รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเหรง 1. เด็กชายกฤตนัย  คงเรือง
2. เด็กชายพัฒน์ศกร  กาบุตร
 
1. นางสาวปาริชาต  ช่วยรอดหมด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กชายวิศวรุจน์  แซ่เตง
2. เด็กชายสรวิศ  ศรีเมือง
 
1. นางจิราวรรณ  เชาวลิต
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ฉลาด
2. เด็กชายปริวัฒน์  วิทา
 
1. นางวินิจ  สุวรรณวงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. เด็กชายชนกชนม์  ธรรมโชติ
2. เด็กชายธีระยุทธ  ศรีนามล
 
1. นางสาวศิรินทร์ยา  ณ นคร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กชายกฤษฏา  ทิพยรัตน์
2. เด็กชายณัฐวัตร  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางปรียา  สุวรรณภักดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงชลิตา  ช่วยสงค์
2. เด็กหญิงธัญยมัย  ขนอม
3. เด็กชายนันทวัฒน์  แซ่โย้
4. เด็กหญิงปัทมพร  รักคงแก้ว
5. เด็กหญิงพัชรมัย  บุญมาก
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางสาวภูริตา  มหาสวัสดิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. เด็กชายชัยวัฒน์   ศิลป์ประพันธ์
2. เด็กชายณัฐภัทร   เมฆทันต์
3. เด็กชายพงศกร   ผ่องแผ้ว
4. เด็กชายรัฐธรรมนูญ   ใจซื่อ
5. เด็กชายวรรณลักษณ์   เพ็ชร์เนาว์
 
1. นายจรัส   ศรีนวล
2. นางสาวอำภารัตน์   ผลาวรรณ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ชื่นกลิ่น
2. เด็กหญิงวรพิชชา  เลื่อนลอย
 
1. นางบุญญา  ใจเพียร
2. นายธีรวิชช์  ฉวีภักดิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กชายพัชรพล  ไฝจู
2. เด็กหญิงศิรประภา  สุขประจันทร์
 
1. นางจำเลียง  ขวัญสง
2. นางกัญญ์ศิริ  สิริปัญญาวรคุณ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. นางสาวชุติมา  มานะกิจสมบูรณ์
2. นายภูวมินทร์  สงอุปการ
 
1. นางสุพิน  เพ็งรัตน์
2. นางภาวินี  โชติมณี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมขลิง 1. เด็กชายกฤษณศิลา  มีมาก
 
1. นายณีรัตน์  จุลบล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมขลิง 1. เด็กชายเวสารัช  ช่วยชู
 
1. นายณีรัตน์  จุลบล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. นายอนุกูล  โซ่โดบ
 
1. นายสมบุญ  พรหมคีรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กชายภัทรพล  ชูอินทร์
 
1. นางกัลยาณี  ไทรงาม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมขลิง 1. เด็กหญิงปิวรา  เพ็งจันทร์
 
1. นายณีรัตน์  จุลบล
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายอนุวัช  เมืองสุวรรณ
 
1. นายณเริงศักดิ์  ทรัพย์อุปการ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  จุลหัส
 
1. นางกัลยาณี  ไทรงาม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. นางสาวนฤมล  เสนา
 
1. นายสมบุญ  พรหมคีรี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒน์   ศรีสว่าง
2. เด็กชายผลสิทธิ์   สมาน
 
1. นางจันทร์สุดา   สุพรรณพงศ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ทองแซม
2. เด็กหญิงฟ้าลิดา  ชัยกลิ่น
 
1. นางปราณี  จิตสงคราม
2. นางจันทร  ไชยพงศ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงนุจรี   เจ๊ะสม้อ
2. เด็กหญิงสิริกร   สังเก
 
1. นางสาวกาญจนา   เชษฐวรรณสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสรรศรินทร์   ชะวาจิตร
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. นายสิทธิชัย  ธรรมโชติ
 
1. นายสมบุญ  พรหมคีรี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายกฤตนัย  ราชประดิษฐ์
2. เด็กชายจิรพันธ์  รักษาวงศ์
3. เด็กชายวีรชัย  ราชประดิษฐ์
 
1. นายณเริงศักดิ์  ทรัพย์อุปการ
2. นายนิคม  ม่วงหิมพาน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 1. เด็กชายขวัญชาติ  แกมกิจ
2. เด็กชายทรงวุฒิ  ดวงแก้ว
3. เด็กชายธนภัทร  ภาชนะกาญจน์
 
1. นางวินิจ  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวสุวรรณา  วรรณเกื้อ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กชายพลวัฒน์  สมวงษ์
2. เด็กชายภูวดล  ขัดษากาญจน์
3. เด็กชายสุรนาท  บรมสุข
 
1. นางกัลยาณี  ไทรงาม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายศุภเชษฐ์  อุตมะ
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายภัทรธร  นาภรณ์
 
1. นายกิติพันธ์  ศักดิ์แก้ว
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายณพชร  เสมอพบ
 
1. นายกิติพันธ์  ศักดิ์แก้ว
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายธีรวุฒิ  พูลพิพัฒน์
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงสุชัญญา  หลงจิ
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปักเข็ม
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงฐิติชญา  โจมฤทธิ์
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงเกษรา  เลาหวิวัฒน์
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายเอกราช  ศรชัย
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงปาลิพัตร   แก้วจ้ง
 
1. นางอุบลพรรณ   ขาวเอี่ยม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองนุ่ม
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวรรณประทีป
3. เด็กหญิงฐิติชญา  โจมฤทธิ์
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นันตสุวรรณ
5. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
6. เด็กชายธราดล  สมวงศ์
7. เด็กชายธีรวุฒิ  พูลพิพัฒน์
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำสมศรี
9. เด็กชายบาซิล  โต๊ะหลงหมาด
10. เด็กชายภูวเดช  ขาวนวล
11. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
12. เด็กชายศุภเชษฐ์  อุตตมะ
13. เด็กหญิงสิริยากร  บุญช่วย
14. เด็กหญิงเปมิกา  ทองวิสัย
15. เด็กชายเอกราช  ศรชัย
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
3. นางเดือนนภา  คงเพชร
4. นางทิพวรรณ  ผิวแดง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวรรณประทีป
2. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
3. เด็กชายธราดล  สมวงศ์
4. เด็กชายธีระวุฒิ  พูลพิพัฒน์
5. เด็กชายบาซิล  โต๊ะหลงหมาด
6. เด็กชายพลพัฒน์  เชาวลิต
7. เด็กชายภูวเดช  ขาวนวล
8. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
9. เด็กชายศุภเชษฐ์  อุตตมะ
10. เด็กหญิงสิริยากร  บุญช่วย
11. เด็กชายเอกราช  ศรชัย
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
3. นางสาวภูริตา  มหาสวัสดิ์
4. นายเสนีย์  ศรีมณี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกชกร  นุ่นเกิด
2. เด็กหญิงคิตตพันธ์  สุวรรณวุธ
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวรรณประทีป
4. เด็กหญิงฐิติชญา  โจมฤทธิ์
5. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นันตสุวรรณ
6. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
7. เด็กชายธราดล  สมวงศ์
8. เด็กชายธีรวุฒิ  พูลพิพัฒน์
9. เด็กหญิงบัญฑิตา  คำสมศรี
10. เด็กชายภูวเดช  ขาวนวล
11. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
12. เด็กชายรุสลี  เจ๊ะเด็ง
13. เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมทรัพย์
14. เด็กชายศุภเชษฐ์  อุตตมะ
15. เด็กหญิงสาวิณี  วิระยะเวช
16. เด็กหญิงสิริยากร  บุญช่วย
17. เด็กหญิงสุณี  ชูจิตร์
18. เด็กหญิงอภิญญา  ขาวใหม่
19. เด็กหญิงเปมิกา  ทองวิสัย
20. เด็กชายเอกราช  ศรชัย
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
3. นางทิพวรรณ  ผิวแดง
4. นายเสนีย์  ศรีมณี
5. นายเกรียงศักดิ์  ประสิทธิ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงกรองไพลิน  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาวัชร   พงษ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขาวนวล
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พงศ์จีน
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พงศ์จีน
6. เด็กหญิงชนนิกานต์  บูรพา
7. เด็กหญิงชาลิสา  แซ่เซี้ยว
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ไชยประยา
9. เด็กหญิงชุติมา  พรหมทอง
10. เด็กหญิงญานิการ  กลึงผล
11. เด็กหญิงฐิตา  จิวเจริญ
12. เด็กชายฐิติพัฒน์  เอี่ยมกำลัง
13. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีวิรักษ์
14. เด็กชายธนวัฒน์  ปักเข็ม
15. เด็กหญิงธนันญา  มงคลเพ็ชร
16. เด็กหญิงนภารัตน์  เพ็ญนุกูล
17. เด็กหญิงนิชกุม  พงศ์รักธรรม
18. เด็กชายปธานิน  สมพงศ์
19. เด็กหญิงปัทมวรรณ  รอดสม
20. เด็กหญิงปานวาด  หวานใจ
21. เด็กหญิงพรรษชล  เพชรส่ง
22. เด็กหญิงพรีมกมล  จันทร์ทอง
23. เด็กหญิงพิชชาฌา  ส้มแป้น
24. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กาญจนณรงค์
25. เด็กชายยศภัทร  กลิ่นน้อย
26. เด็กชายวัชระ  พูลช่วย
27. เด็กหญิงศิริอุมา  พิมเสน
28. เด็กชายสัณหรัฐ  เทพพิชัย
29. เด็กหญิงสุชญา  กลิ่นน้อย
30. เด็กหญิงสุทัตตา  โต๊ะหมีด
31. เด็กหญิงอภัสรา  ชุมคง
32. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองธุรกิจ
33. เด็กหญิงอรวรรยา  อิ่มใจบุญ
34. เด็กหญิงอริสา  ลิ้มสุรกานต์
35. เด็กชายอัครพนธ์  โชตยาสีหนาท
 
1. นายอุทัย  ไชยชนะ
2. นายประเทือง  รอดเนียม
3. นายยุทธศักดิ้์  คำทอง
4. นางสาวสิริพร  อนันต์
5. นางสาวสายสัมพันธ์  อึ้งวิริยะกุล
6. นายนราพันธ์  กาญจนะประยูร
7. นายเรืองศรี  สมแรง
8. นางสาคร  แซ่เฮ่า
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. นายกุมภวา  โต๊ะปุหลาด
2. นายนายกฤษฎา  สุขัมมาศ
3. นางสาวภัทรธิดา  เอ่งซ้าย
4. นายวรวัฒน์  ขนอม
5. นายอนุวัฒน์  ณ ไชยศรี
 
1. นางอรพร  สุทธิเนียม
2. นายอมรเทพ  สุวรรณน้อย
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. นายทินภัทร  โสมปาน
 
1. นายมานิต  โชติกะ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. นางสาวอัมพวรรณ  สมเขาใหญ่
 
1. นายบุญรัตน์  เกื้อนุ้ย
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เจ้ยเปลี่ยน
 
1. นางสาวิตรี  แซ่ฝ้า
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉาง 1. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน   สุวรรณทิพย์
 
1. นางโสภา   ทองมี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. เด็กชายรัตนากร  ชุมทอง
 
1. นางจินตนา  บัวแก้ว
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายอินทนนท์  จินตุลา
 
1. นายจิรโรจน์  นวลแป้น
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. นางสาวราตรี  หมัดดำ
 
1. นางปรียา  เจริญมิตรมงคล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉาง 1. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน   สุวรรณทิพย์
 
1. นางโสภา   ทองมี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. นายทินภัทร  โสมปาน
 
1. นายมานิต  โชติกะ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. นางสาวศิรดา  วงชารี
 
1. นายประภาส  หิตา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กชายสุทิวัช  ชัยเดช
 
1. นายสิทธิพร  ชาญณรงค์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ศรีเผือก
 
1. นายอดิเทพ  ปานสังข์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  พิมลศิริผล
 
1. Mrs.Christine  Apale
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. นางสาวณัฏฐธิดา  สนัดชัย
 
1. นายประภาส  หิตา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายคณิติน  ศรีคง
 
1. นายธนวัฒน์  มีศรี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ชื่นกลิ่น
 
1. นายจริน  โยธาศรี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรหมมาศ
2. เด็กหญิงคัมภีรดา  เทพสิงห์
3. เด็กชายจักรภัทร  ภักดีแก้ว
4. เด็กหญิงชนนิกานต์  พรหมประดิษฐ์
5. เด็กชายชยุตพงศ์  ปานมณี
6. เด็กหญิงชลัญญา  คลล้ำ
7. เด็กชายชาติบุรุษ  เพชรทอง
8. เด็กหญิงฐิตาพร  อุทัยรัตน์
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทอง
10. เด็กชายณัฐนันธ์  ชนะกาญจน์
11. เด็กหญิงทิพานัน  ชูวงศ์
12. เด็กชายนนทวัฒน์  คงยืน
13. เด็กหญิงปณิศา  ผิวล้วน
14. เด็กหญิงปิ่นชุตา  วังฆ้อง
15. เด็กหญิงพรชนก  ช่วยทอง
16. เด็กชายพรพิพัฒน์  ซื่อตรง
17. เด็กชายภานุพงษ์  เลื่อนกฐิน
18. เด็กหญิงวรรณกานต์  พุฒอ่อน
19. เด็กชายวรรณฤทธิ์  ศิริมานะกุล
20. เด็กหญิงศศธร  ศรีพรรณนารักษ์
21. เด็กชายสุภัทร  ชัยยศ
22. เด็กชายอภิรักษ์  สุวรรณรัตน์
23. เด็กชายอมรเทพ  ศรีรุ่ง
24. เด็กชายอัครพล  ชัยวาที
25. เด็กชายเขษมศักดิ์  ชาติแดง
26. เด็กชายเมธาวรินทร์  ดวงแก้ว
27. เด็กชายเสาวภาค  ทองจำเนียร
28. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธานินพงศ์
29. เด็กหญิงไคริกา  คงยืน
 
1. นายอดิเทพ  ปานสังข์
2. นางวรรณา  ช่วยขำ
3. นางเครือวัลย์  ศรีสุวรรณ
4. นางเสาวนีย์  แก้วนุ่น
5. นางเรณู  รักช้าง
6. นางสาวกิตติมา  สุดทอง
7. นายกิติวัตร  เจ้าแก้ว
8. นางชุติมา  พหรมชีหมุน
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. นางสาวชนธิกาญน์  นาคเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนคำ
3. เด็กหญิงทิพานัน  ส้มแป้น
4. เด็กหญิงปรีย์วรา  เอี่ยมใจดี
5. นายสราวุธ  พรหมหงส์
6. นายสิทธิชัย  จำมี
7. นายอรรถพล  ฤทธี
8. เด็กชายไตรภพ  สงประสพ
 
1. นางสาวกานติมา  จันทร์อินทร์
2. นางหัสนา   เที่ยวแสวง
3. นางกัญญ์ศิริ  สิริปัญญาวรคุณ
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนับเภา 1. เด็กชายจีรภาส  จิตรพงศ์
2. เด็กชายจีรภาส  จิตรพงศ์
3. เด็กชายธัชชัย  ทองเทียบ
4. เด็กหญิงนัฐธิดา  แปดนิรัติสัย
5. เด็กหญิงน้ำฝน  สมวงศ์สา
6. เด็กชายพงศธร  จันมณี
7. เด็กชายพงศธร  ผันแปรจิต
8. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ฤทธิ์สุทธิ์
9. เด็กหญิงศรัญญา  สมปอง
10. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดวงจันทร์
 
1. นางพิชญ์สุดา  แพเรือง
2. นางสินีนาต  มีศรี
3. นางสาวปราณี  ช่วยชู
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงญาณิศา  เลขทิพย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พุ่มกอ
3. เด็กหญิงศรวนันท์  ทองมีสุข
4. เด็กหญิงศศิพิมพ์  สมเก่า
5. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทรงพระทัย
6. เด็กหญิงสุนิสา  สกุลเล็ก
7. เด็กหญิงอรัญญา  นิลสาร
8. เด็กหญิงเกวลี  กองนอก
 
1. นางปิยาภรณ์  อักษรนำ
2. นางวันเพ็ญ  เห็นพร้อม
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงณัฐฝาร่า  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงดารินทร์  สมบัติกิจ
3. เด็กหญิงดาริสา  ปราบเพศ
4. เด็กหญิงนัชญามา  เหมหมัน
5. เด็กหญิงนัชญามี  เหมหมัน
6. เด็กหญิงวิยดา  หาญกล้า
7. เด็กหญิงอารยา  รักษาสัตย์
8. เด็กหญิงไศลา  กาสิงห์
 
1. นางอำไพพรรณ  หาญใจ
2. นางทิพรัตน์  ศรีสุภา
3. นางศิริพร  เที่ยงตรง
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงณฐมน  เวฬุธนราชิน
2. เด็กหญิงธัชพรรณ   ผิวเหมาะ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  เลขทิพย์
4. เด็กหญิงพิชญาภา  โปยิ้ม
5. เด็กหญิงภัณฑิภา  สติธรรม
6. เด็กหญิงภัสสรมาศ  สมจิตร
7. เด็กหญิงศุภิศรา  ทรงพระทัย
8. เด็กหญิงเนตรชนก  ไชยชนะ
 
1. นางปิยาภรณ์  อักษรนำ
2. นางวันเพ็ญ  เห็นพร้อม
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กหญิงกสุมา  สมานรักษ์
2. เด็กหญิงญานิศา  แซ่เบ้า
3. เด็กหญิงทิวาพร  เกิดเขาทะลุ
4. เด็กหญิงนิยดา  ชัยฤกษ์
5. เด็กหญิงปิยณัฐ  เม่งห้อง
6. เด็กหญิงวิลาศิณี  รอดหยู่
7. เด็กหญิงอรวรรณ  พรหมแก้ว
8. เด็กหญิงอาทิตย์ติญา  แก้วผ่อง
 
1. นางจิระพันธ์  เชาวลิต
2. นางสาวกรรณิกา  ไพศาลี
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ธรรมรัตน์
2. เด็กหญิงชฎาพร  ศรีพนม
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  แก้วนวล
4. เด็กหญิงบุษกร  มานะจิตต์
5. เด็กหญิงปิยะวรรณ  กิ้มนวล
6. เด็กหญิงพชรวรรณ  กลิ่นแก้ว
7. เด็กหญิงรัตนาวลี  แก้วผ่อง
8. เด็กหญิงสุพิชญา  อัตโต
9. เด็กหญิงอรปรียา  หะหนับ
10. เด็กหญิงอัญชลีกร  กลิ่นพยอม
11. เด็กหญิงเพ็ญประภา  บุญกล้า
12. เด็กหญิงแก้มกมล  ทองจันทร์
 
1. นางวราพร  บริบูรณ์
2. นางวรรณา  ชาญณรงค์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายกฤษดา  หาญสุวรรณ
2. เด็กชายพงศธร  ทองมาก
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ภูมิไชยา
4. เด็กชายรุสลี  เจ๊ะเด็ง
5. เด็กชายวีระพงศ์  ตันเครือ
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางทิพวรรณ  ผิวแดง
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงตันหยง  สิงหเดโช
2. เด็กหญิงลักษมี  เผือกเนียม
 
1. นางชนิดา  ส้มแป้น
2. นายบัญชา  บุญทอง
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนับเภา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ปานโพธิ์จารย์
2. เด็กชายกลวัชร  นาคัน
3. เด็กหญิงณัฏฐา  แซ่ฮู
4. เด็กชายทัพพสาร  คลอดเพ็ง
5. เด็กชายธัญบูรณ์  คลอดเพ็ง
6. เด็กชายไกรวิชญ์  เนื้อไม้
 
1. นายวิเชียร  มณีวงศ์
2. นางสุวนันท์  จุลวัจน์
3. นางสาวแพรวพรรณ  สุพรรณพงศ์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ 1. เด็กชายธราเทพ  แก้วซัง
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์  เพชรพราย
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ดารารัตน์
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์  พิณทอง
5. เด็กหญิงอนุสรา  อมรบุญ
6. เด็กหญิงอมราพร  บุญเกียรติ
 
1. นายขันชัย  นุภักดิ์
2. นางมัลลิกา  จันทพราหมณ์
3. นางวันดี  ถนัดสัญญา
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงปัญฑิตา  ปานสังข์
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สุขใส
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  พัดวี
 
1. นางทิพย์วิภา  พรมแก้ว
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงยุวดี   ดาราโชติ
2. เด็กหญิงศรัญญา   ดาราโชติ
3. เด็กหญิงสุพัทรา   หมี่นสัน
 
1. นางสาวอุษา   ปานดำ
2. นางสาวยุพิน   พืชพงค์
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายนันทกร  ปานรอด
2. เด็กชายวัจษ์กร   พรหมทอง
 
1. นางอนุรักษ์  สุวรรณ์
2. นางสาวณิชารีย์  คำศรีทา
 
73 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  จิตนุพงศ์
2. เด็กชายเกษมศักดิ์  พิศพรรณ
 
1. นายมานิตย์  พิมพิศาล
2. นางสาวปริศนา  คุ้มไพรัน
 
74 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  หมิดหวัง
2. เด็กหญิงดมิสา  เจ๊ะสนู
3. เด็กหญิงบุณฑริกา  อิ่มแช่ม
 
1. นางสาวกรรณิกา  อุดหนุนกาญจน์
2. นางสุลักษณา  ราตรีพฤกษ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงจันจิรา  อาวรณ์
2. เด็กหญิงนัชชา  โต๊ะสะเด็น
 
1. นายอภิชาติ   อารีกิจ
 
76 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริ 1. นายนฤนาท  แก้วสีทอง
2. เด็กชายเขตโสภณ  วรรณรัตน์
 
1. นายสมโชค  สวนกูล
2. นางประภา  ผกากรอง
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้าวโทะ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิทธิยุต
2. เด็กหญิงสุวนันท์  นาคาพงษ์
 
1. นางละไม  ฝั่งชลจิตต์
2. นางสาวสุวาสนา  พรหมชีหมุน
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 1. เด็กชายวีรวุฒิ  รองสวัสดิ์
2. เด็กชายอัครพล  โตชนก
 
1. นายวิภัช  แก้วกุล
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงคีตภัทร  มีศักดิ์
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  พันธรักษ์
 
1. นางสุนันทา  พิมพิศาล
2. นายมานิตย์  พิมพิศาล
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. นายพิทวัส   คีรีคช
2. นายอลงกรณ์   จันทสุวรรณ์
 
1. นางสาวอำภารัตน์   ผลาวรรณ์
2. นายจรัส   ศรีนวล
 
81 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  วงศ์ชัย
2. เด็กชายภูบดี  ศิริรัตน์
 
1. นายมานิตย์  พิมพิศาล
2. นางเรณู  รักช้าง
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงกุมารี   โส้ปะหลาง
2. เด็กหญิงราชาวดี   โส้สมัน
 
1. นายอภิชาติ   อารีกิจ
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงอริสา  ไม้ค้าง
 
1. นายมานิตย์  พิมพิศาล
2. นางสาวปริศนา  คุ้มไพรัน
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายยศภัทร  ชลสินธุ์
2. เด็กชายสหรัฐ  สุทธิบรรจง
3. เด็กชายไกรสร  มีสิทธิ์
 
1. นายเสนีย์  ศรีมณี
2. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
 
85 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกฤติมา  คงเพชร
2. เด็กหญิงฉัทชนัน  เพชรหนองชุม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  มาศปัน
 
1. นายเสนีย์  ศรีมณี
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำฉา 1. เด็กชายธีรภัทร  ใจดำ
2. เด็กชายนันทวิชญ์  เอี่ยมจันทร์
3. เด็กชายอนันตศักดิ์  ศิริสุข
 
1. นางโสมาบดี  เกิดสุวรรณ
2. นางหฤทัย  บรรจุสุวรรณ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. นายทวมาศ  หยูทองคำ
2. นายนายวีรภัทร  ศรีชาเยศ
3. นายเทพนรินทร์  โยธาจักร
 
1. นางยุวดี  เพชรดำ
2. นางโสภา  เพ็ชรเรือง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กชายคนาธิป  คงชนะ
2. เด็กชายฐิติภูมิ  ช่วยบำรุง
3. เด็กชายนันทวัช  บางขุนทด
 
1. นางพจนีย์  จิณวรรณ์
2. นางสุภาณี  เพชรเศษ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   เลิศล้ำ
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  เกลี้ยงกลม
3. เด็กหญิงสุติมา   สุทธิรักษ์
 
1. นางสุณีรัตน์    ขุนรัตน์
2. นายอาทร  ขุนรัตน์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงธีญารัตน์  แซ่เลี้ยว
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เทาดี
3. เด็กหญิงปัณณ์นภัส  แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ฤกษ์นวล
5. เด็กหญิงภัสสร  ธรรมโชติ
6. เด็กหญิงศิริธิดา  รักเถาว์
 
1. นางวรรณา  ช่วยขำ
2. นางเสาวนีย์  แก้วนุ่น
3. นางเครือวัลย์  ศรีสุวรรณ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. นางสาวชุติมา  พลายดำ
2. เด็กหญิงรูไกยะห์  มะมิง
3. เด็กหญิงวาสนา  โต๊ะสู
4. เด็กหญิงศอลิฮะห์  โต๊ะเต๊ะ
5. เด็กหญิงสุชาดา  โต๊ะเด็น
6. เด็กหญิงเกวลี  แสงวิจิตร
 
1. นางสุปรางค์ทิพย์  หล้าหลั่น
2. นางสุพัตรา  อามิตร์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 1. เด็กหญิงณัฐพร  เดชป้องหา
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  หงษ์ชู
3. เด็กหญิงลักษิกา  ช่วยอุปการ
 
1. นางสาวธาราทิพย์  สมานรักษ์
2. นางสาวปรารถนา  มาศบำรุง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมขลิง 1. เด็กชายชนกันต์  บัวผัน
2. เด็กชายภาณุเดช  ทองประพันธ์
3. เด็กชายวุฒิชัย  ลัดตาดำ
 
1. นายณีรัตน์  จุลบล
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปร็ต 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วสังข์
2. เด็กหญิงกุลจิรา  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงจันทิมา  กิตติพนังกุล
 
1. นางเกษร  ก๋งอุบล
2. นางวาสนา  นาวิกาวตาร
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายธนดล  กามูจันดี
2. เด็กชายเจตภูมิ  ชาติภิรมย์
3. เด็กชายเอกราช  คชินทร
 
1. นายมนตรี  ขุนรัตน์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 1. นางสาวกาญจนี  มีคล้าย
2. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  น้อยเกต
3. เด็กหญิงภานิดา  วันสี
 
1. นางสาวจิรภา  มะลิเผือก
2. นางสาวนันทกาญจน์  จิตตรง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 1. เด็กหญิงกนกเนตร  ทองมีสุข
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ขนอม
3. เด็กหญิงสุธาสินี  เกียรติรุ่งโรจน์
 
1. นางพัชราพร  ทรงอารมภ์
2. นางบุศราภรณ์  พิชัยฤกษ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธาราม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  หีดน้อย
2. เด็กหญิงปิยาพัชร  เพชรแก้ว
3. เด็กหญิงมุขสุดา  มีทองจันทร์
 
1. นางรัตติยา  จันสว่าง
2. นางสนธยา  ไตรเมศ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 1. นายนันทวัฒน์  พรหมทอง
2. นางสาวปนัดดา  หนูคง
3. นางสาวประภาพร  แถวธรรม
 
1. นางวรรณา  แก้วแป้น
2. นางอรทัย  ทองย้อย
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธาราม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ฉันทา
2. เด็กหญิงพุธิตา  เพ็ชรทอง
3. เด็กหญิงไอลดา  ภิรมย์
 
1. นางรัตติยา  จันสว่าง
2. นางสาวเครือวัลย์  ขาวแก้ว
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. นางสาวธรรมนูญ  คิดเหมาะ
2. เด็กหญิงศิรินญา  เอียดรื่น
3. เด็กหญิงสุรัตนวดี  คิดเหมาะ
 
1. นางทัศนีย์  พานทวีป
2. นางลัดดาวัลย์  ขำสุข
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  หมื่นรินทร์
2. เด็กหญิงปิยนุช  ราชเมืองฝาง
3. เด็กหญิงอังคนางค์  หอมกระจาย
 
1. นางนารี  บุญญานุพงศ์
2. นางพิญญู  สุทธิพันธ์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 70.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงนันทญา  ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  พุทธขิต
3. เด็กหญิงพรรณพัชสา  ขุนหลัด
 
1. นางอุดมศรี  สมทรง
2. นายณัฐพงศ์  พรหมทอง
 
104 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอินทิรา 1. เด็กชายธรณัส  ภูกิ่งนา
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุณยเกียรติ
3. เด็กหญิงเสาวลักษ์  พรหมพิชัย
 
1. นางสาวสุมลทา  สุพรรณพงศ์
2. นางยุพาวดี  แก้วเนิน
 
105 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ภักดี
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำดี
3. เด็กหญิงวิชญาดา  สุขสำราญ
 
1. นางสุณี  เทพทอง
2. นางปราณี  ทองทรง
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์   จำนงบุตร
2. เด็กหญิงศิรินทรา   โต๊ะยุโส้
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   เจ๊ะระวัน
 
1. นางกมลพรรณ   สกุลชิต
2. นางสุวรรณรัตน์  คุ้มสวน
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายญาณพัฒน์  หนูน้อย
2. เด็กชายสุธี   โต๊ะยุโส้
3. เด็กหญิงอนัญญา   เจ๊ะระวัน
 
1. นางกมลพรรณ   สกุลชิต
2. นางสุวรรณรัตน์  คุ้มสวน
 
108 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงธนัญญา  มีสุข
2. เด็กชายภาวัต  ทาทอง
 
1. นายบุญฤทธิ์  ขวัญสง
2. นางอารีย์  หนูทอง
 
109 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในถุ้ง 1. เด็กชายชนกันต์   หาญกล้า
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ญาณประภาส
 
1. นางรัชนี  เจ้าแก้ว
2. นางสุพัตรา  เพ็ชรหนู
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. เด็กชายสรวิทย์  แก้วสีขาว
 
1. นางสาวรัตนา  คิดเหมาะ
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. นายศิวัช  เกษรสิทธิ์
 
1. นายธีรศักดิ์  ทองศรี
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 1. เด็กชายวรนนท์  ชลสินธุ์
 
1. นางอุสาลัยวรรณ  บุปผากิจ
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  มาสชิวหะ
 
1. นางจิรรัตน์  ลักษณะวิลาศ
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  โชติกะ
 
1. นางสาววนัชภรณ์   ช่วยชู
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กชายกรวิชญ์  วรคุณาลัย
2. เด็กหญิงกรวีย์  ศรีวินัส
3. เด็กหญิงทัฐศพร  บริสุทธิ์
4. เด็กหญิงนัทธมน  จันทร์หริก
5. เด็กหญิงปาลิตา  บุญรอด
6. เด็กชายพชรพล  สุภาพโรจน์
7. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แซ่ลิ่ม
 
1. นางสาวดาริน  รักขพันธ์
2. นางปฤษณา   ช่วยค้ำ
3. นายพงศธร  เชี่ยวชาญ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. นายศาสตราวุธ  เกตุแก้ว
 
1. นางสุจิรา  หนูพรหม
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายศุภกิตติ์   ขาวอินทร์
 
1. นางสาวจีรนันท์  ต่วนคูพงค์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายณัฐพล   สอนอ่อน
 
1. นางสุวรรณรัตน์  คุ้มสวน
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในถุ้ง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   เจริญสุข
 
1. นางสุกัญญา  พลรัฐธนาสิทธิ์
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงนุรันญา   โต๊ะกานี
 
1. นางสุวรรณรัตน์  คุ้มสวน
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา   นาคโคตดำ
 
1. นางนธิเนตร  อัศวโอภากุล
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กชายสิทธิชัย   พวงทอง
 
1. นางวีร์ณัฏฐา   เรืองกิตติคุณ
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กหญิงกัญญาพิชญ์   แก้วสนั่น
 
1. นางสาวฐานิตา  ชัยนุมาศ
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงเยาวพา   กาสิงห์
 
1. นายสถิต  เนตรวรนันท์
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงจรรยพร   ศิลาสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิชัยญาดา   พรหมพัฒน์
3. เด็กชายเลอศักดิ์  มณีวงศ์
 
1. นางสุภาวดี  อ่อนแก้ว
2. นางสาวสุวลักษณ์  แซ่โย้
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายจิราพาส   พลายดำ
2. เด็กชายทิวัตถ์   แสงวิจิตร
3. เด็กหญิงอาริย๊ะ   เพิงมาก
 
1. นางเกษร  รักษ์ดีช่วย
2. นางสาวสาคร  ระเห็ดหาญ
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กชายจิรพนธ์   ยุติธรรม
2. เด็กชายภารดา   ศรีอ่อนรอด
3. เด็กชายวัฒนา   ธรรมาธิกุล
 
1. นางสาวฐานิตา  ชัยนุมาศ
2. นายศุภณัฐ  เพ็งพงศ์
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายชญานนท์  เปาะทองคำ
2. เด็กชายทิวากร  แก้วกล้า
3. เด็กชายวงศกร  จุ้ยสุวรรณ์
 
1. นางสาวบุญญา  ทรัพย์โสม
2. นายมนต์ชัย  อินมณเทียร
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในถุ้ง 1. เด็กชายลาตีฟ   หวันดะหล้า
2. เด็กชายอนาวิล   แหล่หมัน
3. เด็กชายไพรศร   โต๊ะหาด
 
1. นางกิตติมา  ขุนทองจันทร์
2. นางนภาพร  รัตนกิจ
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงปณาลี  เมืองรอด
2. เด็กหญิงอาภัสรา  เต็นภูสา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นวลมณี
 
1. นางยมนา  รอดศรีนาค
2. นางอรวรรณ  อนุจันทร์
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกรวีร์  อินทะศรี
2. เด็กชายอดิศร  ใจมั่น
 
1. นายวราวุฒิ  สุทธิช่วย
2. นางสาวธนัชพร  ซ้ายชูจีน
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงกฤติมา   เมฆโซ่
2. เด็กชายชญานิน   ศิริสุข
 
1. นางกอกานต์  เจริญศาสตร์
2. นางสาวณิชารีย์  คำศรีทา
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เสียงเพราะ
2. เด็กชายศิริวัชพร  วิบูลย์ศิลป์
 
1. นางสาวศศิธร  ช่วยสงค์
2. นางสาวอนุสา  ซ้ายชูจีน
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายธนาวุฒิ   น้อยชนะ
2. เด็กชายวัชรินทร์   ศรีสว่าง
3. เด็กชายวันมูฮำหมัด   กาเซ็ง
 
1. นายหมะหนับ  น่วมหมุน
2. นางศิริรัตน์  หวันเหล็ม
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายณัฐภัทร   สมาน
2. เด็กชายมูบารัก   โต๊ะเต๊ะ
3. เด็กชายสิมิลัน   ธานมาศ
 
1. นางศิริรัตน์  หวันเหล็ม
2. นางอรวรรณ  พละบุญ