หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.นศ 3)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
2 นายประเสริฐ คงช่วย รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
3 นายจรินทร์ วงษ์ศรีปาน รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
4 นายสุคนธ์ ภาคอารีย์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
5 นางสาวสุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
6 นายบรรลือ เรืองดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
7 นายมนูญ ชัยเสนะ ผอ.โรงเรียนบ้านคงคาล้อม กรรมการฝ่ายเลขานุการ
8 นายสมคิด หนูทับ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
9 นายสมยศ เกษโร ผอ.โรงเรียนชุุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร กรรมการฝ่ายเลขานุการ
10 นายถาวร ศรีแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
11 นางกนกวรรณ หนูทับ ผอ.โรงเรียนบ้านนา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
12 นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ ผอ.โรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
13 นางสุรีรัตน์ ช่วยชู ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว กรรมการฝ่ายเลขานุการ
14 นางจิรา พรหมอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
15 นายมนัด ตั้งเส้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
16 นางสาวยุพา จินาเจือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
17 นางจิรา พรหมอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
18 นางวันทนา รังสิมันตุชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
19 นางพวงเพ็ญ จิตรจำนอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
20 นางอภิสรา มีนิ่ม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
21 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
22 นางเยาวเรศ ศรีจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
23 นางสุกัญญา โมสาลียานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
24 นางนภัสวรรณ ไทรแก้ว เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
25 นางจิติพร โพธิการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายเลขานุการ
26 นางสาวธนพรรณ อ้อวิจิตร ธุรการโรงเรียนวัดทวยเทพ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
27 นายจรินทร์ วงษ์ศรีปาน รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
28 นายประเสริฐ คงช่วย รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
29 นายสมยศ เกษโร ผอ.โรงเรียนชุุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร กรรมการฝ่ายดำเนินการ
30 นางกนกวรรณ หนูทับ ผอ.โรงเรียนบ้านนา กรรมการฝ่ายดำเนินการ
31 นายธิราช เทบุญศรี ผอ.โรงเรียนบ้านบางพระ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
32 นายสมชัย ประจง ผอ.โรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายดำเนินการ
33 นายโชติภัทร รัตนประภา ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
34 นายบุณณะ ถนนทิพย์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว กรรมการฝ่ายดำเนินการ
35 นายบัณฑูรย์ จุติยนต์ รอง.ผอ.โรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
36 นายเจริญ อินทรโชติ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการฝ่ายดำเนินการ
37 นายถาวร ศรีแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
38 นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ ผอ.โรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
39 นางสุริสา ทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว กรรมการฝ่ายดำเนินการ
40 นางเนตรนภา ศรีนิล ผอ.โรงเรียนวัดทองพูน กรรมการฝ่ายดำเนินการ
41 นายบรรลือ เรืองดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
42 นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
43 นางดรุณี ปั้นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
44 นายจำรูญ หนูสังข์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
45 นางสุวนิตย์ ชูรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
46 นายมนัด ตั้งเส้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
47 ดร.ประยงค์ ชูรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
48 ดร.เกศกนก ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
49 นายอภัย ตรีเภรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
50 นายมานิตย์ ศิลาบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
51 นายเริงบพิธ เพชรคง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
52 นางสมจินต์ กลับกลาย ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
53 นายสมชาย ศิริวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
54 นายปรุง ชูสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
55 นายบุุญนาค กำนอก ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
56 นางสาวพัชรดา ลิขิตการ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
57 นางวันทนา แก้วผอม ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
58 นางวรวรรณ สังสัพพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
59 นางสาวเนตรหทัย สังสุณี ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
60 นายฉลอง จันทร์ขาว ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
61 นายบรรลือ เรืองดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
62 นายฉลอง จันทร์ขาว ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
63 นายมนัด ตั้งเส้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการ
64 นางวันทนา รังสิมันตุชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
65 นางจิราณี แทรกสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
66 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
67 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
68 นายอำพล เพ็ญตระการ ผอ.โรงเรียนบ้านชะอวด กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
69 นายวิชัย ขนานแก้ว ผอ.โรงเรียนวัดสระ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
70 นายวีระเทพ จันทร์สุวรรณ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
71 นายเสรี เกียรติก้องแก้ว ผอ.โรงเรียนวัดสระแก้ว กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
72 นายมนูญ ชัยเสนะ ผอ.โรงเรียนบ้านคงคาล้อม กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
73 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.โรงเรียนบ้านลำหัก กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
74 นายสมพร คงดี ผอ.โรงเรียนสามัคยาราม กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
75 นายเกษม ทองสงฆ์ ผอ.โรงเรียนวัดแหลม กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
76 นางกนกวรรณ หนูทับ ผอ.โรงเรียนบ้านนา กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
77 นายสันติ ทะเช ผอ.โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
78 นายโสภณ ไชยรักษา ผอ.โรงเรียนวัดสมควร กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
79 นางบานิตา แสงกระจ่าง ผอ.โรงเรียนบ้านบางด้วน กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
80 นางจิตรา แกล้วทนงค์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
81 นายจรูญ พันธ์โภชน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
82 นางรัชฌยา รัตนวงศา ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
83 นางอาภรณ์ หัสดิสาร ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
84 นางวิมลมาศ สังสุณี รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
85 นางสาวอนงค์ หนูดำ รก.ผอกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
86 นางพัชราภรณ์ สงขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
87 นางอาธัญญา วรพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
88 นางทิพย์พวัน ชูหนู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
89 นายบรรลือ เรืองดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
90 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
91 นายอภัย ตรีเภรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
92 นางสาวพัชรดา ลิขิตการ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
93 นางสาวปิติมา จันทร์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
94 นายกิตติมนต์ อัมพุกานน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดควนชะลิก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
95 นางสาวสุภาวดี ช่วยนาเขต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางพระ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
96 นายดนัย ประจง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปากเชียร เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
97 นางสาวกนกร สุดทองคง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
98 นางสาววริศรา ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบางคุระ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
99 นายศิวโรจน์ อรัญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดปากตรง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
100 นายเชาว์ศิลป์ ดำศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดกัลยานฤมิต เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
101 นางสาวอมรรัตน์ สุขสงวน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไสหินตั้ง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
102 นางนภัสวรรณ ไทรแก้ว เจ้าหน้าที่ลูกเสือ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
103 นางสุกัญญา โมสาลียานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
104 นางสาวยุพา จินาเจือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นศ.๓ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
105 นางจิติพร โพธิการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลำหัก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
106 นายรณฤทธิ์ อริยพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
107 นายโกมล คงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระโพธิ์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
108 นายโชติ คำนวณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาร กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
109 นายอาคม จันทร์นวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
110 นางจรินทร์ แก้ววิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าระกำ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
111 นายผุด ขำวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสขาม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
112 สิบตรีสง่า ด่านวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
113 นายสุริศักดิ๋์ เมทิโก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
114 นางปราณี พิบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยหาร กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
115 นางอรอนงค์ จันทวี ครูโรงเรียนบ้านชายทะเล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
116 นายนิกร ผุดวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านกลอง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
117 นางประนอม มัจฉาวรกุล ครูโรงเรียนวัดไม้เสียบ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
118 นางนฤมล ขุนรัง ครูโรงเรียนบ้านไสขาม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
119 นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้าย ครูโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
120 นายทวีศักดิ์ จุลบุญญาสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
121 นายภัทร์ธีนันท์ กาญจนาประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
122 นางจารุวรรณ พรหมทอง ครูโรงเรียนวัดป่าระกำ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
123 นางจารุนันท์ เอียดคง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
124 นางสุกัญญา โมสาลียานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
125 นางสาวเนตรหทัย สังสุนี ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
126 นายไพฑูรย์ ศรีเชย ครู ศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.3 กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
127 นายเสน่ห์ ขิมมากทอง ครูอัตราจ้าง ศก.นศ.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.๓ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
128 นางกมลวรรณ จันทร์ทอง ครูโรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
129 นางกชพร ประดงจงเนตร ครูโรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
130 นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาด ครูโรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
131 นายวุฒิศักดิ์ เกิดเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินธัมมัง กรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
132 นายมนูญ ชัยเสนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคงคาล้อม กรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
133 นางฐานิตา แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางด้วน กรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
134 นายบัณฑูรย์ จุติยนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
135 นายธีระพล กิจเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย กรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
136 นายพนัส ภิรมย์รักษ์ ครูโรงเรียนบ้านบางน้อย กรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
137 นายมะนับ ภู่ทับทิม ครูโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม กรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
138 นายนัฐพล ชูเรือง ครูโรงเรียนเขาพระทอง กรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
139 ว่าที่ร้อยตรีวัชระ บุญชู พนักงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนฯ) กรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
140 นายชัยยัญ ยอดใย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่าเตียน กรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
141 นายเล็ก ขุนนำ ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
142 นายสุนทร ไกรเกตุ ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
143 นางยินดี ณ นคร ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
144 นางสุนีย์ ราชสีห์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
145 นางพรทิพย์ นุ่นสังข์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
146 นายไสว หมื่นอักษร ช่างปูน ๓ กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
147 นางนิตยา จันเสน ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
148 นางสาวจิราภรณ์ บัวจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านบางพระ กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
149 นางสมจินต์ กลับกลาย ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓ กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
150 นางเสาวณี ทิพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากแพรก กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
151 นางณัฐพัชร์ เพชรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
152 นางขวัญจิตต์ เนียมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบางกลม กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
153 นางอารี นพรัตน์ ครูโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
154 นางสาวธัญชนก ฤทธิมาส ครูโรงเรียนวัดทะเลปัง กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
155 นางจำเนียร จันทร์วิเชียร ครูโรงเรียนวัดสามัคยาราม กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
156 นางชลลดา โอพั่ง ครูโรงเรียนวัดกัลยานฤมิต กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
157 นางพิชญาภา เนินพรหม ครูโรงเรียนวัดสมควร กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
158 นางสาวอุส่าห์ สมัยสงค์ ครูโรงเรียนวัดโคกมะม่วง กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
159 นางคำนึง มูสิกะ ครูโรงเรียนเขาพระทอง กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
160 นางสุนีย์ มณีวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหัวลำพู กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
161 นางสาวสุนารี บัวบางกรูด ครูโรงเรียนชุมชนควนดินแดงฯ กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
162 นายการิหยาม พยายาน ครูโรงเรียนวัดไม้เสียบ กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
163 นางรัตนา พันธ์โภชน์ ครูโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
164 นางวราภรณ์ อินทร์จันทร์ ครูโรงเรียนวัดทวยเทพ กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
165 นางทรงศรี ศรีอารัญ ครูโรงเรียนบ้านตูล กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
166 นางวินัย แก้วเนิน ครูโรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
167 นายจรัล บำรุงชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเคร็ง กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
168 นายสนิท เอียดแก้ว ครูโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
169 นางบุญพา ชูผอม ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
170 นายสุปัญญา ยิ้มมงคล ครูโรงเรียนวัดปากบางท่าพญา กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
171 นายอำพล ทองเนื้องาม ครูโรงเรียนวัดปากแพรก กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
172 นายชัยวัฒน์ สึขคร ครูโรงเรียนบ้านบางเนียน กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
173 นายถาวร พรหมทองแก้ว ครูโรงเรียนวัดรามแก้ว กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
174 นางอาภรณ์ สังข์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านกลอง กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
175 นายยงยุทธิ์ ลิจ้วน ครูโรงเรียนบ้านนา กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
176 นางพัชรี คงอุป ครูโรงเรียนบ้านหัวปอ กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
177 นางทัศนี ทองบุตร ครูโรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
178 นายวรพจน์ พันนายัง ครูโรงเรียนบ้านกุมแป กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
179 นายพิมล ชายทอง ครูโรงเรียนวัดสามัคยาราม กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
180 นายชุมพล รักบางบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดป่าระกำ กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
181 นางเรณู มีเถื่อน ครูโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
182 นายเฉลิมพล เทียนทอง ครูโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
183 นายสวัสดิ์ สุภาเพ็ชร์ ครูโรงเรียนบ้านอายเลา กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
184 นายอำนาจ เหล่าคนค้า ครูโรงเรียนทัศนาวลัย กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
185 นายชำนาญ มณีพันธ์ ครูโรงเรียนวัดไม้เสียบ กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
186 นายกำพล จงไกรจักร ครูโรงเรียนวัดไม้เสียบ กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
187 นายจตุพร ศรีลมุล ครูโรงเรียนวัดหนา กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
188 นางสาวสุนี ด้วงมาก ครูโรงเรียนเขาพะทอง กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
189 นายเอกชัย ไชยกรด ครูโรงเรียนบ้านควนมิตร กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
190 นายอนันต์ หนูด้วง ครูโรงเรียนบ้านควนมิตร กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
191 นายวิโชติ เพชรสี่หมื่น ครูโรงเรียนบ้านห้วยหาร กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
192 นางจิราณี แทรกสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นศ.๓ กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
193 นางนภัสวรรณ ไทรแก้ว เจ้าหน้าที่ลูกสือ สพป.นศ.๓ กรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
194 นางสาวสุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน (Child Show)
195 นายสุริศักดิ์ เมทิโก ผอ.โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน (Child Show)
196 นายสมพร คงดี ผอ.โรงเรียนวัดสามัคคยาราม กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน (Child Show)
197 นางวาสนา คงกิ่ง ครูโรงเรียนวัดพระบาท กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน (Child Show)
198 นางเฉลิมศรี เรืองรอด ครูโรงเรียนบ้านบางพระ กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน (Child Show)
199 นางสุกัญญา โมสาลียานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน (Child Show)
200 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน (Child Show)
201 นางนงนุช สุภาเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดอายเลา กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน (Child Show)
202 นายผุด ขำวิเศษ ผอ.โรงเรียนวัดไสขาม กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน (Child Show)
203 นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านนา กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน (Child Show)
204 นางนภัสวรรณ ไทรแก้ว เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน (Child Show)
205 นางจิรา พรหมอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน (Child Show)
206 นางอภิสรา มีนิ่ม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน (Child Show)
207 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน (Child Show)
208 นายสุคนธ์ ภาคอารีย์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายทะเบียน
209 นายมณี หลวงทิพย์รินทร์ ผอ.โรงเรียนวัดทายิการาม กรรมการฝ่ายทะเบียน
210 นายฉลอง จันทร์ขาว ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายทะเบียน
211 นางสาวเกษร เพ็ชรหนุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายทะเบียน
212 นางสาวสุชาดา หวานแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายทะเบียน
213 นางสาวกนกกร สุดทองคง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง กรรมการฝ่ายทะเบียน
214 นางสาวสุภาวดี ช่วยนาเขต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางพระ กรรมการฝ่ายทะเบียน
215 นางสาววริศรา ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบางคุระ กรรมการฝ่ายทะเบียน
216 นายดนัย ประจง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายทะเบียน
217 นายศิวโรจน์ อรัญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดปากตรง กรรมการฝ่ายทะเบียน
218 นายเชาว์ศิลป์ ดำศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายทะเบียน
219 นายกิตติมนตร์ อัมพุกานน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดควนชะลิก กรรมการฝ่ายทะเบียน
220 นางอพัชชา หมื่นอักษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 17 กรรมการฝ่ายทะเบียน
221 นางสาวชไมพร ขุนนัดเชียร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคงคาล้อม กรรมการฝ่ายทะเบียน
222 นางสาวณัฏฐกานต์ หมวดทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหัวปอ กรรมการฝ่ายทะเบียน
223 นายสหรัส ทองขาว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการฝ่ายทะเบียน
224 นางสาวยุพา จินาเจือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายทะเบียน
225 นางจิรา พรหมอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายทะเบียน
226 นางสุกัญญา โมสาลียานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายทะเบียน
227 นายอภัย ตรีเภรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายทะเบียน
228 นางสาวพัชรดา ลิขิตการ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายทะเบียน
229 นางจิติพร โพธิการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสมควร กรรมการฝ่ายทะเบียน
230 นางนภัสวรรณ ไทรแก้ว เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการฝ่ายทะเบียน
231 นายอมร สดศรี ผอ.โรงเรียนวัดท้ายทะเล กรรมการฝ่ายทะเบียน
232 นายกิตติศักดิ์ บุญชูช่วย ผอ.โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง กรรมการฝ่ายทะเบียน
233 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
234 นายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
235 นายสมคิด หนูทับ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
236 นายบุณณะ ถนนทิพย์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
237 นายเจริญ อินทรโชติ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
238 นายสมจิตร ไทรทอง ผอ.โรงเรียนวัดดอนรักษา กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
239 นายจิตติพร จิตตรี ผอ.โรงเรียนวัดพระบาท กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
240 นายสวาท สุขถนอม ผอ.โรงเรียนพิบูลย์ยารามมิตรภาพ ที่ 232 กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
241 นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ ผอ.โรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
242 นายลาศ ชูเชิด ผอ.โรงเรียนวัดจิกพนม กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
243 นายณรงค์ ขาวเกื้อ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกทราย กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
244 นายไมตรี วงศ์ภักดี รก.ผอ.โรงเรียนวัดเกาะทวด กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
245 นายสมจินต์ กลับกลาย ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
246 นายบุุญนาค กำนอก ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
247 ดร.ประยงค์ ชูรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
248 นายโชติภัทร รัตนประภา ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
249 นายสมพงศ์ จงไกรจักร ผอ.โรงเรียนวัดทาบทอง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
250 นายสมชัย ประจง ผอ.โรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
251 นายธิราช เทพบุญศรี ผอ.โรงเรียนบ้านบางพระ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
252 นายณรงคื ช้างกลาง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
253 นายผัด พิมพ์พันธ์ ครูโรงเรียนวัดแดง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
254 นายเดโช ด้วงคง ครูโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
255 นายเดโช ด้วงคง ครูโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
256 นาย ป.เศก ประจง ผอ.โรงเรียนวัดคงคาวดี กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
257 นายบำรอง มีสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายงบประมาณ
258 นายเชื้อ ฉางตา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
259 นางประยงค์ ชุมทอง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
260 นายจักริน จักขุมณี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
261 นางสาวประกอบ เทพคง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
262 นางสาวประณีต ช่อสม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
263 นางสาวยุพา จินาเจือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
264 นางสาวอนงค์ หนูดำ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
265 นางพิทยา นกแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
266 นางจิรา พรหมอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายงบประมาณ
267 นายปรีชา รักษ์ทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
268 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
269 นายอมร สดศรี ผอ.โรงเรียนวัดท้ายทะเล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
270 นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ ผอ.โรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
271 นายสมพงศ์ จงไกรจักร ผอ.โรงเรียนวัดทาบทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
272 นางเนตรนภา ศรีนิล ผอ.โรงเรียนวัดทองพูน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
273 นายธิราช เทบุญศรี ผอ.โรงเรียนบ้านบางพระ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
274 นายสมชัย ประจง ผอ.โรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
275 นายมนูญ ชัยเสนะ ผอ.โรงเรียนบ้านคงคาล้อม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
276 นายถาวร ศรีแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
277 นายวุฒิศักดิ์ เกิดเขียว ผอ.โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
278 นายเสรี เกียรติก้องแก้ว ผอ.โรงเรียนวัดสระแก้ว กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
279 นางสมจิตร ไทรทอง ผอ.โรงเรียนวัดดอนรักษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
280 นางอำนวย ประจง ครูโรงเรียนวัดแดง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
281 นางจิราพร ศรีนวลแก้ว ครูโรงเรียนวัดแดง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
282 นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านนา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
283 นายสมพร ไชยมุด รก.ผอ.โรงเรียนวัดบ้านเนิน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
284 นางวาสนา ถาวรนุรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
285 นางอาธัญญา วรพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
286 นางรัชฌยา รัตนวงศา ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
287 นางพัชราภรณ์ สงขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
288 นางทิพย์พวัน ชูหนู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
289 นายสุคนธ์ ภาคอารีย์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายปฎิคม
290 นายสมชัย ประจง ผอ.โรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายปฎิคม
291 นางสาวมยุรี แก้วศรี ครูโรงเรียนวัดทาบทอง กรรมการฝ่ายปฎิคม
292 นางทิพย์พวัน ชูหนู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฎิคม
293 นางพัชราภรณ์ สงขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฎิคม
294 นางกมลวรรณ กังวานเกียรติกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฎิคม
295 นางอาภรณ์ หัสดิสาร ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายปฎิคม
296 นางจินตนา ตั้งเส้ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฎิคม
297 นางปรีญา อ่อนสูง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายปฎิคม
298 นางสาวเยาวรัตน์ ฉายประชีพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายปฎิคม
299 นางสาวเกษร เพ็ชรหนุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฎิคม
300 นางนภาพร เพลิงบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฎิคม
301 นางทิพย์วิมล ขุนแผ้ว ครูโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายปฎิคม
302 นางปราณี ประจง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฎิคม
303 นางสุวิมล ศรีเจริญ ลูกจ้าง สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายปฎิคม
304 นางสาวอุบลรัตน์ ยอดศรี ลูกจ้าง สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายปฎิคม
305 นายโชคดี พรหมรัตนพงศ์ ลูกจ้าง สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายปฎิคม
306 นายวีระศักดิ์ ชุมขุน ลูกจ้าง สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายปฎิคม
307 นายธีรภัทร์ จันทวี ยาม สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายปฎิคม
308 นางจิตรา แกล้วทนงค์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายปฎิคม
309 นายบำรอง มีสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
310 นายบำรอง มีสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
311 นายธิราช เทบุญศรี ผอ.โรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
312 นายสมชัย ประจง ผอ.โรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
313 นายมนูญ ชัยเสนะ ผอ.โรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
314 นายถาวร ศรีแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
315 นายสมคิด หนูทับ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
316 นายเชิดชัย ช่วยคงทอง ผอ.โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
317 นายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
318 นายมณี หลวงทิพย์รินทร์ ผอ.โรงเรียนวัดทายิการาม กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
319 นายลาศ ชูเชิด ผอ.โรงเรียนวัดจิกพนม กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
320 นายสมพงศ์ จงไกรจักร ผอ.โรงเรียนวัดทาบทอง กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
321 นางสุพรรณี หมื่นใจ ผอ.โรงเรียนวัดบางยิ่ว กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
322 นายสมยศ เกษโร ผอ.โรงเรียนชุุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
323 นายไมตรี วงศ์ภักดี รก.ผอ.โรงเรียนวัดเกาะทวด กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
324 นางเนตรนภา ศรีนิล ผอ.โรงเรียนวัดทองพูน กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
325 นางวิมลมาศ สังสุณี รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
326 นายสมเกียรติ ฉิมแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
327 นายบรรลือ เรืองดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
328 นายวิรัตน์ อโณทัย ผอ.โรงเรียนวัดเหมก กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
329 นางขวัญจิตต์ เนียมเกตุ ผอ.โรงเรียนบ้านปากบางกลม กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
330 นางฐานิตา แสงกระจ่าง ผอ.โรงเรียนบ้านบางด้วน กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
331 นายจิตติพร จิตตรี ผอ.โรงเรียนวัดพระบาท กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
332 นายศุุภวัฒน์ มะลิเผือก ผอ.โรงเรียนวัดควนป้อม กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
333 นางลัดดาวัลย์ มะลิเผือก ช่วยราชการโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
334 นางจิติพร โพธิการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสมควร กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
335 นางอพัชชา หมื่นอักษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
336 นางวรรดี พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดแดง กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
337 นางวันทนา แก้วผอม ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
338 นายมนัด ตั้งเส้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
339 นายจำรูญ หนูสังข์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
340 นางสาวเนตรหทัย สังสุณี ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
341 นางปรีญา อ่อนสูง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
342 นางเกษร เพ็ชรหนุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
343 นายสมชาย ศิริวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
344 นายจรินทร์ วงษ์ศรีปาน รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
345 นายประเสริฐ คงช่วย รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
346 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
347 นายบรรลือ เรืองดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
348 นางจิรา พรหมอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
349 นายเริงบพิธ เพชรคง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
350 นายมานิตย์ ศิลาบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
351 นายโชติภัทร รัตนประภา ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ กรรมการประสานงานและประสานการจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
352 นายสมยศ เกษโร ผอ.โรงเรียนชุุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร กรรมการประสานงานและประสานการจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
353 นายสมชัย ประจง ผอ.โรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการประสานงานและประสานการจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
354 นายมานิตย์ ศิลาบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการประสานงานและประสานการจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
355 นายเริงบพิธ เพชรคง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการประสานงานและประสานการจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
356 นางเนตรนภา ศรีนิล ผอ.โรงเรียนวัดทองพูน กรรมการประสานงานและประสานการจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
357 นายสมชัย ประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
358 นายสมศักดิ์ ศรีอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
359 นายวิชาญ มณีสงค์ ครูโรงเรียนบ้านท้องโกงกาง กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
360 นางสาวเพ็ญลักษณ์ พลเกษตร ครูโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
361 นางสุวนิตย์ ชูรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
362 นางสาวปาลีญา กรดแก้ว ครูโรงเรียนวัดจิกพนม กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
363 นายธิติพงศ์ เหมทานนท์ ครูโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
364 นางมลิผล ชูแก้ว ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใคร กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
365 นายสุนันท์ หลวงชัยสินธ์ ครูโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
366 นายศิริศักดิ์ แตงอ่อน ครูโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
367 นางจำเนียร จันทร์วิเชียร ครูโรงเรียนวัดสามัคยาราม กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
368 นางสาวเยาวเรศ บัวขาว ครูโรงเรียนบ้านนางหลง กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
369 นางสาวประสาทพร ชนะศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดพระอานนท์ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
370 นางจุรี ศรีสมโภชน์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
371 นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชู ครูโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
372 นายบวรนันท์ ชมเชย ครูโรงเรียนบ้านชะอวด กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
373 นางอมรรัตน์ ชัยเสนะ ครูโรงเรียนวัดสระโพธิ์ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
374 นายวิชิต ภูสุมาศ ครูโรงเรียนบ้านคงคาล้อม กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
375 นายชาญณรงค์ นาคบัวแก้ว ครูโรงเรียนวัดสระ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
376 นางสาวสุธาทิพย์ จุลภักดิ์ ครูโรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
377 นางตรีสุคนธ์ บุญราษฎร์ ครูโรงเรียนวัดอู่แก้ว กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
378 นางกัลญา สุขทับ ครูโรงเรียนวัดเทพมงคล กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
379 นางอาภรณ์ เรืองนาค ครูโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
380 นางสาวภัทวัน สินฉิม ครูโรงเรียนวัดบูรณาวาส กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
381 นางสมบูรณ์ สุทธาโภชน์ ครูโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
382 นางจรวย วงศ์ภักดี ครูโรงเรียนวัดทายิการาม กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
383 นายปัณฑัต เพ็งแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
384 นางกาญจนา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนวัดปากแพรก กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
385 นางนิตยา จีนด้วง ครูโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
386 นางสาวสิริพร พรหมประสาท ครูโรงเรียนบ้านควนเงิน กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
387 นางสาวสุกัลยา เรืองรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านอายเลา กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
388 นางสาวศิริพร คงจ้อย ครูโรงเรียนทัศนาวลัย กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
389 นายบุญเลิศ รัตนภูมิ ครูโรงเรียนบ้านบางพระ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
390 นางบุปผา คงช่วย ครูโรงเรียนบ้านบางพระ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
391 นายวรเดช มากยก ครูโรงเรียนบ้านบางพระ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
392 นางรัตนา ช่วยนาเขตร ครูโรงเรียนบ้านบางพระ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
393 นางสาวหหทัยรัตน์ วิรัตินันท์ ครูโรงเรียนบ้านบางพระ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
394 นางขวัญหทัย มณีวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านบางพระ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
395 นายมนัด ตั้งเส้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
396 ดร.ประยงค์ ชูรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๓ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
397 นางกนกวรรณ หนูทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
398 นายสุทิน นวลพลับ ครูโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
399 นายกวีวัฒน์ คงพงษา ครูโรงเรียนบ้านชะอวด กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
400 นางสบาย ปุรินทราภิบาล ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
401 นางจรูญศรี ขุนทอง ครูโรงเรียนวัดนาหมอบุญ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
402 นางจรรยา จันทรพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดโคกมะม่วง กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
403 นางโสภาพร ณ สุวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
404 นางจุรี ปิยจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านควนมิตร กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
405 นางวรรณี แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดอิมอญ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
406 นายอภิวัฒน์ จอเอียด ครูโรงเรียนวัดสระโพธิ์ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
407 นายฉัตร ทองมั่นคง ครูโรงเรียนบ้านควนชิง กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
408 นายถวิล โสมจันทร์ ครูโรงเรียนวัดอิมอญ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
409 นางส่องแสง คัมภิรานนท์ ครูโรงเรียนบ้านชะอวด กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
410 นางศิริพร ศิลปะสมศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
411 นายชนะวิน แสงทามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกมะม่วง กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
412 นายวิรัช รัตนมณี ครูโรงเรียนวัดปากบางท่าพญา กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
413 นายสมบัติ พูลจันทร์ ครูโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
414 นางรัชฎาวรรณ ศรีคงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านขอนหาด กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
415 นางสาวพรวิภา สุขศรีเมือง ครูโรงเรียนวัดโคกพิกุล กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
416 นางสาวสุลาลัย ทองดี ครูโรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
417 นายธีราช เทพบุญศรี ผอ.โรงเรียนบ้านบางพระ กรรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
418 นางสาวฉวีวรรณ นิยมชาติ ครูโรงเรียนวัดธงทอง กรรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
419 นางสุพิศ ทองขาว ครูโรงเรียนบ้านชะอวด กรรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
420 นางสาวจารี อุุตรนาค ครูโรงเรียนบ้านบางพระ กรรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
421 นางสาวิตรี ม่วงดำ ครูโรงเรียนบ้านบางพระ กรรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
422 นางปารณีย์ เนียมรินทร์ ครูโรงเรียนวัดหน้าสตน กรรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
423 นางวันทนา แก้วผอม ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
424 นางวรวรรณ สังสัพพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
425 นางสาวจิราภรณ์ บัวจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านบางพระ กรรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
426 นางอรเทพิน บุญรอด ครูโรวเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) กรรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
427 นางอัญชนี มูณีวรรณ ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์ กรรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
428 นายจรินทร์ วงษ์ศรีปาน รอง.ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
429 นายบุณณะ ถนนทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก่้ว กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
430 นางวัลลิยา สุวรรณฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระอานนท์ กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
431 นายสวาท สุขถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิบู,ย์ยารามมิตรภาพที่ 232 กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
432 นายถาวร ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกาญจน์ กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
433 นางกนกวรรร หนูทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
434 นายเสรี เกียรติก้องแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
435 นายมนูญ ชัยเสนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคงคาล้อม กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
436 นางเกสร รอดมณี วิทยากรภายนอกโรงเรียนวัดบางทองคำ กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
437 นางภานิดา ทองนอก ครูโรงเรียนวัดแดง กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
438 นางสาวศรัญญา ใส่แว่น ครูโรงเรียนวัดแดง กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
439 นางประไพ โพธิจิญญาโณ ครูโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
440 นางสาวพรรณราย ลุ่งกี่ ครูโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
441 นางสาวจีรานันท์ จันทร์หนุน ครูโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
442 นางเกษรา นามเสน ครูโรงเรียนบ้านคงคาล้อม กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
443 นางอุบล ภมรานนท์ ครูโรงเรียนบ้านคงคาล้อม กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
444 นางไพเราะ ส่้งบุญแก้ว ครูโรงเรียนบ้านบางด้วน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
445 นางเครือวัลย์ ดำดี ครูโรงเรียนบ้านบางด้วน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
446 นางบัญญัติ ภูสุมาศ ครูโรงเรียนบ้านบางด้วน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
447 นางสุคนธ์ สุวรรณเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดพระหอม กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
448 นางไพรัช สนทะมิโน ครูโรงเรียนวัดพระหอม กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
449 นางสาวปิยะภรณ์ ทิพย์สุวรรณ ครูโรงเรียนวัดพระหอม กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
450 นางสาววิมล ส่งแสง ครูโรงเรียนวัดพระบาท กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
451 นางสาวลัดดาวะลย์ ขุนศรี ครูโรงเรียนวัดพระบาท กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
452 นางอรวรรณ ช่อผูก ครูโรงเรียนวัดบางทองคำ กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
453 นางวาสนา คงกิ่ง ครูโรงเรียนวัดพระบาท กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
454 นางฐานิตา แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางด้วน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอเชียรใหญ่
455 นายวิชัย ขนานแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระ กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
456 นายมนตรี หงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
457 นายมณี เอียดเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางคุระ กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
458 นายสุเทพ ชุมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามแพรก กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
459 นายธรรมศักดิ์ ทิศพ่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเนียน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
460 นายศักดิ์ชาย ตันเฉลิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะจาก กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
461 นางสาวอุไร มาคะมาโน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
462 นางสาววารุณี บัวขาว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
463 ว่าที่ ร.ต.อมรพงค์ เพชรชูช่วย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
464 นางพรรณี เดชทองคำ ครูโรงเรียนวัดโคกมะม่วง กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
465 นางสาวโสภิต ทองขาว ครูโรงเรียนวัดโคกมะม่วง กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
466 นายสำเริง วรรณทอง ครูโรงเรียนบ้านหอยราก กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
467 นางศิวรี ชายสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหอยราก กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
468 นายอัษฎาวุธ ชูสิทธิ์ ครูช่วยสอนโรงเรียนบ้านหอยราก กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
469 นายสมศักดิ์ มัสแหละ ครูโรงเรียนบ้านแสงวิมาน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
470 นางเสาวลี มานะพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านแสงวิมาน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
471 นางนลินทิพย์ ดีจานเหนือ ครูโรงเรียนบ้านแสงวิมาน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
472 นางมยุรี มานแก ครูโรงเรียนบ้านแสงวิมาน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
473 นางวิไลวรรณ ตันสุริยวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านแสงวิมาน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
474 นางรัชนก สุกระมณี ครูโรงเรียนบ้านแสงวิมาน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
475 นายตนต ทศไพรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแสงวิมาน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
476 นายพิม ฉ่ำสมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านแสงวิมาน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
477 นางสาวโสภาภรณ์ คงทอง ครูโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
478 นางสุนันท์ จงวัฒนา ครูโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
479 นางเสาวณี ทิพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากแพรก กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
480 นายสมทรง พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
481 นายชนะวิน แสงฑามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกมะม่วง กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
482 นายนิทัศน์ คู่ธรรมจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงวิมาน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
483 นางธรรมาภรณ์ ชุมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอยราก กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอปากพนัง
484 นายเกษฒ ทองสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลม กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอหัวไทร
485 นางพรรัตน์ ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลปัง กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอหัวไทร
486 นางอุไรภรณ์ ชนะผล ครูโรงเรียนวัดแหลม กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอหัวไทร
487 นางโสภณ มาศเมฆ ครูโรงเรียนวัดโคกสูง กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอหัวไทร
488 นางเสาวนรีย์ สุนทรานุรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะสุด กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอหัวไทร
489 นางอนงค์ แก้วมี ครูโรงเรียนบ้านหนองบอน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอหัวไทร
490 นางสาวปิยมาศ กาละกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านลากชาย กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอหัวไทร
491 นายกิตติมนต์ อัพกานน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอหัวไทร
492 นายวีระเทพ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอหัวไทร
493 นายจงจิตร คงเทพ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอหัวไทร
494 นางเสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ทราภรณ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโส กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอหัวไทร
495 นายทวีศิลป์ ชูเรือง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอชะอวด
496 นายสันติ ทะเดช ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอชะอวด
497 นายเจริญ ปานแก้ว ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 21 กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอชะอวด
498 นายลาศ ชูเชิด ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอชะอวด
499 นายอาคม จันทร์นวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอชะอวด
500 นายพิษณุ มากคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพระทอง กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอชะอวด
501 นายเจนวิทย์ บุญชูวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโส กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอชะอวด
502 นายธรรมนูญ เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนเขาพระทอง กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอชะอวด
503 นางพิทยา ฝั่งชลจิตร์ ครูโรงเรียนวัดควนเคร็ง กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอชะอวด
504 นางสาวลำใย โอเครา ครูโรงเรียนบ้านห้วยโส กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอชะอวด
505 นายโอภาส ชูช่วย ครูโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอชะอวด
506 นางฉลวย คงวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองจิก กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอชะอวด
507 นางสาวดวงธิดา รักจล ครูโรงเรียนวัดหนองจิก กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอชะอวด
508 ว่าที่ร้อยตรีปัฐพงศ์ คงวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองจิก กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอชะอวด
509 นางสาวปฐมพร สังสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอชะอวด
510 นางสาวกุลวดี ขุนทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอชะอวด
511 นางประคิน คงเรือง วิทยากรพิเศษ กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอชะอวด
512 นายนจรัญ บำรุงชู ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอชะอวด
513 นายโสภณ ไชยรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรวัดสมควร กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
514 นางอารีย์ คงกุล ครูโรงเรียนวัดสมควร กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
515 นางพิมล ไชยรักษา ครูโรงเรียนวัดสมควร กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
516 นางสุธีวรรณ แสงอรุณ ครูโรงเรียนวสัดดสมควร กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
517 นางสาวสุธาทิพย์ ไชยรักษา ครูโรงเรียนวัดสมควร กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
518 นางสาวผกามาศ ปลอดเขียว ครูโรงเรียนวัดสมควร กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
519 นายถาวร เรืองประพันธ์ ครูโรงเรียนวัดสมควร กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
520 นายประสิทธฺ์ ทองเพิ่ม ครูโรงเรียนวัดสมควร กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
521 นางสาวอำภา มณี ครูโรงเรียนวัดสมควร กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
522 นางสาวภัททิยา บุญมี ครูโรงเรียนวัดสมควร กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
523 นางพิชญาภา เนินพรหม ครูโรงเรียนวัดสมควร กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
524 นางนุชนาฎ ยุวดี ครูโรงเรียนบ้านอายเลา กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
525 นางสุกัญยา เรืองรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านอายเลา กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
526 นายภานุรัตน์ พัทน้อย ครูโรงเรียนบ้านอายเลา กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
527 นายเอกชัย อนุรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านอายเลา กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
528 นางภูริชญา สุขขำ ครูโรงเรียนบ้านควนโตน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
529 นางสาวจันจิรา หนูแป้น ครูโรงเรียนบ้านควนโตน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
530 นางสาวจิราภรณ์ รักประทุม ครูโรงเรียนบ้านควนโตน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
531 นางสาวเอมอร ชุมพล ครูโรงเรียนบ้านควนโตน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
532 นางสาวเพ็ญจันทร์ ทองนุ่น ครูโรงเรียนบ้านควนโตน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
533 นายอภิวัฒน์ ธานีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านควนโตน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
534 น.ส.วิไลลักษณ์ จุติมุสิก ครูโรงเรียนบ้านควนโตน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
535 นางสาวศศิธร เต่าทอง ครูโรงเรียนบ้านควนโตน กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
536 นายกรีฑา สามพิมพ์ ครูโรงเรียนวัดวังฆ้อง กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
537 นางสุพร สามพิมพ์ ครูโรงเรียนวัดวังฆ้อง กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
538 นางสุภารัตน์ จันทร์แป้น ครูโรงเรียนวัดชะอวด กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
539 นางสุนิสา ณ นิโรจน์ ครูโรงเรียนวัดชะอวด กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
540 นางสาววิไล สมัยแก้ว ครูโรงเรียนวัดชะอวด กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
541 นายพินัย ทองยอด ครูโรงเรียนวัดชายควร กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
542 นางสาวณิชากร ไชยพลบาล ครูโรงเรียนวัดชายควร กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
543 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำหัก กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอจุฬาภรณ์
544 นายสมพร คงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคยาราม กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอร่อนพิบูลย์
545 นายโชติ คำนวณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาร กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอร่อนพิบูลย์
546 นายอุทัย เพชรเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอร่อนพิบูลย์
547 นายประภาศ พูลหนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทราภิบาล กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอร่อนพิบูลย์
548 นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียร ครูโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอร่อนพิบูลย์
549 นายประโชติ ธานีรัตน์ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอร่อนพิบูลย์
550 นางสุนันฐนี ถนิมพาสน์ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอร่อนพิบูลย์
551 นางอาภรณ์ เรืองนาค ครูโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอร่อนพิบูลย์
552 นางจรัสศรี ธานีรัตน์ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอร่อนพิบูลย์
553 นางสมศรี สุวรรณสะอาด ครูโรงเรียนสุนทราภิบาล กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอร่อนพิบูลย์
554 นางเขมิกา รอดบัวทอง ครูโรงเรียนสุนทราภิบาล กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอร่อนพิบูลย์
555 นางมัชฌิม ไชยพร ครูโรงเรียนบ้านห้วยหาร กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอร่อนพิบูลย์
556 นางเบญจมาศ มีปาล ครูโรงเรียนบ้านห้วยหาร กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอร่อนพิบูลย์
557 นางสุดารัตน์ เพชรสี่หมื่น ครูโรงเรียนบ้านห้วยหาร กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอร่อนพิบูลย์
558 นายโกวิทย์ ศักดิ์ส่ง พนักงานบริการโรงเรียนบ้านห้วยหาร กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอร่อนพิบูลย์
559 นางสาวประทีป มะลิแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคยาราม กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอร่อนพิบูลย์
560 นายเพชรพันธ์ ขันเดพ็ชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคยาราม กรรมการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมนักเรียนมุ่งสู่อาชีพอำเภอร่อนพิบูลย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวยุพา จินาเจือ : 086-2727-465 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก 0896461956
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]