หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 0 0 0
2 011 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 15 32 18
3 012 โรงเรียนนิคมพัฒนา4 3 4 3
4 013 โรงเรียนนิคมพัฒนา5 0 0 0
5 014 โรงเรียนนิคมพัฒนา6 4 8 6
6 015 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 4 6 5
7 016 โรงเรียนนิคมพัฒนา9 1 3 1
8 017 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 7 14 12
9 018 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 6 12 8
10 019 โรงเรียนบ้านกรือซอ 3 3 3
11 020 โรงเรียนบ้านกลูบี 10 20 17
12 021 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 4 13 7
13 022 โรงเรียนบ้านกาวะ 6 18 12
14 023 โรงเรียนบ้านกูบู 7 12 11
15 026 โรงเรียนบ้านกูวา 3 9 6
16 025 โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง) 0 0 0
17 024 โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 0 0 0
18 029 โรงเรียนบ้านคลองตัน 6 14 10
19 035 โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 4 12 7
20 037 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 9 15 8
21 038 โรงเรียนบ้านจือแร 2 4 3
22 039 โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์12 1 2 1
23 042 โรงเรียนบ้านซรายอ 4 7 4
24 043 โรงเรียนบ้านดอเฮะ 3 6 6
25 044 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 2 3 2
26 046 โรงเรียนบ้านตอหลัง 5 8 5
27 047 โรงเรียนบ้านตอออ 1 3 1
28 045 โรงเรียนบ้านตอแล 2 5 2
29 049 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 5 10 9
30 048 โรงเรียนบ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 5 10 8
31 052 โรงเรียนบ้านตาบา 1 3 2
32 051 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 6 21 13
33 050 โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 0 0 0
34 053 โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา 1 10 1
35 054 โรงเรียนบ้านตือมายู 11 31 20
36 055 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 16 34 26
37 060 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 2 4 3
38 058 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 1 1 1
39 059 โรงเรียนบ้านน้ำใส 5 13 3
40 061 โรงเรียนบ้านบอเกาะ 1 3 2
41 062 โรงเรียนบ้านบางขุด 2 4 3
42 063 โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 1 3 1
43 068 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 11 22 13
44 067 โรงเรียนบ้านบาโง 3 6 6
45 064 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 1 3 2
46 065 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 3 10 6
47 066 โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 1 3 2
48 069 โรงเรียนบ้านบือราแง 1 3 1
49 070 โรงเรียนบ้านบูเกะตา 2 6 4
50 071 โรงเรียนบ้านปลักปลา 0 0 0
51 072 โรงเรียนบ้านปอเนาะ 6 21 14
52 073 โรงเรียนบ้านปะดะดอ 5 9 8
53 074 โรงเรียนบ้านปะลุกา 0 0 0
54 075 โรงเรียนบ้านปะลุรู 2 4 2
55 076 โรงเรียนบ้านปาดังยอ 3 3 3
56 078 โรงเรียนบ้านปูยู 3 6 3
57 079 โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 2 4 2
58 077 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 2 4 3
59 083 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 4 7 4
60 084 โรงเรียนบ้านมือบา 0 0 0
61 085 โรงเรียนบ้านมูโน๊ะ 12 17 17
62 089 โรงเรียนบ้านยะหอ 5 9 5
63 090 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 1 1
64 091 โรงเรียนบ้านละหาน 0 0 0
65 092 โรงเรียนบ้านลาแล 9 21 13
66 093 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 0 0 0
67 094 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 13 36 25
68 096 โรงเรียนบ้านศรีพงัน 1 3 2
69 098 โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 0 0 0
70 097 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 17 38 17
71 099 โรงเรียนบ้านสะปอม 8 21 16
72 100 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 5 11 5
73 101 โรงเรียนบ้านสากอ 11 25 19
74 102 โรงเรียนบ้านสามแยก 0 0 0
75 103 โรงเรียนบ้านสายะ 1 2 2
76 104 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 20 39 33
77 105 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 12 19 15
78 027 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 21 49 37
79 040 โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 3 9 2
80 041 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 4 8 4
81 080 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 4 5 5
82 028 โรงเรียนบ้านแขยง 3 10 6
83 036 โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 2 2 2
84 086 โรงเรียนบ้านแม่ดง 2 5 3
85 095 โรงเรียนบ้านแว้ง 6 13 8
86 106 โรงเรียนบ้านแอแว 5 9 7
87 031 โรงเรียนบ้านโคกงู 1 2 2
88 032 โรงเรียนบ้านโคกตา 4 5 5
89 033 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 6 10 6
90 034 โรงเรียนบ้านโคกยามู 2 6 4
91 030 โรงเรียนบ้านโคกโก 0 0 0
92 056 โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 2 3 3
93 057 โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 5 18 11
94 081 โรงเรียนบ้านโผลง 1 2 1
95 082 โรงเรียนบ้านไพรวัน 1 3 2
96 088 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 4 8 4
97 087 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 2 5 4
98 107 โรงเรียนบ้านไอบาตู 2 5 4
99 110 โรงเรียนรักไทย 15 24 17
100 112 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 2 2 2
101 113 โรงเรียนราชภักดี 6 12 11
102 118 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 2 4 4
103 119 โรงเรียนวัดทรายขาว 1 1 1
104 121 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 5 10 9
105 122 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 3 5 4
106 123 โรงเรียนวัดพระพุทธ 2 4 4
107 124 โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 0 0 0
108 114 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 4 7 6
109 115 โรงเรียนวัดเกาะสวาด 3 3 3
110 117 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 1 3 2
111 116 โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 0 0 0
112 120 โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 1 1 1
113 126 โรงเรียนสุคิริน 2 5 2
114 128 โรงเรียนอิสลามบำรุง 4 5 4
115 003 โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 4 4 4
116 004 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 3 9 3
117 109 โรงเรียนเพลินพิศ 5 9 8
118 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 2 5 4
119 002 โรงเรียนดารุลฟุรกอน 4 7 4
120 108 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 11 23 11
121 111 โรงเรียนรังผึ้ง 9 16 11
122 127 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา 0 0 0
123 001 โรงเรียนเกษมทรัพย์ 18 65 21
124 125 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 14 26 19
125 005 โรงเรียนเทศบาล 1 0 0 0
126 006 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
127 007 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
128 008 โรงเรียนเทศบาล 4 8 18 14
รวม 542 1178 782
1960

นายอาทิตย์ การัมซอ โทร.0909911299
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]