หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 18 27 21
2 005 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 7 20 14
3 008 โรงเรียนบ้านกาลิซา 45 82 61
4 009 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 28 81 44
5 006 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 10 16 13
6 007 โรงเรียนบ้านกาแย 26 48 35
7 010 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 2 7 3
8 016 โรงเรียนบ้านจะแนะ 30 54 41
9 017 โรงเรียนบ้านจูโวะ 5 10 7
10 021 โรงเรียนบ้านดุซงญอ 8 12 8
11 022 โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ 2 7 4
12 023 โรงเรียนบ้านตะโละ 18 29 24
13 024 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 8 15 9
14 025 โรงเรียนบ้านตาโงะ 4 9 6
15 026 โรงเรียนบ้านตือกอ 1 3 2
16 027 โรงเรียนบ้านทำนบ 2 7 4
17 030 โรงเรียนบ้านนิบง 6 10 6
18 028 โรงเรียนบ้านน้ำวน 8 19 15
19 029 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 0 0 0
20 031 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 0 0 0
21 032 โรงเรียนบ้านบละแต 6 15 10
22 033 โรงเรียนบ้านบองอ 6 12 9
23 040 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 8 12 10
24 039 โรงเรียนบ้านบาโง 3 5 4
25 035 โรงเรียนบ้านบาโงกุโบ 1 1 1
26 036 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 9 19 14
27 037 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 5 15 10
28 038 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 2 6 4
29 042 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 1 3 2
30 043 โรงเรียนบ้านบูกิต 4 9 7
31 044 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 18 26 25
32 045 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 7 11 9
33 034 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 11 39 21
34 041 โรงเรียนบ้านบ้านบำรุงวิทย์ 7 43 18
35 047 โรงเรียนบ้านปารี 3 5 3
36 046 โรงเรียนบ้านปาเซ 6 14 11
37 048 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 18 68 29
38 049 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 19 22 19
39 051 โรงเรียนบ้านยะออ 2 3 2
40 052 โรงเรียนบ้านยานิง 40 69 53
41 053 โรงเรียนบ้านริแง 7 15 12
42 054 โรงเรียนบ้านรือเปาะ 8 57 20
43 055 โรงเรียนบ้านละหาร 3 4 3
44 056 โรงเรียนบ้านลาไม 5 16 9
45 057 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 27 48 38
46 058 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 1 3 2
47 059 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 2 2 2
48 060 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 4 8 5
49 061 โรงเรียนบ้านสะโล 12 58 24
50 062 โรงเรียนบ้านสาเมาะ 25 56 36
51 063 โรงเรียนบ้านสิโป 11 15 13
52 068 โรงเรียนบ้านฮูลู 8 15 11
53 013 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 11 25 19
54 014 โรงเรียนบ้านเขาพระ 6 11 7
55 012 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1 3 1
56 019 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 15 31 23
57 020 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 21 63 35
58 018 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 14 21 16
59 011 โรงเรียนบ้านแกแม 9 12 11
60 050 โรงเรียนบ้านแมะแซ 3 8 5
61 015 โรงเรียนบ้านโคก 17 29 23
62 064 โรงเรียนบ้านไอกรอส 2 6 3
63 065 โรงเรียนบ้านไอปาเซ 6 13 10
64 066 โรงเรียนบ้านไอร์โซ 3 7 5
65 067 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 23 43 32
66 069 โรงเรียนประชาบำรุง 2 2 2
67 071 โรงเรียนผดุงมาตร 13 18 15
68 072 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 9 13 12
69 077 โรงเรียนราชประสงค์ 5 8 5
70 078 โรงเรียนราชพัฒนา 11 15 11
71 075 โรงเรียนร่วมจิตประชา 3 5 4
72 079 โรงเรียนวัดตันติการามฯ 4 6 5
73 080 โรงเรียนวัดร่อน 5 6 6
74 082 โรงเรียนอนุบาลระแงะ 12 17 16
75 084 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 9 17 13
76 002 โรงเรียนดาราวิทยา 0 0 0
77 003 โรงเรียนดารุสลาม 0 0 0
78 070 โรงเรียนประทีปวิทยา 0 0 0
79 073 โรงเรียนมุคตาร์วิทยา 1 2 1
80 074 โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา 33 71 51
81 083 โรงเรียนอัลเราะห์มาน 0 0 0
82 081 โรงเรียนแหลมทองวิทยา 24 41 28
83 076 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 2 40 4
84 004 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 0 0 0
รวม 781 1683 1116
2799


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]