รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.นศ 3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวัวหลุง 1. เด็กชายกิตติกวิน   คงเซ็น
2. เด็กชายปวรวัณ  ศรีอักษร
 
1. นายประสิทธิ์   สุทธิประจักษ์
2. นายจตุรงค์   ยอดระบำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายอรรถกร  เพชรเกลี้ยง
2. เด็กชายอรรถพณ  ทองปรุง
 
1. นายประสิทธิ  รัตนพงค์
2. นายสุเทพ  นิติไชย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายกอพล  ยังอุ่น
2. เด็กชายนรินธรณ์  อินทรณรงค์
 
1. นายประสิทธิ  รัตนพงค์
2. นายสุเทพ  นิติไชย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางหลง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ขุนอินทร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ขวัญเทพ
 
1. นางสาวเยาวเรศ  บัวขาว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สงค์แก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำชุม
 
1. นายศุภชัย  กาญจนาประดิษฐ
2. นางสาวประทิว  มีเสน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวไทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หัสรังษี
2. เด็กหญิงนฤชา  ขุนชำนาญ
3. เด็กหญิงพัชราภา  นิลอนันต์
4. เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณรัตน์
5. เด็กชายสายฟ้า  มากแก้ว
 
1. นายศราวุธ  ก้งเส้ง
2. นางมาริณี  รัตนะโช
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. นางสาวพิยะดา  ทองมี
2. นางสาวลักษมณ  เชยการ
3. นางสาววนิสา  ละอองแก้ว
4. นายวิทวัช  จันทมาศ
5. นางสาวเจณิตา  โปธิ
 
1. นายสุทิน  นวลพลับ
2. นางจีราภรณ์  คงฤทธิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กชายชนาธิป   หนูอยู่
2. เด็กหญิงวริษฐา  เอียดช่วย
 
1. นางจรูญศรี  ขุนทอง
2. นางเสาวณี  ไกรแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงธวัลย์รัตน์  ศรีทันเดช
2. เด็กชายพสิษฐ์  พฤกษา
 
1. สิบเอกสง่า  ด่านวัฒนา
2. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. เด็กชายธนากรณ์  ยอดอินทร์
2. เด็กหญิงสารีญา  หัดชา
 
1. นางอมร  บุญไกร
2. นางสาวสุดารัตน์  วัฒนะปรีชาพงศ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายโนต 1. เด็กหญิงณฤดี   สุขเพ็ง
 
1. นางจิราภรณ์   จิตตรี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงรุ้งนภัฏ  พรหมนุ้ย
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงสายธาร  ด้วงทิพย์
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  แก้วจันทร์ทอง
 
1. นายพรเทพ  รอดด้วง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลม 1. เด็กหญิงจิรนันท์   บุญคงทอง
 
1. นายเสนอ   อุ้ยเส้ง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กชายวีระชัย  ตรงต่อเจ้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัชมาน  วรินทรเวช
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. นางสาวจิราภรณ์  แจ่มจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัชมาน  วรินทรเวช
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กชายธนภัทร์  ชูแก้ว
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ฤทธิรัมย์
2. เด็กชายธนพงษ์  เจริญสุข
 
1. นางสุนี   จันทร์ขุน
2. นายประเสริฐ  ลิ่มมณี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กหญิงฟัยรุช  สุระพงค์
2. เด็กหญิงรัตติยา  กายแก้ว
 
1. นางจันทร์แรม  ปรเมษฐพันธ์
2. นางจิระวรรณ  บุญอมร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  เมืองใหม่
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วิวัฒน์
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
2. นางดุจฤดี  จิตมนัส
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลายสระ 1. นางสาวจิรวรรณ  จันทวิโรจน์
 
1. นายถาวรณ์  ชาติโย
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายโนต 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สังสินชัย
2. เด็กชายมนต์ธัช  เศียรประดับ
3. เด็กหญิงเขมิสรา  มีจันทร์แก้ว
 
1. นางจิราภรณ์   จิตตรี
2. นางจารีย์  พรหมแก้ว
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อโพง 1. เด็กชายพศวัต  พันเพชรศรี
2. เด็กชายวัชรินทร์  วิจิตรเวชการ
3. เด็กชายสิทธิชัย  สุทธิปัญญา
 
1. นางกาญจนา  ชูจันทร์ทอง
2. นางจารุณี  สุวรรณโณ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กชายจักรินทร์  บัวเพชร
2. เด็กชายธนากร  ขำเกิด
3. เด็กชายเจษฎากร  จันท์กะพ้อ
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
2. นางสาวทัศณีย์  วาทโยธา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กหญิงสายธาร  เถาว์ชู
 
1. นางอารีย์  พันธุรัตน์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายรัชพล  เลิศทองคำ
 
1. นางอำภรณ์  สังข์จันทร์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 1. เด็กชายธนพล  วงศ์เมือง
 
1. นายสุริยา  แป้นถนอม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  ทองสุข
 
1. นายสุริยา  แป้นถนอม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  อุปการแก้ว
 
1. นายสุรพงศ์  ไชยสุวรรณ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองวงศ์
 
1. นายราชัย  แป้นถนอม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ทองคำแก้ว
 
1. นายธราธิป  ส่งเสริม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ยศมาก
 
1. นางอำภรณ์  สังข์จันทร์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กหญิงณัฐมนต์  พรมพา
 
1. นางอำภรณ์  สังข์จันทร์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายสุภากร  มานพพงษ์
 
1. นางพรศรี  สุขแก้ว
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 1. เด็กชายนำโชค  ดวงจิม
 
1. นางสาวเรณู  แคล้วคลาด
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  หมุดชะรี
 
1. นางสาวทัศนีย์  ไชยเสนา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรมพา
2. เด็กหญิงณัฐมนต์  พรมพา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สูยะนันท์
4. เด็กหญิงนัญชา  มุ่งหมาย
5. เด็กชายรัชพล  เลิศทองคำ
6. เด็กหญิงรุจิรา  ศักดิ์สุวรรณ
7. เด็กหญิงสุภาพร  หนูคง
8. เด็กหญิงอัยดา  ปลอดเถาว์
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ยศมาก
 
1. นางอำภรณ์  สังข์จันทร์
2. นางจรวย  ดวงคงทอง
3. นายนิคม  ชูศรี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ห้องเส้ง
2. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีทองคำ
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ช่วยสงเคราะห์
4. เด็กหญิงณัฐชนก  พรหมจันทร์
5. เด็กชายณัฐพงศ์  ผลถึง
6. เด็กชายธนภัทร  ไทรทองคำ
7. เด็กหญิงธารารัตน์  ชูช่วย
8. เด็กหญิงนิชานันท์  พรหมณะ
9. เด็กหญิงพรทิพย์  เสือทอง
10. เด็กหญิงพฤกเกษร  ตั้งตระกูล
11. เด็กชายภัสนุพงศ์  เทพบุรี
12. เด็กหญิงวิภาดา  เทพบุรี
13. เด็กชายศรัณย์  บุญทอง
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสือทอง
15. เด็กชายอดิสร  มาศสุข
16. เด็กหญิงอมรรัตน์  คงจันทร์
17. เด็กหญิงอมรรัตน์  โทมณี
18. เด็กหญิงเกศรินทร์  คลิ้งคล้าย
19. เด็กหญิงเจนี่  สมพงศ์
20. เด็กชายเนตรชนก  พันธ์รังษี
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  พลอยดำ
2. นางวรรณพร  รัตนะ
3. นางสาวสุภาภรณ์  บุญสุวรรณ
4. นางสาวอมรรัตน์  ไทรทองคำ
5. นางจำเนียร  พรหมณะ
6. นายวรพล  โลหะ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กชายกฤษณะ  รัตนพันธ์
 
1. นางชะเอม  ชีช้าง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงอรประภัทร์  เกษสุวรรณ์
 
1. นางพัชรินทร์  มากสุข
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กชายกิตติธัช  นิตย์โชติ
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   สุขช่วย
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. เด็กชายกฤษฎา  อรรถสุวรรณ์
 
1. นายอุดมนันท์  นันทกาญจน์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายณัฐดนัย  มาลัยทอง
 
1. นางอุดากร  หัตถิ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงอรประภัทร์  เกษสุวรรณ์
 
1. นายจิระพงค์  มงคลเพชร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กชายจิระพัฒน์  เสือด้วง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ช่วยรักษ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงอรประภัทร์  เกษสุวรรณ์
 
1. นางสมสิริ  ชัยทองรักษ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กชายวีระศักดิ์  หวาวิสัย
 
1. นางชะเอม  ชีช้าง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณศึกษา 1. เด็กชายนิตภูมิ  เปียกบุตร
 
1. นายวิทยา  ใจเหล็ก
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณศึกษา 1. เด็กหญิงจินพิภา  สิงขระ
 
1. นายวิทยา  ใจเหล็ก
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงอรประภัทร์  เกษสุวรรณ์
 
1. นางอุมาพร  เนาว์สุวรรณ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์   คงหนู
2. เด็กชายกองทัพ   สิทธิรักษ์
3. เด็กหญิงกุลนิตย์  เมืองรักษ์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองน้ำแก้ว
5. เด็กหญิงชนิดา  ศรีสุวรรณ
6. เด็กหญิงชุติมน  ศรีกฤษ์
7. เด็กชายณัฐพล  สืบสุนทร
8. เด็กหญิงณิชา  ศรีชะฎา
9. เด็กชายดุลยวัต  สุวรรณนุกูล
10. เด็กชายตะวัน  แก้วกล้า
11. เด็กชายธนกร  ยุติวัฒิ
12. เด็กชายธวัชชัย  สมปอง
13. เด็กหญิงธีรดา  แก่นทอง
14. เด็กชายธีรภัทธ์  ชัยวิจิตร
15. เด็กชายธีรภัทร  กัญจนกาญจน์
16. เด็กชายธีรวัฒน์  หนูแป้น
17. เด็กหญิงนันทนัช  คงฝ้าย
18. เด็กชายนันทพงศ์  แก่นแก้ว
19. เด็กชายนันทวัฒน์  สงนาค
20. เด็กชายปัญญา  ปลอดใจดี
21. เด็กชายพงศกร  กลับศรี
22. เด็กหญิงพรพรรณ  เกื้อกูล
23. เด็กหญิงภูษณิตา  สังข์ทอง
24. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีสุข
25. เด็กชายวริทธิ์  เอียงกลับ
26. เด็กชายวิทวัส  บัวเดช
27. เด็กหญิงวิลากุล  สุวรรณชาตรี
28. เด็กชายศรัทธนิตย์  ห้าหยัง
29. เด็กหญิงศศิธร  สงสิริ
30. เด็กหญิงศุภารัตน์  คะพันธ์
31. เด็กชายสถาพร  สายหมุน
32. เด็กหญิงสิตานัน  แข็งแรง
33. เด็กหญิงสิรินทรา  เหมือนหนู
34. เด็กหญิงสุนิสา  ด้วงวงศ์
35. เด็กหญิงสุภาวดี  ชนะสงคราม
36. เด็กหญิงอังควิภา  มณีเศวต
37. เด็กชายอัษฎาวุธ  ภักดีชนะ
38. เด็กชายเนตรกมลอมต  มณีนิล
39. เด็กหญิงเบญจรักษ์  ใจเรือง
40. เด็กชายโชคอนันต์   เรืองสูง
 
1. นายวินัย  มีชัย
2. นางยุภาวรรณ  ชัยเชื้อ
3. นายประจักษ์  ชูเชิด
4. นายเอกชัย  เมืองแก้ว
5. นางพัชรินทร์  ฤกษ์วรรณ
6. นายโสภณ  ดำพิน
7. นายพัฒพงค์  เพ็ชรหอม
8. นางประทีป   มีเอียด
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายธนกฤต  ทองส่งแสง
 
1. นายประพนธ์  อัฒจักร์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกชกร  ทองคำแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปานเกล้า
3. เด็กหญิงกัลยดา  สุขขนาน
4. เด็กชายกิตติพัฒน์  เรืองช่วย
5. เด็กหญิงกิตติยา  ภิรมรักษ์
6. เด็กชายก่อพงศ์  สะมะถะ
7. เด็กหญิงจิดาภา  สว่างฤทธิ์
8. เด็กชายจิรวุฒิ  คงหนู
9. เด็กหญิงจิรารัตน์  แก้วมณี
10. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินอักษร
11. เด็กหญิงชนิกา  ดวงจันทร์
12. เด็กชายชานนท์  รอดพิบัติ
13. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญศรีโรจน์
14. เด็กหญิงณัฐกมล  ชัยฉิม
15. เด็กหญิงณัฐพรรวษา  สุขกรี
16. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรมสัย
17. เด็กชายณัฐวุฒิ  สงสว่าง
18. เด็กชายทนงศักดิ์  ชายเขียวบุญวงศ์
19. เด็กหญิงทวินนาฏ  ทิพยศุภลักษณ์
20. เด็กหญิงทิพย์สิริ  แก้วทอง
21. เด็กชายธนกฤต  ล่องลอย
22. เด็กหญิงปาณิศา  สุวรรณา
23. เด็กหญิงปิยธิดา  คงสวัสดิ์
24. เด็กหญิงปุณลวีย์  จันหุณี
25. เด็กหญิงสิริรัตน์  หนูเขียว
26. เด็กหญิงสุพิชญา  อั้นมี
27. เด็กชายอัครพล  คงทอง
28. เด็กหญิงอัยรินทร์  พูลตะโหนด
29. เด็กหญิงอัยเรศ  พูลตะโหนด
30. เด็กชายอเนชา  รัตนโสภณ
31. เด็กชายอเลกซานเดอร์  เว้นสท์
32. เด็กหญิงเหมรินทร์  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวเอมอร  พุทธขาว
2. นางสาวจินตรัตน์  เทพรัตน์
3. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
4. นายกวีวัฒน์  คงพงศา
5. นางปิยะนันท์  ชุมเขียว
6. นางเกศริน  จักมุณี
7. นายวงศ์ธวัช  สงเทพ
8. นางธณัฐฐา  สยมภาค
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กชายกวิน  ดีเอม
2. เด็กชายคณสรณ์  ระฆังทอง
3. เด็กหญิงคัทลียา  ฝอยทอง
4. เด็กชายธนภัทร  สองสี
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใหมเสน
6. เด็กหญิงพรภิมณ  ยศหมึก
7. เด็กชายพลอธิป  ดีทองอ่อน
8. เด็กหญิงภัทราวดี  มาแก้ว
9. เด็กชายรัตภูมิ  สุขแท้
10. เด็กหญิงรัติชนก  เทพสุทธิ์
 
1. นางสร้อยนภา  ชูโฉม
2. นางเพ็ญศรี  นิ่มนวล
3. นางไสว  ไตรบุญ
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กหญิงกชกร  สมฤดี
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  โพธิยก
3. เด็กหญิงทักษิณา  เจ๊ะเต๊ะ
4. เด็กหญิงธาริณี  ถาวรสาร
5. เด็กหญิงนฤมล  พิทักษ์วงศ์
6. เด็กหญิงรัญรฎา  สุวรรณโน
7. เด็กหญิงวรรณธิดา  หัสเกิด
8. เด็กหญิงศตพร  ชุมศรี
 
1. นางรื่นฤดี  หล่อสุพรรณพร
2. นางจิรา  รัตนวงศ์
3. นางมัชฌิม  ไชยพร
4. นางเบญจมาศ  มีปาล
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนนทรี 1. เด็กหญิงชลธิดา  เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงญานิศา  เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงฐานิกา  ทองรัตน์
4. เด็กหญิงปรางทิพย์  เพชรสังข์
5. เด็กหญิงพิมพิสุทธ์  ศรีสูงเนิน
6. เด็กหญิงวราลี  ชูสุวรรณ์
7. เด็กหญิงสิริกัลยา  เกตุรักษ์
 
1. นายณัฐภาคิน  อานนท์
2. นางสาวนิภารัตน์  ศรีหนู
3. นายจำเรียง  คงแก้ว
4. นางสาวโสรยา  รัตนโทวงศ์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนนทรี 1. เด็กชายจักริน  คงช่วย
2. เด็กชายชยานนท์  แก้วทอง
3. เด็กหญิงชลธิดา  เพชรรัตน์
4. เด็กหญิงญานิศา  เกิดแก้ว
5. เด็กหญิงฐานิกา  ทองรัตน์
6. เด็กหญิงณัฐฎิตา  อิมยิ้ม
7. เด็กชายทศพล  ศรีวงศ์แวว
8. เด็กหญิงปรางทิพย์  เพชรสังข์
9. เด็กหญิงพิมพิสุทธ์  ศรีสูงเนิน
10. เด็กชายยศกร  ทองรัตน์
11. เด็กหญิงวราลี  ชูสุวรรณ์
12. เด็กหญิงสิริกัลยา  เกตุรักษ์
 
1. นายณัฐภาคิน  อานนท์
2. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณนุกูล
3. นางจำเนียร  ภู่ภิรมย์
4. นางสารภี  ไชยเดช
5. นายสุธรรม  ทองกลิ่น
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 1. นายบุญยเกียรติ  รอดเรืองฤทธิ์
2. นางสาววสุธิดา  เจือบุญ
3. เด็กชายสืบพงศ์  ก้อนทอง
4. นายอนุวัฒน์  คงคานนท์
5. นายเตชวิทย์  เนรานนท์
 
1. นายเจริญ  คงเทพ
2. นายวัชรินทร์  เนาว์สุวรรณ
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  คลังแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จูดจันทร์
3. เด็กชายธนพล  พยัคยุทธ
4. เด็กชายธรพล  สังข์ศิริ
5. เด็กชายวรวิทย์  หมึกแดง
6. เด็กชายศราวุธ  เกลี้ยงชู
 
1. นายประสิทธิ  รัตนพงค์
2. นายสุเทพ  นิติไชย
3. นางธุติยารัตน์  ทองคำ
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 1. เด็กชายณัฐวัตร  ส่งแสงรัตน์
2. เด็กชายธนกฤต  เต็มรักษ์
3. เด็กชายธีรภัทร  เอียดมี
4. เด็กหญิงปทิตตา  สุยสุทธิ์
5. เด็กชายศราวุฒิ  ถนอมสุข
6. เด็กหญิงเมทาวดี  ศิริพันธ์
 
1. นายวิชาญ  ดิษฐ์นวล
2. นางสาวนิตยา  วีระชาติ
3. นางภัคภร  พลเกษตร
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กชายกิตติธัช   ธรรมิกากุล
2. เด็กชายจักรภัทร  แก้วศรีจันทร์
3. เด็กชายตรีวิทย์   มีมา
4. เด็กชายธนวัฒน์   คงดำ
5. เด็กชายธนวัฒน์  สุขโข
6. เด็กชายปฐมพงศ์   ยามจีน
7. เด็กชายอดิศร   พาชีรักษ์
8. เด็กชายเพชรพงศ์   ชมเชย
 
1. นายพิมล  ชายทอง
2. นางนฤมล  ชายทอง
3. นายประสาทพร  ศรีราม
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เสียบ 1. เด็กชายดลเลาะห์  รักไทร
2. เด็กหญิงปรัตน์ดา  บุญเจริญ
3. เด็กหญิงมัญชรี  คงพรหม
 
1. นางสมศรี  ประมุข
2. นางสาวนฤมล  ภิรมย์รักษ์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนชะลิก 1. เด็กหญิงกัลยาวรรธน์  พรมกลั้ง
2. เด็กหญิงฐิรกานดา  ช่วยพนัง
3. เด็กหญิงนัทรีย์  ธรรมขุนนุ้ย
 
1. นางสาววลีรัตน์  สกุณา
2. นางสาวสายใจ  กำลังเพ็ชร
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงอภิรดี  คงวัน
 
1. นางจีราภรณ์  คงฤทธิ์
2. นายดนัย  ประจง
 
69 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายวาริช  พิศแลงาม
2. เด็กหญิงอัสมา  ราชพฤษ์
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
2. นางสาวสุภาพร  เพ็งเกลี้ยง
 
70 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กชายศุภกิจ  แก้วเพ็งกรอ
2. เด็กหญิงเมตตา  ไกรไทย
3. เด็กหญิงโชติกา  จงวัฒนะประสิทธิ์
 
1. นายธิติพงศ์  เหมทานนท์
2. นางสุวรรณา  โชติทอง
 
71 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 1. นายประทีป   หลีเหล็ม
2. นายรณชัย   ศิริยะ
 
1. นายคำนึง   ยวนทอง
2. นายพิกุล   ชลสาคร
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใสถิน 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  มาสม
2. เด็กชายภูริภัทร  ช่วยดิษ
 
1. นางสาวธิราภรณ์  ทิพยุทธ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. นายวันเผด็จ  วิมล
2. นายอัครชัย  จุติภพ
 
1. นายชัยยะ  เกลี้ยงทอง
2. นางสาวฝาติหม้ะ  ดัชนี
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุภักดี
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุภักดี
 
1. นางสาวสุธิษา  ส่งสว่าง
2. นางยุวดี  คงจร
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางหลง 1. เด็กชายชนินทร์  พานิชกรณ์
2. เด็กชายภัทรชัย  ศิริเขต
 
1. นายนภัทร  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวเยาวเรศ  บัวขาว
 
76 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใส 1. เด็กหญิงปิยวัลย์  หนูนารถ
2. เด็กชายสุทธิพจน์  แก้วประภาค
 
1. นางมณฑา  ไกรดำ
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางหลง 1. เด็กชายณัฐโชติ  ขำภานนท์
2. เด็กชายธนกฤต  บัวบาน
 
1. นางสาวเยาวเรศ  บัวขาว
2. นายนายนภัทร  สุขสวัสดิ์
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ขาวเรือง
2. เด็กหญิงรมิดา  จันทร์นวล
 
1. นางกนกภรณ์  พรหมสุข
2. นางสาวพรพิมล  ทองลิขิต
 
79 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายกรกฎ  ยินดี
2. เด็กชายวรากร  กำจัด
3. เด็กชายวุฒิชัย  เอียดวารี
 
1. นายศิริศักดิ์  แตงอ่อน
2. จ.ส.ต.อมฤต  จันทรานนท์
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ช่วยจิตร
2. เด็กชายปรมินทร์  บุญชูวงศ์
3. นายเพชรรัตน์  ชุมพล
 
1. นางสาวศิยานันท์  อินทร์แก้ว
2. นางอมรรัตน์  ชัยเสนะ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกแค 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล  รักซัง
3. เด็กชายศุภชัย  โยธา
 
1. นายสัญญา  หวังดำ
2. นางฉวีวรรณ  หวังดำ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระทอง 1. เด็กชายนพดล  ขวัญทอง
2. เด็กชายวรวุฒิ  ปานะจินาพร
3. เด็กชายวิภพ  ชูแก้ว
 
1. นายธรรมนูญ  เนาว์สุวรรณ
2. นางคำนึง  มูสิกะ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกแค 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สังขชาติ
2. เด็กชายวศิน  รักษ์ทอง
3. เด็กชายศุภกร  สังสุนี
 
1. นายสัญญา  หวังดำ
2. นายชลธิศักดิ์  อภัยรัตน์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนา 1. นายกิตติพงษ์  ธาณีรัตน์
2. นายจิรศักดิ์  เสนน้อย
3. นายธนากร  ทองจำรัส
 
1. นายอรุณ  ราชรักษ์
2. นางกุลยาณี  ราชรักษ์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังฆ้อง 1. เด็กหญิงนฤดี  งามขำ
2. เด็กหญิงปัญญเนตร  บัวทอง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขนุ้ย
4. เด็กหญิงสุวพัชร  ราชแป้น
5. เด็กหญิงอมรา  รอดพิบัติ
6. เด็กหญิงเหมือนดาว  ย่องนุ่น
 
1. นางสุพร   สามพิมพ์
2. นายกรีฑา  สามพิมพ์
3. นางเยาวมาลย์  มะเดโช
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรแก้ว
2. เด็กหญิงปรัชญาพร  สุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  สองแก้ว
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  เหมทานนท์
5. เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทร์รอด
6. เด็กหญิงอรัญญา  ขอมเดช
 
1. นางพรทิพย์  สาระมาศ
2. นางจำเนียร  จันทร์วิเชียร
3. นางสุธาพร  รัตนสว่างวงศ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 1. เด็กหญิงกฤตญา  มีชั้นช่วง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สุทธิภักดี
3. เด็กหญิงนัฎฐา  ชูช่วย
 
1. นางเพ็ญแข  สงหนู
2. นายปรีดา  สงหนู
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนใส 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  ปักศรีสิงห์
2. เด็กหญิงญนัญธิตา  มีศรี
3. เด็กหญิงปัณณพร  เมืองทอง
 
1. นายชะนะ  กลิ่นหอม
2. นายอวยชัย  ศรีคีรีภพ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 1. เด็กชายนิธิพัฒน์  พิเคราะห์
2. นางสาววิลาวัลย์  ยี่มี
3. นางสาวสโรชา  พิเคราะห์
 
1. นายสุบิน  นาคปลัด
2. นางสาวกนกวรรณ  เกิดคำ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 1. นางสาวกีรติกา  รัตนพันธุ์
2. นายปิติภัทร  อนุรักษ์
3. นางสาวสุดา  เมืองรักษ์
 
1. นายสมชัย  รัตนบุรี
2. นายสุบิน  นาคปลัด
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. นางสาวกวิสรา  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กหญิงธิสุดาแก้ว  บัวเรียง
3. นายวีระยุทธ  คงดำ
 
1. นางพัชรี  สังคหะ
2. นางสาวสุดารัตน์  หัสจำนงค์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่ลิ่ม
2. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ประสิทธิ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงศิราภรณ์  สงหราหมณ์
 
1. นางศิริพร  บริสุทธิ์
2. นางสาวพัชรวรรณ  ลาชโรจน์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายโนต 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์   ขุนยกเฉี้ยง
2. เด็กหญิงอนัฐดา  ช่วยมณี
3. เด็กหญิงเมริษา  คงแก้ว
 
1. นางนวลน้อย   สำอางค์ศรี
2. นางจารีย์  พรหมแก้ว
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 1. เด็กหญิงธันยพร   เจะเหล็ม
2. เด็กหญิงพยดา   นิยมเดชา
3. เด็กหญิงอัสนา   เจะมะหมัด
 
1. นางสาวศิริวรรณ   วีระนันทสิน
2. นางสาวภัคภร   สังข์สิงห์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลนุช  เจ๊ะโกบ
2. เด็กหญิงบุษราคัม  บัวทอง
3. เด็กหญิงมุทิตา   จิตรประไพ
 
1. นางจงจิตร  คงเทพ
2. นางสาวปฐมพร  สังสุข
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กหญิงปภาดา  รอดเกิด
2. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์ช่างพูด
3. นางสาวอัญชริกา  แซ่ลิ่ม
 
1. นางพัชรี  สังคหะ
2. นางนุศรา  หลวงชัยสินธุ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขุม 1. เด็กชายภูธเนศ  มาทมาร
2. เด็กชายสมพงค์  นวลจันทร์คง
3. เด็กหญิงสุชาวดี  จันทร์คง
 
1. นางรัตนาภรณ์  วัฒฑนาธร
2. นางสุดใจ  ศิริสมบัติ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 1. นางสาวพัชราภรณ์   โต๊ะมะสะหัด
2. นางสาวสุฑาทิพย์   สายชนะพันธ์
3. เด็กชายอดิศักดิ์   บุญมาศ
 
1. นางพิกุล   ชลสาคร
2. นายคำนึง   ยวงทอง
 
99 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากตรง 1. เด็กชายกิตติพศ   จันปาน
2. เด็กหญิงจันทิมา   จำปา
3. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สุขเอก
 
1. นางเสาวนีย์   ไชยวรรณ
2. นางสุพร  คงศาลา
 
100 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงกวินทรา  บุญราศรี
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เพ็ชรแก้ว
3. เด็กหญิงศิราณี  หนูคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐวดี  ศรีขวัญแก้ว
2. นางสาวกรรณิกา  แก้วบริสุทธิ์
 
101 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสขาม 1. เด็กชายณัฐพล  รอดเนี่ยว
2. เด็กหญิงสุณิสา  ดำเด่น
3. เด็กชายสุวิจักษณ์   อภัยภักดี
 
1. นางนฤมล  ขุนรัง
2. นางลยวัย  เสือชาวป่า
 
102 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์เส้ง
2. เด็กหญิงเกวลิน  ขัติยวงศ์
 
1. นางวิไล  คงทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
 
103 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลปัง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  หอมช่วย
2. เด็กชายอนุชิต  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวธัญชนก  ฤทธิมาส
2. นางสาวกตินันท์  เอียดเสน
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กชายอนุวัต  ยิ้มแย้ม
 
1. นายชอบ  ภิรมย์รักษ์
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กชายเอกรัฐ  อ่อนจันทร์
 
1. นางจันทร์แรม  ปรเมษฐพันธ์
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายจิระ  ศิลปไชย
 
1. สิบเอกสง่า  ด่านวัฒนา
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงนาซีฟ๊ะ  ดารากัย
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงอารียา  รักไซ
 
1. นางสาวสุภาพร  เพ็งเกลี้ยง
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เกื้องิ้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญถนอม
3. เด็กชายนฤพล  วรชาติ
4. เด็กชายภูบดินทร์  ดาบแสงทอง
5. เด็กชายอัครพล  รับไทรทอง
 
1. นางจรูญศรี  ส่งศรีอินทร
2. นางปราณี  พิบูลย์
3. นางสาวสุจินต์  หมื่นราษฎร์
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกพนม 1. นางสาวศรสวรรค์  ชูแท่น
 
1. นางยุพาพร  ขวดทอง
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคุระ 1. เด็กหญิงอรนิสา  ทิพย์เหรียญ
 
1. นางศันสนีย์  แสงมณี
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายซูลกิฟลี  รัญจวน
 
1. นางจงจิตร  คงเทพ
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กชายอนุวัต  ยิ้มแย้ม
 
1. นายนิกร  ด้วงนุ่ม
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอริษา  ศรีทวี
 
1. นางพรทิพย์  ใหม่อ่อน
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายพงศ์พสิน   ลำดับพังค์
 
1. นางประภา  ขำวิเศษ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคุระ 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ยืนยัน
 
1. นางศันสนีย์  แสงมณี
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนยาว 1. เด็กชายธนพล  ดุกดอกจันทร์
2. เด็กชายนพดล  เหมือนแก้ว
3. เด็กชายอนุศิษย์  ขวัญชื่น
 
1. นายเชาวนนท์  สุวรรณ
2. นางฟองรัตน์  เกื้อเดช
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงทิพารัตน์  สุระคำแหง
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ขวัญหนู
3. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  พรหมเดช
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
2. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 1. เด็กชายทินภัทร  นวลชู
2. เด็กชายวีระเทพ  อักษรคง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ม้าแก้ว
 
1. นายวิชิต  ภูสุมาศ
2. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานนา 1. เด็กชายศราวุฒิ  ดอกรังกูล
2. เด็กชายอิทธิกร  คงแสงแก้ว
3. เด็กชายไตยภพ  ยกทอง
 
1. นางปริศรา  ปลัดสงคราม
2. นางปราหรบ  สุริยวงษ์
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายณัฐพล  สังข์ศิริ
2. เด็กชายพงศภัค  สังข์ศิริ
3. เด็กชายภูมิระพี  ปรางแก้ว
 
1. นางอำภรณ์  สังข์จันทร์
2. นางสาวจักขุมา  ดวงคงทอง
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายกฤษดา  สุขสุภาพ
2. เด็กหญิงสุเบต้าร์  นาดี
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
2. นางสาวสุธารัตน์  ทองรอด
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าระกำ 1. เด็กหญิงกรนิกา  เมฆแก้ว
2. เด็กหญิงหฤทัย  ดวงเอี่ยม
 
1. นางจารุวรรณ  พรหมทอง
2. นางสาววรารัตน์  หนูจู
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงกิติยา  โส้ปะหลาง
2. เด็กชายอนุวัต  มะหมีน
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
2. นางสาวสุพัตรา  ชุมเกตุ
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลายสระ 1. เด็กชายกิตตินันท์  กุศลสุข
2. เด็กชายธนาวุฒิ  หมื่นชนะ
3. เด็กชายอภิวิชญ์  คงคาสวัสดิ์
 
1. นายนุกูล  หนูทอง
2. นางสาวนัดดา  สมัยสงค์
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 1. เด็กชายชานน  ละอองทอง
2. เด็กชายฐัตตศาสตร์  ยานิยม
3. เด็กชายธนดล  ทองดี
 
1. นายอดิศร  สุวรรณพันธ์
2. นายชัยพร  ช่วยคงทอง