หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 775 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา,(เก็บตัว ห้อง 333)
2 776 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา (นักเรียนเก็บตัว ห้อง 336)
3 777 อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4 778 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5 779 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6 780 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7 781 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา(นักเรียนเก็บตัวห้อง 336)
8 782 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา(เก็บตัวนักเรียนห้อง 336)
9 783 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา,(เก็บตัวนักเรียนห้อง 334)
10 784 แต่งบทร้อยกรอง ประเภท กาพย์ยานี 11 (4 บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
11 785 แต่งบทร้อยกรอง ประเภท กลอนสุภาพ (8 บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80160
โทรศัพท์ 0-7552-1097 , supak-08 6797 6832 ; kasorn-09 4461 5500 ; Nuchree-08 5887 5572 อีเมล์ pnst4@pnst4.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]