หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเสนอ ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประธานกรรมการ  
2 นางสาวเกษร ใจห้าว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
3 นางศุภรินทร์ เด่นดวง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
4 นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
5 นายวิลาศ ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
6 นางชัชลี ลิ้มโอภาส ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
7 นางวิยะดา ไกรสร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
8 นางสาวสุนัฏฐา เจริญผล ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
9 นางสาวกุลนิษฐ์ แสงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
10 นายมงคล พงศ์สุพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
11 นายสวาท ภักดีบุญ รอง ผ.อ. สพป. น.ศ. ๔ รองประธานกรรมการ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80160
โทรศัพท์ 0-7552-1097 , supak-08 6797 6832 ; kasorn-09 4461 5500 ; Nuchree-08 5887 5572 อีเมล์ pnst4@pnst4.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]