หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nwt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามประธานกรรมการ
2. นายประยูร พรหมสกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก เสี้ยวทองโรงเรียนบ้านปูยูกรรมการ
4. นางสุจิตรา ชัยศิริโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
5. นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223กรรมการ
6. นายฟาวี สุทัยโรงเรียนเทพประทานไทยยืนยงกรรมการ
7. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
8. นายสุรพงษ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
9. นางมัสลีน่า เจ๊ะสะแลแมโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
10. นางอัจฉรา อับดุลเลาะโรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
11. นายสุวัฒน์ นุ่นสงโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
12. นางสิริโสภา แก้วทับทองโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการ
13. นางสาวฉัตรสุดา อมรชาติโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
14. นางสาวอัญชลี อุดมศิลป์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
15. นางสาวหทัย ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
16. นางนิรภัฎ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนานกรรมการ
17. นางสาวปาตีเม๊าะ ดือราแมโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
18. นางสาวอำไพพร นาคแก้วสพป.นราธิวาส เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามประธานกรรมการ
2. นายประยูร พรหมสกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก เสี้ยวทองโรงเรียนบ้านปูยูกรรมการ
4. นางสุจิตรา ชัยศิริโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
5. นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223กรรมการ
6. นายฟาวี สุทัยโรงเรียนเทพประทานไทยยืนยงกรรมการ
7. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
8. นายสุรพงษ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
9. นางมัสลีน่า เจ๊ะสะแลแมโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
10. นางอัจฉรา อับดุลเลาะโรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
11. นายสุวัฒน์ น่นสงโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
12. นางสิริโสภา แก้วทับทองโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการ
13. นางสาวฉัตรสุดา อมรชาติโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
14. นางสาวอัญชลี อุดมศิลป์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
15. นางสาวหทัย ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
16. นางนิรภัฎ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนานกรรมการ
17. นางสาวปาตีเม๊าะ ดือราแมโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
18. นางสาวอำไพพร นาคแก้วสพป.นราธิวาส เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามประธานกรรมการ
2. นายประยูร พรหมสกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก เสี้ยวทองโรงเรียนบ้านปูยูกรรมการ
4. นางสุจิตรา ชัยศิริโรงเรียนวัดเษตรธิการามกรรมการ
5. นายมูหามะสือลาม ตาเลีะโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223กรรมการ
6. นายฟาวี สุทัยโรงเรียนเทพประทานไทยยืนยงกรรมการ
7. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
8. นายสุรพงษ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
9. นางมัสลีน่า เจ๊ะสะแลแมโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
10. นางอัจฉรา อับดุลเลาะโรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
11. นายสุวัฒน์ นุ่นสงโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
12. นางสิริโสภา แก้วทับทองโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการ
13. นางสาวฉัตรสุดา อมรชาติโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
14. นางสาวอัญชลี อุดมศิลป์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
15. นางสาวหทัย ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
16. นางนิรภัฎ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนานกรรมการ
17. นางสาวปาตีเม๊าะ ดือราแมโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
18. นางสาวอำไพพร นาคแก้วสพป.นราธิวาส เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
2. นายประยูร พรหมสกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก เสี้ยวทองโรงเรียนบ้านปูยูกรรมการ
4. นางสุจิตรา ชัยศิริโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
5. นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223กรรมการ
6. นายฟาวี สุทัยโรงเรียนเทพประทานไทยยืนยงกรรมการ
7. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
8. นายสุรพงษ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
9. นางมัสลีน่า เจ๊ะสะแลแมโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
10. นางอัจฉรา อับดุลเลาะโรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
11. นายสุวัฒน์ นุ่นสงโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
12. นางสิริโสภา แก้วทับทองโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการ
13. นางสาวฉัตรสุดา อมรชาติโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
14. นางสาวอัญชลี อุดมศิลป์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
15. นางสาวหทัย ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
16. นางนิรภัฎ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนานกรรมการ
17. นางสาวปาตีเม๊าะ ดือราแมโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
18. นางสาวอำไพพร นาคแก้วสพป.นราธิวาส เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามประธานกรรมการ
2. นายประยูร พรหมสกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก เสี้ยวทองโรงเรียนบ้านปูยูกรรมการ
4. นางสุจิตรา ชัยศิริโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
5. นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223กรรมการ
6. นายฟาวี สุทัยโรงเรียนเทพประทานไทยยืนยงกรรมการ
7. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
8. นายสุรพงษ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
9. นางมัสลีน่า เจ๊ะสะแลแมโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
10. นางอัจฉรา อับดุลเลาะโรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
11. นายสุวัฒน์ นุ่นสงโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
12. นางสิริโสภา แก้วทับทองโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการ
13. นางสาวฉัตรสุดา อมรชาติโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
14. นางสาวอัญชลี อุดมศิลป์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
15. นางสาวหทัย ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
16. นางนิรภัฎ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนานกรรมการ
17. นางสาวปาตีเม๊าะ ดือราแมโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
18. นางสาวอำไพพร นาคแก้วสพป.นราธิวาส เขต 2กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวิไล บุญสุวรรณโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผาประธานกรรมการ
2. นางอัญญาณี รองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตอหลังกรรมการ
3. นางวรรณลี บุญปถัมภ์โรงเรียนนิคมพัฒนา 5กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ศักดิ์คำแหงโรงเรียนไอบาตูช่วยราชการวัดโบราณสถิตย์กรรมการ
5. นางสุชีรา พรหมภักดีโรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวิไล บุญสุวรรณโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผาประธานกรรมการ
2. นางอัญญาณี รองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตอหลังกรรมการ
3. นางวรรณลี บุญปถัมภ์โรงเรียนนิคมพัฒนา 5กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ศักดิ์คำแหงโรงเรียนบ้านไอบาตูช่วยราชการวัดโบราณสถิตย์กรรมการ
5. นางสุชีรา พรหมภักดีโรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวิไล บุญสุวรรณโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผาประธานกรรมการ
2. นางอัญญาณี รองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตอหลังกรรมการ
3. นางวรรณลี บุญปถัมภ์โรงเรียนนิคมพัฒนา 5กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ศักดิ์คำแหงโรงเรียนบ้านไอบาตูช่วยราชการวัดโบราณสถิตย์กรรมการ
5. นางสุชีรา พรหมภักดีโรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร มณีโชติโรงเรียนบ้านลาแลประธานกรรมการ
2. นายปาเดอลี เจ๊าะอาลีโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
3. นายอาคม ทองจังโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
4. นายซำรี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่172กรรมการ
5. นางสาวปิยะรัตน์ เสนีย์ชัยโรงเรียนนิคมพัฒนา10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร มณีโชติโรงเรียนบ้านลาแลประธานกรรมการ
2. นายปาเดอลี เจ๊าะอาลีโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
3. นายอาคม ทองจังโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
4. นายซำรี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่172กรรมการ
5. นางสาวปิยะรัตน์ เสนีย์ชัยโรงเรียนนิคมพัฒนา10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร มณีโชติโรงเรียนบ้านลาแลประธานกรรมการ
2. นายปาเดอลี เจ๊าะอาลีโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
3. นายอาคม ทองจังโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
4. นายซำรี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่172กรรมการ
5. นางสาวปิยะรัตน์ เสนีย์ชัยโรงเรียนนิคมพัฒนา10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายฤทธิเดช สงวนวงศ์โรงเรียนบ้านปูยูประธานกรรมการ
2. นายกัมพล ดำกระเด็นโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่223กรรมการ
3. นางปราณี หล่ายหมู่โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการ
4. นายอับดุลเลาะ มะเย็งโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนากรรมการ
5. นายประสิทธิ์ พรหมฉ่ำโรงเรียนนิคมพัฒนา7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายฤทธิเดช สงวนวงศ์โรงเรียนบ้านปูยูประธานกรรมการ
2. นายกัมพล ดำกระเด็นโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่223กรรมการ
3. นางปราณี หล่ายหมู่โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการ
4. นายอับดุลเลาะ มะเย็งโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนากรรมการ
5. นายประสิทธิ์ พรหมฉ่ำโรงเรียนนิคมพัฒนา7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายฤทธิเดช สงวนวงศ์โรงเรียนบ้านปูยูประธานกรรมการ
2. นายกัมพล ดำกระเด็นโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่223กรรมการ
3. นางปราณี หล่ายหมู่โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการ
4. นายอับดุลเลาะ มะเย็งโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนากรรมการ
5. นายประสิทธิ์ พรหมฉ่ำโรงเรียนนิคมพัฒนา7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสานิตย์ เสาววิทยาพุฒกุลโรงเรียนบ้านปูโป๊ะประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีมนต์ ทองเอียดโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ พรหมฉ่ำโรงเรียนนิคมพัฒนา7กรรมการ
4. นายนิมะปันดี นิอาเซ็งโรงเรียนเพลินพิศกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ รักเถาว์โรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสานิตย์ เสาววิทยาพุฒกุลโรงเรียนบ้านปูโป๊ะประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีมนต์ ทองเอียดโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ พรหมฉ่ำโรงเรียนนิคมพัฒนา7กรรมการ
4. นายนิมะปันดี นิอาเซ็งโรงเรียนเพลินพิศกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ รักเถาว์โรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอาคม ทองจังโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร มณีโชติโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นายปาเดอลี เจ๊าะอาลีโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
4. นายซำรี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่172กรรมการ
5. นางสาวปิยะรัตน์ เสนีย์ชัยโรงเรียนนิคมพัฒนา10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอาคม ทองจังโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร มณีโชติโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นายปาเดอลี เจ๊าะอาลีโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
4. นายซำรี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่172กรรมการ
5. นางสาวปิยะรัตน์ เสนีย์ชัยโรงเรียนนิคมพัฒนา10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอาคม ทองจังโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร มณีโชติโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นายปาเดอลี เจ๊าะอาลีโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
4. นายซำรี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่172กรรมการ
5. นางสาวปิยะรัตน์ เสนีย์ชัยโรงเรียนนิคมพัฒนา10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสานิตย์ เสาววิทยาพุฒกุลโรงเรียนบ้านปูโป๊ะประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีมนต์ ทองเอียดโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ พรหมฉ่ำโรงเรียนนิคมพัฒนา7กรรมการ
4. นายนิมะปันดี นิอาเซ็งโรงเรียนเพลินพิศกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ รักเถาว์โรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายทวีป มุขแก้วโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ประธานกรรมการ
2. นางศศิมา มั่นมาศพงศ์โรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
3. นางธนพร คงคุณโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นายไพศาล เหสามีโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
5. นายฤทธิเดช สงวนวงศ์โรงเรียนบ้านปูยูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายทวีป มุขแก้วโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ประธานกรรมการ
2. นางศศิมา มั่นมาศพงศ์โรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
3. นางธนพร คงคุณโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นายไพศาล เหสามีโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
5. นายฤทธิเดช สงวนวงศ์โรงเรียนบ้านปูยูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายทวีป มุขแก้วโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ประธานกรรมการ
2. นางศศิมา มั่นมาศพงศ์โรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
3. นางธนพร คงคุณโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นายไพศาล เหสามีโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
5. นายฤทธิเดช สงวนวงศ์โรงเรียนบ้านปูยูกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายพลเดช แซ่อ่องโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายพลเดช แซ่อ่องโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายพลเดช แซ่อ่องโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายพลเดช แซ่อ่องโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายพลเดช แซ่อ่องโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายพลเดช แซ่อ่องโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายพลเดช แซ่อ่องโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายพลเดช แซ่อ่องโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายพลเดช แซ่อ่องโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายพลเดช แซ่อ่องโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายพลเดช แซ่อ่องโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายพลเดช แซ่อ่องโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายทองต่อ พันธเสนศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายบุญศร อ่อนแพงผอ. โรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นายประจักษ์ ถานันดีผอ. โรงเรียนวัดโคกมะเฟืองกรรมการ
4. นายภิรมย์ คงนวลครู โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
5. นางมณี สงวนศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
6. นายอภิชาติ เพ็ชรแก้วครู โรงเรียนบ้านตาบากรรมการ
7. นางสาวเกศรินทร์ พุฒจันทึกครู โรงเรียนรักไทยกรรมการ
8. นางอรพิน พันธ์โภชน์ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
9. นางบุญศรี รักการงานพนักงานราชการ สพป.นธ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายทองต่อ พันธเสนศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายบุญศร อ่อนแพงผอ.โรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นายประจักษ์ ถานันดีผอ.โรงเรียนวัดโคกมะเฟืองกรรมการ
4. นายภิรมย์ คงนวลครู โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
5. นางอรพิน พันธ์โภชน์ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
6. นางมณี สงวนศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
7. นายอภิชาติ เพ็ชรแก้วครู โรงเรียนบ้านตาบากรรมการ
8. นางสาวเกศรินทร์ พุฒจันทึกครู โรงเรียนรักไทยกรรมการ
9. นางบุญศรี รักการงานพนักงานราชการ สพป.นธ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายทองต่อ พันธเสนศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายบุญศร อ่อนแพงผอ.โรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นายประจักษ์ ถานันดีผอ.โรงเรียนวัดโคกมะเฟืองกรรมการ
4. นายภิรมย์ คงนวลครู โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
5. นางอรพิน พันธ์โภชน์ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
6. นางมณี สงวนศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
7. นายอภิชาติ เพ็ชรแก้วครู โรงเรียนบ้านตาบากรรมการ
8. นางสาวเกศรินทร์ พุฒจันทึกครู โรงเรียนรักไทยกรรมการ
9. นางบุญศรี รักการงานพนักงานราชการ สพป.นธ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายทองต่อ พันธเสนศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายบุญศร อ่อนแพงผอ.โรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นายประจักษ์ ถานันดีผอ.โรงเรียนวัดโคกมะเฟืองกรรมการ
4. นายภิรมย์ คงนวลครู โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
5. นางอรพิน พันธ์โภชน์ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
6. นางมณี สงวนศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
7. นายอภิชาติ เพ็ชรแก้วครู โรงเรียนบ้านตาบากรรมการ
8. นางสาวเกศรินทร์ พุฒจันทึกครู โรงเรียนรักไทยกรรมการ
9. นางบุญศรี รักการงานพนักงานราชการ สพป.นธ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายทองต่อ พันธเสนศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียา สุนทรถิรพงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านบาโงกรรมการ
3. นายประจักษ์ ถานันดีผอ.โรงเรียนวัดโคกมะเพืองกรรมการ
4. นายภิรมย์ คงนวลครู โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
5. นายวิศิษฎ์ ยูโซ๊ะครู โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
6. นางบุญศรี รักการงานพนักงานราชการ สพป.นธ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญศร อ่อนแพงผอ.โรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นายสุรพงศ์ คงเขียวครู โรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
3. นายวิศิษฎ์ ยูโซ๊ะครู โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
4. นายสะมะแอ ยูโซ๊ะครู โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง)กรรมการ
5. นางกิติยา อูมาครู โรงเรียนบ้านแขยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายทองต่อ พันธเสนศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียา สุนทรถิรพงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านบาโงกรรมการ
3. นายประจักษ์ ถานันดีผอ. โรงเรียนวัดโคกมะเฟืองกรรมการ
4. นายภิรมย์ คงนวลครู โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
5. นายวิศิษฎ์ ยูโซ๊ะครู โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
6. นางบุญศรี รักการงานพนักงานราชการ สพป.นธ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญศร อ่อนแพงผอ.โรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นายสุรพงศ์ คงเขียวครู โรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
3. นายวิศิษฎ์ ยูโซ๊ะครู โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
4. นายสะมะแอ ยูโซ๊ะครู โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง)กรรมการ
5. นางกิติยา อูมาครู โรงเรียนบ้านแขยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองต่อ พันธเสนศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียา สุนทรถิรพงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านบาโงกรรมการ
3. นายประจักษ์ ถานันดีผอ.โรงเรียนวัดโคกมะเฟืองกรรมการ
4. นายภิรมย์ คงนวลครู โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
5. นายวิศิษฎ์ ยูโซ๊ะครู โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
6. นางบุญศรี รักการงานพนักงานราชการ สพป.นธ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองต่อ พันธเสนศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียา สุนทรถิรพงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านบาโงกรรมการ
3. นายประจักษ์ ถานันดีผอ.โรงเรียนวัดโคกมะเฟืองกรรมการ
4. นายภิรมย์ คงนวลครู โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
5. นายวิศิษฎ์ ยูโซ๊ะครู โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
6. นางบุญศรี รักการงานพนักงานราชการ สพป.นธ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญศร อ่อนแพงผอ.โรงเรียนบ้ายภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นายสุรพงศ์ คงเขียวครู โรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
3. นายวิศิษฎ์ ยูโซ๊ะครู โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
4. นายสะมะแอ ยูโซ๊ะครู โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง)กรรมการ
5. นางกิติยา อููมาครู โรงเรียนบ้างแขยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพงศ์ คงเขียวครู โรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นางมณี สงวนศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
3. นายสะมะแอ ยูโซ๊ะครู โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง)กรรมการ
4. นางกิติยา อูมาครู โรงเรียนบ้านแขยงกรรมการ
5. นางอรพิน พันธ์โภชน์ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญศร อ่อนแพงผอ.โรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นายสุรพงศ์ คงเขียวครู โรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
3. นายวิศิษฎ์ ยูโซ๊ะครู โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
4. นายสะมะแอ ยูโซ๊ะครู โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง)กรรมการ
5. นางกิติยา อูมาครู โรงเรียนบ้านแขยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพงศ์ คงเขียวครู โรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นางมณี สงวนศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
3. นายสะมะแอ ยูโซ๊ะครู โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง)กรรมการ
4. นางกิติยา อูมาครู โรงเรียนบ้านแขยงกรรมการ
5. นางอรพิน พันธ์โภชน์ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพงศ์ คงเขียวครู โรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นางมณี สงวนศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
3. นายสะมะแอ ยูโซ๊ะครู โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง)กรรมการ
4. นางกิติยา อูมาครู โรงเรียนบ้านแขยงกรรมการ
5. นางอรพิน พันธ์โภชน์ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญศร อ่อนแพงผอ.โรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นางอรพิน พันธ์โภชน์ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
3. นายประจักษ์ ถานันดีครู โรงเรียนวัดโคกมะเฟืองกรรมการ
4. นางกิติยา อูมาครู โรงเรียนบ้านแขยงกรรมการ
5. นายวิศิษฎ์ ยูโซ๊ะครู โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพงศ์ คงเขียวครู โรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นางมณี สงวนศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
3. นายสะมะแอ ยูโซ๊ะครู โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง)กรรมการ
4. นางกิติยา อูมาครู โรงเรียนแขยงกรรมการ
5. นางอรพิน พันธ์โภชน์ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายบุญศร อ่อนแพงผอ.โรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นางอรพิน พันธ์โภชน์ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
3. นายประจักษ์ ถานันดีครู โรงเรียนวัดดคกมะเฟืองกรรมการ
4. นางกิติยา อูมาครู โรงเรียนบ้านแขยงกรรมการ
5. นายวิศิษฎ์ ยูโซ๊ะครู โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพาขวัญ ริมวิเชียรโรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง)ประธานกรรมการ
2. นางสุนารีย์ พันธุเมฆโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
3. นางอาทิตยา พลเพ็ชรบ้านมูโนะกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางพาขวัญ ริมวิเชียรโรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง)ประธานกรรมการ
2. นางสุนารีย์ พันธุเมฆโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
3. นางอาทิตยา พลเพ็ชรโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
4. นางสาวเสริมศิริ มะเอียดโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
5. นางอารยา จอดนอกโรงเรียนนิคมพัฒนา 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประพันธ์ ท้าวพันแดงบ้านกอแนะเหนือประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ยอดรักษ์บ้านตาบากรรมการ
3. นายอนันต์ อ้องหว่างอนุบาลนราธิวาสกรรมการ
4. นายสัญญา ขาวปากรอบ้านกอแนะเหนือกรรมการ
5. นางอรพิน พันธ์โภชน์บ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
6. นางภมรศรี แก้วฉายข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางตีอาส๊ะ ยูโซะบ้านปูโป๊ะกรรมการ
8. นางเพ็ญศรี วิจิตรโสภาบ้านตาบากรรมการ
9. นายไกรสร ทองรมย์วัดประชุมชลธารากรรมการ
10. นางนิศารัตน์ บัวบานธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
11. นายอับดุลฮาเล็ม บือดือเลาะบ่้านปูโป๊ะกรรมการ
12. นายวิโรจน์ เดิมแก้วบ้านตาบากรรมการ
13. นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วฉายสพป.นธ.2กรรมการ
14. นางพิชยา วงศ์ศิริทัศน์บ้านสะปอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ รังเสาร์ตากใบประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ พืชนุกูลบ้านแว้งกรรมการ
3. นายจรินทร์ พรหมดำนราสิกขาลัยกรรมการ
4. นายสมนึก อินหมวกนราสิกขาลัยกรรมการ
5. นายปัญญา จรรยาเลิศบ้านโคกสยากรรมการ
6. นายโชคชัย หวัดเพ็ชรมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
7. นายมรุพงษ์ ทองแก้วบ้านบลูกาสนอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจำลอง ชีชำนาญมัธยมสุไหงปาดีประธานกรรมการ
2. นายปฐม ปริปุนณังกูลมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
3. นางพัชรีพรรณ หวัดเพ็ชรมัธยมสุไหงปาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวันทนีย์ ขาวสุริจันทร์บ้านซรายอประธานกรรมการ
2. นายรอมาดอน เบญยาลีบ้านกรือซอกรรมการ
3. นางยินดี ทองคุปต์บ้านบางขุนทองกรรมการ
4. นางสาวปานทิพย์ จุลบุตรบ้านบาลุกายาอิงกรรมการ
5. นางสาวดวงแข ล่องสมุทรวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพรรษพร สันติสุวรรณโชติบ้านตือระมิตรภาพที่ ๑๗๒ประธานกรรมการ
2. นางสิริมา หมวดคงนิคมสร้างตนเองแว้งกรรมการ
3. นางวรางคณา แก้วสำอางค์บ้านคลองตันกรรมการ
4. นางสาวนภัสวรรณ ภัทรากุลบ้านคลองตันกรรมการ
5. นางสาววรรณี พริกเล็กบ้านโคกตากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ การัมซอครู โรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นายไพศาล บุตรทองครู โรงเรียนบ้านโคกตากรรมการ
3. นางสาวอาฟีนิง ดอเซ๊ะพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
4. นางสุทธิษา ภิระบรรณ์ครู โรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
5. นางสาวหทัย ทองคุปต์ครู โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพรัช บินเสะครู โรงเรียนบ้านกลูบีประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัย ทองคุปต์ครู โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
3. นายปรีชา รัตนะครู โรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา บาสาครู โรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
5. นายชวลิต แดงเพ็งครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนัสรุดดีน มามุครู โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนประธานกรรมการ
2. นายปาดือลี เจ๊ะนุพนักงานราชการ โรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
3. นางสาวมริสา มะมิงพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นายจักรินทร์ มะมิงครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
5. นางสุทธิษา ภิระบรรณ์ครู โรงเรียนบ้านลาแลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสิริมนต์ แดงเพ็งครู โรงเรียนสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายไพศาล บุตรทองครู โรงเรียนบ้านโคกตากรรมการ
3. นางสาววิชชุดา ดำกระเด็นครู โรงเรียนบ้านปะดะดอกรรมการ
4. นางปณิตา วรัจฉรียกุลครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
5. นางสาวนิเฟาซีย๊ะห์ นิแหครู โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสิริมนต์ แดงเพ็งครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายไพศาล บุตรทองครู โรงเรียนบ้านโคกตากรรมการ
3. นายบาฮารี นาวีพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านบาโงกรรมการ
4. นางสาววิชชุดา ดำกระเด็นครู โรงเรียนบ้านปะดะดอกรรมการ
5. นางสาวนิเฟาซีย๊ะห์ นิแหครู โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุขมัณฑ์ ซำซีครู โรงเรียนบ้านตะโล๊ะบูเก๊ะประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ คุณสุตครู โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)กรรมการ
3. นางอรอนงค์ หะยะมินครู โรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
4. นางปณิตา วรัจฉรียกุลครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
5. นางปริชญา มาสินธุ์ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุขมัณฑ์ ซำซีครู โรงเรียนบ้านตะโล๊ะบูเก๊ะประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ คุณสุตครู โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)กรรมการ
3. นางอรอนงค์ หะยะมินครู โรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
4. นางปณิตา วรัจฉรียกุลครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
5. นางปริชญา มาสินธุ์ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายมูหามัดตามีซี วาเฮ็บครู โรงเรียนบ้านบูเกะตาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรัชดา อาสาวะครู โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)กรรมการ
3. นางสาวนารี สุกใสครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นางสาวกัลยา ขุนอำภัยครู โรงเรียนราชภักดีกรรมการ
5. นางสายใหม ลิ่มวลีครู โรงเรียนบ้านสายะกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายมูหามัดตามีซี วาเฮ็บครู โรงเรียนบ้านบูเกะตาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรัชดา อาสาวะครู โรงเรียนวัดชลธาราสิงเหกรรมการ
3. นางสาวนารี สุกใสครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นางสาวกัลยา ขุนอำภัยครู โรงเรียนราชภักดีกรรมการ
5. นางสายใหม ลิ่มวลีครู โรงเรียนบ้านสายะกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทกอยา บือราเฮงครู โรงเรียนนิคมพัฒนา 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวโรสอัลเซียส บากาครู โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือกรรมการ
3. นางสาวอีซานี อาแวครู โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือกรรมการ
4. นายฮาซัน สะอิครู โรงเรียนบ้านแอแวกรรมการ
5. นางสาวอาฟีนิง ดอเซ๊ะพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแว้งกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางรอฮีม๊ะ หลังเถาะครู โรงเรียนบ้านสากอประธานกรรมการ
2. นายปาดือลี เจ๊ะนุพนักงานราชการ โรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
3. นางสาวอาฟีนิง ดอเซ๊ะพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
4. นางสาวดวงนิสา เสี้ยวทองครู โรงเรียนบ้านไพรวันกรรมการ
5. นางลักษมี สาและครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ การัมซอครู โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล บุตรทองครู โรงเรียนบ้านโคกตากรรมการ
3. นางสาวอาฟีนิง ดอเซ๊ะพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
4. นางสุทธิษา ภิระบรรณ์ครู โรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
5. นางสาวหทัย ทองคุปต์ครู โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางละออง พร้อมมูลโรงเรียนบ้านศาลาอูมาประธานกรรมการ
2. นายซูกีปลี มะบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
3. นายวีรเชษฐ์ เวทมาหะโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
4. นายวิจิตร เพชรรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2กรรมการ
5. นายประเสริฐ ทองคำโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางละออง พร้อมมูลโรงเรียนบ้านศาลาอูมาประธานกรรมการ
2. นายซูกีปลี มะโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
3. นายวีรเชษฐ์ เวทมาหะโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
4. นายวิจิตร เพชรรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2กรรมการ
5. นายประเสริฐ ทองคำโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ เวทโอสถโรงเรียนบ้านร่วมใจประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เมืองกเสมโรงเรียนบ้านกาวะกรรมการ
3. นางมายือนะ หามะโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
4. นายโกศล แซ่ลิ่มโรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
5. นายอิสมาแอ อาแวโรงเรียนบ้านกาวะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ เวทโอสถโรงเรียนบ้านร่วมใจประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เมืองกเสมโรงเรียนบ้านกาวะกรรมการ
3. นางมายือนะ หามะโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
4. นายโกศล แซ่ลิ่มโรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
5. นายอิสมาแอ อาแวโรงเรียนบ้านกาวะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ ใสสุขโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ จันทร์เติมโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
3. นางพัชรี ทองคำโรงเรียนวัดประชุมชลธารา(สุขคณานุกูล)กรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ แดงขำโรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการ
5. นางสาวอมลยา แก้วอุบัติโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ใสสุขโรงเรียนบ้านแว้งประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ จันทร์เติมโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
3. นางพัชรี ทองคำโรงเรียนวัดประชุมชลธารา(สุขคณานุกูล)กรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ แดงขำโรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการ
5. นางสาวอมลยา แก้วอุบัติโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสมเจตน์ ศรีหิรัญโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซงประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เชาว์ทองโรงเรียนบ้านสะปอมกรรมการ
3. นายเติม เทพคุมโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์กรรมการ
4. นายบุญเลิศ รัตนกาญจน์โรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
5. จ.ส.อ.ประเสริฐ ทองงิ้วโรงเรียนสุคิรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจักรี สวัสดีโรงเรียนนิคมพัฒนา 2ประธานกรรมการ
2. นายอนุวัต หะยีวาเงาะโรงเรียนบ้านหัวคลองกรรมการ
3. นางแน่งน้อย เทพศักดิ์โรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
4. นางสาวซูไบดะห์ อับดุลลาเต๊ะโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
5. นางสาวฟารีดา เจ๊ะอิงโรงเรียนบ้านปาดังยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมเจตน์ ศรีหิรัญโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซงประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เชาว์ทองโรงเรียนบ้านสะปอมกรรมการ
3. นายเติม เทพคุมโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์กรรมการ
4. นายบุญเลิศ รัตนกาญจน์โรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
5. จ.ส.อ.ประเสริฐ ทองงิ้วโรงเรียนสุคิรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจักรี สวัสดีโรงเรียนนิคมพัฒนา 2ประธานกรรมการ
2. นายอนุวัต หะยีวาเงาะโรงเรียนบ้านหัวคลองกรรมการ
3. นางแน่งน้อย เทพศักดิ์โรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
4. นางสาวซูไบดะห์ อับดุลลาเต๊ะโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
5. นางสาวฟารีดา เจ๊ะอิงโรงเรียนบ้านปาดังยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสิริเพ็ญ รัตนนุกิจโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวอมลยา แก้วอุบัติโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
3. นางนรารัตน์ ปัทมินทร์โรงเรียนนิคมพัฒนา 9กรรมการ
4. นางมัทนา โชติขุนทศโรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
5. นางจารีพร หวั่นเซ่งโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสิริเพ็ญ รัตนนุกิจโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวอมลยา แก้วอุบัติโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
3. นางนรารัตน์ ปัทมินทร์โรงเรียนนิคมพัฒนา 9กรรมการ
4. นางมัทนา โชติขุนทศโรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
5. นางจารีพร หวั่นเซ่งโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางปาริชาติ บุญลาภโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ จันทร์เติมโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
3. นางสายใจ รัตนกาญจน์โรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
4. นางสุนันท์ สายเหล็กโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ แดงขำโรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ บุญลาภโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ จันทร์เติมโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
3. นางสายใจ รัตนกาญจน์โรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
4. นางสุนันท์ สายเหล็กโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ แดงขำโรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางปาริชาติ บุญลาภโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ จันทร์เติมโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
3. นางสายใจ รัตนกาญจน์โรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
4. นางสุนันท์ สายเหล็กโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ แดงขำโรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ บุญลาภโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ จันทร์เติมโรงเรียนนูโร๊ะกรรมการ
3. นางสายใจ รัตนกาญจน์โรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
4. นางสุนันท์ สายเหล็กโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ แดงขำโรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอุษา เฟื่องฟูโรงเรียนบ้านตือมายูประธานกรรมการ
2. นางสุพร บุญรัตน์โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
3. นางสาวสมพร พุฒแก้วโรงเรียนบ้านสายะกรรมการ
4. นางวัลลิสา ทองคุปต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44กรรมการ
5. นางประคอง หมวกสกุลโรงเรียนบ้านเจ๊ะยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอุษา เฟื่องฟูโรงเรียนบ้านตือมายูประธานกรรมการ
2. นางสุพร บุญรัตน์โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
3. นางสาวสมพร พุฒแก้วโรงเรียนบ้านสายะกรรมการ
4. นางวัลลิสา ทองคุปต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44กรรมการ
5. นางประคอง หมวกสกุลโรงเรียนบ้านเจ๊ะยอกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเสาวนีย์ ทองคุปต์โรงเรียนวัดพระพุทธประธานกรรมการ
2. นางอรนุช ศรีคำขวัญโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
3. นางปิยวรรณ เจ๊ะโซ๊ะโรงเรียนนิคมพัฒนา 4กรรมการ
4. นางอริสา บุญรอดโรงเรียนบ้านมือบากรรมการ
5. นางวนิดา มะหะมะโรงเรียนบ้านสากอกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสมคิด ยีละงูโรงเรียนเทศบาล 3ประธานกรรมการ
2. นางรุสนีตา มีซีโรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
3. นางปิยะรัตน์ แก้วสุกใสโรงเรียนบ้านปะลุรูกรรมการ
4. นางสาวเกศินี เด่นดวงโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
5. นางสาวรุ่งฤทัย จริงจิตต์โรงเรียนบ้านลาแลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชุติมา ถานันดีราชประชานุเคราะห์ ๔๔ประธานกรรมการ
2. นางวัลลิสา ทองคุปต์ราชประชานุเคราะห์ ๔๔กรรมการ
3. นางดวงหทัย เรืองสุวรรณบ้านนูโร๊ะกรรมการ
4. นางนาริน สีแดงบ้านแว้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวอุมรีย์ เหมกุสุมานิคมพัฒนา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายภาสกร นิลกระวัตน์นิคมสร้างตนเองแว้งกรรมการ
3. นางนราวรรณ เพชรสังข์บ้านกลูบีกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ สัตตะพันธ์บ้านมูโนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอุมรีย์ เหมกุสุมานิคมพัฒนา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายภาสกร นิลกระวัตน์นิคมสร้างตนเองแว้งกรรมการ
3. นางนราวรรณ เพชรสังข์กลูบีกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ สัตตะพันธ์บ้านมูโนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวอุมรีย์ เหมกุสุมานิคมพัฒนา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายภาสกร นิลกระวัตน์นิคมสร้างตนเองแว้งกรรมการ
3. นางนราวรรณ เพชรสังข์บ้านกลูบีกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ สัตตะพันธ์บ้านมูโนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอุมรีย์ เหมกุสุมานิคมพัฒนา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายภาสกร นิลกระวัตน์นิคมสร้างตนเองแว้งกรรมการ
3. นางนราวรรณ เพชรสังข์บ้านกลูบีกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ สัตตะพันธ์บ้านมูโนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สุขไชยบ้านบางขุนทองประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย คงศรีวัดพระพุทธกรรมการ
3. นางอำไพ ราชแก้วบ้านบางขุนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สุขไชยบ้านบางขุนทองประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย คงศรีวัดพระพุทธกรรมการ
3. นางอำไพ ราชแก้วบ้านบางขุนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สุขไชยบ้านบางขุนทองประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย คงศรีวัดพระพุทธกรรมการ
3. นางอำไพ ราชแก้วบ้านบางขุนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวซูรีย๊ะ มะยาซิงบ้านซรายอประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนี บอสูเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)กรรมการ
3. นางสาวอมลยา แก้วอุบัตินิคมพัฒนา ๑๐กรรมการ
4. นางสาวสุมา พรหมภักดีบ้านปะลุกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ จันทร์เติมบ้านนูโร๊ะประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภิสรา พรหมดำบ้านบางขุดกรรมการ
3. นางธิติมา ธนาวุฒิบ้านบางขุดกรรมการ
4. นางซานีอา สะอิบ้านนูโร๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมยุรา กิจคงพัฒน์บ้านซรายอประธานกรรมการ
2. นายฮาซารี สะมะแอบ้านศาลาอูมากรรมการ
3. นางสาวแวรอกีเย๊าะ แวปาบ้านหัวคลองกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา บาสาบ้านน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมยุรา กิจคงพัฒน์บ้านซรายอประธานกรรมการ
2. นายฮาซารี สะมะแอบ้านศาลาอูมากรรมการ
3. นางสาวแวรอกีเย๊าะ แวปาบ้านหัวคลองกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา บาสาบ้านน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจรูญ ฤทธิสุนทรบ้านสากอประธานกรรมการ
2. นางสาวซูไบดะห์ อับดุลลาเต๊ะนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการ
3. นายสมพร เวทมาหะบ้านตาเซะเหนือกรรมการ
4. นางสาวใสนะ เจะโกะนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจรูญ ฤทธิสุนทรบ้านสากอประธานกรรมการ
2. นางสาวซูไบดะห์ อับดุลลาเต๊ะนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการ
3. นายสมพร เวทมาหะบ้านตาเซะเหนือกรรมการ
4. นางสาวใสนะ เจะโกะนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการและเลขานุการ

นายอาทิตย์ การัมซอ โทร.0909911299
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]