หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 153 โรงเรียนคีรีราษฏ์รังสฤษดิ์ 0 0 0
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 2 5 4
3 134 โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 0 0 0
4 141 โรงเรียนธรรมเจริญ 1 2 1
5 100 โรงเรียนน้ำตกปาโจ 1 2 1
6 005 โรงเรียนบ้านกลูบี 3 7 6
7 112 โรงเรียนบ้านกะลูแป 2 5 3
8 088 โรงเรียนบ้านกาบุ๊ 0 0 0
9 006 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 5 7 7
10 008 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 5 7 4
11 073 โรงเรียนบ้านกาแนะ 5 12 7
12 093 โรงเรียนบ้านกาแร 1 3 2
13 007 โรงเรียนบ้านกาโดะ 8 19 11
14 009 โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ 0 0 0
15 092 โรงเรียนบ้านกูยิ 0 0 0
16 010 โรงเรียนบ้านกูยิ (รือเสาะ) 13 28 22
17 086 โรงเรียนบ้านกูเล็ง 2 9 2
18 074 โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ 1 3 2
19 095 โรงเรียนบ้านกูแว 0 0 0
20 116 โรงเรียนบ้านคลอแระ 4 10 7
21 011 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 14 35 22
22 012 โรงเรียนบ้านค่าย 1 3 2
23 096 โรงเรียนบ้านจอเบาะ 0 0 0
24 080 โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ 2 1 1
25 084 โรงเรียนบ้านจืองา 1 3 2
26 130 โรงเรียนบ้านจือแร 3 8 4
27 079 โรงเรียนบ้านจูดแดง 5 9 5
28 148 โรงเรียนบ้านซือเลาะ 1 3 2
29 158 โรงเรียนบ้านดาฮง 1 3 2
30 131 โรงเรียนบ้านดือแย 0 0 0
31 015 โรงเรียนบ้านดือแยหะยี 2 4 3
32 101 โรงเรียนบ้านดูกู 9 18 13
33 159 โรงเรียนบ้านตอหลัง 2 5 2
34 160 โรงเรียนบ้านตะมะยูง 3 13 7
35 103 โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ 3 8 6
36 017 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 9 14 10
37 083 โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง 0 0 0
38 117 โรงเรียนบ้านตันหยง 3 7 4
39 156 โรงเรียนบ้านตามุง 2 3 2
40 018 โรงเรียนบ้านตายา 3 5 3
41 016 โรงเรียนบ้านต้นตาล 4 8 7
42 061 โรงเรียนบ้านทรายขาว 5 4 4
43 019 โรงเรียนบ้านทอน 2 6 4
44 020 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 4 12 4
45 091 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 0 0 0
46 085 โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง 3 7 3
47 097 โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 2 2 1
48 021 โรงเรียนบ้านนาดา 3 9 6
49 125 โรงเรียนบ้านนาโอน 1 2 1
50 022 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 9 22 12
51 127 โรงเรียนบ้านบลูกา 0 0 0
52 023 โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ 3 11 4
53 144 โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล 2 4 2
54 024 โรงเรียนบ้านบากง 6 14 10
55 067 โรงเรียนบ้านบางมะนาว 0 0 0
56 143 โรงเรียนบ้านบาตง 1 3 1
57 026 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 17 27 21
58 025 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 3 7 5
59 147 โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ 5 13 7
60 058 โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ 3 7 3
61 102 โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ 4 13 5
62 027 โรงเรียนบ้านบือเระ 3 3 3
63 136 โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ 0 0 0
64 163 โรงเรียนบ้านบือแนนากอ 0 0 0
65 119 โรงเรียนบ้านบือแนปีแย 1 1 1
66 028 โรงเรียนบ้านบือแรง 6 18 10
67 126 โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร 9 24 17
68 087 โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ 3 6 3
69 029 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 8 19 12
70 115 โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ 3 13 7
71 056 โรงเรียนบ้านปลักปลา 2 5 2
72 099 โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ 2 5 3
73 120 โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ 4 9 8
74 030 โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ 2 3 3
75 094 โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ 3 7 4
76 151 โรงเรียนบ้านปาหนัน 4 6 2
77 105 โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ 5 11 9
78 089 โรงเรียนบ้านปูตะ 0 0 0
79 070 โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ 2 6 4
80 152 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 6 3
81 032 โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 4 10 7
82 033 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 17 30 19
83 137 โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง 2 4 4
84 122 โรงเรียนบ้านมะยูง 8 22 15
85 129 โรงเรียนบ้านมือและห์ 4 8 5
86 048 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 17 44 28
87 114 โรงเรียนบ้านยะลูตง 2 5 2
88 035 โรงเรียนบ้านยาบี 3 5 4
89 081 โรงเรียนบ้านยารอ 2 9 2
90 124 โรงเรียนบ้านยาแลเยาะ 0 0 0
91 036 โรงเรียนบ้านยี่งอ 0 0 0
92 113 โรงเรียนบ้านยือลอ 8 15 8
93 135 โรงเรียนบ้านยือลาแป 4 8 6
94 054 โรงเรียนบ้านรามา 5 17 10
95 123 โรงเรียนบ้านรือเสาะ 0 0 0
96 039 โรงเรียนบ้านละหาน 2 5 3
97 040 โรงเรียนบ้านลาเมาะ 1 2 2
98 128 โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล 0 0 0
99 041 โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ 5 10 5
100 042 โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 4 11 6
101 043 โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ 1 3 1
102 138 โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ 8 25 12
103 161 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 1 3 1
104 090 โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ 1 1 1
105 140 โรงเรียนบ้านสวนพลู 11 33 20
106 145 โรงเรียนบ้านสะแนะ 1 1 1
107 154 โรงเรียนบ้านสาคร 2 12 6
108 139 โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 0 0 0
109 132 โรงเรียนบ้านสาวอ 3 4 3
110 146 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 10 25 17
111 111 โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู 1 3 2
112 078 โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา 1 1 1
113 069 โรงเรียนบ้านหัวเขา 3 5 2
114 044 โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 6 13 8
115 133 โรงเรียนบ้านอีนอ 2 8 5
116 045 โรงเรียนบ้านอีโยะ 3 9 5
117 059 โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ 1 1 1
118 118 โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ 1 2 2
119 001 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 6 13 11
120 068 โรงเรียนบ้านเปล 0 0 0
121 013 โรงเรียนบ้านแคนา 9 19 12
122 164 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 10 24 15
123 098 โรงเรียนบ้านแยะ 3 11 7
124 014 โรงเรียนบ้านโคกตีเต 2 15 7
125 057 โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 1 2 1
126 075 โรงเรียนบ้านโคกศิลา 4 4 4
127 071 โรงเรียนบ้านโคกสยา 2 8 2
128 082 โรงเรียนบ้านโคกสุมุ 2 3 2
129 064 โรงเรียนบ้านโคกเคียน 0 0 0
130 076 โรงเรียนบ้านโคกแมแน 4 10 8
131 077 โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ 1 3 2
132 038 โรงเรียนบ้านไร่พญา 5 10 5
133 149 โรงเรียนบ้านไอร์แยง 1 3 1
134 142 โรงเรียนประชาพัฒนา 0 0 0
135 046 โรงเรียนประชาวิทย์รังสรรค์ 4 11 7
136 110 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์10 3 5 3
137 104 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์9 0 0 0
138 157 โรงเรียนลาเวง 1 1 1
139 072 โรงเรียนวัดกำแพง 0 0 0
140 066 โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ 3 6 3
141 050 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 9 13 11
142 051 โรงเรียนวัดลำภู 4 11 6
143 121 โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 3 15 8
144 049 โรงเรียนวัดโคกโก 8 19 13
145 155 โรงเรียนสว่างวัฒนา 2 4 3
146 162 โรงเรียนสามัคคี 2 4 3
147 052 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 13 22 15
148 047 โรงเรียนเมืองนราธิวาส 4 9 4
149 004 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 4 6 5
150 165 โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม 8 11 8
151 003 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1 3 2
152 106 โรงเรียนเทศบาล1(ถนนภูผาภักดี) 4 5 3
153 107 โรงเรียนเทศบาล3(บ้านยะกัง) 1 2 1
154 108 โรงเรียนเทศบาล5(วัดประชาภิรมย์) 1 3 2
155 109 โรงเรียนเทศบาล6(ถนนโคกเคียน) 0 0 0
รวม 521 1203 749
1952


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]