รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 86.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3(บ้านยะกัง) 1. เด็กชายชารีฟ  ศรียานเก็ม
2. เด็กชายบีรพี   อารงค์
 
1. นายอดุลย์   การดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาโดะ 1. เด็กชายอันวาร์   บาเกาะ
2. เด็กชายฮาราฟี   ยูโซะ
 
1. นางนิธิมา   ลามะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1. เด็กชายซุลกิฟลี   นิสาแย
2. เด็กชายอาฟิล   และแย
 
1. นางสาวพาอีซ๊ะ   นิยิ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี    
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กชายต่วนฮัมดี  ต่วนดือราแม
2. เด็กชายไฟซอล  หวนหมาน
 
1. นายสิทธิศักดิ์    ขวัญดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกกร   มุสิกะเภอ
2. เด็กหญิงนัฐฐา   วิชชานนท์
3. เด็กหญิงศิรินาฎ   ใจแผ้ว
4. เด็กหญิงสิรินทิพย์   หลวงชัย
 
1. นางสาวกรรณิกา   กิติลาภะ
2. นางจิรวรรณ   มาศสุวรรณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 1. เด็กชายตุลธร   แก้วบรรดาล
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   โคตุพันธ์
 
1. นางอรสา   เดชมณีรัตน์
2. นางจริยา   ภูมิเพชร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กชายธรพัฒน์   จุฑามณี
2. เด็กหญิงปรวีย์   สุกใส
 
1. นางสาวจินด์จุฑา   มณีรัสยากร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 1. เด็กชายมูฮัมหมัดรอมฎอล  สาเล็ง
 
1. นายสมชาย   แก้วประจุ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงภัทรนันท์    แก้วประจุ
 
1. นายหะมะ    มะตาเฮ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 1. เด็กหญิงนาเดีย   ดิเภา
 
1. นายมูฮำหมัดดาบี   ดงมุซอ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 1. เด็กหญิงมหิรัณน์    อูเซ็ง
 
1. นายไซนูดิน    สาและ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 1. เด็กชายบัดรู   เจ๊ะมะ
 
1. นายอดิศักดิ์   สามะแอ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงซาฮีดา   เจ๊ะเงาะ
 
1. นางสาวซูรยานี   แวหะมะ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงอามีรา   สะดิง
 
1. นางสาวซูรยานี   แวหะมะ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกูยิ (รือเสาะ) 1. เด็กชายอาลีฟ   สาและ
2. เด็กชายฮานาฟี    มะตุลิน
 
1. นายอับดุลการีม   แก่ต๋อง
2. นายมูฮำหมัดรุสกันย์   ลอแม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1. เด็กหญิงสุรยาณีย์   ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงฮาสมี    แอและละซง
 
1. นางสุนีย์    ดำเนียม
2. นางกุสุมา   เกื้อทอง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงซารีมะห์   ดิง
2. เด็กหญิงฮายามี   หะมะ
 
1. นายทวีศักดิ์   รักราวี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 1. เด็กหญิงนูรีซา   แวเยะ
 
1. นายมะรอดี   หะแว
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี    
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1(ถนนภูผาภักดี)    
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กชายซอบรี    เง๊าะ
2. เด็กหญิงนาบีละห์   สาแมง
3. เด็กหญิงฮานีสะห์   เบ็ญหามะ
 
1. นายนูร์อาซีกีน    เจ๊ะอาแดร์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กชายลุกมัน   อัฟดือยา
 
1. นายทวีศักดิ์   รักราวี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงอัฟซา  มะแซ
 
1. นายทวีศักดิ์   รักราวี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแนะ 1. เด็กชายพิษณุ   มามะ
 
1. นางเจะซารีนี   เจะเตะ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ศรีวังแก้ว
 
1. นางสาวชนิดา   เสาร์ชัย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม 1. เด็กชายอนิรุจน์  แซลีมา
 
1. นางสาวเจะซูไบดะห์   สูยี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ 1. เด็กชายนัสรูน  ดือราปุปิ
 
1. นางฝาตีม๊ะ  เจะเลาะ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 54.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม 1. เด็กหญิงอลิษา  ดอเล๊าะ
 
1. นางฮายาตี   สูหลง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 1. เด็กหญิงรัศมี  ประยูง
 
1. นางสิฬิษา  รัตนสุวรรณ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กชายอัฟด๊อล    มะแซ
 
1. นายทวีศักดิ์   รักราวี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงอัฟซา   มะแซ
 
1. นายทวีศักดิ์   รักราวี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กชายอัฟด๊อล   มะแซ
 
1. นายทวีศักดิ์   รักราวี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาบี 1. เด็กชายอัซลัน  ตาเยะ
 
1. นางชุลีกร   เงินแก้ว
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงฐาปนี  รักราวี
 
1. นางสาวต่วนจันทิมา   ตอกอ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงอัฟซา   มะแซ
 
1. นายทวีศักดิ์   รักราวี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 76.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ 1. เด็กชายมะอัฟวัน   กอตอนีลอ
 
1. นางณิสวรรณ   ดือราซอ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงศศิมา  ศิริมาศ
 
1. นางสาวฐิติญา   ชูลีวัลย์
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายซอฟวาน   เปาะจิ
2. เด็กหญิงซัจวานี   มือเซาะ
3. เด็กชายซูมีร    สาและ
4. เด็กชายนิอุสมัน   ต่วนลือมอ
5. เด็กหญิงนูรุลฮูดา    ปูเตะ
6. เด็กชายลุตฟี   สาอิ
7. เด็กหญิงวีรินดายานา   บินสาแมง
8. เด็กหญิงสุไรดา   เปาะจิ
9. เด็กชายอิดริส   มะสามัน
10. เด็กหญิงอิลฮัม   มามุ
 
1. นางนิภา   แก้วทอง
2. นางสาวกุลธิดา   แก้วทอง
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามา 1. เด็กหญิงซูไฮดา   สะแม
2. เด็กหญิงนุรฮานานี   เจ๊ะมามะ
3. เด็กหญิงนูไอนี   ดือราแม
4. เด็กหญิงอาอีซะห์   อาแวกือจิ
5. เด็กหญิงโนรรีซัน   เจะเฮ็ง
 
1. นายวรพจน์   สุวรรณพงศ์
2. นางสาวสาวสี   ศาสกุล
3. นางสมใจ   พูลเทพ
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตีเต 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วสีบุญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  พรหมไชย
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  สองชัย
4. เด็กหญิงธัญมาศ  ไชยแก้ว
5. เด็กหญิงธันยธร  เพชรพิมล
6. เด็กหญิงนันทนา  ชรอยนุช
7. เด็กหญิงปณาลี  พรหมพูล
8. เด็กชายรพีพัธร  แดงเอียด
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มาสิก
10. เด็กชายสถาพร  สังข์สุวรรณ
11. เด็กหญิงสุูธิษา  รัตนบุรี
12. เด็กหญิงอรปรียา  เส้งสีแดง
 
1. นายธนิต  วงษ์น้อย
2. นางปราณีต  แก้วพรหมลัด
3. นางรอหานี  สะนิ
4. นางสุจิน  เส้งสีแดง
5. นางสาวภัคนันท์  ดำโอ
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 1. เด็กชายซุลกิฟลี   กูดิง
2. เด็กชายมูฮัมหมัด หูรูอาดอ  หูรูอาดอ
3. เด็กชายลุตฟี   เจ๊ะนะ
4. เด็กชายอัฟนัล   ดูงอโบ๊ท
5. เด็กชายอัสมันต์   การี
 
1. นางสาวสมหมาย   พรอนุวงศ์
2. นางจิรวรรณ   มาศสุวรรณ
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากง 1. เด็กชายตอริก   ดือราแม
2. เด็กชายนที   สังข์แก้ว
3. เด็กชายภูริทร์   ดาลี
4. เด็กชายมูฮัมหมัดสุกรี   ดอรอแม
5. เด็กชายอัฟฟาน   ม๊ะติ๊
6. เด็กชายอิสฟาล   เจ๊ะสนิ
 
1. นางสาวพเยาว์   นวลจันทร์
2. นายสุชาติ   ว่องนาวี
3. นายอาดุล   บุญเอื้อ
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงซุฟรียา   มะ
2. เด็กหญิงนูรญีฮัน   วาแล๊ะ
3. เด็กหญิงฟารีดา   หมวดหวัง
4. เด็กหญิงรินรดา   บินตียัมรี
5. เด็กหญิงอัลวาณีย์   เจ๊ะมะเระ
6. เด็กหญิงอาซูรา   หะมะ
 
1. นายทวีศักดิ์   รักราวี
2. นางสาวนูรียา  เจ๊ะฮะ
3. นางสาวนูรียา  เจ๊ะฮะ
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 1. เด็กหญิงนูรีซัน    สิรอมา
2. เด็กหญิงฟาตีน   ลอนา
3. เด็กหญิงมัรยะห์   เพ็ญจิต
 
1. นางสาวสีตีคอตีเย๊าะ   แมกาจิ
2. นางธีรยา   วงศ์สวัสดิ์
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอน 1. เด็กหญิงซูฮัยลา   ดาโอะ
2. เด็กหญิงนูรอาฟิรดา  บินกาเจ
3. เด็กหญิงฟีตือเราะห์   มะยิ
 
1. นางฐิตินาถ   วงศ์ชนะ
2. นางประเสริฐศรี  ศิริพร
 
47 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 1. เด็กหญิงบินยามีน   มะตายิ
2. เด็กหญิงโซเฟีย   กาหลง
 
1. นางอานีตา   มะยา
2. นางสาวกูราณีย์ซัฮ   ซือนิ
 
48 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1. เด็กหญิงซูราณีย์   ชายดานา
2. เด็กหญิงฮัยฟะห์    เซียะนะ
 
1. นางปวีณา   มะแซ
2. นายฮัมดีย์   บินหะยีคอเนาะ
 
49 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม 1. เด็กหญิงซีตีอัยยะห์   โละ
2. เด็กหญิงอัสมา   โสะสะ
 
1. นายอาฮามะ   แวมูดอ
 
50 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1. เด็กหญิงนูรไลลา   มะดีซู
2. เด็กหญิงอาอีเซะห์   ดอเลาะ
 
1. นางปวีณา   มะแซ
2. นายฮัมดีย์   บินหะยีคอเนาะ
 
51 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนพลู 1. เด็กหญิง นิฟาร์ติน   วาลี
2. เด็กหญิงนิฟาร์ติน  วาลี
 
1. นายอับดุลรอมัน    มะรือมอ
 
52 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 1. เด็กหญิงนิฟิตเราะห์   กอตอนิลอ
2. เด็กหญิงฟาตีฮะห์   เจะมะ
 
1. นางอานีตา   มะยา
2. นางสาวกูราณีย์ซัฮ   ซือนิ
 
53 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กชายปฏิภาณ   หลอดสีสง
2. เด็กชายพรรษกร   เยาวรางกูร
 
1. นายฟูอารดี   ดอเลาะ
 
54 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 85.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1. เด็กชายตัสริม  นิละเซ็ง
2. เด็กชายฟาอีมี  สามะสุหลง
3. เด็กชายอัฟรีณท์  แมเลาะ
 
1. นายซุลซุกมาน    หะยีวาเงาะ
2. นายวุฒิมา    นาคสง่า
 
55 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนพลู 1. เด็กหญิงนิยุสรอ   ดอเลาะ
2. เด็กหญิงรุสมี   การี
3. เด็กชายอัลดุฮา   กอเซ็ม
 
1. นายอาหะมัด   บากา
2. นายภัรฮัน   กอเดร์
 
56 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนพลู 1. เด็กชายซาฟีอี   เจ๊ะยอ
2. เด็กหญิงตูแวนุรซาวีรา   ยีตอหะ
3. เด็กชายฟุรกอน   โต๊ะเกะ
 
1. นายอาหะมัด   บากา
2. นายภัรฮัน   กอเดร์
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กหญิงดาลินลา   กาซอ
2. เด็กชายฟัตลุลเลาะห์   สะบูดิง
3. เด็กหญิงฮานาน    รายี
 
1. นางสาวขนิษฐา    แซ่หง่วน
2. นางนุรนี   อารง
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. นายรุสตัน    ลูโล๊ะ
2. นายอับดุลการิม    เจะมิง
3. เด็กชายอารีกีน   ลาเต๊ะ
 
1. นางสาวขนิษฐา   แซ่หง่วน
2. นางนุรนี   อารง
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 1. เด็กชายมูหัยมิง   มาซา
2. เด็กชายอับดุลเลาะ   วายุ
3. เด็กชายอาลีฟ   วาแมะ
 
1. นายปาต๊ะ    มาหะมะ
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 1. เด็กชายสาอูดี   ดอเล๊าะ
2. เด็กชายอาลี   สะแลแม็ง
3. เด็กชายอาลียัส   ยุนุ๊
 
1. นางนอมี   กาเซ็ง
2. นายสาอารี    โกะอาลี
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำภู 1. เด็กหญิงพุทธมาศ   ศาสคุณ
2. เด็กหญิงมลธิรา   เพ็ชรดี
3. เด็กหญิงวริศรา   หวังดำ
4. เด็กหญิงสุพิตตา    แดงประสิทธิ์
5. เด็กหญิงอรญา   ทองน้อย
6. เด็กหญิงอามานี   บาเหะ
 
1. นางสาวกฤษณา    เอียดเต็ม
2. นางสิริวัฒนา   ยอดจันทร์
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 1. เด็กชายพันธ์ธนะ   บัวศรี
2. เด็กหญิงฟาอีลา    มูหะหมัด
3. เด็กหญิงอามีนา    เจ๊ะหะมะ
 
1. นางบำเพ็ญ   อารยสมัย
2. นางสาวดารุณี   แพะลี
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1. เด็กหญิงกัสมีรา   สะอิ
2. เด็กชายดิลมี   มะลี
3. เด็กหญิงนิฟาติน    ดือราแม
 
1. นายแวหามะ   มามะ
2. นายสมนึก   ดวงศรี
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กหญิงฟิรดาว    บากา
2. เด็กหญิงรอฮายู    กามะ
3. เด็กชายไพศาล    เง๊าะ
 
1. นางสาวฟารีดา   เจ๊ะมะ
2. นางสาวสิริกัลยา    โพธิ์พันธ์
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโก 1. เด็กชายฐิติพันธ์   บูรณธร
2. เด็กหญิงธาริกา   เพ็งอุบล
3. เด็กชายสุทธิพันธ์   เอนกรัตน์
 
1. นายอาแซ    บินสาแม
2. นางจุรี    ไชยโสม
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พญา 1. เด็กหญิงซาซียะห์    ดาโอ๊ะ
2. เด็กหญิงซานูรี   ดาโอ๊ะ
3. เด็กหญิงฟาตีฮะห์   หะยีฮาระสะ
 
1. นางจรวย    บุญชะนะ
2. นางขวัญชนก    นวลมาก
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 1. เด็กหญิงนูรมา   บินดอเลาะ
2. เด็กหญิงนูรฮาซีกิม   ยะ
3. เด็กหญิงนูรฮายาตี   ดอเลาะ
 
1. นางสาวรอสือนิง   ประกอบการคดี
2. นางโรจนา   เตะหมัดหมะ
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ 1. เด็กหญิงฮายาตี    แซรอโซะ
2. เด็กหญิงเกาซัร    ลีแมงยะ
3. เด็กหญิงโซฟา   โตะแวบาโง
 
1. นางนิธิวดี   เหมเหาะ
2. นางสาวพาอีซ๊ะ    นิยิ
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 1. เด็กหญิงนาซูฮา   แวสาแม
2. เด็กหญิงนูรีฮัน   สามะรู
3. เด็กหญิงรอกีเยาะ   สาและ
 
1. นางยูไรดา   พิทยไพศาล
2. นางสาวดาฮูรา   ดือเระ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือแรง 1. เด็กหญิงซาวาณี   กาเดร์
2. เด็กหญิงซูไรดา   มะแอ
3. เด็กหญิงโนร์อามีรา    เจ๊ะแว
 
1. นางจรวย   บุญชะนะ
2. นางสะอูเดาะ    เจ๊ะโซ๊ะ
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 1. เด็กหญิงนัสริน   หะแว
2. เด็กหญิงฟาตีฮะห์   เจ๊ะเต๊ะ
3. เด็กหญิงแวดารีซะห์   เจ๊ะสมอเจ๊ะ
 
1. นางฟูซียะห์   นิยาแม
2. นางสาวโนรีดา   เจ๊ะมะมิง
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำภู 1. เด็กหญิงฟาติน   เจะมะ
2. เด็กชายฮานาฟี   สาและ
3. เด็กหญิงโนรฟาซีร่าห์    เจ๊ะนะ
 
1. นางสาวกฤษณา   เอียดเต็ม
2. นางสิริวัฒนา    ยอดจันทร์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโก 1. เด็กหญิงนูรีญานา    ตีพลี
2. เด็กหญิงนูรีดา   อาลี
3. เด็กหญิงมัรฎียะห์   แยนา
 
1. นางสาวจิรนันท์   อรชร
2. นางสาวนุรไอนี    มูซอ
 
74 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กชายซุลกิฟลี   กูโน
2. เด็กหญิงนุรฮาฟีฟะห์  ดาหะแมง
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอารอฟัต  สะแลแมง
 
1. นางสาวสาปียะห์    ยูโซ๊ะ
2. นางสือแตเตาะ   สะดามะ
 
75 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนราธิวาส 1. เด็กหญิงนาเดียร์   มามะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอัสวัน   ดอเลาะ
3. เด็กชายอิควาน   แวฮูลู
 
1. นางจิณาภรณ์   วงศ์ศิลป์
 
76 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 1. เด็กหญิงรุสนานี  ซากอ
2. เด็กหญิงรุสมีนี  อาลี
3. เด็กหญิงโซเฟีย  ฮาเปะ
 
1. นางรัยฮาน  เหล็บบิลหล๊ะ
2. นางมูรณี  เต๊ะมาลอ
 
77 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 1. เด็กหญิงชารินี   กูนิ
 
1. นางสาวกาญจนา   วงศ์ภูวรักษ์
 
78 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1. เด็กหญิงฮายาตี  เซียนะ
 
 
79 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 1. เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ดือรานิง
2. เด็กหญิงอาอีซ๊ะ  สาหะ
3. เด็กหญิงอาแอเสาะ  ฮาเปะ
 
1. นางฮาดีละห์  ยิงทา
 
80 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 1. เด็กหญิงสะปีเย๊าะ  หะมะ
2. เด็กชายอาแอเสาะห์  แวหะมะ
3. เด็กหญิงฮาวาตี  ยือนิกายี
 
1. นางสาวซัลวาตี  ยาโม
2. นางสาวลาวียะห์  สะแลแม
 
81 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ    
82 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1. เด็กชายลุฎฟี  บินมะสาและ
2. เด็กชายอาสือมิง  อับดุลตอเละ
 
1. นายฮัมดี  บินฮะยีคอเนาะ
2. นางปรีณา  มะแซ
 
83 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล 1. เด็กหญิงซัลบีลา  วันอาบับ
2. เด็กหญิงนุรไอร์ดา  สุหลง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรหมรักษา
 
1. นางสุวรรณี  ลาเต๊ะ