รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.นราธิวาส เขต 2)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 91.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1. เด็กชายคัสเซีย  เจ๊ะบาบู
2. เด็กชายมูฮำหมัดตอฮีรอนน์  รอนิง
 
1. นางสาวนูรอาซีกีม  เจ๊ะหลง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูยู 1. เด็กชายซับรอมิลลีสี  มะดอรอแม
2. เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาวห์  เล็งฮะ
 
1. นายสมนึก  เสี้ยวทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูยู 1. เด็กชายลุกมาน  ดามาดา
2. เด็กชายไฮกาลร์  ดินนาวา
 
1. นายสมนึก  เสี้ยวทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. นายซูเปียน  กือจิ
2. เด็กชายเฟาซัน  สอเหาะ
 
1. นายสุรพงศ์  คงเขียว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กชายซูคีฟรี   ตาปอ
2. เด็กชายอภิชาติ   ตันอีโน
 
1. นายมูหามะสือลาม  ตาเล๊ะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา6 1. เด็กชายปรุฬท์  เหมียนเมือง
2. เด็กหญิงษมาวรรณ  ว่องไว
 
1. นางวิรากานต์  ชำนาญศิลป์
2. นางสาวสาวิตรี  หนูเกิด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอหลัง 1. เด็กชายจิรศักดิ์  คงจุล
2. เด็กหญิงนิรชา  อ่ำทอง
 
1. นางอัญญาณี  รองสวัสดิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กชายนพกร  ศรีทอง
2. เด็กหญิงนริศา  เดชกุลรัมย์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์สว่าง
2. นายสุรชนม์  เนื่องประดิษฐ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กชายมูฮัมหมัดบัดรี  เซ็ง
 
1. นางนุรอัยนี  อัสมะแอ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรือซอ 1. เด็กหญิงนูรฟา  มะ
 
1. นายซาฟีอี  อาแซ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. เด็กหญิงฐินิตา  อาแว
 
1. นายไซรานี  หะยีดาโอ๊ะ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 1. เด็กหญิงรอฟีดา  มะสีละ
 
1. นางฮาลือมอ  ฮาบิ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรือซอ 1. เด็กหญิงนาซูฮา  หามะ
 
1. นางซากียะห์  มะโซ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูโน๊ะ 1. เด็กชายเทาฟิต  สาม๊ะ
 
1. นางไซนะ  อาลียะ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กหญิงรูฮานี  หะยีดอเลาะ
 
1. นายวิเชียร  มณีโชติ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กชายวินิจ  นกน้อย
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  เสนีย์ชัย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ดง 1. เด็กหญิงนูรุลมัยซาระ  ยะโก๊ะ
2. เด็กชายรุสดี  อีซอ
 
1. นางมารียานี  วาเด็ง
2. นายอารงค์   แวเดร์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กหญิงนูรอาดีละห์  อูมา
2. เด็กหญิงมาซีเต๊าะ  มะแอ
 
1. นางนุรอัยนี  อัสมะแอ
2. นางสาวทัศนีย์  เปาะเล็ง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 1. เด็กหญิงตัสณีมน์  นิเฮง
2. เด็กหญิงหญิง  หลง
 
1. นางสาวสุธีมนต์  ทองเอียด
2. นางณัฐกร  ไชยสิทธิ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กหญิงอาตีกะห์  เจ๊ะอารง
 
1. นายวิเชียร  มณีโชติ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กชายมูฮำหมัดซีฟีอิล  กาเซ็ง
2. เด็กชายวาอิ้ล  อารอมะ
3. เด็กชายแวซัมซู  เปาะฮะ
 
1. นายทวีป  มุขแก้ว
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพลินพิศ 1. เด็กหญิงซาฟีรา  มะเส็ง
2. เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  ฮามิ
3. เด็กชายอนัส  สาและ
 
1. นายนิมะปัณดี  นิอาซิง
2. นางสาลือมอ  ยาตาเยะ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กชายรุสลัน  เง๊าะมูซอ
2. เด็กชายรุสลัน  สุหลง
3. เด็กชายอามีรูซาฟิส  สาและ
 
1. นายทวีป  มุขแก้ว
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงปานทิพย์  บุญสร้าง
 
1. นายสนอง  วรรณบุตร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ขวัญใจ
 
1. นายชวลิต  แดงเพ็ง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายธีรชัย  ขวัญใจ
 
1. นายชวลิต  แดงเพ็ง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  อินดี
 
1. นายสนอง  วรรณบุตร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายสราวุฒิ  ทองดี
 
1. นายชวลิต  แดงเพ็ง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กชายนาเคนทร์  ใจแก้ว
 
1. นางสาวนริสรา  จันตานี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.99 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กหญิงวาสิตา  นราพันธ์
 
1. นางสาวนริสรา  จันตานี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะสวาด 1. เด็กชายอรุณสวัสดิ์  พิมโพสาคาม
 
1. นายดนัย  สันตวรกุล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแว้ง 1. เด็กหญิงอานีฟา  เจ๊ะมะ
 
1. นางดวงมาลย์  สือแม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กชายอัซฟาร์  เจ๊ะอูมาร
 
1. นางสาวซูรายา  อาแซ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1. เด็กชายนิฟารฮัน  นิมะ
 
1. นางมารียานี  มะ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  บุญฤกษ์
 
1. นายสุรพงศ์  คงเขียว
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงปุณฑรี  รุ่งประเสริฐ
 
1. นางมาริสา  ธนสมบัติมงคล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กชายนาเคนทร์  ใจแก้ว
 
1. นางสาวนริสรา  จันตานี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กหญิงวาสิตา  นราพันธ์
 
1. นางสาวนริสรา  จันตานี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กชายนาเคนทร์  ใจแก้ว
 
1. นางสาวนริสรา  จันตานี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสากอ 1. เด็กชายอามีรูล  บินเจ๊ะมุ
 
1. นายอับดุลรอแม  สะบูดิง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1. เด็กหญิงต่วนรุสนีตา  ต่วนลอเซ็ง
 
1. นางสาวนาดีละห์  ดอฮะ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กหญิงวาสิตา  นราพันธ์
 
1. นางสาวนริสรา  จันตานี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 1. เด็กชายอาบัส  มะลี
 
1. นายอนุชิต  ฮามิ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงปุณฑรี  รุ่งประเสริฐ
 
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กชายกฤตธร  ขวัญสืบ
2. เด็กชายกล้าณรงค์  ศรีทวีป
3. เด็กหญิงกามีเรีย  อมรรัตนกุล
4. เด็กหญิงชญาภา  แซ่หว่อง
5. เด็กชายชยางกูร  บุญชูช่วย
6. เด็กชายชิษณุพงศ์  หิ้วพงศ์
7. เด็กหญิงฐิตาภา  วิลาศคีริพงศ์
8. เด็กหญิงณชัปภา  ศิริธราดล
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมวกสกุล
10. เด็กหญิงณิชา  เกียรติตนานุสนธิ์
11. เด็กหญิงธนพร  อ่อนทองงาม
12. เด็กหญิงธิวาภรณ์  สิทธินา
13. เด็กหญิงนันทชา  เจ๊ะหลง
14. เด็กชายนาแบล  สะแปอิง
15. เด็กหญิงนูรนาตาชาอัสลีน  นาวี
16. เด็กชายปฐวี  เวทมาหะ
17. เด็กชายปณวัตร  ชินราช
18. เด็กชายปัณณธร  หงษ์น้อย
19. เด็กหญิงปุณณภา  ประธานวัฒนะกุล
20. เด็กหญิงภัทรธิดา  รักด้วง
21. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  รักด้วง
22. เด็กชายภูธิศ  เจริญกิจ
23. เด็กชายมูฮัมหมัดริดวน  สะมะแอ
24. เด็กชายรัชนนท์  พงศ์เลขา
25. เด็กหญิงวรนารี  หวังวรลักษณ์
26. เด็กชายวรพล  แมงทอง
27. เด็กหญิงวันณัฎฐชา  อีซอ
28. เด็กชายวิชยุตม์  สกุลวิศัลย์
29. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประดิษฐธรรม
30. เด็กชายสิงหา  ช้างชนะ
31. เด็กหญิงสิริยากร  ลือเดชวุฒิไกร
32. เด็กหญิงสุทธิชา  บุญประสิทธิ์
33. เด็กหญิงสุทธิดา  ไข่มุกข์
34. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทิตพุฒ
35. เด็กหญิงอัมณี  หริรัตนกุล
36. เด็กหญิงอัสรา  อนุศาสนบุตร
37. เด็กชายอิทธิพล  จิตรหลัง
38. เด็กชายเดชพนธ์  ทองรักษ์
39. เด็กหญิงแพรวา  บุญมี
40. เด็กหญิงโซเฟีย  อาแว
 
1. นางมาริสา  ธนสมบัติมงคล
2. นางสาวซารีมะห์  มะ
3. นางอังคณา  มะยือโร
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา 1. เด็กหญิงซีลาวาตี  มามะ
2. เด็กชายซูไฮรี  มามะดิง
3. เด็กหญิงนูรทัศนีม  แมเร๊าะ
4. เด็กชายปฏิภาน  ดาโอ๊ะ
5. เด็กหญิงพัตมา  ดอเลาะ
6. เด็กชายฟาริส  ดาโอ๊ะ
7. เด็กชายมะไฟโซ  อาแว
8. เด็กชายริฎวาน  เจ๊ะและ
9. เด็กหญิงโซเฟีย  ลอหะ
10. เด็กหญิงโนรมี  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสาวจุริวรรณ  สหนาม
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 1. เด็กชายซอฟีรูดีน  ฮารีเป็ง
2. เด็กชายซอลีฮีน  อาแวกาแฉะ
3. เด็กชายมูฮำหมัดอิลฮัมร์  มามะ
4. เด็กชายลุกมัน  อาแวหะมะ
5. เด็กชายอัสมาวี  มะแด
6. เด็กชายเฟาซัน  สุหลง
 
1. นายมูฮาหมัด  อาซามิง
2. นายซำซูดิง  ยอ
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายชญานนท์  ดีพาส
2. เด็กชายชนพัฒน์  สังข์สุวรรณ์
3. เด็กชายซูกีมัล  ยีดำ
4. เด็กชายธาดาพงศ์  ศรีจันทร์
5. เด็กชายนูรุดดีน  อูบง
6. เด็กชายวุฒิชัย  ทิวากรชัย
 
1. นายอนุรักษ์  ชูจันทร์
2. นายณัฎฐ์  หวังทอง
3. นางสาวภคินี  พรหมแก้ว
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กชายซูลกิฟลี  ยะโก๊ะ
2. เด็กชายดีวัน  นาวี
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอัซวัง  เจ๊ะมูดอ
4. เด็กชายมูฮัมหมัดฮิลมี  การียา
5. เด็กชายมูฮัมหมัดไพศาล  รอนิง
6. เด็กชายมูฮำหมัดฟิรเดาส์  มือเยาะ
7. เด็กชายลุกมัน  อาแว
8. เด็กชายฮาฟีซัล  ดือราขาเดร์
 
1. นายสังคม  พรมมาศ
2. นายวีระยุทธ์  มามะ
3. นางสาวอาอัยซะ  มะลี
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงตูแวไฮดา  มะ
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  หลายแห่ง
3. เด็กหญิงมายน์ซาร่า  สาแม
 
1. นางนิศารัตน์  พันธนียะ
2. นางสาวทิพวรรณ  หนูสงวน
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กหญิงนรา  เจ๊ะดอเลาะ
2. เด็กหญิงฮานาตี  รือสะ
3. เด็กหญิงฮานีนะห์  สาอะ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ปาโอะมานิ๊
 
52 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 1. เด็กหญิงนาบีลา  เจ๊ะโซ๊ะ
2. เด็กหญิงนูรีซา  มามะ
 
1. นายนัสรุดดีน  มามุ
2. นายอับดุลฮาดี  หะยีอาแว
 
53 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลูบี 1. เด็กชายสีรายุดดีน   แมเร๊าะ
2. เด็กชายอามีรูลปุตรา   อาลีมิง
 
1. นายไพรัช  บินเสะ
2. นางสาวพัชรินทร์  รู้ทำนอง
 
54 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กชายซาราม  มามะ
2. เด็กหญิงนิชานันท์  กือมะ
 
1. นางสาวหทัย  ทองคุปต์
2. นางสาวนูรียา  ลาเตะ
 
55 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กชายนิฮาเซ็ม  มามะ
2. เด็กชายฟาอีสโร  บูละ
 
1. นางสาวหทัย  ทองคุปต์
2. นางสาวนูรียา  ลาเตะ
 
56 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลูบี 1. เด็กหญิงนูรอักมาณี   บีรู
2. เด็กหญิงนูรอัยนี   เจ๊ะหลง
 
1. นายไพรัช   บินเสะ
2. นางรูซีตา  บินนิมุ
 
57 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายอัมรัน  มามะ
2. เด็กชายอาฟิส  มูซอ
 
1. นายอาทิตย์  การัมซอ
2. นางสาวอาทิตยา  การัมซอ
 
58 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายรัชชานนท์  ไข่รอด
2. เด็กชายศิริวิทย์  ชุมไชยโย
 
1. นางปริชญา  มาสินธุ์
2. นางปณิตา  วรัจฉรียกุล
 
59 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กชายมูฮำหมัดอามีรุล  เจ๊ะมิ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เวชประสิทธื์
 
1. นางสาวนิเฟาซีย๊ะห์   นิแห
2. นางสาวฮายาตี  สานูเด็ง
 
60 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโง 1. เด็กชายนัสฮา  แซะบากา
2. เด็กชายมาฟีซุล  เตะ
 
1. นายบาฮารี  นาวี
2. นายบาฮารี  นาวี
 
61 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กหญิงฟาฮาดา  มูซอ
2. เด็กชายอับดุลเลาะห์  หะยีเจ๊ะเลาะ
 
1. นายอาทิตย์  การัมซอ
2. นางสาวอาทิตยา  การัมซอ
 
62 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 1. เด็กหญิงซูไหลา  ปะดอมะ
2. เด็กหญิงมานีซา  สะยู
 
1. นายนัสรุดดีน  มามุ
2. นายอับดุลฮาดี  หะยีอาแว
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 1. เด็กชายการูมิง  มะแอ
2. เด็กชายปิติภัทร์  นิจศักดิ์
3. เด็กชายวิรดัน  ยามา
 
1. นางสาววานีดา  เจ๊ะบือราเฮง
2. นางสาวปิยะนุช  บุญยรัตน์
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กชายซูวารือดี  หะยีดอเลาะ
2. เด็กชายอารีซัน   ดอเลาะ
3. เด็กชายฮากีมีน   มะ
 
1. นายอามีน   ดือราเซาะ
2. นายนูรฮีซัน   ดือเระ
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 1. เด็กหญิงนูรฟาซีละห์   ดาโอ๊ะ
2. เด็กหญิงนูรฮีดายู   เฮงสะนะ
3. เด็กหญิงอาซีเซาะห์   มะกาเร็ง
 
1. นางกมลทิพย์  กลิ่นเพ็ชร
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสากอ 1. เด็กชายมูฮำหมัดนัซวัน   บินอายุ
2. เด็กชายอีครีม   หะยีสาอะ
3. เด็กชายฮัมรุสลี   การียา
 
1. นายแวมาฮาดี   หะยีแวสตาปอ
2. นายมะดือนียา  อายุ
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงซูไฮร์นิง   ดาโอ๊ะ
2. เด็กหญิงนูรนัสริน   มือลี
3. เด็กหญิงนูรอาซีกีน   เจ๊ะอูเซ็ง
4. เด็กหญิงฟาตีมิน  อาแว
5. เด็กหญิงมิสกา   อาดอละ
6. เด็กหญิงรุสมาเรีย   อาแวเตะ
 
1. นางอุษา   เฟื่องฟู
2. นางอาสือละห์   ลอแม
3. นางซากีเร๊าะ  มะแซ
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงกัรตีนี   สะแลแม
2. เด็กหญิงซัลวานี   บากา
3. เด็กหญิงนิตาสือนิง   นิเดร์
4. เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์   มะ
5. เด็กหญิงนูรไอนี    มามุ
6. เด็กหญิงอุมินไอนูร์   มะเซ็ง
 
1. นางอุษา   เฟื่องฟู
2. นางสาวประนอม   ศรีสุวรรณ์
3. นางสาวอาวรอ  ยาลาวัล
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรวัน 1. เด็กหญิงซามีเราะห์  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงพิศมัย  มูซอ
3. เด็กหญิงแวฮาซีดะห์  หลงเน๊าะ
 
1. นางนูรีแซ  บุตรเหล่
2. นางสาวไอนี  หยันยูโซ๊ะ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กหญิงซีมาอ์  สือแม
2. เด็กหญิงสีตีอัสมะ  อาลี
3. เด็กหญิงอานีรา  อาลี
 
1. นางกัลยา  เพ็ชรัตน์
2. นางภัทรวดี  เกิดแสงสุริยงค์
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กหญิงซัลมีย์นฏา  บือแน
2. เด็กหญิงนูร์อัสมะฮ์  หะมะ
3. เด็กหญิงโซเฟีย  เงาะ
 
1. นางวิริญา  จงอักษร
2. นางสาวอรัญญา  นามเสน
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายอาดีนันท์  มะหะมะ
2. เด็กชายอาลีมี  ยูโซ๊ะ
3. เด็กชายฮารณ  บินอาม
 
1. นายซัมรี  เจ๊ะอาลี
2. นางสาวซีตีแอเสาะ  หะยีเจ๊ะดือราแม
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 1. เด็กหญิงนูรูฟาตีฮะ  ยูโซะ
2. เด็กหญิงอาซูรา  เจ๊ะเงาะ
3. เด็กหญิงโนรฟาซีลา  บินมะดือแฮ
 
1. นางสาวซายารอ  สือนิ
2. นายมะแอ  ดอแม
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  ไชยชาญ
2. เด็กหญิงวิภาวินี  สุขเพชร
3. เด็กหญิงอรชร  ทองเครือ
 
1. นายวัชรพงษ์  แดงขำ
2. นางสาวสายฝน  เสาร์เพ็ชร
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 1. เด็กหญิงนูรีดา  อาแซ
2. เด็กหญิงมัซตีกา  มะอาแว
3. เด็กหญิงอาเรียณี  จินดาประเสริฐ
 
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงซีลา  ลือนิกือลิง
2. เด็กหญิงนิซา  ดอเลาะ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดฟักรี  เจีะอารง
 
1. นางสาวใสนะ  เจะโกะ
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94.625 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 1. เด็กหญิงกูซอฟียะห์  กูสุหลง
2. เด็กหญิงราเบีย  บือราเฮง
3. เด็กหญิงโนรฟาติน  สนิ
 
1. นางประคอง  หมวกสกุล
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 1. เด็กหญิงกอรียะห์  สาอิ
2. เด็กหญิงซูซีลา  ยะโกะ
3. เด็กหญิงโนรฟิตเราะห์  เจ๊ะบอสู
 
1. นางสาวอาทิยา  เบญยาลี
2. นางสาวนาซีเราะห์  สนิ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กหญิงนินูรีดา  เจ๊ะกาเม๊าะ
2. เด็กชายมูฮำหมัดอาฟิต  สาแมบากอ
3. เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟีซี  สาแมบากอ
 
1. นางกุณฑิกา  ทวีลาศ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงซาปียะห์  มาหะมะ
2. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  แตบาตู
3. เด็กหญิงอัศมีรา  เจีะและ
 
1. นางสาวอมลยา  แก้วอุบัติ
 
81 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางขุด 1. เด็กหญิงซาซานา  บินมะนุ
2. เด็กหญิงอาณีกา  สะแปอิง
3. เด็กหญิงฮาซานะห์  ดือราแม
 
1. นางรุสนีตา  มีซี
2. นายมฮำมัดซบรี  เจ๊ะยอ
 
82 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแว้ง 1. เด็กหญิงนุรนัจมีน  อับดุลเลาะอัดนา
2. เด็กหญิงนูรูลซูฮาดา  อูเซ็ง
3. เด็กหญิงนูรูลฮูดา  สะอิ
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สุกแดง
2. นางทัศนี  เพชรสลับแก้ว
 
83 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กชายจักรินทร์  เวทมาหะ
2. เด็กหญิงปลิตา  สามกรม
 
1. นางอรนุช  ทองรมย์
2. นางพัชรี  ทองคำ
 
84 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะลุรู 1. เด็กหญิงซูไฮลา  มือเยาะ
 
1. นายสัมพันธ์  เข็มทอง
 
85 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กหญิงเขมิกา  สุกจันทร์
 
1. นางพัชรี  ทองคำ
 
86 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซรายอ 1. เด็กหญิงบุสตานีย์  สาแล๊ะ
 
1. นายอับดุลเลาะ  หะยีอาแว
 
87 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 1. เด็กหญิงฮัซวานี  มะสะแลแม
 
1. นางซากีเราะ  ลาเต๊ะ
 
88 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอแว 1. เด็กชายมูฮำหมัดอาลิฟ  วอเฮะ
 
1. นางสาวนิรา  สะมะแอ
 
89 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กหญิงซัลวานี  บินดอเลาะ
2. เด็กหญิงฟาซีรัส  ยา
3. เด็กหญิงรูสวนา  มุสตอรปา
4. เด็กหญิงสากีเราะ  เจ๊ะโก๊ะ
5. เด็กหญิงสาลิกา  หะมะ
6. เด็กหญิงแวอาซีกีน  มาหะมะ
 
1. นายแวเสาะ  หะยีดราโอะ
2. นางสาวซูรีนา  ดือรานิง
3. นางสาวสุวรรณา  อูเซ็ง
 
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอแว 1. เด็กหญิงฮันณีอัมมารีอา  สือแม
 
1. นางเอมีเรีย  ลอดิง
 
91 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอหลัง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  พลมั่น
 
1. นางสุมาลี  คงคุณ
 
92 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 1. เด็กหญิงกัสมา  สะนิ
2. เด็กหญิงนูรฮายาตี  แสวง
3. เด็กหญิงนูร์อาซีกิน  มะยูนุ
 
1. นางสาวฮาสานี  มะอาแซ
2. นางสาวสุณิศา  บินอีซอ
 
93 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 1. เด็กหญิงบุสรอ  อาแว
2. เด็กชายอับดุลฮาลิม  สะมาแอ
3. เด็กชายแวอันวา  แวมามะ
 
1. นางสาววานีดา  เจ๊ะบือราเฮง
2. นางสาวนูซาลินดา  อูมา
 
94 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชภักดี 1. เด็กชายซอดีกีนร์  เจ๊ะมะ
2. เด็กหญิงอรัญณี  กุลยวน
 
1. นายมูลกัน  ฮาแวร์
2. นายอุสมาน  เจ๊ะฮะ
 
95 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงสีตีเฮ็นดะห์  บินยาฮายา
2. เด็กชายเจ๊ะอีซูวัน  มามะ
 
1. นางปริชญา  มาสินธุ์
2. นางสาวมาริสา  มะมิง
 
96 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายมูฮำมัดอัสมิน  ฆาแด
2. เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาว  สะมะแอ
3. เด็กชายฮารีฟรีน  อุมะ
 
1. นายซำรี  เจ๊ะอาลี
2. นางมายีด๊ะ  หนูชูสุข
 
97 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 1. เด็กชายซีรอัน  ดือเลาะ
2. เด็กชายนาฟีซัน  หามะ
3. เด็กชายไอมาน  ปะจู
 
1. นายธวัชชัย  สาและ
2. นางสาวนูรอาซีซะ  สะมะแอ