สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 รักไทย 7 0 5 12 10 3 1 0 14
2 บ้านสุไหงโกลก 6 2 3 11 13 3 1 0 17
3 เกษมทรัพย์ 5 6 2 13 9 4 2 1 15
4 นิคมพัฒนา10 5 5 1 11 7 4 2 1 13
5 บ้านลาแล 4 2 0 6 5 2 0 0 7
6 บ้านเกาะสะท้อน 3 5 2 10 10 1 3 0 14
7 บ้านศาลาใหม่ 3 3 1 7 6 1 3 2 10
8 บ้านตือมายู 3 3 0 6 5 2 0 4 7
9 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 3 1 2 6 5 2 0 0 7
10 บ้านคลองตัน 3 1 1 5 5 1 0 0 6
11 บ้านสากอ 2 2 1 5 6 1 1 1 8
12 บ้านบาลูกายาอิง 2 1 1 4 2 1 3 0 6
13 บ้านกรือซอ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
14 บ้านหัวคลอง 2 0 2 4 6 3 1 1 10
15 บ้านกลูบี 2 0 1 3 3 3 0 0 6
16 บ้านตะเหลี่ยง 2 0 1 3 2 0 2 0 4
17 บ้านแว้ง 2 0 0 2 3 1 0 0 4
18 บ้านเจ๊ะยอ 2 0 0 2 2 0 1 0 3
19 บ้านปูยู 2 0 0 2 2 0 0 1 2
20 บุณยลาภนฤมิต 1 5 2 8 4 5 0 0 9
21 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1 3 3 7 3 7 0 0 10
22 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1 3 1 5 4 2 0 0 6
23 บ้านลูโบ๊ะลือซง 1 3 1 5 3 3 1 1 7
24 บ้านมูโน๊ะ 1 2 1 4 3 2 0 5 5
25 บ้านบาโง 1 1 0 2 2 0 1 0 3
26 ดารุลฟุรกอน 1 1 0 2 1 2 0 0 3
27 บ้านเจ๊ะเหม 1 1 0 2 1 1 0 1 2
28 บ้านสะหริ่ง 1 0 1 2 2 0 1 0 3
29 บ้านตอหลัง 1 0 1 2 2 0 0 1 2
30 บ้านจะมาแกะ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
31 วัดเกาะสวาด 1 0 0 1 2 1 0 0 3
32 นิคมพัฒนา6 1 0 0 1 1 2 0 0 3
33 เพลินพิศ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
34 บ้านแม่ดง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
35 บ้านบางขุด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
36 บ้านปูโป๊ะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
37 บ้านกวาลอซีรา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 บ้านตำเสาพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 บ้านบาโงกือเต 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 บ้านไพรวัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 วัดโคกมะม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 รังผึ้ง 0 3 1 4 1 1 2 2 4
43 เทศบาล 4 0 1 3 4 2 4 2 0 8
44 บ้านสะปอม 0 1 1 2 3 2 2 0 7
45 วัดเกษตรธิการาม 0 1 1 2 2 2 0 0 4
46 บ้านกาวะ 0 1 1 2 2 1 1 1 4
47 บ้านปอเนาะ 0 1 1 2 1 2 2 1 5
48 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 0 1 0 1 2 0 0 2 2
49 บ้านภูเขาทอง 0 1 0 1 1 2 1 0 4
50 บ้านแอแว 0 1 0 1 1 2 0 0 3
51 บ้านดอเฮะ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
52 บ้านตลิ่งสูง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านจุฬาภรณ์12 0 1 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านตาบา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านบอเกาะ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านปะดะดอ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
58 บ้านฆอเลาะทูวอ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
59 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
60 บ้านยะหอ 0 0 1 1 1 3 0 0 4
61 อิสลามบำรุง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
62 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 0 0 1 1 1 0 0 1 1
63 บ้านโคกตา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
64 บ้านโต๊ะเด็ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
65 บ้านแขยง 0 0 1 1 0 0 0 2 0
66 นิคมพัฒนา7 0 0 0 0 2 1 1 0 4
67 วัดประชุมชลธารา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
68 บ้านน้ำใส 0 0 0 0 1 1 1 0 3
69 บ้านนูโร๊ะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
70 ราชภักดี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
71 บ้านตาเซะเหนือ 0 0 0 0 1 0 3 2 4
72 บ้านซรายอ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
73 บ้านโต๊ะเว๊าะ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
74 เทพประทานไทยยืนยง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
75 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
76 บ้านไม้แก่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
77 นิคมพัฒนา9 0 0 0 0 1 0 0 0 1
78 บ้านตอออ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
79 บ้านบือราแง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
80 วัดทรายขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
81 นิคมสร้างตนเองแว้ง 0 0 0 0 0 5 0 0 5
82 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
83 บ้านบาโงมาแย 0 0 0 0 0 2 0 1 2
84 วัดพระพุทธ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
85 บ้านตอแล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
86 สุคิริน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
87 วัดประดิษฐ์บุปผา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
88 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 บ้านโคกยามู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 บ้านปะลุรู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
91 บ้านโคกงู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
92 บ้านโผลง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
93 บ้านไอบาตู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 วัดโบราณสถิตย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 บ้านกูบู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
96 บ้านไม้ฝาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
97 บ้านจือแร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
98 บ้านบูเกะตา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99 บ้านบางขุนทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
100 บ้านบาโงฮูมอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 บ้านร่วมใจ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 บ้านศรีพงัน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 บ้านสายะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 นิคมพัฒนา4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
105 บ้านกูวา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 บ้านปาดังยอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 บ้านแฆแบ๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 บ้านน้ำทุเรียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 82 68 50 200 192 112 55 33 359