หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nwt3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวไซนับ มือเยาะโรงเรียนกรรมการ
2. นางวันกาชีม๊ะ นิแหโรงเรียนผดุงมาตรกรรมการ
3. นางเน๊าะ บินศาสตราโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
4. นางนุสรา เงินมากโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวรูบีอาทูน สุหลงโรงเรียนบ้านบาตาปาเซกรรมการ
2. นางนูรีหย๊ะ การียาโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแตกรรมการ
3. นางสกาวเดือน พยัคฆโยธีโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
4. นางรูสนานี สะแลแมโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตูกรรมการ
5. นายอนิวรรต อาลีโรงเรียนบ้านยานิงกรรมการ
อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวาสนา โกศัยพัฒน์โรงเรียนวัดตันติการามกรรมการ
2. นางมัสกะ เจ๊ะเล๊ะโรงเรียนบ้านบองอกรรมการ
3. นางสาววีระญา อาลีโรงเรียนชุมชนสหพัฒนากรรมการ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางคอรีเป๊าะ เจ๊ะมะโรงเรียนบ้านบาโงดุดุงกรรมการ
2. นางอัจฉรา รัตนนิยมโรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะกรรมการ
3. นางสาวนาบีตะห์ เจะเล็งโรงเรียนบ้านริแงกรรมการ
4. นางนอรีดา สะลายาโรงเรียนบ้านบระเอ็งกรรมการ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางปรียา การสมเกตุโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
2. นางตีรอฮานี สีตีเป๊าะโรงเรียนบ้านเจ๊ะเกกรรมการ
3. นางสาวอานงค์ ช้างแก้วโรงเรียนบ้านตันหยงลิมอกรรมการ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางศุกรัชดา ฮิเลโรงเรียนบ้านสิโปกรรมการ
2. นางกูฉ๊ะ มามะโรงเรียนบ้านเจาะเกาะกรรมการ
3. นางฟาตีมะฮ์ ยีดิงโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะกรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสรี นิลเหมโรงเรียนบ้านบาโงสะโตกรรมการ
2. นางสาวไลลา เจะซูโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะกรรมการ
3. นางสาวอาอีเซาะ ตาเละโรงเรียนบ้านตาโงะกรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวนภสินธ์ุ ชูสกุลชาติโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
2. นายมารอซือลี บากาโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
3. นางสาวปาดีละห์ เจ๊ะมะโรงเรียนบ้านรือเปาะกรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศรานี แวอาลีโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
2. นางฮาสือน๊ะ ระยีแกโรงเรียนชุมชนสหพัฒนากรรมการ
3. นางอุษณา อาบูโรงเรียนบ้านนำ้หอมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายไชยกิจ ด่านชัยประเสริฐโรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะกรรมการ
2. นางอาทิตา บุตรมาตรโรงเรียนบ้านริแงกรรมการ
3. นางสาวยามีล๊ะ อียาโรงเรียนราชพัฒนากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวปรีดา เจ๊ะมิงโรงเรียนบ้านกาแยกรรมการ
2. นางนีตา เจ๊ะเด็งโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะกรรมการ
3. นางซอฟียะห์ เจ๊ะและโรงเรียนไอยรานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนุลรีซาน แวสุหลงโรงเรียนบ้านยานิงกรรมการ
2. นายอิบรอฮีม หะยียูโซะโรงเรียนไอสะเตียร์กรรมการ
3. นางต่วนซูลลีนา ปาเต๊ะโรงเรียนบ้านมะรือโบตกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๑ โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางยารีล๊ะ เจ๊ะนิโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
2. นางเอื้อมพร ท้าวพันแดงโรงเรียนบ้านบาโงสะโตกรรมการ
3. นางสาวซากียะห์ เจ๊ะสะแมโรงเรียนบ้านมะรือโบออกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๑ โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๒ โครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอับดุลเลาะ ซิแตโรงเรียนบ้านเจาะไอร้องกรรมการ
2. นางกีรตีณี เอียดตรงโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ดาโอะโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๒ โครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางนูรีนา บากาอาลีโรงเรียนชุมชนสหพัฒนากรรมการ
2. นางอาซาห์ ลอหนิโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นายนาซือรี ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านจะแนะกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายต่วนตาร์มีซีย์ นิจิโรงเรียนบ้านตันหยงลิมอกรรมการ
2. นายสาและ เปาะซาโรงเรียนบ้านยานิงกรรมการ
3. นางอาซีซ๊ะ สะมะแอโรงเรียนบ้านเจ๊ะเกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนัสเซอร์รูดิน สะนิบากอโรงเรียนบ้านจะแนะกรรมการ
2. นางนูรฮายาตี มะอูเซ็งโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตูกรรมการ
3. นางสาวฮัสมะห์ มะโรงเรียนบ้านไอปาเซกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวสุกัญญา จิวัฒนาชวลิตกุลโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือกรรมการ
2. นางวันอาอีซะห์ สิดิโรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์กรรมการ
3. นางเพาซีหยะ บินยูโซะโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวสุไมยะห์ เจ๊ะลงโรงเรียนบ้านเจาะเกาะกรรมการ
2. นางฟาซียะ เปาะนิสือแมะโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะกรรมการ
3. นายมูฮำมัดซูบาฮารี มะยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านดุซงยอกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมารีเย๊าะ ยูดิงโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะกรรมการ
2. นางจิรลักษณ์ สะเมาะโรงเรียนบ้านสาเมาะกรรมการ
3. นางสุณิสา พันธ์ทิพย์โรงเรียนบ้านมะรือโบตกกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายประดิษฐ์ สายแก้วโรงเรียนบ้านบาโงดุดุงกรรมการ
2. นายสุวิทย์ เสาร์พูลโรงเรียนอนุบาลระแงะกรรมการ
3. นางสาวอัยเซาะ อาแดโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสาวกูแวยีดา กะลูแปโรงเรียนชุมชนสหพัฒนากรรมการ
2. นายมะรอมลี อามะโรงเรียนบ้านมะรือโบตกกรรมการ
3. นายอุสมาน สาและโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวฮารมูนี อิบนูอับดุลมาญีดโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะกรรมการ
2. นายอับดุลกอเดร์ บาแยโรงเรียนบ้านรือเปาะกรรมการ
3. นางแวสือมะ สุขคติโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายมะสือดี เจ๊ะเด็งโรงเรียนบ้านกาเด็งกรรมการ
2. นายมะนูวา เจ๊ะเมาะโรงเรียนบ้านมะรือโบตกกรรมการ
3. นางมูร์นี ยีเฮ็งโรงเรียนบ้านบาตาปาเซกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางอาตีกะห์ บองออาแซโรงเรียนบ้านจูโวะกรรมการ
2. นายอาหะมะ ปูเต๊ะโรงเรียนบ้านดุซงยอกรรมการ
3. นายอัมรี ยีดาหมะโรงเรียนบ้านสิโปกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวนูรีฮา หะยีสาและโรงเรียนผดุงมาตรกรรมการ
2. นางวนิดา สาและโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นายมูฮำมัด ฮาเระโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายมะสัยกี ฮีแตโรงเรียนบ้านมะรือโบตกกรรมการ
2. นายซูลกีฟลี แวยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวฮัสนีดา เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านเจาะไอร้องกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสมนึก พัฒน์ใหญ่ยิ่งโรงเรียนวัดร่อนกรรมการ
2. นางสุมาลี เอกธนานนท์โรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
3. นางสาวอโนทัย นวลสอาดโรงเรียนบ้านมะรือโบตกกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสมนึก พัฒน์ใหญ่ยิ่งโรงเรียนวัดร่อนกรรมการ
2. นายสมหมาย ฤกษ์ประพันธ์โรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
3. นางสาวอโนทัย นวลสอาดโรงเรียนบ้านมะรือโบตกกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ จอมคำสิงห์โรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
2. นางรื่นฤดี ราชพงศ์โรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
3. นางสุมาลี เอกธนานนท์โรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางซารีปะ จะปะกิยาโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
2. นางรอซีดะห์ เกษมโรงเรียนบ้านกาแยกรรมการ
3. นางวิยะดา ทองรักษาโรงเรียนบ้านลูโบะดีแยกรรมการ
4. นางสาวยาใจ สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดตันติการามกรรมการ
5. นายมูฮัมหมัดอาฟันดี อารงโรงเรียนชุมชนสหพัฒนากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางรอซีดะห์ เกษมโรงเรียนบ้านกาแยกรรมการ
2. นางวิยะดา ทองรักษาโรงเรียนบ้านลูโบะดีแยกรรมการ
3. นางสาวยาใจ สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดตันติการามกรรมการ
4. นายมูฮัมหมัดอาฟันดี อารงโรงเรียนชุมชนสหพัฒนากรรมการ
5. นางซารีปะ จะปะกิยาโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวยาใจ สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดตันติการามกรรมการ
2. นางวิยะดา ทองรักษาโรงเรียนบ้านลูโบะดีแยกรรมการ
3. นายมูฮัมหมัดอาฟันดี อารงโรงเรียนชุมชนสหพัฒนากรรมการ
4. นางนูรุลฮูดา ดือราโอะโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
5. นางซารีปะ จะปะกิยาโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายมาณพ ขานโบโรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์กรรมการ
2. นายมาหะมะ อาละโรงเรียนบ้านลาไมกรรมการ
3. นายนิเฮง ลอโมงโรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
4. นางซูไวบ๊ะ อับดุลเลาะโรงเรียนบ้านยานิงกรรมการ
5. นางสาวรอกีเย๊าะ ยูนุ๊โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางซูไวบ๊ะ อับดุลเลาะโรงเรียนบ้านยานิงกรรมการ
2. นายมาหะมะ อาละโรงเรียนบ้านลาไมกรรมการ
3. นายนิเฮง ลอโมงโรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
4. นายมาณพ ขานโบโรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์กรรมการ
5. นางสาวรอกีเย๊าะ ยูนุ๊โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมาณพ ขานโบโรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์กรรมการ
2. นายมาหะมะ อาละโรงเรียนบ้านลาไมกรรมการ
3. นายนิเฮง ลอโมงโรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
4. นางซูไวบ๊ะ อับดุลเลาะโรงเรียนบ้านยานิงกรรมการ
5. นางสาวรอกีเย๊าะ ยุูนุ๊โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอับดุลราฟีย์ หะยีหมัดโรงเรียนชุมชนสหพัฒนากรรมการ
2. นายสัญญา ขาวปากรอโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือกรรมการ
3. นายอามาน เปาะเยะโรงเรียนดุซงยอกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ขาวปากรอโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือกรรมการ
2. นายอดิลัน เพชรนวลโรงเรียนบ้านบาโงดุดุงกรรมการ
3. นายอามาน เปาะเยะโรงเรียนบ้านดุซงยอกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุขกรีี แวนามะโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
2. นายมาหามะ ฮาลิมโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแยกรรมการ
3. นายฮัสยูดิน ดือเล๊ะโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุขกรีี แวนามะโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
2. นายมาหะมะ ฮาลิมโรงเรียนบ้านลูโบะดีแยกรรมการ
3. นายฮัสยูดิน ดือเล๊ะโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงกรรมการ
4. นางโรสนี ซายอโรงเรียนบ้านตันหยงลิมอกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอัสยูดิน ดือเล๊ะโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงกรรมการ
2. นายมาหามะ ฮาลิมโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแยกรรมการ
3. นางโรสนี ซายอโรงเรียนตันหยงลิมอกรรมการ
4. นายสุขกรีี แวนามะโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางวันนูรอาดีลา แวยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านไอสะเตียร์กรรมการ
2. นางสาวซุไรดา มะมิงโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะกรรมการ
3. นายเริงชัย บุปผะโพธิ์โรงเรียนบ้านสาเมาะกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวแอเสาะ มาแอโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวซูไรดา มะมิงโรงเรียนลูโบ๊ะกาเยาะกรรมการ
3. นางมีด๊ะ ปาเน๊าะโรงเรียนบ้านไอปาเซกรรมการ
4. นางสาวสาลีนา ลานงโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะกรรมการ
5. นางวันนูรองดีลา แวยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านไอสะเตียร์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวแอเสาะ มาแยโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
2. นางวันนูรอาดีลา แวยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านไอสะเตียร์กรรมการ
3. นางมีด๊ะ ปาเน๊าะโรงเรียนบ้านไอปาเซกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางแอเสาะ มาแยโรงเรียนบ้านกาลืซากรรมการ
2. นางสาวซูไรดา มะมิงโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะกรรมการ
3. นางมีด๊ะ ปาเนาะโรงเรียนบ้านไอปาเซกรรมการ
4. นางวันนูรอาดีลา แวยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านไอสเตียรร์กรรมการ
5. นางสาวสาลีนา ลานงโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางยาบารียะห์ ยะปาโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
2. นางดุจเดือน บินซาโรงเรียนบ้านไอกรอสกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
4. นางสาวนภสินธุ์ ชูสกุลชาติโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
5. นางนูรียะห์ อาบูโรงเรียนบ้านฮูลูกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
2. นางสาวนภสินธุ์ ชูสกุลชาติโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
3. นางนูรียะห์ อาบูโรงเรียนบ้านฮูลูกรรมการ
4. นางยาบารียะห์ ยะปาโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
5. นางดุจเดือน บินซาโรงเรียนบ้านไอกรอสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางอาภรณ์ อับดุลฮากิมโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะกรรมการ
2. นางซอปียะ มะสาอิโรงเรียนบ้านบาตาปาเซกรรมการ
3. นางโรสบา ปัตนวงศ์โรงเรียนบ้านดุซงยอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางรุสลีซา เส็นบัตรโรงเรียนบ้านตันหยงลิมอกรรมการ
2. นางซอปียะ มะสาอิโรงเรียนบ้านบาตาปาเซกรรมการ
3. นางอาภรณ์ อับดุลฮากิมโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะกรรมการ
4. นางสุนันทินี สรรพพันธ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
5. นางโรสบา ปัตนวงศ์โรงเรียนบ้านดุซงยอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางอาภรณ์ อับดุลฮากิมโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะกรรมการ
2. นางโรสบา ปัตนวงศ์โรงเรียนบ้านดุซงยอกรรมการ
3. นางสุนันทินี สรรพพันธ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวการีมะห์ หะยีดิงโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
2. นางรุสลีซา เส็นบัตรโรงเรียนบ้านตันหยงลิมอกรรมการ
3. นายอัสรุดดินทร์ หะยีมูซอโรงเรียนบ้านกาเด็งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางอาภรณ์ อับดุลฮากิมโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะกรรมการ
2. นางสุนันทินี สรรพพันธ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
3. นางโรสบา ปัตนวงศ์โรงเรียนบ้านดุซงยอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรุสลีซา เส็นบัตรโรงเรียนบ้านตันหยงลิมอกรรมการ
2. นางสาวการีมะห์ หะยีดิงโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นายอัสรุดดินทร์ หะยีมูซอโรงเรียนบ้านกาเด็งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนูรียะห์ อาบูโรงเรียนบ้านฮูลูกรรมการ
2. นางดุจเดือน บินซาโรงเรียนบ้านไอกรอสกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
4. นางยาบารียะห์ ยะปาโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
5. นางสาวนภสินธุ์ ชูสกุลชาติโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
2. นางสาวนภสินธุ์ ชูสกุลชาติโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
3. นางนูรียะห์ อาบูโรงเรียนบ้านฮูลูกรรมการ
4. นางยาบารียะห์ ยะปาโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
5. นางดุจเดือน บินซาโรงเรียนบ้านไอกรอสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวการีมะห์ หะยีดิงโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
2. นางรุสลีซา เส็นบัตรโรงเรียนบ้านตันหยงลิมอกรรมการ
3. นายอัสรุดดินทร์ หะยีมูซอโรงเรียนบ้านกาเด็งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
2. นางนภสินธ์ุ ชูสกุลชาติโรงเรียนบานเขาพระกรรมการ
3. นางนูรียะห์ อาบูโรงเรียนบ้านฮูลูกรรมการ
4. นางยาบารียะห์ ยะปาโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
5. นางดุจเดือน บินซาโรงเรียนบ้านไอกรอสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางรุสลีซา เส็นบัตรโรงเรียนบ้านตันหยงลิมอกรรมการ
2. นางสาวการีมะห์ หะยีดิงโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นายอัสรุดดินทร์ หะยีมูซอโรงเรียนบ้านกาเด็งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
2. นางสาวนภสินธ์ุ ชูสกุลชาติโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
3. นางนูรียะห์ อาบูโรงเรียนบ้านฮูลูกรรมการ
4. นางยาบารียะห์ ยะปาโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
5. นางดุจเดือน บินซาโรงเรียนบ้านไอกรอสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางซอปียะ มะสาอิโรงเรียนบ้านบาตาปาเซกรรมการ
2. นายอาทินันท์ อภิรติยกุลโรงเรียนกรรมการ
3. นางอาภรณ์ อับดุลฮากิมโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเย๊าะกรรมการ
4. นางรุสลีซา เส็นบัตรโรงเรียนกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางรุสลีซา เส็นบัตรโรงเรียนกรรมการ
2. นางซอปียะ มะสาอิโรงเรียนบ้านบาตาปาเซกรรมการ
3. นางอาภรณ์ อับดุลฮากิมโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเย๊าะกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอาทินันท์ อภิรติยากุลโรงเรียนกรรมการ
2. นางซอปียะ มะสาอิโรงเรียนบ้านบาตาปาเซกรรมการ
3. นางอาภรณ์ อับดุลฮากิมโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะกรรมการ
4. นางรุสลีซา เส็นบัตรโรงเรียนกรรมการ
5. นางโรสบา ปัตนวงศ์โรงเรียนบ้านดุซงยอกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายชาติชาย กาญจนมณีโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ตั้งใจโรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายชาติชาย กาญจนมณีโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ตั้งใจโรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายชาติชาย กาญจนมณีโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ตั้งใจโรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางลาตีพ๊ะ แวหะมะโรงเรียนบ้านบองอกรรมการ
2. นางสาวสารีมา วาโซ๊ะโรงเรียนบ้านมะรือโบออกกรรมการ
3. นางสาวโสมนัส เหย็บหมัดโรงเรียนบ้านริแงกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางอามีเนาะ รอมะซาโรงเรียนบ้านยานิงกรรมการ
2. นางกามีลา สามะโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตูกรรมการ
3. นางซาฮีดาห์ สาเมาะโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสุไรฮา ยูโซะโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะกรรมการ
2. นางตูแวซากีย๊ะ เด่นดาราโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะกรรมการ
3. นางสาวการีมะห์ หะยีดิงโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
กิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3
1. นางอาซีซ๊ะ เปาะอาแซโรงเรียนบ้านไอสะเตียร์กรรมการ
2. นายอัสรุดดินทร์ หะยีมูซอโรงเรียนบ้านกาเด็งกรรมการ
3. นายมาหะมะสุกรี ดอกอโรงเรียนบ้านแมะแซกรรมการ
กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6
1. นางรุสนา กาเจโรงเรียนบ้านบาโงกรรมการ
2. นางสาวฮัสลีสัน แวยะโก๊ะโรงเรียนบ้านจูโวะกรรมการ
3. นางมูนยาตี แวสะมะแอโรงเรียนบ้านยานิงกรรมการ
กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3
1. นางสาวอาอีเส๊าะ มูซอโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
2. นางอาสือเมาะห์ หะยีดอเลาะโรงเรียนบ้านบาโงระนะกรรมการ
3. นางสาวมาลิณี หะยีดอเล๊าะโรงเรียนชุมชนสหพัฒนากรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวนราพร จิวัฒนาชวลิตกุลโรงเรียนบ้านบาโงสะโตกรรมการ
2. นางสาวรอฮานา แวนามะโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงกรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวรรณา อยู่ดีโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
2. นางสาวนัสรียา หะยียูโซ๊ะโรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ อาแวจูโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือกรรมการ
การแข่งขัน (Multi Skills Competiton) ป.4-ป.6
1. นางอาซีเร๊าะ สะแมโรงเรียนบ้านรือเปาะกรรมการ
2. นางสาวพาอีซ๊ะ ละมูลอโรงเรียนบ้านกูจิงลือปะกรรมการ
3. นายยูโสบ อาดำโรงเรียนบ้านสาเมาะกรรมการ
การแข่งขัน (Multi Skills Competiton) ม.1-ม.3
1. นางสาวฮานิสอาซีรา มะตาเฮโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
2. นางปานรวี เงินมากโรงเรียนบ้านมะรือโบตกกรรมการ
3. นางสาวนฤมล หะยีมะปีเย๊าะโรงเรียนบ้านสิโปกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ มณีฉายโรงเรียนแหลมทองวิทยากรรมการ
2. นายเสรี อินทร์สังข์โรงเรียนบ้านบาโงระนะกรรมการ
3. นายเจตนารมณ์ บากาโรงเรียนผดุงมาตรกรรมการ
4. นายศักดิ์ชลม์ สุรีย์โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์กรรมการ
5. นางสุคันธา มาดหมาย โรงเรียนบ้านเจาะเกาะกรรมการ
6. นายถวิศ หนูชูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายฮาวารี ดอเลาะโรงเรียนผดุงมาตรกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ ไกรนราโรงเรียนบ้านฮูลูกรรมการ
3. นายอามานซาห์ เจ๊ะอูมาโรงเรียนบ้านเจาะไอร้องกรรมการ
4. นายอัซมิง เจ๊ะยิโรงเรียนบ้านสาเมาะกรรมการ
5. นายเสรี อินทร์สังข์โรงเรียนบ้านบาโงระนะกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทวีป นิรันดร์พุฒโรงเรียนบ้านเจาะไอร้องกรรมการ
2. นายพีระพงศ์ ต้นสกุลโรงเรียนบ้านบาโงระนะกรรมการ
3. นายรอพา วาแฉะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39กรรมการ
4. นายอนันต์ มณีฉายโรงเรียนแหลมทองวิทยากรรมการ
5. นายเสรี อินทร์สังข์โรงเรียนบ้านบาโงระนะกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวยัซมีน มาหามะโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุงกรรมการ
2. นางนิรมล กาเซ็งโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
3. นางคอยรียะห์ จันทร์สนิกโรงเรียนบ้านไอร์โซกรรมการ
4. นางมธุรดา สุวรรณมณ๊โรงเรียนบ้านบาโงระนะกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนิรมล กาเซ็งโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
2. นางคอยรียะห์ จันทร์สนิกโรงเรียนบ้านไอร์โซกรรมการ
3. นางยัซมีน มาหามะโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุงกรรมการ
4. นางมธุรดา สุวรรณมณ๊โรงเรียนบ้านบาโงระนะกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ ไพสิฐสิริกุลโรงเรียนบ้านกาแยกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ มาทวีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39กรรมการ
3. นายณัฐกุล จามะโรงเรียนบ้านฮูลูกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายยัสรี ปะดอโรงเรียนบ้านบูเกะตาโมงฯกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ เสาร์นิยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39กรรมการ
3. นายณัฐกุล จามะโรงเรียนบ้านฮูลูกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอภิรักษ์ อำนวยพูนสุขโรงเรียนบ้านมะรือโบออกกรรมการ
2. นายปรัชญา สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ ปัญจระโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ ทวีธรรมโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
5. นายจีรศักดิ์ เทพสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ ไพสิฐสิริกุลโรงเรียนบ้านกาแยกรรมการ
2. นายณัฐกุล จามะโรงเรียนบ้านฮูลูกรรมการ
3. นายอับดุลกาเดร์ มะสาแมโรงเรียนบ้านยานิงกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายณัฐกุล จามะโรงเรียนบ้านฮูลูกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ทวีธรรมโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
3. นายโซเฟียน มะเย็งโรงเรียนบ้านเจาะไอร้องกรรมการ
4. นายปรัชญา สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
5. นางสาวคัทลียา ศรีตุลาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายรัฐศาสตร์ มาทวีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙กรรมการ
2. นายอภิรักษ์ อำนวยพูลสุขโรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ ไพสิฐศิริกุลโรงเรียนบ้านกาแยกรรมการ
4. นางสาวคัทลียา ศรีตุลาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางจารุวรรณ ทวีธรรมโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ เทพสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
3. นางสาวคัทลียา ศรีตุลาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ เทพสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
2. นางสาวคัทลียา ศรีตุลาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39กรรมการ
3. นางจารุวรรณ ทวีธรรมโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุบิน เงานอโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
2. นายนัสรี ดอเลาะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39กรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ ปัญจระโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายโซเฟียน มะเย็งโรงเรียนบ้านเจาะไอร้องกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ อำนวยพูนสุขโรงเรียนบ้านมะรือโบออกกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ ปัญจระโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
4. นางจิรวรรณ ทวีธรรมโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
5. นายปรัชญา สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนัสรี ดอเลาะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39กรรมการ
2. นายจุฑารัตน์ ปัญจระโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
3. นายณัฐกุล จามะโรงเรียนบ้านฮูลูกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวาวี สนิโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวนูรีฮัน เจ๊ะนิโรงเรียนกรรมการ
3. นางอารุณี ตันสกุลโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประสพ เบ็ญนาวีโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา เมืองพินโรงเรียนกรรมการ
3. นายต่วนโระ เปาะนิสือแมโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวนิอูมมีกัลซูม มามะโรงเรียนกรรมการ
2. นางนิฮาซีซะห์ โซะนิเปาะโรงเรียนกรรมการ
3. นางบัลกีส เจ๊ะเต๊ะโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอัดนาน อูเต็งโรงเรียนบ้านบองอกรรมการ
2. นางนูรีดา หามิโรงเรียนบ้านบละแตกรรมการ
3. นายรอนิง ลาเต๊ะโรงเรียนบ้านจะแนะกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางปรียา การสมเกตุโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
2. นางสุรี นิลเหมโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวยาใจ สุวรรณรัตน์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางเปาซีหย๊ะ ยูโซ๊ะโรงเรียนราชพัฒนากรรมการ
2. นายยุสรี เฮาะมะโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
3. นางรอำอด๊ะ หะยัมะลีโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอันวา มูละโรงเรียนกรรมการ
2. นายพงพันธ์ุ สุขสบายโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวเยาวเฮ อูเซงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายซายูตี เจ๊ะเด็งโรงเรียนกรรมการ
2. นางนูรัยลี มะเย็งโรงเรียนกรรมการ
3. นางนิมารีย๊ะ โว๊ะโรงเรียนบ้านดุซงยอกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางซูรียานา แยนาโรงเรียนกรรมการ
2. นายอับดุลอาซิ มะสาแมโรงเรียนกรรมการ
3. นายวริส แก่บุญทองโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวรรดี ชินไชยชนะโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
2. นางสาวพิฌานิกา ลาเต๊ะบือริงโรงเรียนบ้านเจาะไอร้องกรรมการ
3. นางสอเด๊าะ ลานงโรงเรียนบ้านปาเซกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายยูเพ็ญ อินทรสังข์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
2. นางสาวมินทร์ชญา ดอเลาะโรงเรียนบ้านบละแตกรรมการ
3. นางสาวชมัยพร เพชรบริสุทธิ์โรงเรียนบ้านไอกรอสกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางจรียา นะมาเสโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
2. นางสาวมารีแย เจ๊ะยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวจุไร ทิพยมนตรีโรงเรียนวัดตันติการามกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอาทิตยา แวอารงโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
2. นางสือน๊ะ มะลีโรงเรียนบ้านเจ๊ะเกกรรมการ
3. นางอัญชณา เจ๊ะโมงโรงเรียนชุมชนสหัฒนากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวนูรา กะนิโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะกรรมการ
2. นางลีเมาะ เตะโรงเรียนกรรมการ
3. นางแวลีเปาะ ดอเลาะโรงเรียนบ้านเจ๊ะเกกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวิมล ผลนุกูลโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
2. นางตอแอเราะ ยะปาโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
3. นางสาวอาแอเสาะ เจ๊ะยอโรงเรียนบ้านไอกรอสกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนิมารีย๊ะ โว๊ะโรงเรียนบ้านดุซงยอกรรมการ
2. นางสาวนูรอามีลา เจ๊ะอาซงโรงเรียนบ้านรือเปาะกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ แจ้งเดชาโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพนันพร ไกรแก้วโรงเรียนไอปาเซกรรมการ
2. นางอายูซะ หินนะโรงเรียนบ้านเจ๊ะเกกรรมการ
3. นางสาวสูไวบะห์ โปงโรงเรียนบ้านริแงกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนงเยาว์ ด่านชัยประเสริฐโรงเรียนวัดร่อนกรรมการ
2. นางรอฮีมะห์ มะเส็งโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
3. นางสาวคอตีเยาะ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสิรินุช สรรเพชุดาโรงเรียนบ้านบาตาปาเซกรรมการ
5. นางสาวฮายาตี บากาโรงเรียนบ้านน้ำหอมกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวิไล พันตรีโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือกรรมการ
2. นางวานิดา เจ๊ะแมโรงเรียนบ้านนดุซงยอกรรมการ
3. นางรัตนา มะเซ็งโรงเรียนชุมชนสหพัฒนากรรมการ
4. นางอุบล สังข์สุวรรณโรงเรียนบ้านตะโล๊ะกรรมการ
5. นางวานิดา อุตอามาตย์โรงเรียนบ้านเจาะไอร้องกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนุชนาฎ ตุดดำโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือกรรมการ
2. นางฟาฎีลละห์ เจ๊ะเกาะอูเซ็งโรงเรียนบ้านบาตาปาเซกรรมการ
3. นางซูไวบ๊ะ อับดุลเลาะโรงเรียนกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววันอารียา แวสะมะแอโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
2. นางสาวนูดฮูดา วอลีโรงเรียนร่วมจิตต์ประชากรรมการ
3. นางนูรัยลี มะเย็งโรงเรียนบ้านน้ำวนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวอารยา แวมะโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
2. นางสาวแอเสาะ ปูตาโรงเรียนบ้านดุซงยอกรรมการ
3. นางอุบลศรี ส่งศรีโรงเรียนบ้านมะรือโบตกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวซูไรดา ดอนิโรงเรียนบ้านเจาะเกาะกรรมการ
2. นางสาวอามีเน๊าะ มะตาแมโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
3. นางสาวชนรยา ปู่เคิงโรงเรียนวัดร่อนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายแวอารง นาแซโรงเรียนบ้านเจ๊ะเกกรรมการ
2. นายซามีลี ปูเต๊ะโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นายกอดรี สีตีเป๊าะโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายแวอารง นาแซโรงเรียนบ้านเจ๊ะเกกรรมการ
2. นายซามีลี ปูเต๊ะโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นายกอดรี สีตีเป๊าะโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไซนูเร็น เจ๊ะหลงโรงเรียนบ้านตราแด๊ะกรรมการ
2. นางอัยเสาะห์ มะแซจือนารงโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
3. นางสาวซาอีด๊ะ ยะโกะโรงเรียนบ้านไอกรอสกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวซาอีด๊ะ ยะโกะโรงเรียนบ้านไอกรอสกรรมการ
2. นางสาวนุรอัยนี แวสุหลงโรงเรียนบ้านปารีกรรมการ
3. นางสาวรอฮีมะห์ โต๊ะลูโรงเรียนบ้านไอโซร์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมาริษา หมาดเท่งโรงเรียนบ้านปารีกรรมการ
2. นางสาวกัรตีณี มะเกะโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุงกรรมการ
3. นางมารียัม บินเจ๊ะเลาะโรงเรียนบ้านยะออกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนีรีฎา วาเต๊ะโรงเรียนบ้านละหารกรรมการ
2. นางมารีสา แวอารงโรงเรียนบ้านจะแนะกรรมการ
3. นางซูรียานี อิสมาแอโรงเรียนบ้านไอโซร์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิลาฏีฟะ ดือราแมโรงเรียนบ้านยะออกรรมการ
2. นางพาอีซะห์ ดอแวโรงเรียนบ้านตือกอกรรมการ
3. นางสาวอามีเนาะ จิริดีโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรินลดา สุหลงโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะกรรมการ
2. นางสาวนูรีซัน เซ็งโรงเรียนบ้านจะแนะกรรมการ
3. นางสาวใบนง ลาเต๊ะโรงเรียนร่วมจิตต์ประชากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนูรีมัน ยาดีโรงเรียนบ้านบาโงระนะกรรมการ
2. นางสาวนิพาดีละห์ แวนามะกันโรงเรียนบ้านริแงกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา นิโซะโรงเรียนบ้านยานิงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมารุต มะอูเซ็งโรงเรียนบ้านตือกอกรรมการ
2. นายอาหามะ สะน๊ะโรงเรียนบ้านเจาะไอร้องกรรมการ
3. นายซูกิพลี บือราเฮงโรงเรียนบ้านเจาะไอร้องกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิอาดีลา มะกาเจโรงเรียนบ้านตือกอกรรมการ
2. นายอีลียาซะ อีแมโรงเรียนบ้านบาโงกูโบกรรมการ
3. นายอิสมาแอ โบสะอิโรงเรียนบ้านบละแตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชนิสรา ทองคำโรงเรียนบ้านจะแนะกรรมการ
2. นายมุสตากีม มามะบากาโรงเรียนบ้านปารีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีแวรอยาลี หามะโรงเรียนบ้านยะออกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมาหะมะอุชมี สาแล๊ะโรงเรียนบ้านไอร์โซกรรมการ
2. นางสาวเยาวเฮ มูซอโรงเรียนบ้านบละแตกรรมการ
3. นางสาวซาวานีย์ รอแมโรงเรียนร่วมจิตต์ประชากรรมการ
4. นายมาฮาดี หะยีโอ๊ะโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเยาวเฮ มูซอโรงเรียนบ้านบละแตกรรมการ
2. นางซูรียานา แยนาโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวซาวานีย์ รอแมโรงเรียนร่วมจิตต์ประชากรรมการ
4. นายมาฮาดี หะยีโอ๊ะโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะกรรมการ
5. นายมาหะมะอุชมี สาแล๊ะโรงเรียนบ้านไอร์โซกรรมการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]