สรุปเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านกาลิซา 25 15 2 3 42
2 บ้านยานิง 20 5 7 5 32
3 มูลนิธิเจริญศึกษา 17 6 3 7 26
4 แหลมทองวิทยา 16 3 5 0 24
5 บ้านกาแย 13 6 1 6 20
6 บ้านจะแนะ 12 8 2 8 22
7 บ้านกาหนั๊วะ 12 7 4 4 23
8 บ้านมะรือโบตก 10 4 2 2 16
9 บ้านเจาะไอร้อง 10 3 2 5 15
10 บ้านโคก 9 3 0 2 12
11 บ้านมะรือโบออกฯ 8 3 1 6 12
12 บ้านสาเมาะ 8 2 2 12 12
13 ผดุงมาตร 8 2 1 2 11
14 บ้านบ่อทอง 8 2 0 1 10
15 บ้านบาโงดุดุง 8 1 0 0 9
16 บ้านเจาะเกาะ 7 5 0 3 12
17 อนุบาลระแงะ 7 4 0 1 11
18 ชุมชนสหพัฒนา 7 1 4 5 12
19 บ้านสะโล 6 3 1 1 10
20 บ้านบูเกะตาโมง 6 2 2 5 10
21 ราชพัฒนา 6 1 1 0 8
22 บ้านตะโละ 5 2 3 7 10
23 บ้านเขาพระ 5 1 0 0 6
24 บ้านรือเปาะ 5 0 0 2 5
25 บ้านไอสะเตียร์ 4 9 2 5 15
26 บ้านแกแม 4 3 1 1 8
27 บ้านฮูลู 4 2 1 1 7
28 บ้านบูเก๊ะบือแต 4 2 0 1 6
29 บ้านสิโป 4 1 3 3 8
30 บ้านบาตาปาเซ 4 1 1 1 6
31 บ้านริแง 4 1 1 1 6
32 บ้านกาเด็ง 3 2 3 2 8
33 บ้านน้ำวน 3 2 1 2 6
34 บ้านกอแนะเหนือ 3 2 1 0 6
35 บ้านปาเซ 3 2 1 0 6
36 บ้านลาไม 3 2 0 0 5
37 ไอยรานุสรณ์ 3 1 0 4 4
38 บ้านบาโงระนะ 3 0 1 0 4
39 วัดตันติการามฯ 3 0 0 1 3
40 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 2 10 3 9 15
41 บ้านเขาน้อย 2 5 3 1 10
42 บ้านไอปาเซ 2 3 1 0 6
43 บ้านตันหยงลิมอ 2 2 3 1 7
44 บ้านบ้านบำรุงวิทย์ 2 2 1 2 5
45 บ้านลูโบ๊ะเยาะ 2 2 0 0 4
46 พิทักษ์วิทยากุมุง 2 1 3 3 6
47 บ้านนิบง 2 1 2 1 5
48 บ้านบองอ 2 1 0 2 3
49 บ้านดุซงญอ 2 1 0 1 3
50 บ้านไอร์โซ 2 1 0 0 3
51 ร่วมจิตประชา 2 0 1 0 3
52 ราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 2 0 0 0 2
53 บ้านบาโงสะโต 2 0 0 0 2
54 บ้านปารี 1 2 0 0 3
55 บ้านเจ๊ะเก 1 1 3 8 5
56 วัดร่อน 1 1 1 2 3
57 บ้านแมะแซ 1 1 1 0 3
58 บ้านจูโวะ 1 0 2 1 3
59 บ้านตาโงะ 1 0 2 1 3
60 บ้านบูกิต 1 0 2 1 3
61 บ้านทำนบ 1 0 0 1 1
62 บ้านยะออ 1 0 0 1 1
63 บ้านเขาแก้ว 1 0 0 0 1
64 บ้านลูโบ๊ะบาตู 1 0 0 0 1
65 บ้านตือกอ 1 0 0 0 1
66 บ้านบือนังกือเปาะ 1 0 0 0 1
67 บ้านบละแต 0 3 1 0 4
68 ราชประสงค์ 0 3 1 0 4
69 บ้านไอกรอส 0 2 0 0 2
70 ประชาบำรุง 0 1 1 0 2
71 บ้านละหาร 0 0 1 2 1
72 บ้านบาโง 0 0 1 1 1
73 บ้านลูโบ๊ะดีแย 0 0 1 0 1
74 บ้านกูจิงลือปะ 0 0 0 2 0
75 บ้านตราแด๊ะ 0 0 0 2 0
76 บ้านบาโงกุโบ 0 0 0 1 0
77 มุคตาร์วิทยา 0 0 0 0 0
รวม 331 162 93 152 586