หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 758 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง อิสลามศึกษา 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 759 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง ป.5/1 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
3 760 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารเรียน ห้อง ป.5/2 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 761 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๑ โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ลานหน้าห้องอนุบาล 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
5 762 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๑ โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารดาหลาแดง 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
6 763 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๒ โครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ลานอาคารเฟื่องฟ้า 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
7 764 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๒ โครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ อาคารดาหลาแดง 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
8 765 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
9 766 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ห้อง นาฏศิลป์ 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
10 767 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ห้อง ประชุมพุทธชาด 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
11 768 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ห้อง คณิตศาสตร์ 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
12 769 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ห้อง แบรนด์คลาวด์ 16 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]