสีตีแอเสาะ  เล๊าะยีตา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1. เด็กชายบัสรี  เจ๊ะแว
 
1. นางปวีณา  ยูโซ๊ะ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 1. เด็กชายสุกรีมิง  หะมะ
 
1. นายอับดุลฮาฟิซ  หะยีหมัด
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กหญิงพาราวาฮีดา  มะลี
 
1. นางซูไวบ๊ะ  อับดุลเลาะ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1. เด็กหญิงฟาตีเมาะ  สะมะแอ
2. เด็กหญิงอารยา  แวกือจิ
 
1. นางสาวซาฮีซันนาซีรา  มะเด็ง
2. นางสาวซัลมา  อูมา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 1. เด็กหญิงนูรดีณี  ลาเต๊ะ
2. เด็กชายสาบาอี  ตาเย๊ะ
 
1. นางวันนูรอาดีลา  แวยูโซ๊ะ
2. นางบาดารีย๊ะ  ยีเฮง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กชายนิรชิต  อาแวหลง
2. เด็กชายอาวันไฟซู   หะมะ
 
1. นางฟาตีฮ๊ะ   กาเซ็ง
2. นางสาวมาซีลา   บินหะยีสะมะแอ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กชายกูอัสมาน  โตะลายอ
 
1. นางสาวอานีตา  มะปีเยาะ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กหญิงบารอกะห์   หะมะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน   มะประสิทธิ์
3. เด็กหญิงรอยยาน   เจ๊ะดะ
 
1. นางสาวมาซีลา   บินหะยีสะมะแอ
2. นางสาวรอฮานา   มะโซ๊ะ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1. เด็กหญิงซูลัยลา  สุหลง
2. เด็กชายยูลกีฟลี  เจ๊ะโซ๊ะ
3. เด็กหญิงอามาณี  กียะ
 
1. นายอดิลัน  เพชรนวล
2. นางสาวพีรภาว์  เจริญพงษ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กชายการียา   อาแว
2. เด็กชายบาฮากี  สาแม
3. เด็กชายอารีซัน   มะมิง
 
1. นายรอนิง   ลาเต๊ะ
2. นายโนร์ฮีซัม  ดือรามะ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1. เด็กชายศุภชัย  ยวงกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอับดุลเลาะ  ซิแต
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงมาตร 1. เด็กหญิงมูรณี  เจ๊ะเหง๊าะ
 
1. นางสาวสุภาพร  หยงสตาร์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกแม 1. เด็กชายมูฮัมมะอาติก  หะยีมะเด็ง
 
1. นายชาติชาย  กาญจนมณี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตันติการามฯ 1. เด็กหญิงศุภการณ์  ชูไชย
 
1. นางนภาภรณ์  นววิวรรธน์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กชายอับดุลฮาลิม  แสะมา
 
1. นางสาวฮานิสอาซีรา  มะตาเฮ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา 1. เด็กชายซูเฟียน  เซะ
 
1. นางสาวปาลิกา  ปฐมาธนากูล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแย 1. เด็กหญิงรัตนา  บาราเฮง
 
1. นายรุสลัน  ซา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา 1. เด็กชายรวิสรา  จิวัฒนาชวลิตกุล
 
1. นางสาวปาลิกา  ปฐมาธนากูล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงรออีซู  สะอิ
 
1. นางนูรุลฮูดา  ดือราโอะ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1. เด็กชายศุภชัย  ยวงกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอับดุลเลาะ  ซิแต
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแย 1. เด็กชายซาฟูวาน  เจ๊ะอายุ
 
1. นางสาวฮาลีเมาะห์  สามะ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1. เด็กหญิงอัสรีดา  จี้เกษม
 
1. นางซามีร่า  ซิแต
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงมาตร 1. เด็กหญิงมูรณี  เจ๊ะเหง๊าะ
 
1. นางสาวสุภาพร  หยงสตาร์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 1. เด็กชายมุสตากี  บินดุลเล๊าะ
 
1. นายอาสะฮา  เจ๊ะแว
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงมีรฟัต  กาเซง
 
1. นางซารีปะ  จะปะกิยา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 1. เด็กหญิงการีมะห์  บูโยะ
2. เด็กหญิงซาฟีมี  กาซอ
3. เด็กหญิงซูฮัยลา  บองอแม
4. เด็กหญิงซูไรดา  กระโด
5. เด็กหญิงซูไรดา  เจ๊ะเลาะ
6. เด็กชายตัรมีซี  เจ๊ะหลง
7. เด็กหญิงตัรมีน  เจะเตะ
8. เด็กหญิงนันทกานต์  โต๊ะซือแต
9. เด็กชายปัครูรอซี  เจ๊ะเฮง
10. เด็กหญิงฟิตเราะห์  ยาซูโกะ
11. เด็กหญิงมารยานี  อาหะมะ
12. เด็กชายมูหะมะอิซฮาร์  อาบู
13. เด็กชายมูฮัมหมัด  เจ๊ะมะ
14. เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟีฟี  สะอะ
15. เด็กชายยุสรีกามัน  ยาซิง
16. เด็กชายรีสกอรัน  เจ๊ะปิ
17. เด็กชายลุกมาน  สาและ
18. เด็กหญิงวนิตา  อาแว
19. เด็กชายสุกรี  สาอุ
20. เด็กหญิงสูฮัยลา  เจ๊ะฮามะ
21. เด็กชายอับดุลฮาซัน  เขียวขาว
22. เด็กชายอัมรี  มะแซ
23. เด็กหญิงอัสวาดา  มะยาซิง
24. เด็กชายอาดัม  สาอิ
25. เด็กชายอามิง  สามะ
26. เด็กชายอิบรอเฮ็ม  นาแซ
27. เด็กชายอีลาฮัม  ยูโซะ
28. เด็กชายแพนดี  มะ
29. เด็กหญิงแวแอเสาะห์  สาและ
30. เด็กหญิงโซเฟีย  ยาซูโกะ
 
1. นายสุรเดช  ยุวธนานนท์
2. นายสาโรช  คงสอนหมาน
3. นางสาวพรศิลป์  ถาวรศรี
4. นางอุบลศรี  ส่งศรี
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กชายกูอาฟิต  โต๊ะนิ
2. เด็กหญิงซุวาณีย์  สาและ
3. เด็กหญิงนูรมา  เจ๊ะแน
4. เด็กชายฟิตรี  ยูโซ๊ะ
5. เด็กชายฟุรกร  หะลีมัช
6. เด็กหญิงสุฟรียานี  อาแว
7. เด็กหญิงอันฟาติท  หะยีเลาะ
8. เด็กชายอาลีฟ  ยามา
9. เด็กชายฮาลีมาน  ดาโอ๊ะ
10. เด็กหญิงโนรฟาตีฮะห์  หะลีมัช
 
1. นางสาธิตา  สุขจันทร์
2. นางทิพย์นันท์  คงสุวรรณ
3. นางสาวฐิตารีย์  อาลี
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแย 1. เด็กหญิงซูบัยดะห์  หม๊ะมูดอ
2. เด็กหญิงซูวัยบะห์  สามะแอ
3. เด็กหญิงนัสรีน  แซแม
4. เด็กหญิงนูรอาฟีณี  มาหะมะ
5. เด็กหญิงนูรีซา  อาแว
6. เด็กหญิงฟาตินนาบีลา  อับดุลฮาเล็ม
7. เด็กหญิงฟามีลา  บาโด
8. เด็กหญิงรอกีเยาะ  ซง
9. เด็กหญิงอามานี  มาหะมะ
10. เด็กหญิงอามีราห์  ตีแล
11. เด็กหญิงฮานีซะห์  แวอูมา
12. เด็กหญิงฮานียะห์  ลาเตะ
 
1. นางสาววรรณะ  สาและ
2. นางสาวสีตีรอฮานา  บือซา
3. นางนุรยีฮัน  ปิยาตู
4. นางโรสนี  สนิ
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กชายมะไซดี  กามา
2. เด็กชายรุสลัน  เต๊ะฮิง
3. เด็กชายอับดุลเลาะ  เจ๊ะอารงค์
4. เด็กชายอารฟาน  เจ๊ะเต๊ะ
5. เด็กชายอิบรอเฮ็ม  กามา
 
1. นายอับดุลตอเล๊ะ  ตอกอ
2. นายมะยาดี  มาแย
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1. เด็กชายภูมินทร์  เทียมสร้อย
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟนัน  อาลี
3. เด็กชายอับดุลปาต๊ะ   สาและ
4. เด็กชายอับดุลวาฟี  ลาเต๊ะบือริง
5. เด็กชายอิสวัน  จี้เกษม
6. เด็กชายไซนูรดิน  อาหม๊ะ
 
1. นายอับดุลเลาะห์  มะสาแม
2. นายทวีป  นิรันดร์พุฒ
3. นายอามานซาห์  เจ๊ะอูมา
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 1. เด็กชายนูรซี  ลาเต๊ะ
2. เด็กชายฟัสกรูดิง  ซารานา
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟาน  ยะนาบาเน็ง
4. เด็กชายมูฮำหมัดอามีรู  เจ๊ะฮะ
5. เด็กชายยุสรี  แซ
6. เด็กชายร๊อบบบานี  สือแม
 
1. นางสาวสุภาศิณี  สุขสบาย
2. นายชนธัญ  เซ่งศรีแดง
3. นายมนอบ  คงเพชร
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาเมาะ 1. เด็กชายต่วนโซ๊ะ  โมง
2. เด็กชายนุรดีน  ลอแม
3. เด็กชายมะสาฟิ  สามุยามา
4. เด็กชายมะอีซัน  นาแซ
5. เด็กชายมูฮัมหมัดอีราอัน  อาแวยานิง
6. เด็กชายราฟีอัน  เจ๊ะหลง
7. เด็กชายอานัส  ฮะมะ
8. เด็กชายอาวาวี  สือนิ
 
1. นายนิพล  ราชสุวรรณ
2. นายมาหะมะบาคอรี  มาซอ
3. นางสาวจันทิมา  ดุลย์เภรี
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1. เด็กหญิงรอซีกีน  เจ๊ะโซะ
2. เด็กหญิงอานีตา  โต๊ะเด็ง
3. เด็กหญิงอูลญา  อีอาซา
 
1. นางสมร  มะเร๊ะ
2. นางฆอซีย๊ะห์  สามะ
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงนุรอาซูนี  สรียาดี
2. เด็กหญิงนุรฮารีดา  สตอปา
3. เด็กหญิงรุสลีฮะห์   แบเลาะ
 
1. นางสารีดา  สาและ
2. นางสาวนารีรัตน์   ต่วนเด็ง
 
49 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กหญิงการีมา  มามะ
2. เด็กหญิงนูรไอนี  เจ๊ะอูมา
 
1. นายอับดุลกาเดร์  มะสาแม
2. นางสาวนูรอีมานณี  อาแว
 
50 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริแง 1. เด็กหญิงตัสนีม  มะเซ็ม
2. เด็กชายมูฮำหมัดนาอีม  บูยา
 
1. นายมามะรอยาลี  ดีเยาะ
2. นางรอฮานี  ดีเยาะ
 
51 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 1. เด็กชายซัลวา  เจ๊ะฮะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอูดัย  ยะปา
 
1. นายยัสรี  ปะดอ
2. นายรอซือนิง  กูโน
 
52 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 1. เด็กหญิงนูรุล  อูมา
2. เด็กหญิงอามีน๊ะ  เจ๊ะแม
 
1. นายอภิรักษ์  อำนวยพูนสุข
 
53 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 1. เด็กชายริดวัน  หะยีเจ๊ะแว
2. เด็กชายอัรฟาน  โต๊ะแซะ
 
1. นายยัสรี  ปะดอ
2. นายรอซือนิง  กูโน
 
54 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  กาเด
2. เด็กหญิงอิลมี  สาแลแม
 
1. นางสาวนูรอีมานณี  อาแว
2. นายอับดุลกาเดร์  มะสาแม
 
55 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กหญิงการีมา  มามะ
2. เด็กหญิงนูรไอนี  เจ๊ะอูมา
 
1. นายอับดุลกาเดร์  มะสาแม
2. นางสาวนูรอีมานณี  อาแว
 
56 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กหญิงนิสรินทร์  มูฮามา
2. เด็กชายมัฮมูด  ตาเยะ
 
1. นางจินตนา  อารีตระกูล
 
57 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กชายซาฮาบูดิน  บูละ
2. เด็กชายรุสลัน  ดอมิ
 
1. นายศรัญญู  กูโน
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรือเปาะ 1. เด็กชายนัซรันร์  ดือเร๊ะ
2. เด็กชายอาวี  หะยีมูซอ
3. เด็กชายอีรฟาน  มะ
 
1. นายซูลกิปลี  สะแม
2. นายอับดุลกอเดร์  บาแย
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. เด็กชายมูฮำมัดอัซมัน  สาเม๊าะ
2. เด็กชายรุสลัน  สะอารี
3. เด็กชายฮีซัน  อารง
 
1. นายดุลปาต๊ะ  ดอเล๊าะ
2. นางสาวอัสมาศ  เจ๊ะเล๊าะ
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 1. เด็กชายซุลกิฟลี  อับดุลลาเต๊ะ
2. เด็กชายรอมซี  กุเวกามา
3. เด็กชายรีดูวัน  สะทา
 
1. นางสาวรูบีอาทูน  สุหลง
2. นางมุร์นี  ยีเฮ็ง
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กหญิงซารีซัน  มือเยาะ
2. เด็กหญิงซารีฟา  สุหลง
3. เด็กหญิงฮาซานะ  หะมะ
 
1. นางมาลีตา  กอมะมาโมง
2. นายนาซอรี  มะสาอิ
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงซาฟีนี  สามะ
2. เด็กหญิงฟิตดาว  เปาะมา
3. เด็กหญิงมารีอะห์  อายออาลี
4. เด็กหญิงสุนิษา  เจ๊ะอูเซ็ง
5. เด็กหญิงอาฟิดา  มะนุ
6. เด็กหญิงอาฟีณี  ลอฮิง
 
1. นางเอมโอช  กาญจนกชกร
2. นางวรรณา  อยู่ดี
3. นางวิมล  ผลนุกูล
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชพัฒนา 1. เด็กหญิงกาสือมา  กูโน
2. เด็กหญิงรุ่งศิริ  ตรีพลอักษร
3. เด็กชายอับดุลอาซิด  ยูโซะ
 
1. นางเปาซีหย๊ะ  ยูโซ๊ะ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมจิตประชา 1. เด็กหญิงนาซูฮา  ดาโอ๊ะ
2. เด็กชายมูฮำหมัดซอฟัร  วาโด
3. เด็กชายอัฟนาน  สาและ
 
1. นายมูฮัมหมัดซอบรี  มามะ
2. นางสาวโซไรยา  วาจิ
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 1. เด็กหญิงซีตีมารีแย  กาเร็งงา
2. เด็กหญิงฟาดีละ  ยิมะแซ
3. เด็กชายสุไลมาน  เด็งนามอ
 
1. นางสาวฮารมูนี  อิบนูอับดุลมาญีด
2. นางรอไอด๊ะ  หะยีมะลี
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กชายดารุลมูกีส   สะนิ
2. เด็กชายบาฮารูดิง   เจะมะ
3. เด็กชายมาหะมะกอซู  สาแม
 
1. นายรอนิง   ลาเต๊ะ
2. นายมะเซาพี  สะนิ
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงนภัสสรณ์   ซารีแปเร๊าะ
2. เด็กหญิงนุสรา    มะแซ
3. เด็กหญิงแวอาดีลา    แวมะยิ
 
1. นางนูรา   กะนิ
2. นางสาวนารีรัตน์   ต่วนเด็ง
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กหญิงซูฮัยลา  ปีเก
2. เด็กหญิงฟาเดีย  แซะมามุ
3. เด็กหญิงอีฟตีซัม  สาและ
 
1. นางสาวสาลินี  ตาเฮ
2. นางโสภาภรณ์  พุฒยืน
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงนูรซาฮีรา  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงอาอีซะห์  ดะบู
3. เด็กหญิงฮาลามี  วาเลาะ
 
1. นางฟีตรี  แอสะ
2. นางสาวซาพียะ  แยนา
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงซูรฟา  ดอเล๊าะ
2. เด็กหญิงฟารีดา  สือเเม
3. เด็กหญิงอัสมะห์  ฮีเล
 
1. นางนูรา   กะนิ
2. นางสาวนารีรัตน์   ต่วนเด็ง
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงซานีดา  อะ
2. เด็กหญิงนูรอาร์  เจ๊ะยอ
3. เด็กหญิงอาอีดะห์  สามะ
 
1. นางวิมล  ผลนุกูล
2. นางสาวอิสมาวาตี  มะเซ็ง
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแย 1. เด็กหญิงซูไวบะห์  สาแลแม
2. เด็กหญิงนาปีซ๊ะห์  ปุโรง
3. เด็กหญิงฮุสนา  ยามา
 
1. นางมูนีเร๊าะ  ลาเต๊ะ
2. นางนางนิยดา  กระจายเกียรติ
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. เด็กหญิงนูรอาดือนี  เต็งปราแม
2. เด็กหญิงนูรฮูดา  เป๊าะสาอุ
3. เด็กหญิงมารีนา  สาเม๊าะ
 
1. นางสาวนูรฟารีดะ   ยูโซะ
2. นางมลธิรา  หะยียูโซะ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. นายรุสมาน  สาเม๊าะ
2. นายอัยซูวัน  ลาเต๊ะ
3. นายเตารัตน์  แบเล๊าะ
 
1. นางสาวนูรฟารีดะ   ยูโซะ
2. นางมลธิรา  หะยียูโซะ
 
75 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1. เด็กหญิงนูรฟาตีหะ  บินสะมะแอ
2. เด็กหญิงฟะฮมี  อาแซ
3. เด็กชายมูฮัยมิน  อีซอ
 
1. นางสาวพีรภาว์  เจริญพงษ์
2. นางเตือนใจ  ชุมมิคสา
 
76 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงนูฮัยด์  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงมารยาม  กรีติง
3. เด็กหญิงอาลิสา  ลอจิ
 
1. นางสาวพรธินี  แดงนุ้ย
2. นางรุจาภา  พรมภักดี
 
77 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่อน 1. เด็กชายฤทธิไกร  หนูแปลก
2. เด็กหญิงอารรีรัตน์  สุขสบาย
 
1. นางสาวชนรยา  ปู่เคิง
2. นางสาวชนรยา  ปู่เคิง
 
78 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดสุฟีรมัน   ซู
 
1. นางสาวรินลดา  สุหลง
 
79 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟี  มือเก๊าะ
 
1. นางสาวอามีเน๊าะ  มะตาแม
 
80 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. เด็กหญิงโนฮาลีซา  ลาเต๊ะ
 
1. นางสาวซูไรดา  ดอนิ
 
81 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 1. เด็กหญิงวรัญญา  อารง
 
1. นางอุบลศรี  ส่งศรี
 
82 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงนูรี  อูตง
 
1. นางอัยเสาะห์  มะแซจือนารง
 
83 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแย 1. เด็กชายมะอีซอ  ปุโรง
 
1. นางสาวสีตีรอฮานา  บือซา
 
84 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 1. เด็กชายซาฮาบูดิน  สาแม
2. เด็กชายมูฮำมัดกำซัน  เวาะเจ๊ะแม
3. เด็กชายอาบูซูไซฝาห์  เจ๊ะปิ
 
1. นางพาดีล๊ะ  วาราวอ
2. นางสาวฮานีซาห์  มูซอ
 
85 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 1. เด็กหญิงสีตีลาตีปะ  สาและ
2. เด็กชายอุสมาน  มูซอ
3. เด็กชายฮาฟีซู  มะรง
 
1. นางกัญญา  แสนสุข
2. นางสาวอำพร  จิตศัพย์
 
86 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 1. เด็กชายการีมิน  หะยีเจ๊ะหลง
2. เด็กชายมะบีดี   สะแลเมง
3. เด็กชายยาฮารี  นาแว
 
1. นางนูรีมัน  ยาดี
2. นางอาสือเมาะห์  หะยีดอเลาะ
 
87 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กชายมะลุ  อูมา
2. เด็กชายยาการียา  สะแลแม
3. เด็กชายอาซิ  มะมิง
 
1. นางรุสณี  ฮิเล
 
88 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 1. เด็กชายคอลีดี  แซมะลี
2. เด็กชายมูหะมะไซฟู  มะฆา
 
1. นางสาวสุกัญญา  จิวัฒนาชวลิตกุล
2. นางนุชนาฎ  ตุดดำ
 
89 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กหญิงสีตีปาตีเม๊าะ  กาเซ็ง
2. เด็กหญิงสุมาราตี  มะยีดิง
 
1. นางสาวสุพรรษา  นิโซะ
2. นางสาวนูรอีมานณี  อาแว
 
90 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงนูรือมา  แมเราะ
2. เด็กชายอับดุลเลาะ  เจ๊ะนะ
 
1. นางสาวอารยา  แวมะ
2. นางสาววันอารียา  แวสะมะแอ
 
91 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 1. เด็กชายมุสอับ  จูนิ
2. เด็กชายอับดุลรอฮิม  ดาแม
3. เด็กชายฮารีฟ  หอมชื่น
 
1. นางนูรีมัน  ยาดี
2. นางอุไร  มะยาเต็ง