สรุปเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสุไหงโกลก 13 3 1 0 17
2 รักไทย 10 3 1 0 14
3 บ้านเกาะสะท้อน 10 1 3 0 14
4 เกษมทรัพย์ 9 4 2 1 15
5 นิคมพัฒนา10 7 4 2 1 13
6 บ้านหัวคลอง 6 3 1 1 10
7 บ้านศาลาใหม่ 6 1 3 2 10
8 บ้านสากอ 6 1 1 1 8
9 บ้านตือมายู 5 2 0 4 7
10 บ้านลาแล 5 2 0 0 7
11 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 5 2 0 0 7
12 บ้านคลองตัน 5 1 0 0 6
13 บุณยลาภนฤมิต 4 5 0 0 9
14 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 4 2 0 0 6
15 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 3 7 0 0 10
16 บ้านลูโบ๊ะลือซง 3 3 1 1 7
17 บ้านกลูบี 3 3 0 0 6
18 บ้านสะปอม 3 2 2 0 7
19 บ้านมูโน๊ะ 3 2 0 5 5
20 บ้านแว้ง 3 1 0 0 4
21 บ้านกรือซอ 3 0 0 0 3
22 เทศบาล 4 2 4 2 0 8
23 บ้านปะดะดอ 2 2 1 0 5
24 วัดเกษตรธิการาม 2 2 0 0 4
25 บ้านบาลูกายาอิง 2 1 3 0 6
26 บ้านกาวะ 2 1 1 1 4
27 บ้านฆอเลาะทูวอ 2 1 1 0 4
28 นิคมพัฒนา7 2 1 1 0 4
29 บ้านจะมาแกะ 2 1 0 0 3
30 วัดเกาะสวาด 2 1 0 0 3
31 วัดประชุมชลธารา 2 1 0 0 3
32 บ้านตะเหลี่ยง 2 0 2 0 4
33 บ้านเจ๊ะยอ 2 0 1 0 3
34 บ้านบาโง 2 0 1 0 3
35 บ้านสะหริ่ง 2 0 1 0 3
36 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 2 0 0 2 2
37 บ้านปูยู 2 0 0 1 2
38 บ้านตอหลัง 2 0 0 1 2
39 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 2 0 0 0 2
40 บ้านยะหอ 1 3 0 0 4
41 บ้านปอเนาะ 1 2 2 1 5
42 บ้านภูเขาทอง 1 2 1 0 4
43 ดารุลฟุรกอน 1 2 0 0 3
44 นิคมพัฒนา6 1 2 0 0 3
45 บ้านแอแว 1 2 0 0 3
46 อิสลามบำรุง 1 2 0 0 3
47 รังผึ้ง 1 1 2 2 4
48 บ้านน้ำใส 1 1 1 0 3
49 บ้านเจ๊ะเหม 1 1 0 1 2
50 เพลินพิศ 1 1 0 0 2
51 บ้านดอเฮะ 1 1 0 0 2
52 บ้านนูโร๊ะ 1 1 0 0 2
53 ราชภักดี 1 1 0 0 2
54 บ้านตาเซะเหนือ 1 0 3 2 4
55 บ้านแม่ดง 1 0 1 0 2
56 บ้านซรายอ 1 0 1 0 2
57 บ้านโต๊ะเว๊าะ 1 0 1 0 2
58 เทพประทานไทยยืนยง 1 0 1 0 2
59 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 1 0 0 1 1
60 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 1 0 0 1 1
61 บ้านบางขุด 1 0 0 0 1
62 บ้านปูโป๊ะ 1 0 0 0 1
63 บ้านกวาลอซีรา 1 0 0 0 1
64 บ้านตำเสาพัฒนา 1 0 0 0 1
65 บ้านบาโงกือเต 1 0 0 0 1
66 บ้านไพรวัน 1 0 0 0 1
67 วัดโคกมะม่วง 1 0 0 0 1
68 บ้านตลิ่งสูง 1 0 0 0 1
69 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 1 0 0 0 1
70 บ้านจุฬาภรณ์12 1 0 0 0 1
71 บ้านตาบา 1 0 0 0 1
72 บ้านบอเกาะ 1 0 0 0 1
73 บ้านโคกตา 1 0 0 0 1
74 บ้านโต๊ะเด็ง 1 0 0 0 1
75 บ้านไม้แก่น 1 0 0 0 1
76 นิคมพัฒนา9 1 0 0 0 1
77 บ้านตอออ 1 0 0 0 1
78 บ้านบือราแง 1 0 0 0 1
79 วัดทรายขาว 1 0 0 0 1
80 นิคมสร้างตนเองแว้ง 0 5 0 0 5
81 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 0 4 0 0 4
82 บ้านบาโงมาแย 0 2 0 1 2
83 วัดพระพุทธ 0 2 0 0 2
84 บ้านตอแล 0 1 1 0 2
85 สุคิริน 0 1 1 0 2
86 วัดประดิษฐ์บุปผา 0 1 0 0 1
87 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 0 1 0 0 1
88 บ้านโคกยามู 0 1 0 0 1
89 บ้านปะลุรู 0 1 0 0 1
90 บ้านโคกงู 0 1 0 0 1
91 บ้านโผลง 0 1 0 0 1
92 บ้านไอบาตู 0 1 0 0 1
93 วัดโบราณสถิตย์ 0 1 0 0 1
94 บ้านกูบู 0 0 1 0 1
95 บ้านไม้ฝาด 0 0 1 0 1
96 บ้านจือแร 0 0 1 0 1
97 บ้านบูเกะตา 0 0 1 0 1
98 บ้านบางขุนทอง 0 0 1 0 1
99 บ้านบาโงฮูมอ 0 0 1 0 1
100 บ้านร่วมใจ 0 0 1 0 1
101 บ้านศรีพงัน 0 0 1 0 1
102 บ้านสายะ 0 0 1 0 1
103 บ้านแขยง 0 0 0 2 0
104 นิคมพัฒนา4 0 0 0 1 0
105 บ้านกูวา 0 0 0 0 0
106 บ้านปาดังยอ 0 0 0 0 0
107 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 0 0 0 0 0
108 บ้านแฆแบ๊ะ 0 0 0 0 0
109 บ้านน้ำทุเรียน 0 0 0 0 0
รวม 192 112 55 33 392