สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านกาลิซา 10 11 8 29 24 15 2 3 41
2 แหลมทองวิทยา 7 5 5 17 16 3 5 0 24
3 บ้านเจาะไอร้อง 7 3 3 13 10 3 2 5 15
4 บ้านกาหนั๊วะ 6 4 4 14 12 7 4 4 23
5 บ้านจะแนะ 5 6 7 18 12 8 2 8 22
6 บ้านยานิง 5 5 6 16 19 5 6 4 30
7 บ้านบูเกะตาโมง 5 1 3 9 6 2 2 5 10
8 บ้านเจาะเกาะ 5 0 2 7 6 5 0 3 11
9 มูลนิธิเจริญศึกษา 4 8 5 17 17 6 3 7 26
10 บ้านกาแย 4 6 1 11 12 6 1 6 19
11 บ้านบ่อทอง 4 3 0 7 8 2 0 1 10
12 บ้านบาโงดุดุง 4 3 0 7 8 1 0 0 9
13 ผดุงมาตร 4 2 2 8 8 2 1 2 11
14 บ้านมะรือโบออกฯ 4 2 1 7 8 3 1 6 12
15 บ้านสาเมาะ 3 4 0 7 8 2 2 12 12
16 ราชพัฒนา 3 3 0 6 6 1 1 0 8
17 อนุบาลระแงะ 3 2 1 6 7 4 0 1 11
18 บ้านเขาพระ 3 2 0 5 4 1 0 0 5
19 ชุมชนสหพัฒนา 2 6 1 9 7 1 4 5 12
20 บ้านโคก 2 4 2 8 7 2 0 2 9
21 บ้านบูเก๊ะบือแต 2 0 0 2 4 2 0 1 6
22 บ้านมะรือโบตก 1 4 4 9 7 4 1 2 12
23 บ้านรือเปาะ 1 2 0 3 5 0 0 2 5
24 บ้านไอสะเตียร์ 1 1 6 8 4 9 2 5 15
25 บ้านริแง 1 1 1 3 3 1 1 1 5
26 วัดตันติการามฯ 1 1 1 3 3 0 0 1 3
27 บ้านแกแม 1 1 0 2 4 3 1 1 8
28 บ้านตะโละ 1 0 2 3 5 2 3 7 10
29 บ้านฮูลู 1 0 1 2 4 2 1 1 7
30 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 1 0 1 2 2 10 3 9 15
31 ไอยรานุสรณ์ 1 0 0 1 3 1 0 4 4
32 บ้านบาตาปาเซ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
33 ร่วมจิตประชา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
34 บ้านกอแนะเหนือ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
35 บ้านลูโบ๊ะเยาะ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
36 บ้านเจ๊ะเก 1 0 0 1 1 1 3 8 5
37 บ้านทำนบ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
38 บ้านยะออ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
39 วัดร่อน 1 0 0 1 0 0 1 2 1
40 บ้านดุซงญอ 0 2 1 3 2 1 0 1 3
41 พิทักษ์วิทยากุมุง 0 1 3 4 2 1 3 3 6
42 บ้านปาเซ 0 1 2 3 3 2 1 0 6
43 บ้านสะโล 0 1 1 2 6 3 1 1 10
44 บ้านบ้านบำรุงวิทย์ 0 1 1 2 2 2 1 2 5
45 บ้านนิบง 0 1 1 2 2 1 2 1 5
46 บ้านกาเด็ง 0 1 0 1 3 2 3 2 8
47 บ้านลาไม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
48 บ้านเขาน้อย 0 1 0 1 2 5 3 1 10
49 บ้านตันหยงลิมอ 0 1 0 1 2 2 3 1 7
50 ราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 0 1 0 1 2 0 0 0 2
51 บ้านแมะแซ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
52 บ้านสิโป 0 0 2 2 4 1 3 3 8
53 บ้านบองอ 0 0 1 1 2 1 0 2 3
54 บ้านไอร์โซ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
55 บ้านปารี 0 0 1 1 1 2 0 0 3
56 บ้านจูโวะ 0 0 1 1 1 0 2 1 3
57 บ้านบาโงระนะ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
58 บ้านบละแต 0 0 1 1 0 3 1 0 4
59 ประชาบำรุง 0 0 1 1 0 1 1 0 2
60 บ้านน้ำวน 0 0 0 0 3 2 1 2 6
61 บ้านไอปาเซ 0 0 0 0 2 3 1 0 6
62 บ้านบาโงสะโต 0 0 0 0 2 0 0 0 2
63 บ้านตาโงะ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
64 บ้านบูกิต 0 0 0 0 1 0 2 1 3
65 บ้านลูโบ๊ะบาตู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
66 บ้านตือกอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
67 บ้านบือนังกือเปาะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
68 ราชประสงค์ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
69 บ้านไอกรอส 0 0 0 0 0 2 0 0 2
70 บ้านละหาร 0 0 0 0 0 0 1 2 1
71 บ้านบาโง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
72 บ้านลูโบ๊ะดีแย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
73 บ้านกูจิงลือปะ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
74 บ้านตราแด๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
75 บ้านบาโงกุโบ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
76 มุคตาร์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 110 103 85 298 311 159 91 151 561