ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนสหพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 3 61 ทองแดง 4
5 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 61 ทองแดง 4
6 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 44 เข้าร่วม 6
7 บ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 41 เข้าร่วม 7
8 บ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะโละ สพป. นราธิวาส เขต 3 32.01 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 บ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบองอ สพป. นราธิวาส เขต 3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 24 เข้าร่วม 4
5 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 20 เข้าร่วม 5
6 ผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 18 เข้าร่วม 6
7 พิทักษ์วิทยากุมุง สพป. นราธิวาส เขต 3 16 เข้าร่วม 7
8 มูลนิธิเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 16 เข้าร่วม 7
9 บ้านกาเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 3 10 เข้าร่วม 9
10 บ้านไอสะเตียร์ สพป. นราธิวาส เขต 3 10 เข้าร่วม 9
11 บ้านเจ๊ะเก สพป. นราธิวาส เขต 3 4 เข้าร่วม 11
12 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 2 เข้าร่วม 12
13 ไอยรานุสรณ์ สพป. นราธิวาส เขต 3 2 เข้าร่วม 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 88.03 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดุซงญอ สพป. นราธิวาส เขต 3 88.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 88.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 70 เงิน 4
5 พิทักษ์วิทยากุมุง สพป. นราธิวาส เขต 3 66 ทองแดง 5
6 มูลนิธิเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 66 ทองแดง 5
7 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 64 ทองแดง 7
8 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 60 ทองแดง 8
9 บ้านตะโละ สพป. นราธิวาส เขต 3 58 เข้าร่วม 9
10 บ้านไอสะเตียร์ สพป. นราธิวาส เขต 3 52 เข้าร่วม 10
11 บ้านมะรือโบตก สพป. นราธิวาส เขต 3 50 เข้าร่วม 11
12 บ้านเจ๊ะเก สพป. นราธิวาส เขต 3 48 เข้าร่วม 12
13 บ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 46 เข้าร่วม 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนสหพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง 4
5 บ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 5
6 บ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 70 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 91.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 85.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 86.68 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบ่อทอง สพป. นราธิวาส เขต 3 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปาเซ สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตือกอ สพป. นราธิวาส เขต 3 83.67 ทอง 4
5 บ้านเขาน้อย สพป. นราธิวาส เขต 3 80.33 ทอง 5
6 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 79.67 เงิน 6
7 บ้านดุซงญอ สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อทอง สพป. นราธิวาส เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มูลนิธิเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน 4
5 บ้านลาไม สพป. นราธิวาส เขต 3 78 เงิน 5
6 บ้านลูโบ๊ะเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 77 เงิน 6
7 บ้านไอกรอส สพป. นราธิวาส เขต 3 76 เงิน 7
8 บ้านบละแต สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 8
9 บ้านสะโล สพป. นราธิวาส เขต 3 74 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแกแม สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านริแง สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไอกรอส สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 4
5 บ้านไอปาเซ สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 4
6 ไอยรานุสรณ์ สพป. นราธิวาส เขต 3 70 เงิน 6
7 บ้านเจ๊ะเก สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 91.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนสหพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 3 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบ่อทอง สพป. นราธิวาส เขต 3 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านบาโงสะโต สพป. นราธิวาส เขต 3 89.80 ทอง 4
5 บ้านน้ำวน สพป. นราธิวาส เขต 3 89.50 ทอง 5
6 มูลนิธิเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 88.20 ทอง 6
7 บ้านตะโละ สพป. นราธิวาส เขต 3 87 ทอง 7
8 ไอยรานุสรณ์ สพป. นราธิวาส เขต 3 87 ทอง 7
9 บ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 85.70 ทอง 9
10 บ้านสะโล สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบาโงระนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร่วมจิตประชา สพป. นราธิวาส เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแมะแซ สพป. นราธิวาส เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดตันติการามฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกาเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน 4
5 บ้านลูโบ๊ะเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน 4
6 บ้านเขาน้อย สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน 4
7 บ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน 4
8 อนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน 4
9 บ้านตาโงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 69 ทองแดง 9
10 บ้านบาโงระนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 69 ทองแดง 9
11 แหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 69 ทองแดง 9
12 บ้านสะโล สพป. นราธิวาส เขต 3 59 เข้าร่วม 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อทอง สพป. นราธิวาส เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 มูลนิธิเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 76 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะรือโบตก สพป. นราธิวาส เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านรือเปาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 84.20 ทอง 4
5 บ้านบ้านบำรุงวิทย์ สพป. นราธิวาส เขต 3 83.80 ทอง 5
6 ราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 3 82 ทอง 6
7 บ้านสะโล สพป. นราธิวาส เขต 3 80.80 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 96.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะรือโบตก สพป. นราธิวาส เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านฮูลู สพป. นราธิวาส เขต 3 86.33 ทอง 4
5 มูลนิธิเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 76.33 เงิน 5
6 บ้านตันหยงลิมอ สพป. นราธิวาส เขต 3 70.33 เงิน 6
7 บ้านไอสะเตียร์ สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทำนบ สพป. นราธิวาส เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านรือเปาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะรือโบตก สพป. นราธิวาส เขต 3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านฮูลู สพป. นราธิวาส เขต 3 88.33 ทอง 4
5 แหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 85.67 ทอง 5
6 บ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 84.67 ทอง 6
7 บ้านแกแม สพป. นราธิวาส เขต 3 78.67 เงิน 7
8 บ้านตันหยงลิมอ สพป. นราธิวาส เขต 3 68.67 ทองแดง 8
9 บ้านไอสะเตียร์ สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 4
5 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 - -
6 ราชพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไอยรานุสรณ์ สพป. นราธิวาส เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบาโงดุดุง สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบองอ สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง 4
5 บ้านเขาน้อย สพป. นราธิวาส เขต 3 76 เงิน 5
6 มูลนิธิเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 74 เงิน 6
7 ราชประสงค์ สพป. นราธิวาส เขต 3 74 เงิน 6
8 บ้านไอร์โซ สพป. นราธิวาส เขต 3 73 เงิน 8
9 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 71 เงิน 9
10 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 70 เงิน 10
11 บ้านไอสะเตียร์ สพป. นราธิวาส เขต 3 70 เงิน 10
12 บ้านตันหยงลิมอ สพป. นราธิวาส เขต 3 69 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะรือโบตก สพป. นราธิวาส เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาโงระนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาโงระนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน