สรุปเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสุไหงโกลก 15 3 1 0 19
2 รักไทย 10 3 1 0 14
3 บ้านเกาะสะท้อน 10 1 3 0 14
4 เกษมทรัพย์ 9 4 2 1 15
5 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 8 2 0 0 10
6 นิคมพัฒนา10 7 4 2 1 13
7 บ้านหัวคลอง 6 3 1 1 10
8 บ้านศาลาใหม่ 6 1 3 2 10
9 บ้านสากอ 6 1 1 1 8
10 บ้านลูโบ๊ะลือซง 5 6 1 1 12
11 บ้านตือมายู 5 2 0 4 7
12 บ้านลาแล 5 2 0 0 7
13 บ้านคลองตัน 5 1 0 0 6
14 บุณยลาภนฤมิต 4 5 0 0 9
15 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 4 2 0 0 6
16 วัดประชุมชลธารา 4 1 0 0 5
17 บ้านโต๊ะเว๊าะ 4 0 1 0 5
18 บ้านกวาลอซีรา 4 0 0 0 4
19 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 3 7 0 0 10
20 บ้านกลูบี 3 4 1 0 8
21 บ้านจะมาแกะ 3 3 0 0 6
22 บ้านสะปอม 3 2 2 0 7
23 บ้านมูโน๊ะ 3 2 0 5 5
24 บ้านแอแว 3 2 0 0 5
25 บ้านตอหลัง 3 1 0 1 4
26 บ้านแว้ง 3 1 0 0 4
27 บ้านกรือซอ 3 0 0 0 3
28 เทศบาล 4 2 4 2 0 8
29 ราชภักดี 2 2 1 0 5
30 บ้านปะดะดอ 2 2 1 0 5
31 วัดเกษตรธิการาม 2 2 0 0 4
32 บ้านบาลูกายาอิง 2 1 3 0 6
33 บ้านกาวะ 2 1 1 1 4
34 บ้านซรายอ 2 1 1 0 4
35 บ้านฆอเลาะทูวอ 2 1 1 0 4
36 นิคมพัฒนา7 2 1 1 0 4
37 วัดเกาะสวาด 2 1 0 0 3
38 บ้านตะเหลี่ยง 2 0 2 0 4
39 บ้านเจ๊ะยอ 2 0 1 0 3
40 บ้านบาโง 2 0 1 0 3
41 บ้านสะหริ่ง 2 0 1 0 3
42 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 2 0 0 2 2
43 บ้านปูยู 2 0 0 1 2
44 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 2 0 0 0 2
45 บ้านยะหอ 1 3 0 0 4
46 บ้านปอเนาะ 1 2 2 1 5
47 บ้านภูเขาทอง 1 2 1 0 4
48 ดารุลฟุรกอน 1 2 0 0 3
49 เพลินพิศ 1 2 0 0 3
50 นิคมพัฒนา6 1 2 0 0 3
51 บ้านดอเฮะ 1 2 0 0 3
52 อิสลามบำรุง 1 2 0 0 3
53 รังผึ้ง 1 1 2 2 4
54 บ้านน้ำใส 1 1 1 0 3
55 บ้านเจ๊ะเหม 1 1 0 1 2
56 บ้านปะลุรู 1 1 0 0 2
57 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 1 1 0 0 2
58 บ้านไอบาตู 1 1 0 0 2
59 บ้านนูโร๊ะ 1 1 0 0 2
60 บ้านตาเซะเหนือ 1 0 3 2 4
61 เทพประทานไทยยืนยง 1 0 2 0 3
62 บ้านแม่ดง 1 0 1 0 2
63 บ้านกูบู 1 0 1 0 2
64 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 1 0 0 1 1
65 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 1 0 0 1 1
66 บ้านบางขุด 1 0 0 0 1
67 บ้านปูโป๊ะ 1 0 0 0 1
68 บ้านตำเสาพัฒนา 1 0 0 0 1
69 บ้านบาโงกือเต 1 0 0 0 1
70 บ้านไพรวัน 1 0 0 0 1
71 วัดโคกมะม่วง 1 0 0 0 1
72 บ้านตลิ่งสูง 1 0 0 0 1
73 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 1 0 0 0 1
74 บ้านจุฬาภรณ์12 1 0 0 0 1
75 บ้านตาบา 1 0 0 0 1
76 บ้านบอเกาะ 1 0 0 0 1
77 บ้านโคกตา 1 0 0 0 1
78 บ้านโต๊ะเด็ง 1 0 0 0 1
79 บ้านไม้แก่น 1 0 0 0 1
80 นิคมพัฒนา9 1 0 0 0 1
81 บ้านตอออ 1 0 0 0 1
82 บ้านบือราแง 1 0 0 0 1
83 วัดทรายขาว 1 0 0 0 1
84 นิคมสร้างตนเองแว้ง 0 5 0 0 5
85 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 0 4 0 0 4
86 บ้านบาโงมาแย 0 2 0 1 2
87 วัดพระพุทธ 0 2 0 0 2
88 บ้านตอแล 0 1 1 0 2
89 สุคิริน 0 1 1 0 2
90 วัดประดิษฐ์บุปผา 0 1 0 0 1
91 บ้านโคกยามู 0 1 0 0 1
92 บ้านโคกงู 0 1 0 0 1
93 บ้านโผลง 0 1 0 0 1
94 วัดโบราณสถิตย์ 0 1 0 0 1
95 บ้านไม้ฝาด 0 0 1 0 1
96 บ้านจือแร 0 0 1 0 1
97 บ้านบูเกะตา 0 0 1 0 1
98 บ้านบางขุนทอง 0 0 1 0 1
99 บ้านบาโงฮูมอ 0 0 1 0 1
100 บ้านร่วมใจ 0 0 1 0 1
101 บ้านศรีพงัน 0 0 1 0 1
102 บ้านสายะ 0 0 1 0 1
103 บ้านแขยง 0 0 0 2 0
104 นิคมพัฒนา4 0 0 0 1 0
105 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 0 0 0 0 0
106 บ้านกูวา 0 0 0 0 0
107 บ้านปาดังยอ 0 0 0 0 0
108 บ้านแฆแบ๊ะ 0 0 0 0 0
109 บ้านน้ำทุเรียน 0 0 0 0 0
รวม 217 123 58 33 398