สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านกาลิซา 11 11 8 30 25 15 2 3 42
2 บ้านยานิง 7 5 7 19 20 5 7 5 32
3 แหลมทองวิทยา 7 5 5 17 16 3 5 0 24
4 บ้านเจาะไอร้อง 7 3 3 13 10 3 2 5 15
5 บ้านกาหนั๊วะ 6 4 4 14 12 7 4 4 23
6 บ้านเจาะเกาะ 6 0 2 8 7 5 0 3 12
7 บ้านจะแนะ 5 6 7 18 12 8 2 8 22
8 บ้านกาแย 5 6 1 12 13 6 1 6 20
9 บ้านบูเกะตาโมง 5 1 3 9 6 2 2 5 10
10 มูลนิธิเจริญศึกษา 4 8 5 17 17 6 3 7 26
11 บ้านมะรือโบตก 4 4 5 13 10 4 2 2 16
12 บ้านบ่อทอง 4 3 0 7 8 2 0 1 10
13 บ้านบาโงดุดุง 4 3 0 7 8 1 0 0 9
14 ผดุงมาตร 4 2 2 8 8 2 1 2 11
15 บ้านมะรือโบออกฯ 4 2 1 7 8 3 1 6 12
16 บ้านเขาพระ 4 2 0 6 5 1 0 0 6
17 บ้านโคก 3 5 3 11 9 3 0 2 12
18 บ้านสาเมาะ 3 4 0 7 8 2 2 12 12
19 ราชพัฒนา 3 3 0 6 6 1 1 0 8
20 อนุบาลระแงะ 3 2 1 6 7 4 0 1 11
21 ชุมชนสหพัฒนา 2 6 1 9 7 1 4 5 12
22 บ้านกอแนะเหนือ 2 0 1 3 3 2 1 0 6
23 บ้านบาโงระนะ 2 0 1 3 3 0 1 0 4
24 บ้านบูเก๊ะบือแต 2 0 0 2 4 2 0 1 6
25 บ้านลูโบ๊ะเยาะ 2 0 0 2 2 2 0 0 4
26 วัดร่อน 2 0 0 2 1 1 1 2 3
27 บ้านบาตาปาเซ 1 3 0 4 4 1 1 1 6
28 บ้านริแง 1 2 1 4 4 1 1 1 6
29 บ้านรือเปาะ 1 2 0 3 5 0 0 2 5
30 บ้านไอสะเตียร์ 1 1 6 8 4 9 2 5 15
31 วัดตันติการามฯ 1 1 1 3 3 0 0 1 3
32 บ้านแกแม 1 1 0 2 4 3 1 1 8
33 บ้านตะโละ 1 0 2 3 5 2 3 7 10
34 บ้านฮูลู 1 0 1 2 4 2 1 1 7
35 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 1 0 1 2 2 10 3 9 15
36 ไอยรานุสรณ์ 1 0 0 1 3 1 0 4 4
37 ร่วมจิตประชา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
38 บ้านเจ๊ะเก 1 0 0 1 1 1 3 8 5
39 บ้านทำนบ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
40 บ้านยะออ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
41 บ้านเขาแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านดุซงญอ 0 2 1 3 2 1 0 1 3
43 พิทักษ์วิทยากุมุง 0 1 3 4 2 1 3 3 6
44 บ้านปาเซ 0 1 2 3 3 2 1 0 6
45 บ้านสะโล 0 1 1 2 6 3 1 1 10
46 บ้านบ้านบำรุงวิทย์ 0 1 1 2 2 2 1 2 5
47 บ้านนิบง 0 1 1 2 2 1 2 1 5
48 บ้านกาเด็ง 0 1 0 1 3 2 3 2 8
49 บ้านลาไม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
50 บ้านเขาน้อย 0 1 0 1 2 5 3 1 10
51 บ้านตันหยงลิมอ 0 1 0 1 2 2 3 1 7
52 ราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 0 1 0 1 2 0 0 0 2
53 บ้านแมะแซ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
54 บ้านสิโป 0 0 2 2 4 1 3 3 8
55 บ้านบองอ 0 0 1 1 2 1 0 2 3
56 บ้านไอร์โซ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
57 บ้านปารี 0 0 1 1 1 2 0 0 3
58 บ้านจูโวะ 0 0 1 1 1 0 2 1 3
59 บ้านบละแต 0 0 1 1 0 3 1 0 4
60 ประชาบำรุง 0 0 1 1 0 1 1 0 2
61 บ้านน้ำวน 0 0 0 0 3 2 1 2 6
62 บ้านไอปาเซ 0 0 0 0 2 3 1 0 6
63 บ้านบาโงสะโต 0 0 0 0 2 0 0 0 2
64 บ้านตาโงะ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
65 บ้านบูกิต 0 0 0 0 1 0 2 1 3
66 บ้านลูโบ๊ะบาตู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
67 บ้านตือกอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
68 บ้านบือนังกือเปาะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
69 ราชประสงค์ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
70 บ้านไอกรอส 0 0 0 0 0 2 0 0 2
71 บ้านละหาร 0 0 0 0 0 0 1 2 1
72 บ้านบาโง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
73 บ้านลูโบ๊ะดีแย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
74 บ้านกูจิงลือปะ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
75 บ้านตราแด๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
76 บ้านบาโงกุโบ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
77 มุคตาร์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 126 108 89 323 331 162 93 152 586