หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   16 ก.ย. 2558   17 ก.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 16 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 752 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ Peer Center ห้อง Peer Center 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 753 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง ป.4/2 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 754 อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง ป.4/1 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 755 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง ป.3/2 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 756 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง ป.3/1 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 757 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง ป.2/2 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
7 770 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง ป.1/1 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
8 771 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง ป.1/2 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
9 772 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง ป.2/1 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 758 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง อิสลามศึกษา 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 759 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง ป.5/1 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 760 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง ป.5/2 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 761 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๑ โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ลานหน้าห้องอนุบาล 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 762 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๑ โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารดาหลาแดง 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 763 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๒ โครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ลานอาคารเฟื่องฟ้า 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
7 764 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๒ โครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารดาหลาแดง 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
8 765 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
9 766 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ห้อง นาฏศิลป์ 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
10 767 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ห้อง ประชุมพุทธชาด 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
11 768 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ห้อง คณิตศาสตร์ 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
12 769 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ห้อง แบรนด์คลาวด์ 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ประชุม 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ประชุม 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ประชุม 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดร่อน อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง อ.2 16 ก.ย. 2558 9.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดร่อน อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.1 16 ก.ย. 2558 9.00-12.00
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดร่อน อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.2 16 ก.ย. 2558 9.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดร่อน อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.3 16 ก.ย. 2558 9.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดร่อน อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.4 16 ก.ย. 2558 9.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดร่อน อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.5 16 ก.ย. 2558 9.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดร่อน อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.6 16 ก.ย. 2558 9.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดร่อน อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง อ.1 16 ก.ย. 2558 9.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดร่อน อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง อ.1 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดร่อน อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง อ.2 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดร่อน อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.1 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดร่อน อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.2 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดร่อน อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.3 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดร่อน อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.4 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดร่อน อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.5 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเจริญศึกษา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเจริญศึกษา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00
3 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเจริญศึกษา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 16 ก.ย. 2558 09.00-10.00
4 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเจริญศึกษา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 16 ก.ย. 2558 09.00-10.00
5 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเจริญศึกษา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 16 ก.ย. 2558 10.00-11.00
6 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเจริญศึกษา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00
7 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเจริญศึกษา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 16 ก.ย. 2558 10.00-11.00
8 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเจริญศึกษา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00
9 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเจริญศึกษา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00
10 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเจริญศึกษา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00
11 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเจริญศึกษา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 16 ก.ย. 2558 11.00-12.00
12 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเจริญศึกษา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 16 ก.ย. 2558 11.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ห้องประชุมพระยาระแงะ ห้อง ประชุมพระยาระแงะ 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ห้องประชุมพระยาระแงะ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมพระยาระแงะ 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ห้องประชุมพระยาระแงะ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมพระยาระแงะ 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 773 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 201 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 774 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 202 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 775 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 203 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 776 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 204 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 777 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 205 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 778 กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 206 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
7 779 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 207 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
8 780 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 208 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
9 781 การแข่งขัน (Multi Skills Competiton) ป.4-ป.6 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 101 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
10 782 การแข่งขัน (Multi Skills Competiton) ม.1-ม.3 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 102 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
11 783 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนแหลมทอง อาคารวีรพัฒน์ ห้อง 103 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ใต้หอประชุมใหญ่ ห้อง ใต้หอประชุมใหญ่ 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 16 ก.ย. 2558 09.00-16.00
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ห้อง E-classroom ห้อง E-classroom 16 ก.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนตันหยงมัส ห้อง ปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนตันหยงมัส ห้อง ปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00
3 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนตันหยงมัส ห้อง ปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00
4 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนตันหยงมัส ห้อง ปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาพระ อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง สมุด 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาพระ อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง สมุด 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาพระ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ศาลาอเนกประสงค์ 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาพระ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ศาลาอเนกประสงค์ 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00
5 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาพระ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาพระ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดร่อน อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 16 ก.ย. 2558 13.00-16.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดร่อน อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเขาพระ อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ห้อง ป.6/1 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ห้อง ป.6/2 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาพระ อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง เรียน 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาพระ อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง เรียน 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาพระ อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง เรียน 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาพระ อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง เรียน 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาพระ อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง เรียน 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาพระ อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง เรียน 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
7 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาพระ อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
8 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาพระ อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง เรียน 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
9 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาพระ อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง เรียน 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาพระ อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง เรียน 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
11 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเจริญศึกษา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
12 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเจริญศึกษา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
13 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเจริญศึกษา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนแหลมทอง ลานโรงอาหาร ห้อง ลานโรงอาหาร 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนแหลมทอง ลานโรงอาหาร ห้อง ลานโรงอาหาร 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนแหลมทอง ลานโรงอาหาร ห้อง ลานโรงอาหาร 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนแหลมทอง ลานโรงอาหาร ห้อง ลานโรงอาหาร 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนแหลมทอง ลานโรงอาหาร ห้อง ลานโรงอาหาร 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนแหลมทอง ลานโรงอาหาร ห้อง ลานโรงอาหาร 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
7 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนแหลมทอง อาคารแจ้งศิริ ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
8 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนแหลมทอง อาคารแจ้งศิริ ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
9 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนแหลมทอง อาคารแจ้งศิริ ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]