หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nrt4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางลิขิต พานิชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8ประธานกรรมการ
2. นางอุดมศรี โชติโรจนอนันต์โรงเรียนบ้านสุวรรณเขตกรรมการ
3. นางพาณี วรรณเหวกโรงเรียนวัดสวนหมากกรรมการ
4. นางจุรี แก้วประจุโรงเรียนบ้านชุมโลงกรรมการ
5. นางศิริวรรณ บุญรัตน์โรงเรียนเคียงศิริกรรมการและเลขานุการ
อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางพิมล นวลแป้นโรงเรียนวัดโมคลานประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ เรืองรัตน์โรงเรียนบ้านในตูลกรรมการ
3. นางสุนีย์ สังข์เกื้อโรงเรียนวัดศิลาชลเขตกรรมการ
4. นางเกสร แซ่ลิ่มโรงเรียนวัดประทุมทายการามกรรมการ
5. นางสินีนาต มีศรีโรงเรียนบ้านหนับเภากรรมการและเลขานุการ
อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสมพิส อนุจรโรงเรียนบ้านโรงเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสุนทรีย์ คณะนาโรงเรียนชุมชนใหม่กรรมการ
3. นางภาวิณี โชติมณีโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
4. นางนางนิภา นวลขาวโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92กรรมการ
5. นางสุกัญญา สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดโรงเหล็กกรรมการและเลขานุการ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางนันทยา ศรีสุขใสโรงเรียนวัดขรัวช่วยประธานกรรมการ
2. นางจันจิรา บุญชูศรีโรงเรียนบ้านคลองวังกรรมการ
3. นางปรัชญานันท์ พรหมรัตน์โรงเรียนวัดน้ำตกกรรมการ
4. นางแสงรัตน์ แพรกสงฆ์โรงเรียนบ้านสำนักม่วงกรรมการ
5. นางรัตนา สมภูมิโรงเรียนบ้านชุมขลิงกรรมการและเลขานุการ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางจุรีย์ เพชรช่วยโรงเรียนบ้านขุนทะเลประธานกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ สงประเสริฐโรงเรียนวัดโทเอกกรรมการ
3. นางจงรักษ์ ทิพย์ศรีนิมิตโรงเรียนวัดยางทองกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์โรงเรียนบ้านต้นจันทน์กรรมการ
5. นางรัชฎาภรณ์ คิดดีโรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางละออ แวววรรณจิตรโรงเรียนบ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นายสุชาญ งามพ้องโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา งามคมโรงเรียนวัดกลางกรรมการ
4. นางสาโรจน์ แก้วพรหมโรงเรียนบ้านพังปริงกรรมการ
5. นายณรงค์ ม่วงเพชรโรงเรียนวัดเทวดารามกรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเจริญศรี บุญสว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนิภาวรรณ ช้างนิลโรงเรียนวัดโรงเหล็กกรรมการ
3. นางกฤษณา เกษรสิทธิ์โรงเรียนบ้านต้นจันทน์กรรมการ
4. นางระวิวรรณ แก้วเจริญโรงเรียนวัดเขาปูนกรรมการ
5. นางจินดา นิยมราษฎร์โรงเรียนวัดหลวงครูกรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางเจริญศรี บุญสว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางวันทนา บุญล้ำโรงเรียนชุมชนวัดเทพราชกรรมการ
3. นางภิญยู อินนุพัฒน์โรงเรียนบ้านคลองวังกรรมการ
4. นางจีรวรรณ วัชรกาฬโรงเรียนบ้านบางฉางกรรมการ
5. นางสุมาลี ปิ่นหอมกุลโรงเรียนบ้านนบกรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเจริญศรี บุญสว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางวสินี อินทร์ชัยโรงเรียนบ้านปากลงกรรมการ
3. นางชไมพร ใบเรืองโรงเรียนวัดทางขึ้นกรรมการ
4. นายศิริ ช้างเผือกโรงเรียนบ้านอินทนินกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ชาญณรงค์โรงเรียนวัดประทุมทายการามกรรมการและเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง ประเภท กาพย์ยานี 11 (4 บท) ป.4-ป.6
1. นายคำรพ เกิดมีทรัพย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายนิโรจน์ ทิศทองแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางกัณทิมา รัญจวนโรงเรียนบ้านปากเจากรรมการ
4. นางประภา นนทมิตรโรงเรียนวัดเขาขุนพนมกรรมการ
5. นายประสงค์ สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง ประเภท กลอนสุภาพ (8 บท) ม.1-ม.3
1. นายทัศนัย นวลวิลัยโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายโชติ พรมเช็กโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
3. นายจิรกานต์ แก้วพรหมนักเขียนอิสระกรรมการ
4. นางกมลนันท์ รักชาติไทยโรงเรียนวัดปลักปลากรรมการ
5. นางจริยา จันทร์บุญโรงเรียนท่าศาลากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสำรวม บุษบาโรงเรียนบ้านทุ่งขันหมากประธานกรรมการ
2. นางสาคร เพชรเพ็งโรงเรียนบ้านสำนักม่วงกรรมการ
3. นางสาวพิมลสิริ ฝั่งชลจิตต์โรงเรียนวัดเขาขุนพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ วังเมืองโรงเรียนวัดสโมสรประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ โชติกะโรงเรียนชุมชนวัดบางคูกรรมการ
3. นางรุ่งตระกาล แก้วประจุโรงเรียนบ้านพังปริงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจารุณี บัวแก้ว โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่าประธานกรรมการ
2. นางสาวคำหวาน เงินเปียโรงเรียนวัดเทวดารามกรรมการ
3. นางสาวชนิกานต์ แก้วคงโรงเรียนบ้านปากลงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายพรชัย ถนิมกาญจน์โรงเรียนวัดปากด่านประธานกรรมการ
2. นายกิติวัตร เจ้าแก้วโรงเรียนปทุมานุกูลกรรมการ
3. นางปรียา สุวรรณภักดีโรงเรียนวัดเทวดารามกรรมการ
4. นางอโณทัย ชูยกโรงเรียนบ้านคลองแควกรรมการ
5. นางสิริพร แก้วผ่องโรงเรียนวัดประทุมทายการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายพรชัย ถนิมกาญจน์โรงเรียนวัดปากด่านประธานกรรมการ
2. นายกิติวัตร เจ้าแก้วโรงเรียนปทุมานุกูลกรรมการ
3. นางปรียา สุวรรณภักดีโรงเรียนวัดเทวดารามกรรมการ
4. นางอโณทัย ชูยกโรงเรียนบ้านพังปริงกรรมการ
5. นางสิริพร แก้วผ่องโรงเรียนวัดประทุมทายการาม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ แพรกสงฆ์โรงเรียนวัดทางขึ้นประธานกรรมการ
2. นางจิราพร เพ่งพินิจโรงเรียนวัดขรัวช่วยกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ช่วยรอดหมดโรงเรียนวัดนาเหรง กรรมการ
4. นางภาวนา ทองดีโรงเรียนวัดประทุมทายการามกรรมการ
5. นางอารีย์ นวลดุกโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ แพรกสงฆ์โรงเรียนวัดทางขึ้นประธานกรรมการ
2. นางจิราพร เพ่งพินิจโรงเรียนวัดขรัวช่วยกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ช่วยรอดหมดโรงเรียนวัดนาเหรง กรรมการ
4. นางภาวนา ทองดีโรงเรียนวัดประทุมทายการามกรรมการ
5. นายอารีย์ นวลดุกโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุชาติ บุญฤกษ์โรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑)ประธานกรรมการ
2. นายอนันตชัย ดิษยมนตรีโรงเรียนบ้านไสเหรียงกรรมการ
3. นางวลัยลักษณ์ ราชจินดาโรงเรียนบ้านช่องเขาหมากกรรมการ
4. นางนันทวัน จันทร์ภักดีโรงเรียนวัดชลธารามกรรมการ
5. นางวินิจ สุวรรณวงศ์โรงเรียนบ้านเขาฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหนับเภาประธานกรรมการ
2. นางไพจิตต์ มีปลอด โรงเรียนชุมชนใหม่กรรมการ
3. นายณฐกฤต ชื่นชนะโรงเรียนบ้านปลายทอนกรรมการ
4. นางสาวจิรภา มะลิเผือกโรงเรียนชุมชนวัดเทพราชกรรมการ
5. นายสุพิน ขุนศรีโรงเรียนวัดหลวงครูกรรมการ
6. นายอำไพ เลขขำโรงเรียนวัดหญ้าปล้องกรรมการ
7. นางอุดมศรี สมทรงโรงเรียนชุมชนวัดบางคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหนับเภาประธานกรรมการ
2. นายไพจิตต์ มีปลอด โรงเรียนชุมชนใหม่กรรมการ
3. นายณฐกฤต ชื่นชนะโรงเรียนบ้านปลายทอนกรรมการ
4. นางสาวจิรภา มะลิเผือกโรงเรียนชุมชนวัดเทพราชกรรมการ
5. นายสุพิน ขุนศรีโรงเรียนวัดหลวงครูกรรมการ
6. นายอำไพ เลขขำโรงเรียนวัดหญ้าปล้องกรรมการ
7. นางอุดมศรี สมทรงโรงเรียนชุมชนวัดบางคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายศรัทธา อ่อนเกตุพลโรงเรียนบ้านเขาทรายประธานกรรมการ
2. นายบุญโรจน์ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านในตูลกรรมการ
3. นางสาวจุรีพร ศรีเจริญโรงเรียนบ้านพังปริงกรรมการ
4. นางสถาพร ภัทรวังฟ้าโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นายสุนทร คงอินทร์โรงเรียนบ้านในเพลากรรมการ
6. นายสุวิทย์ เมืองสุวรรณโรงเรียนวัดนากันกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ แซ่เตียวโรงเรียนบ้านโรงเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศรัทธา อ่อนเกตุพลโรงเรียนบ้านเขาทรายประธานกรรมการ
2. นายบุญโรจน์ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านในตูลกรรมการ
3. นางสาวจุรีพร ศรีเจริญโรงเรียนบ้านพังปริงกรรมการ
4. นางสถาพร ภัทรวังฟ้าโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นายสุนทร คงอินทร์โรงเรียนบ้านในเพลากรรมการ
6. นายสุวิทย์ เมืองสุวรรณโรงเรียนวัดนากันกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ แซ่เตียวโรงเรียนบ้านโรงเหล็กกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวินัย พรหมมาศโรงเรียนวดนากุนประธานกรรมการ
2. นางสาวสมคิด มุสิกะโรจน์โรงเรียนบ้านคลองแควกรรมการ
3. นายวิเชาว์ บุญฉายโรงเรียนวัดคงคากรรมการ
4. นายพราสันต์ การดีโรงเรียนบ้านเขาหัวช้างกรรมการ
5. นายเสกศักดิ์ ยินดีโรงเรียนวัดประทุมทายการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวินัย พรหมมาศโรงเรียนวัดนากุนประธานกรรมการ
2. นางสาวสมคิด มุสิกะโรจน์โรงเรียนบ้านคลองแควกรรมการ
3. นายวิเชาว์ บุญฉายโรงเรียนวัดคงคากรรมการ
4. นายพราสันต์ การดีโรงเรียนบ้านเขาหัวช้างกรรมการ
5. นายเสกศักดิ์ ยินดีโรงเรียนวัดประทุมทายการามกรรมการและเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวีระศักดิ์ บุญไกรโรงเรียนวัดทางขึ้นประธานกรรมการ
2. นางสาวภูริตา มหาสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ สุประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านพิตำกรรมการ
4. นายสุวิทย์ มาประสงค์โรงเรียนวัดนากันกรรมการ
5. นางลักขณาวัลย์ สุชาติพงษ์โรงเรียนวัดประทุมทายการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายแบบ บัวเกตุโรงเรียนเคียงศิริประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ แก้วบุญส่งโรงเรียนวัดเทวดารามกรรมการ
3. นางเกษร ก๋งอุบลโรงเรียนบ้านเปร็ตกรรมการ
4. นางจิรภรณ์ สิทธิมากโรงเรียนวัดโทเอกกรรมการ
5. นางสาวสุภานี ถนิมกาญจน์โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายแบบ บัวเกตุโรงเรียนเคียงศิริประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ แก้วบุญส่งโรงเรียนวัดเทวดารามกรรมการ
3. นางเกษร ก๋งอุบลโรงเรียนบ้านเปร็ตกรรมการ
4. นางจิรภรณ์ สิทธิมากโรงเรียนวัดโทเอกกรรมการ
5. นางสาวสุภานี ถนิมกาญจน์โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายแบบ บัวเกตุโรงเรียนเคียงศิริประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ แก้วบุญส่งโรงเรียนวัดเทวดารามกรรมการ
3. นางเกษร ก๋งอุบลโรงเรียนบ้านเปร็ตกรรมการ
4. นางจิรภรณ์ สิทธิมากโรงเรียนวัดโทเอกกรรมการ
5. นางสาวสุภานี ถนิมกาญจน์โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวายกรรมการและเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ บุญไกรโรงเรียนวัดทางขึ้นประธานกรรมการ
2. นางสาวภูริตา มหาสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ สุประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านพิตำกรรมการ
4. นายสุวิทย์ มาประสงค์โรงเรียนวัดนากันกรรมการ
5. นางลักขณาวัลย์ สุชาติพงษ์โรงเรียนวัดประทุมทายการามกรรมการและเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ บุญไกรโรงเรียนวัดทางขึ้นประธานกรรมการ
2. นางสาวภูริตา มหาสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ สุประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านพิตำกรรมการ
4. นายสุวิทย์ มาประสงค์โรงเรียนวัดนากันกรรมการ
5. นางลักขณาวัลย์ สุชาติพงษ์โรงเรียนวัดประทุมทายการามกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไฟซอล ยี่โกบโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา อินมณเฑียรโรงเรียนบ้านในตูลกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ พันธรักษ์โรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑)กรรมการ
4. นายนุกูล กาญจนะโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
5. นางราตรี หนูแก้วโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายไฟซอล ยี่โกบโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา อินมณเฑียรโรงเรียนบ้านในตูลกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ พันธรักษ์โรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑)กรรมการ
4. นายนุกูล กาญจนะโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
5. นางราตรี หนูแก้วโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไฟซอล ยี่โกบโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา อินมณเฑียรโรงเรียนบ้านในตูลกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ พันธรักษ์โรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑)กรรมการ
4. นายนุกูล กาญจนะโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
5. นางราตรี หนูแก้วโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายถนัด ณ วังอ่างโรงเรียนบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นายจรัญ เพชรเพ็งโรงเรียนปทุมานุกูลกรรมการ
3. นายธนรัช ชาญณรงค์โรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการ
4. นางบุญสม สุวรรณโนโรงเรียนบ้านปากเจา กรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเสรี รอดเนียมโรงเรียนวัดพรหมโลกประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร ชาญณรงค์โรงเรียนบ้านฉางกรรมการ
3. นายปัญญา พุทธพฤกษ์โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวายกรรมการ
4. นางอุฑารัตน์ โชติกะโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายพัฒนศิลป์ ชูทองโรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ หินทองโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นางสาวภัทรี ชาติรักษาโรงเรียนวัดประทุมทายการามกรรมการ
4. นางจุฑามาศ กั๋งเซ่งโรงเรียนวัดนาเหรง กรรมการ
5. นายนุกูล กาญจนะโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
6. นายสมพงค์ คนดีโรงเรียนวัดสุธรรมารามกรรมการ
7. นายมนูญ ใบเรืองโรงเรียนวัดทางขึ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายพัฒนศิลป์ ชูทองโรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ หินทองโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นางสาวภัทรี ชาติรักษาโรงเรียนวัดประทุมทายการามกรรมการ
4. นางจุฑามาศ กั๋งเซ่งโรงเรียนวัดนาเหรง กรรมการ
5. นายนุกูล กาญจนะโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
6. นายสมพงค์ คนดีโรงเรียนวัดสุธรรมารามกรรมการ
7. นายมนูญ ใบเรืองโรงเรียนวัดทางขึ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพัฒนศิลป์ ชูทองโรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ หินทองโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นางสาวภัทรี ชาติรักษาโรงเรียนวัดประทุมทายการามกรรมการ
4. นางจุฑามาศ กั๋งเซ่งโรงเรียนวัดนาเหรง กรรมการ
5. นายนุกูล กาญจนะโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
6. นายสมพงค์ คนดีโรงเรียนวัดสุธรรมารามกรรมการ
7. นายมนูญ ใบเรืองโรงเรียนวัดทางขึ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุริยันต์ ใสนวลโรงเรียนวัดเปียนประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี ไทรงามโรงเรียนอนุบาลกมลทิพย์กรรมการ
3. นางโสภา ไชยนุวงศ์โรงเรียนวัดเทวดารามกรรมการ
4. นายชนะไพ จุลบลโรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์กรรมการ
5. นายธนพงศ์ เกษรสิทธิ์โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตรกรรมการ
6. นางไพลิน ยอดแก้วโรงเรียนวัดพรหมโลกกรรมการ
7. นายมงคล ปรีชาชาญโรงเรียนวัดคงคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุริยันต์ ใสนวลโรงเรียนวัดเปียนประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี ไทรงามโรงเรียนอนุบาลกมลทิพย์กรรมการ
3. นายโสภา ไชยนุวงศ์โรงเรียนวัดเทวดารามกรรมการ
4. นายชนะไพ จุลบลโรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์กรรมการ
5. นายธนพงศ์ เกษรสิทธิ์โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตรกรรมการ
6. นางไพลิน ยอดแก้วโรงเรียนวัดพรหมโลกกรรมการ
7. นายมงคล ปรีชาชาญโรงเรียนวัดคงคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ ใสนวลโรงเรียนวัดเปียนประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี ไทรงามโรงเรียนอนุบาลกมลทิพย์กรรมการ
3. นางโสภา ไชยนุวงศ์โรงเรียนวัดเทวดารามกรรมการ
4. นายชนะไพ จุลบลโรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์กรรมการ
5. นายธนพงศ์ เกษรสิทธิ์โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตรกรรมการ
6. นางไพลิน ยอดแก้วโรงเรียนวัดพรหมโลกกรรมการ
7. นายมงคล ปรีชาชาญโรงเรียนวัดคงคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายมนต์สัณฑ์ บุญมีโรงเรียนบ้านช่องเขาหมากประธานกรรมการ
2. นายนุกูล กาญจนะโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นางสาวญาดา ติอิสอโรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์กรรมการ
4. นายสุเทพ อุ้มชูโรงเรียนวัดโยธาธรรมกรรมการ
5. นายธีรยุทธ เคหะพันธ์สกุล โรงเรียนวัดนากุนกรรมการ
6. นายธณวัฒน์ เกษรสิทธิ์โรงเรียนวัดขรัวช่วยกรรมการ
7. นายจรัญ สุทินโรงเรียนท่าศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมนต์สัณฑ์ บุญมีโรงเรียนบ้านช่องเขาหมากประธานกรรมการ
2. นายนุกูล กาญจนะโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นางสาวญาดา ติอิสอโรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์กรรมการ
4. นายสุเทพ อุ้มชูโรงเรียนวัดโยธาธรรมกรรมการ
5. นายธีรยุทธ เคหะพันธ์สกุลโรงเรียนวัดนากุนกรรมการ
6. นายธณวัฒน์ เกษรสิทธิ์โรงเรียนวัดขรัวช่วยกรรมการ
7. นายจรัญ สุทินโรงเรียนท่าศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางวันดี หงส์โอภาสโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองประธานกรรมการ
2. นางปราณี จิตสงครามโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นางสาวพวงรัตน์ รักทองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นายนิวัติ อดุลวัฒนะโรงเรียนวัดสุชนกรรมการ
5. นายเสรี ใบเต้โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะกรรมการ
6. นายธวัธชัย คณะณาโรงเรียนชุมชนใหม่กรรมการ
7. นายโสภณ เชาวลิตโรงเรียนบ้านเผียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางวันดี หงส์โอภาสโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองประธานกรรมการ
2. นางปราณี จิตสงครามโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นางสาวพวงรัตน์ รักทองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นายนิวัติ อดุลวัฒนะโรงเรียนวัดสุชนกรรมการ
5. นายเสรี ใบเต้โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะกรรมการ
6. นายธวัธชัย คณะณาโรงเรียนชุมชนใหม่กรรมการ
7. นายโสภณ เชาวลิตโรงเรียนบ้านเผียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางวันดี หงส์โอภาสโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองประธานกรรมการ
2. นางปราณี จิตสงครามโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นางสาวพวงรัตน์ รักทองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นายนิวัติ อดุลวัฒนะโรงเรียนวัดสุชนกรรมการ
5. นายเสรี ใบเต้โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะกรรมการ
6. นายธวัธชัย คณะณาโรงเรียนชุมชนใหม่กรรมการ
7. นายโสภณ เชาวลิตโรงเรียนบ้านเผียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายมนต์สัณฑ์ บุญมีโรงเรียนบ้านช่องเขาหมากประธานกรรมการ
2. นายนุกูล กาญจนะโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นางสาวญาดา ติอิสอโรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์กรรมการ
4. นายสุเทพ อุ้มชูโรงเรียนวัดโยธาธรรมกรรมการ
5. นายธีรยุทธ เคหะพันธ์สกุลโรงเรียนวัดนากุนกรรมการ
6. นายธณวัฒน์ เกษรสิทธิ์โรงเรียนวัดขรัวช่วยกรรมการ
7. นายจรัญ สุทินโรงเรียนท่าศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายเชาวลิต นิลจันทร์โรงเรียนวัดทางขึ้นประธานกรรมการ
2. นายพยัตร์ จุลบลโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นายกรีฑา ล่องจ้าโรงเรียนบ้านท่าสูงกรรมการ
4. นายศุภชัย พิมเสนโรงเรียนบ้านบ่อกรูดกรรมการ
5. นางสมศรี อนันทมาศโรงเรียนวัดเขาปูนกรรมการ
6. นายสมบุญ พรหมคีรีโรงเรียนบ้านบางฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายเชาวลิต นิลจันทร์โรงเรียนวัดทางขึ้นประธานกรรมการ
2. นายพยัตร์ จุลบลโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นายกรีฑา ล่องจ้าโรงเรียนบ้านท่าสูงกรรมการ
4. นายศุภชัย พิมเสนโรงเรียนบ้านบ่อกรูดกรรมการ
5. นางสมศรี อนันทมาศโรงเรียนวัดเขาปูนกรรมการ
6. นายณีรัตน์ จุลบลโรงเรียนบ้านชุมขลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมบุญ พรหมคีรีโรงเรียนบ้านบางฉางประธานกรรมการ
2. นายณีรัตน์ จุลบลโรงเรียนบ้านชุมขลิงกรรมการ
3. นายมนูญ ใบเรืองโรงเรียนวัดทางขึ้นกรรมการ
4. นายศุภชัย พิมเสนโรงเรียนบ้านบ่อกรูดกรรมการ
5. นางสมศรี อนันทมาศโรงเรียนวัดเขาปูนกรรมการ
6. นางเบญจมาศ ทัลวัลลิ์โรงเรียนชุมชนวัดบางคูกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางจินตนา เต็งทองโรงเรียนวัดประทุมทายการามประธานกรรมการ
2. นายประโลม เพ็ชรเกลี้ยงโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒กรรมการ
3. นางมะยุรา จิตรเขม้นโรงเรียนวัดกลางกรรมการ
4. นางจันทรารัตน์ คุณโลกโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
5. นางขนิษฐา พุดทองโรงเรียนบ้านบางฉางกรรมการ
6. นางชวัลลักษณ์ ชุมทอง โรงเรียนวัดจันทรามกรรมการ
7. นางวนิดา พิศแลงามโรงเรียนบ้านพังปริงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางจินตนา เต็งทองโรงเรียนวัดประทุมทายการามประธานกรรมการ
2. นายประโลม เพ็ชรเกลี้ยงโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒กรรมการ
3. นางมะยุรา จิตรเขม้นโรงเรียนวัดกลางกรรมการ
4. นางจันทรารัตน์ คุณโลกโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
5. นางขนิษฐา พุดทองโรงเรียนบ้านบางฉางกรรมการ
6. นางชวัลลักษณ์ ชุมทองโรงเรียนวัดจันทรามกรรมการ
7. นางวนิดา พิศแลงามโรงเรียนบ้านพังปริงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางจินตนา เต็งทองโรงเรียนวัดประทุมทายการามประธานกรรมการ
2. นายประโลม เพ็ชรเกลี้ยงโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒กรรมการ
3. นางมะยุรา จิตรเขม้นโรงเรียนวัดกลางกรรมการ
4. นางจันทรารัตน์ คุณโลกโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
5. นางขนิษฐา พุดทองโรงเรียนบ้านบางฉางกรรมการ
6. นางชวัลลักษณ์ ชุมทอง โรงเรียนวัดจันทรามกรรมการ
7. นางวนิดา พิศแลงามโรงเรียนบ้านพังปริงกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3
กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6
กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายสุวิท พรหมมาโรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด กรรมการ
3. นายวินัย ถวายโรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตรกรรมการ
4. นายรัตนา ช่วยรอดหมดโรงเรียนวัดนาเหรงกรรมการ
5. นางโสภา ถวายโรงเรียนบ้านเขาทรายกรรมการ
6. นายประมาณ เกตุแก้วโรงเรียนวัดประทุมทายการามกรรมการ
7. นายคมสันต์ บุญมีโรงเรียนบ้านช่องเขาหมากกรรมการ
8. นายขันชัย นุภักดิ์โรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
9. นายชนิด ช่วยขบโรงเรียนท่าศาลากรรมการ
10. นายวาที จันทร์พราหมณ์โรงเรียนบ้านในเขียว ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายวาที จันทร์พราหมณ์โรงเรียนบ้านในเขียว ๑รองประธานกรรมการ
3. นายชนิด ช่วยขบโรงเรียนท่าศาลากรรมการ
4. นายคมสันต์ บุญมีโรงเรียนบ้านช่องเขาหมากกรรมการ
5. นายประมาณ เกตุแก้วโรงเรียนประทุมทายการามกรรมการ
6. นางโสภา ถวายโรงเรียนบ้านเขาทรายกรรมการ
7. นางรัตนา ช่วยรอดหมดโรงเรียนวัดนาเหรงกรรมการ
8. นายวินัย ถวายโรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตรกรรมการ
9. นายสุวิท พรหมมาโรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ดกรรมการ
10. นายขันชัย นุภักดิ์โรงเรียนวัดใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายวาที จันทร์พราหมณ์โรงเรียนบ้านในเขียว ๑รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิท พรหมมาโรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ดกรรมการ
4. นางรัตนา ช่วยรอดหมดโรงเรียนวัดนาเหรงกรรมการ
5. นางโสภา ถวายโรงเรียนบ้านเขาทรายกรรมการ
6. นายประมาณ เกตุแก้วโรงเรียนวัดประทุมทายการามกรรมการ
7. นายคมสันต์ บุญมีโรงเรียนบ้านช่องเขาหมากกรรมการ
8. นายขันชัย นุภักดิ์โรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
9. นายชนิด ช่วยขบโรงเรียนท่าศาลากรรมการ
10. นายวินัย ถวายโรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ วีระพรกานต์โรงเรียนวัดขรัวช่วยประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านในถุ้งกรรมการ
3. นางชนิดา ส้มแป้นโรงเรียนบ้านโรงเหล็กกรรมการ
4. นางฌานิกา ซึ้งสุนทรโรงเรียนบ้านเปร็ตกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ สุประดิษฐ์โรงเรียนบ้านพิตำกรรมการ
6. นางสุวนันท์ จุลวัจน์โรงเรียนบ้านหนับเภากรรมการ
7. นางรัตนา พิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งครั้งกรรมการ
8. นางสาลินี ศรีเทพโรงเรียนชุมชนวัดเทพราชกรรมการ
9. นางยุภาภรณ์ พันธุพลโรงเรียนบ้านคลองแควกรรมการ
10. นางสุวรรณ์ น่วมหมุนโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ วีระพรกานต์โรงเรียนวัดขรัวช่วยประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านในถุ้งกรรมการ
3. นายชนิดา ส้มแป้นโรงเรียนบ้านโรงเหล็กกรรมการ
4. นางฌานิกา ซึ้งสุนทรโรงเรียนบ้านเปร็ตกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ สุประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านพิตำกรรมการ
6. นายสุวนันท์ จุลวัจน์โรงเรียนบ้านหนับเภากรรมการ
7. นางรัตนา พิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งครั้งกรรมการ
8. นางสาลินี ศรีเทพโรงเรียนชุมชนวัดเทพราชกรรมการ
9. นางยุภาภรณ์ พันธุพลโรงเรียนบ้านคลองแควกรรมการ
10. นางสุวรรณ์ น่วมหมุนโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ ไกรสรโรงเรียนวัดประทุมทายการาม ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัชราภรณ์ ส้มแป้นโรงเรียนบ้านในถุ้งกรรมการ
3. นางนิตยา เดชทัพโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางอรวรรณ อนุจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย สวัสดิ์ชัยโรงเรียนวัดปลักปลากรรมการ
3. นางสาวพิชญา สมทรงโรงเรียนบ้านท่าน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางยุวดี เพชรดำโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวทุติยา จันทร์ปลอดโรงเรียนบ้านทุ่งชนกรรมการ
3. นางกอกานต์ เจริญศาสตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ พิมพิศาลโรงเรียนปทุมานุกูลประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ สุพรรณพงศ์โรงเรียนวัดดอนใครกรรมการ
3. นางละไม ฝั่งชลจิตต์โรงเรียนวัดท้าวโทะกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต อารีกิจโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะประธานกรรมการ
2. นายสุวิท พรหมมาโรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด กรรมการ
3. นางสาวนาฏยา ใจหวัง โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสัญยิด ยีส่าโรงเรียนบ้านปากดวดประธานกรรมการ
2. นางสาวพิพารัตน์ กุณฑลโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นางสาวชไมพร โต๊ะจิโรงเรียนประทีศาสตร์อิสมาอีลอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวบุญญา ทรัพย์โสมโรงเรียนบ้านปากลงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐวัฒน์ รักทองโรงเรียนวัดปากด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวภัชรินทร์ เลิศบุรุษโรงเรียนบ้านบางฉางกรรมการ
3. นางสาวทุติยา จันทร์ปลอดโรงเรียนบ้านทุ่งชนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเอกรัตน์ บุญรัตน์โรงเรียนปทุมานุกูลประธานกรรมการ
2. นางจิรวรรณ เชาวลิตโรงเรียนบ้านปากเจา กรรมการ
3. นางสาวหทัยนุช สมันโรงเรียนบ้านปากดวดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ ศรีรักษ์โรงเรียนวัดปากด่านประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ แสงบรรจง โรงเรียนวัดเขาขุนพนมกรรมการ
3. นางกรกมล ผ่อนผันโรงเรียนวัดประทุมทายการามกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอุทัย พงศ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านโรงเหล็กประธานกรรมการ
2. นางจิติมา ฉวีภักดิ์โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาตกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ มณีโรงเรียนวัดนาเหรง กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดประธานกรรมการ
2. นางชธรพร ร่มแก้วโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นางสุกัญญา สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดโรงเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอภิชาต สุรพจน์โรงเรียนบ้านหนับเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกิดาการ นาคนำโรงเรียนบ้านท่าน้อยกรรมการ
3. นางวาสนา พรหมทองโรงเรียนวัดโคกเหล็กกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายอุทัย พงศ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านโรงเหล็กประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ไกรสรโรงเรียนวัดประทุมทายการาม กรรมการ
3. นายเอกรัตน์ บุญรัตน์โรงเรียนปทุมานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต สุรพจน์โรงเรียนบ้านหนับเภาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ อารีกิจโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะกรรมการ
3. นายมานิตย์ พิมพิศาลโรงเรียนปทุมานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายอุทัย พงศ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านโรงเหล็กประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ไกรสรโรงเรียนวัดประทุมทายการาม กรรมการ
3. นายเอกรัตน์ บุญรัตน์โรงเรียนปทุมานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต สุรพจน์โรงเรียนบ้านหนับเภาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ อารีกิจโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะกรรมการ
3. นายมานิตย์ พิมพิศาลโรงเรียนปทุมานุกูลกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ นงค์นวลโรงเรียนวัดพระอาสน์ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมวีโรงเรียนวัดทางขึ้นกรรมการ
3. นางสาวผกาวัลย์ ซังปาน โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนงเยาว์ นงค์นวลโรงเรียนวัดพระอาสน์ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมวีโรงเรียนวัดทางขึ้นกรรมการ
3. นางสาวผกาวัลย์ ซังปาน โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละออง นิ่มชนะโรงเรียนวัดพรหมโลกประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ แป๊ะเง้าสุขโรงเรียนวัดโทเอกกรรมการ
3. นางพาณี หอมจันทร์โรงเรียนวัดนาเหรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางละออง นิ่มชนะโรงเรียนวัดพรหมโลกประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ แป๊ะเง้าสุขโรงเรียนวัดโทเอกกรรมการ
3. นางพาณี หอมจันทร์โรงเรียนวัดนาเหรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางละออง นิ่มชนะโรงเรียนวัดพรหมโลกประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ แป๊ะเง้าสุขโรงเรียนวัดโทเอกกรรมการ
3. นางพาณี หอมจันทร์โรงเรียนวัดนาเหรงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายชนะไพย์ จุลบล โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ประธานกรรมการ
2. นายกำพล หวันม๊ะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจีราภรณ์ รัตนมณีโรงเรียนชุมชนใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชนะไพย์ จุลบล โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ประธานกรรมการ
2. นายกำพล หวันม๊ะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจีราภรณ์ รัตนมณีโรงเรียนชุมชนใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายชนะไพย์ จุลบล โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ประธานกรรมการ
2. นายกำพล หวันม๊ะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจีราภรณ์ รัตนมณีโรงเรียนชุมชนใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชนะไพย์ จุลบล โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ประธานกรรมการ
2. นายกำพล หวันม๊ะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจีราภรณ์ รัตนมณีโรงเรียนชุมชนใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชนะไพย์ จุลบล โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ประธานกรรมการ
2. นายกำพล หวันม๊ะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจีราภรณ์ รัตนมณีโรงเรียนชุมชนใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณรัตน์ คุ้มสวนโรงเรียนบ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ บันดาลลักษณ์ โรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการ
3. นางกัลยา ฉันทวรภาพโรงเรียนบ้านนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายชนะไพย์ จุลบล โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ประธานกรรมการ
2. นายกำพล หวันม๊ะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจีราภรณ์ รัตนมณีโรงเรียนชุมชนใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชนะไพย์ จุลบล โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ประธานกรรมการ
2. นายกำพล หวันม๊ะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจีราภรณ์ รัตนมณีโรงเรียนชุมชนใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชนะไพย์ จุลบล โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ประธานกรรมการ
2. นายกำพล หวันม๊ะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจีราภรณ์ รัตนมณีโรงเรียนชุมชนใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชนะไพย์ จุลบล โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ประธานกรรมการ
2. นายกำพล หวันม๊ะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจีราภรณ์ รัตนมณีโรงเรียนชุมชนใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชนะไพย์ จุลบล โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ประธานกรรมการ
2. นายกำพล หวันม๊ะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจีราภรณ์ รัตนมณีโรงเรียนชุมชนใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณรัตน์ คุ้มสวนโรงเรียนบ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ บันดาลลักษณ์ โรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการ
3. นางกัลยา ฉันทวรภาพโรงเรียนบ้านนบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณรัตน์ คุ้มสวนโรงเรียนบ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ บันดาลลักษณ์ โรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการ
3. นางกัลยา ฉันทวรภาพโรงเรียนบ้านนบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณรัตน์ คุ้มสวนโรงเรียนบ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ บันดาลลักษณ์ โรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการ
3. นางกัลยา ฉันทวรภาพโรงเรียนบ้านนบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณรัตน์ คุ้มสวนโรงเรียนบ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ บันดาลลักษณ์ โรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการ
3. นางกัลยา ฉันทวรภาพโรงเรียนบ้านนบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณรัตน์ คุ้มสวนโรงเรียนบ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ บันดาลลักษณ์ โรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการ
3. นางกัลยา ฉันทวรภาพโรงเรียนบ้านนบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณรัตน์ คุ้มสวนโรงเรียนบ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ บันดาลลักษณ์ โรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการ
3. นางกัลยา ฉันทวรภาพโรงเรียนบ้านนบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณรัตน์ คุ้มสวนโรงเรียนบ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ บันดาลลักษณ์ โรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการ
3. นางกัลยา ฉันทวรภาพโรงเรียนบ้านนบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณรัตน์ คุ้มสวนโรงเรียนบ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ บันดาลลักษณ์ โรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการ
3. นางกัลยา ฉันทวรภาพโรงเรียนบ้านนบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณรัตน์ คุ้มสวนโรงเรียนบ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ บันดาลลักษณ์ โรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการ
3. นางกัลยา ฉันทวรภาพโรงเรียนบ้านนบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณรัตน์ คุ้มสวนโรงเรียนบ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ บันดาลลักษณ์ โรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการ
3. นางกัลยา ฉันทวรภาพโรงเรียนบ้านนบกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิพัฒนาพร ศรีสุขโรงเรียนวัดเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ศรีใหม่โรงเรียนบ้านบางฉางกรรมการ
3. นางอารีย์ ชูฤทธิ์โรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิพัฒนาพร ศรีสุขโรงเรียนวัดเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ศรีใหม่โรงเรียนบ้านบางฉางกรรมการ
3. นางอารีย์ ชูฤทธิ์โรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชลธร ช่วยสงค์ โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ดประธานกรรมการ
2. นางประพันธ์ มากบรรจงโรงเรียนบ้านพังปริงกรรมการ
3. นางรัชนี เจ้าแก้วโรงเรียนบ้านในถุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชลธร ช่วยสงค์ โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ดประธานกรรมการ
2. นางประพันธ์ มากบรรจงโรงเรียนบ้านพังปริงกรรมการ
3. นางรัชนี เจ้าแก้วโรงเรียนบ้านในถุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ ขวัญสงโรงเรียนบ้านโรงเหล็กประธานกรรมการ
2. นางตวงรัตน์ สินทรัพย์โรงเรียนวัดกลางกรรมการ
3. นางกฤษณา สุวรรณโชติโรงเรียนวัดนากันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ ขวัญสงโรงเรียนบ้านโรงเหล็กประธานกรรมการ
2. นางตวงรัตน์ สินทรัพย์โรงเรียนวัดกลางกรรมการ
3. นางกฤษณา สุวรรณโชติโรงเรียนวัดนากันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ ขวัญสงโรงเรียนบ้านโรงเหล็กประธานกรรมการ
2. นางตวงรัตน์ สินทรัพย์โรงเรียนวัดกลางกรรมการ
3. นางกฤษณา สุวรรณโชติโรงเรียนวัดนากันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ ขวัญสงโรงเรียนบ้านโรงเหล็กประธานกรรมการ
2. นางตวงรัตน์ สินทรัพย์โรงเรียนวัดกลางกรรมการ
3. นางกฤษณา สุวรรณโชติโรงเรียนวัดนากันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชลธร ช่วยสงค์ โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ดประธานกรรมการ
2. นางประพันธ์ มากบรรจงโรงเรียนบ้านพังปริงกรรมการ
3. นางรัชนี เจ้าแก้วโรงเรียนบ้านในถุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชลธร ช่วยสงค์ โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ดประธานกรรมการ
2. นางประพันธ์ มากบรรจงโรงเรียนบ้านพังปริงกรรมการ
3. นางรัชนี เจ้าแก้วโรงเรียนบ้านในถุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศศิธร ช่วยสงค์โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวลัญจกร ทองทา โรงเรียนบ้านปากลงกรรมการ
3. นางสาวสุวลักษณ์ แซ่โย้ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศศิธร ช่วยสงค์ โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวลัญจกร ทองทา โรงเรียนบ้านปากลงกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ แซ่โย้ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศศิธร ช่วยสงค์ โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวลัญจกร ทองทา โรงเรียนบ้านปากลงกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ แซ่โย้ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี ขุนรัตน์โรงเรียนวัดเขาขุนพนมประธานกรรมการ
2. นางวรรณี สังเกื้อโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางอรวรรณ พละบุญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี ขุนรัตน์โรงเรียนวัดเขาขุนพนมประธานกรรมการ
2. นางวรรณี สังเกื้อโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางอรวรรณ พละบุญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8กรรมการและเลขานุการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80160
โทรศัพท์ 0-7552-1097 , supak-08 6797 6832 ; kasorn-09 4461 5500 ; Nuchree-08 5887 5572 อีเมล์ pnst4@pnst4.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]